LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2004 m. RUGSĖJO 29 d. ĮSAKYMO Nr. V-1065/V-123 „DĖL UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, IŠ JOS ARBA PER JĄ PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR LEIDIMŲ ATLIKTI ŠIUOS SKRYDŽIUS IŠDAVIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1000/V-149

Vilnius

 

Pakeičiame Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-1065/V-123 „Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 148-5385), ir išdėstome jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

Užsienio reikalų ministras                                            Audronius Ažubalis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu

Nr. V-1065/V-123

(Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo

Nr. V-1000/V-149 redakcija)

 

UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, IŠ JOS ARBA PER JĄ PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR LEIDIMŲ ATLIKTI ŠIUOS SKRYDŽIUS IŠDAVIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarką ir sąlygas.

2. Šis aprašas taikomas atliekant užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžius į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją. Taip pat šis aprašas taikomas atliekant užsienio šalių orlaivių, vežančių labai svarbius asmenis, kurių skrydžio paraiška yra gauta diplomatiniais kanalais, skrydžius, taip pat užsienio šalių ne valstybės orlaivių, gabenančių karinę įrangą, ginklus arba karines medžiagas, skrydžius į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją, išskyrus skrydžius, kai gabenama Lietuvos Respublikai arba kitoms NATO ar Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėms narėms skirta karinė įranga, ginklai arba karinės medžiagos. Toliau šiame apraše užsienio šalių orlaiviais vadinami užsienio šalių valstybės orlaiviai, užsienio šalių ne valstybės orlaiviai, gabenantys karinę įrangą, ginklus arba karines medžiagas, išskyrus orlaivius, gabenančius Lietuvos Respublikai arba kitoms NATO ar ES valstybėms narėms skirtą karinę įrangą, ginklus arba karines medžiagas, taip pat vežantys labai svarbius asmenis užsienio šalių orlaiviai, kurių skrydžio paraiška yra gauta diplomatiniais kanalais.

3. Šis aprašas netaikomas atliekant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 patvirtintų Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių 43 punkte nurodytus NATO ir jos šalių karinių orlaivių skrydžius, kuriais vykdomos oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos funkcijos Baltijos šalių oro erdvėje.

4. Leidimus šio aprašo 2 punkte nurodytiems orlaiviams atlikti skrydžius į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją (toliau – leidimas) išduoda Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (toliau – LK KOP) vado arba krašto apsaugos ministro įgalioto asmens teikimu, o ypač skubiais atvejais – LK KOP vadas arba kitas krašto apsaugos ministro įgaliotas asmuo.

 

II. skrydžio Paraiškos pateikimas, LEIDIMO derinimas ir išdavimas

 

5. Užsienio šalies valstybės institucijos (toliau – paraiškos teikėjas), norėdamos gauti tos šalies orlaivio skrydžio leidimą, paraišką pateikia URM per savo šalies diplomatinę atstovybę. Paraiškos teikėjas šio aprašo 1 priede nustatytos formos skrydžio paraišką pateikia URM ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki skrydžio dienos ir ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki skrydžio dienos, jei planuojamas užsienio šalies orlaivio, gabenančio pavojingą (pagal Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonominės komisijos sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, reglamentuojančias pavojingų krovinių vežimą) krovinį, skrydis. Jeigu įvertinusi gautos skrydžio paraiškos informaciją URM neprieštarauja leidimo išdavimui, gautą skrydžio paraišką ji ne vėliau kaip kitą darbo dieną, o esant poreikiui gauti papildomą informaciją – per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos, persiunčia derinti LK KOP. Jei URM prieštarauja, kad leidimas būtų išduodamas, skrydžio paraiška LK KOP nesiunčiama. URM, diplomatiniais kanalais gavusi labai svarbius asmenis vežančio užsienio šalies orlaivio skrydžio paraišką, šią informaciją nurodo persiųsdama paraišką derinti LK KOP.

6. LK KOP ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčia URM savo sprendimą dėl leidimo išdavimo. Jei planuojamas pavojingą krovinį gabenančio užsienio šalies orlaivio skrydis, LK KOP sprendimą suderina su Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centru (toliau – LK JKC) ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčia URM savo sprendimą dėl leidimo išdavimo. LK JKC išvadą LK KOP pateikia ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Jei LK JKC prieštarauja, kad būtų išduotas leidimas, LK KOP negali siūlyti URM išduoti leidimo.

7. Leidimas išduodamas, jei tam neprieštarauja nei LK KOP, nei URM. URM apie priimtą sprendimą išduoti leidimą (jeigu leidimas išduotas – ir apie skrydžių maršrutus) informuoja LK KOP. LK KOP suteikia išduotiems leidimams numerius. Apie priimtą sprendimą išduoti leidimą URM informuoja paraiškos teikėjo diplomatinę atstovybę. URM neprivalo paraiškos teikėjo šalies diplomatinei atstovybei argumentuoti priimto sprendimo. URM apie išduotus leidimus ir skrydžių maršrutus per LK KOP informuoja VĮ „Oro navigacija“. LK KOP apie sprendimą išduoti leidimą užsienio šalies orlaiviui atlikti skrydį, susijusį su LK JKC kompetencija, nedelsdamos informuoja LK JKC.

8. Prireikus URM gali priimti sprendimą sutrumpinti paraiškos pateikimo terminą iki 24 valandų iki planuojamo skrydžio. Tokiais atvejais sprendimas išduoti leidimą priimamas skubos tvarka pagal šio aprašo 5, 6 ir 7 punktuose nustatytą procedūrą, netaikant šiuose punktuose nurodytų terminų.

9. Leidimas skristi užsienio šalies orlaiviui gali būti panaikintas, esant pagrįstam įtarimui, kad paraiškoje pateikti duomenys yra klaidingi. Leidimas taip pat gali būti panaikintas, kai skrydis atliekamas pažeidžiant šio aprašo ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją tvarką. Sprendimą dėl leidimo panaikinimo priima URM, suderinusi jį su LK KOP, o URM ne darbo laiku – LK KOP ir informuoja apie tai URM. Apie sprendimą panaikinti leidimą taip pat informuojamas paraiškos teikėjas, VĮ „Oro navigacija“ ir kitos atsakingos Lietuvos Respublikos institucijos.

 

III. LEIDIMO IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

10. Sprendimą dėl užsienio šalies orlaivio skrydžio leidimo išdavimo pagal kompetenciją priima URM arba LK KOP, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat atsižvelgdamos į tai, kokios leidimo išdavimo sąlygos yra taikomos Lietuvos Respublikos orlaiviams toje užsienio šalyje. Leidimas gali būti išduotas įvykdžius šias sąlygas:

10.1. skrydžio paraiška užpildyta išsamiai, įskaitomai ir teisingai. Neišsamiai, neįskaitomai ar neteisingai užpildyta paraiška grąžinama paraiškos teikėjui patikslinti. Tokiu atveju paraiškos pateikimo diena laikoma diena, kai buvo pateikta patikslinta paraiška;

10.2. valdomoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje tranzitiniai užsienio šalių orlaivių skrydžiai planuojami ne žemesniu kaip FL95 skrydžio lygiu (9500 pėdų arba 2895 metrų aukštyje). Jei dėl užsienio šalies orlaivio konstrukcijos ar kitos priežasties neįmanoma pakilti iki nurodyto aukščio, pageidaujamas skrydžio aukštis turi būti nurodytas paraiškos gauti leidimą 14 skiltyje;

10.3. Lietuvos Respublikos oro erdvėje draudžiama skristi ne NATO ir ne ES valstybių narių strateginiams bombonešiams, o kitiems šių šalių kariniams orlaiviams gali būti leidžiama skristi tik neginkluotiems;

10.4. Lietuvos Respublikos oro erdvėje draudžiami atvaizdų, signalų žvalgybą galinčių atlikti užsienio šalių orlaivių skrydžiai, išskyrus skrydžius, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus tarptautinius įsipareigojimus dėl ginkluotės kontrolės, taip pat NATO ir ES valstybių narių orlaivių skrydžius, kurie yra suderinti su LK KOP ir URM;

10.5. Lietuvos Respublikos oro erdvėje vienu metu paprastai atliekamas ne daugiau kaip vieno ne NATO ir ne ES valstybės narės orlaivio skrydis;

10.6. Rusijos Federacijos orlaivių, skrendančių Lietuvos Respublikos oro erdve į (iš) Kaliningrado sritį (-ies) iš (į) kitų (-as) Rusijos Federacijos sričių (-is), skrydžiai atliekami maršrutu PODIL-MUSNI-KRAKI ir KRAKI-MUSNI-PODIL;

10.7. Leidimų užsienio šalių orlaiviams atlikti skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdve išdavimo sąlygos gali būti paritetinės toms, kurias Lietuvos Respublikai taiko užsienio valstybė.

11. Leidimas atlikti skrydį užsienio šalies orlaiviui gali būti neišduotas, jei tos šalies orlaivis yra pažeidęs šį aprašą ar kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių reikalavimus. Leidimas taip pat gali būti neišduotas esant pagrįstam įtarimui, kad paraiškoje pateikti duomenys yra klaidingi.

 

IV. NUOLATINių diplomatinių leidimų IŠDAVImas

 

12. Nuolatiniai diplomatiniai leidimai gali būti išduodami atlikti NATO ir ES valstybių narių valstybės orlaivių skrydžius, taip pat ne NATO ir ne ES valstybių narių valstybės orlaivių skrydžius, kai jų metu yra vykdomos NATO, NATO šalių, ES ar ES valstybių narių vadovaujamos karinės operacijos ir užduotys arba aprūpinamos šias užduotis atliekančios pajėgos. Nuolatiniai diplomatiniai leidimai yra išduodami kalendoriniams metams.

13. Nuolatiniai diplomatiniai leidimai gali būti išduodami atlikti šių kategorijų skrydžius: skrydžius NATO, NATO šalių, ES ar ES valstybių narių vadovaujamoms karinėms operacijoms ar užduotims vykdyti arba aprūpinti šias užduotis atliekančias pajėgas, paieškos ir gelbėjimo darbams atlikti, humanitarinėms misijoms atlikti, labai svarbiems asmenims vežti, kitiems asmenims ar kroviniams pervežti, skrydžius pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus tarptautinius įsipareigojimus dėl ginkluotės kontrolės. Nuolatinių diplomatinių leidimų, suteikiamų užsienio šalių orlaiviams, numerių žymėjimo struktūra pateikiama šio aprašo 2 priede.

14. Paraiškos teikėjas, norėdamas gauti savo šalies valstybės orlaivių skrydžių nuolatinį diplomatinį leidimą, per savo šalies diplomatinę atstovybę pateikia paraišką URM, nurodydamas valstybės orlaivių, kuriems prašoma suteikti nuolatinį diplomatinį leidimą, tipus ir šaukinius. URM sprendimą dėl nuolatinio diplomatinio leidimo išdavimo suderina su LK KOP ir suteikia išduotam nuolatiniam diplomatiniam leidimui numerį. Sprendimas dėl nuolatinio diplomatinio leidimo išdavimo turi būti priimtas per 30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos. Apie sprendimą išduoti nuolatinį diplomatinį leidimą URM informuoja paraiškos teikėjo šalies diplomatinę atstovybę, LK KOP ir VĮ „Oro navigacija“. LK KOP apie skrydžių, susijusių su LK JKC kompetencija, nuolatinio diplomatinio leidimo išdavimą informuoja LK JKC.

15. Ginkluotų, žvalgybos orlaivių skrydžius su nuolatiniais diplomatiniais leidimais gali atlikti tik NATO ar ES valstybės narės valstybės orlaiviai, vykdantys NATO, NATO šalių, ES ar ES valstybių narių vadovaujamas karines operacijas ir užduotis arba aprūpinantys šias užduotis atliekančias pajėgas. Kitais ginkluotų, žvalgybos užsienio šalių orlaivių skrydžių atvejais reikalingas atskiras leidimas. Jis yra išduodamas šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

16. Paraiškos teikėjas šio aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką atlikti skrydį, kuriam suteiktas nuolatinis diplomatinis leidimas, per savo šalies diplomatinę atstovybę pateikia URM ir LK KOP. Paraiška pateikiama ne vėliau kaip prieš 6 val. iki numatyto skrydžio, išskyrus šio aprašo 17 punkte numatytus atvejus.

17. Paraiškos teikėjas pateikia šio aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką atlikti savo šalies orlaivių, aprūpinančių NATO, NATO šalių, ES ar ES valstybių narių vadovaujamas karines operacijas ir užduotis Lietuvoje atliekančias pajėgas, skrydį, kuriam suteiktas nuolatinis diplomatinis leidimas, URM ir tiesiogiai KOP operatyviniam budėtojui (toliau – KOP OB) ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki skrydžio. Jei užsienio šalies valstybės institucijos planuoja prašyti palydos krovinį, karius ar karinėms pajėgoms priskirtus civilius tarnautojus vežant sausuma iš oro uosto, šio aprašo 1 priede nustatytos formos paraiška pateikiama KOP OB likus ne vėliau kaip 48 valandoms iki skrydžio. KOP OB paraišką nedelsdamas persiunčia LK JKC. Skrendant žvalgybos orlaiviui, kuriam suteiktas nuolatinis diplomatinis leidimas atlikti skrydžius, šio aprašo 1 priede nustatytos formos paraiška KOP OB ir URM pateikiama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki skrydžio.

18. Atliekant skrydžius su nuolatiniais diplomatiniais leidimais, taikomi šio aprašo 10.1, 10.3, 10.4 ir 10.7 punktuose nustatyti reikalavimai.

19. Nuolatinis diplomatinis leidimas gali būti panaikintas, jei užsienio šalies valstybės orlaivis pažeidė šio aprašo ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją tvarką. Sprendimą dėl nuolatinio diplomatinio leidimo panaikinimo priima URM, suderinusi jį su LK KOP. Apie sprendimą panaikinti nuolatinį diplomatinį leidimą informuojamas paraiškos teikėjas, VĮ „Oro navigacija“ ir kitos atsakingos Lietuvos Respublikos institucijos.

20. Pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus tarptautinius įsipareigojimus dėl ginkluotės kontrolės išduodami užsienio šalių valstybės orlaivių žvalgomųjų (inspekcinių) ir tranzitinių skrydžių žvalgymo (inspekciniais) tikslais (išskyrus tranzitinius skrydžius žvalgymo (inspekciniais) tikslais, kai inspekcijos metu vykstama iš vienos užsienio šalies teritorijos dalies į kitą dalį) nuolatiniai diplomatiniai leidimai šių tarptautinių sutarčių ar kitų tarptautinių įsipareigojimų nustatyta tvarka. URM išduoda leidimus kalendoriniams metams. Išduodant šiuos leidimus paraiškų pateikimo procedūra netaikoma. Apie priimtą sprendimą dėl nuolatinio diplomatinio leidimo išdavimo URM informuoja užsienio šalies diplomatinę atstovybę, LK KOP ir VĮ „Oro navigacija“.

 

V. SKRYDŽIO PARAIŠKOS PATEIKIMAS, LEIDIMO DERINIMAS IR IŠDAVIMAS YPAČ SKUBIAIS ATVEJAIS

 

21. Leidimą atlikti užsienio šalies orlaivio skrydį Lietuvos Respublikos oro erdve ypač skubiais atvejais išduoda LK KOP vadas arba krašto apsaugos ministro įgaliotas asmuo. LK KOP suteikia išduotam leidimui numerį ir apie išduotą leidimą nedelsdamos informuoja URM ir VĮ „Oro navigacija“.

22. Ypač skubiais atvejais laikytini šie užsienio šalių orlaivių skrydžiai:

22.1. vykstant į katastrofos vietas atlikti paieškos ir gelbėjimo darbų ir juos atliekant;

22.2. skubios medicinos pagalbos, medicininės evakuacijos skrydžiai;

22.3. pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus tarptautinius įsipareigojimus dėl ginkluotės kontrolės atliekami užsienio šalių valstybės orlaivių tranzitiniai skrydžiai žvalgymo (inspekciniais) tikslais, kai inspekcijos metu vykstama iš vienos užsienio šalies teritorijos dalies į kitą;

22.4. labai svarbiems asmenims vežti nekoviniu (transporto) užsienio šalies orlaiviu, jei prašymas atlikti skrydį pateikiamas nedarbo valandomis mažiau nei prieš 24 valandas iki planuojamo skrydžio;

22.5. užsienio šalių orlaivių, patekusių į avarinę padėtį, skrydžiai.

23. Paraiškos teikėjas, siekdamas gauti savo šalies orlaivio skrydžio leidimą ypač skubiais atvejais, paraišką pateikia KOP OB per savo šalies diplomatinę atstovybę. Tais atvejais, kai skrydžio paraiška yra pateikiama URM, URM ją nedelsdama persiunčia KOP OB.

24. Sprendimas išduoti leidimą ypač skubiais atvejais gali būti priimtas tik taikant šio aprašo 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 ir 10.7 punktuose nustatytus apribojimus.

25. Paraiškos teikėjas, norėdamas gauti leidimą savo šalies orlaiviui atlikti tranzitinį skrydį žvalgymo (inspekciniais) tikslais, kai inspekcijos metu vykstama iš vienos užsienio šalies teritorijos dalies į kitą, pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus tarptautinius įsipareigojimus dėl ginkluotės kontrolės užpildo ir pateikia URM paraišką tarptautinės sutarties ar kito tarptautinio įsipareigojimo nustatyta tvarka. Gautą paraišką URM ir (arba) LK Ginkluotės kontrolės skyrius persiunčia LK KOP. Tais atvejais, kai paraišką LK KOP persiunčia tik LK Ginkluotės kontrolės skyrius, sprendimą dėl leidimo išdavimo LK KOP suderina su URM telefonu. Nepavykus susisiekti telefonu, sprendimas derinamas informuojant URM elektroniniu paštu ir taikant tylos procedūrą.

26. LK Ginkluotės kontrolės skyrius ir LK KOP, gavę išankstinę informaciją apie užsienio šalių ketinimą atlikti tranzitinį skrydį žvalgymo (inspekciniais) tikslais, kai inspekcijos metu vykstama iš vienos užsienio šalies teritorijos dalies į kitą, nedelsdami pateikia šią informaciją URM.

 

_________________


 

Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į

Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per

ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos

skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

1 priedas

 

APPLICATION

FOR FLIGHT INTO OR WITHIN LITHUANIAN TERRITORY BY FOREIGN STATE AIRCRAFT

 

No .............. Date ............................

 

1

State of registry

 

2

 

State registration number of an aircraft

 

3

 

Type (ICAO Doc 8643) and MTOW of an aircraft

 

4

Aircraft identification as used in FPL (radio call sign)

 

5

Name of pilot-in-command (PIC) and number of crew members (for military flights – PIC’s rank should be added)

 

6

 

Departure airfield (ICAO Doc 7910), date and estimated time of departure – ETD (UTC)

 

7

Date, time and entry point into the territory of Lithuania

 

8

 

Route within the territory of Lithuania

 

9

Destination airfield in Lithuania (ICAO Doc 7910) and time of arrival (UTC) (if applicable)

 

10

 

Departure airfield in Lithuania (ICAO Doc 7910), date and time of departure (UTC) (if applicable)

 

11

Route within the territory of Lithuania (if departing from Lithuania)

 

12

Exit point from the territory of Lithuania and  time of exit

 

13

Destination airfield (ICAO Doc 7910), date and estimated time of arrival – ETA (UTC)

 

14

 

Height of flight in feet (to fill in only if it is lower than FL 95, or 9500 feet and only for over flying aircraft)

 

15

 

Communication and navigation equipment, transponder 

 

16

 

Fixed armaments, electronic warfare (EW) measures (e.q. ELINT, SIGINT), and air photography (video) equipment

 

17

 

Purpose of flight (number of passengers, surnames and ranks of VIP passengers should be added)

 

18

Load description (if applicable):

18.1. arms, dangerous cargo;

18.2. other types of cargo.

 

19

Additional data

 

 

NOTE: Fields 9, 10, 11 must be filled in, if an aircraft is landing and departing from an airfield in Lithuania.

 

Applicant‘s signature ...................................................................................................................

(title, name, surname)

___________________________________________________________________________

THE PART BELOW IS FILLED IN BY RESPONSIBLE PERSONS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 

 

PERMISSION FOR FLIGHT:       £[]  GRANTED       £[]  NOT GRANTED

 

1. Permission No .............. Date of issue ......................... Flight index (if applicable) ................

 

2. Responsible officer of the Lithuanian MFA.............................................................................

(officer‘s name, surname, signature)

3. Responsible officer of the Lithuanian AF................................................................................

(resolution, officer‘s name, surname, signature)

 

_________________

 


Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į

Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per

ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos

skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

2 priedas

 

NUOLATINIŲ DIPLOMATINIŲ LEIDIMŲ, SUTEIKIAMŲ UŽSIENIO ŠALIŲ ORLAIVIAMS, NUMERIŲ ŽYMĖJIMO STRUKTŪRA

 

1. Vežantiems labai svarbius asmenis užsienio šalių orlaiviams, kurių skrydžio paraiška yra gauta diplomatiniais kanalais, suteikiamas nuolatinio diplomatinio leidimo numeris, sudarytas iš atitinkamos šalies pavadinimo dviejų raidžių kodo, santrumpos VIP ir galiojimo metų (pvz., XX/VIP-2011).

2. NATO ir ES valstybių narių orlaiviams suteikiamas nuolatinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeris yra sudarytas iš atitinkamos šalies pavadinimo dviejų raidžių kodo ir galiojimo metų (pvz., XX-2011).

3. Ne NATO ir ne ES valstybių narių orlaiviams, vykdantiems užduotis ir aprūpinantiems NATO, NATO šalių, ES ar ES valstybių narių vadovaujamose karinėse operacijose dalyvaujančias pajėgas, suteikiamo nuolatinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeris yra sudarytas iš atitinkamos šalies pavadinimo dviejų raidžių kodo, santrumpos NATO/ES ir galiojimo metų (pvz., XX/NATO/ES-2011).

4. Nuolatinio diplomatinio leidimo, teikiamo atlikti skrydžius pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus tarptautinius įsipareigojimus dėl ginkluotės kontrolės, numeris yra suteikiamas šia tvarka:

4.1. Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos nereisiniam orlaiviui kiekvienais metais yra suteikiamas tas pats nuolatinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeris 5123 D;

4.2. užsienio šalių orlaiviams, vykdantiems žvalgomuosius (inspekcinius) ir vertinimo skrydžius pagal Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 1999 m. Vienos dokumentą ir pagal Atviros oro erdvės sutartį, suteikiami nuolatinio diplomatinio leidimo atlikti skrydžius numeriai sudaryti iš Lietuvos Respublikos pavadinimo dviejų raidžių kodo, santrumpos VD arba OS, sutrumpintų galiojimo metų ir atitinkamos užsienio šalies pavadinimo dviejų raidžių kodo (pvz., LT/VD/11-XX ir LT/OS/11-XX).

 

_________________