LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2001 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO Nr. 201 „DĖL VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PLANAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1K-310

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 201 „Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2172; 2002, Nr. 54-2139; 2003, Nr. 58-2601; 2004, Nr. 75-2596) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMUI TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155), 4 punktu,

tvirtinu Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašą (pridedama)“.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymo

Nr. 1K-310 redakcija)

 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMUI TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašas (toliau – aprašas) nustato reikalavimus, taikomus rengiamiems investicijų projektams, kurie teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą.

2. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai (toliau – asignavimų valdytojai), atsako už pateiktų faktinių duomenų teisingumą, už numatomus pasiekti rezultatus įgyvendinus investicijų projektą, taip pat už parengtų investicijų projektų pateikimą nustatytu laiku.

3. Asignavimų valdytojams, rengiant investicijų projektus, apskaičiuojant investicijų poreikį, rekomenduojama vadovautis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis, skaičiuojamosiomis resursų rinkos kainomis ir ekonominiais normatyvais, parengtais pagal šių kainų nustatymo principus, išdėstytus statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902).

Informaciją apie juridinius, fizinius asmenis ir mokslo įstaigas, rengiančius minėtas rekomendacijas, kainas, normatyvus, registruoja, kaupia ir skelbia valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2127), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155) (toliau – taisyklės), ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Papildoma informacija apie valstybės kapitalo investicijų planavimą yra skelbiama Finansų ministerijos interneto tinklalapyje www.finmin.lt/veiklos kryptys/biudžetas/valstybės kapitalo investicijos.

 

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKA IR ETAPAI

 

6. Investicijų projekto rengimo etapai yra šie:

6.1. asignavimų valdytojo investicijų projekto ryšio su asignavimų valdytojo atitinkamoje programoje, kurią vykdant numatoma įgyvendinti investicijų projektą, nustatytais uždaviniais apibūdinimas, kuriame reikia:

6.1.1. nurodyti investicijų projekto ryšį su numatomais įgyvendinti programos uždaviniais;

6.1.2. nustatyti kiekvieno investicijų projekto vertinimo kriterijus pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. 1K-256 „Dėl Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5141);

6.1.3. palyginti numatomus pasiekti, įgyvendinus investicijų projektą, rezultatus su tam pačiam laikotarpiui nustatytais uždavinio įgyvendinimo rezultatais;

6.1.4. parodyti, kokį poveikį asignavimų valdytojo veiklai turės kiekvienas įgyvendintas investicijų projektas arba jeigu bus atsisakyta jį įgyvendinti;

6.1.5. aprašyti, kokiu būdu, baigus įgyvendinti investicijų projektą, bus galima įsitikinti, kad yra pasiekti atitinkami uždavinio įgyvendinimo rezultatai ir įvykdyti nustatyti investicijų projekto vertinimo kriterijai;

6.2. investicijų projekto analizė ir alternatyvų numatymas, atsakant į tokius klausimus:

6.2.1. ar investicija užtikrina tokios paslaugos, kurią privalo teikti valstybė (savivaldybė), teikimą;

6.2.2. ar negalima pageidaujamų tikslų pasiekti tobulinant teikiamos paslaugos teisinį reguliavimą (pvz., apmokestinti vartotojus už teikiamas paslaugas, kai kurias paslaugas perduoti privačiam sektoriui);

6.2.3. ar negalima pirkti paslaugų užuot kūrus (įsigijus) ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą (toliau – ilgalaikis turtas) (pvz., užuot stačius socialinės globos namus, mokėti atlyginimą socialiniams darbuotojams, lankantiems globotinus asmenis namuose);

6.2.4. ar vietoj investicijų negalima taikyti kitų priemonių, t. y. dotacijų, pašalpų ir kt.;

6.3. finansavimo šaltinių, reikalingų investicijų projektui įgyvendinti, nurodymas;

6.4. geriausios investicijos parinkimas, kurio metu reikia nustatyti investicijų projektų alternatyvų sąrašą, atlikti jų sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizę, prireikus investicijų projektai gali būti įvertinti sąnaudų efektyvumo požiūriu, kartu gali būti taikomi ir kiti finansiniai (ekonominiai) ir socialiniai investicijų projektų pagrindimo būdai bei atliekami kiti veiksmai, reikalingi geriausiai alternatyvai atrinkti.

 

III. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄNAUDŲ IR NAUDOS (REZULTATŲ) ANALIZĖ

 

7. Investicijų projektų sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizė atliekama norint nustatyti geriausią investicijų projektą iš visų galimų alternatyvų. Tam reikia diskontuoti numatomų sąnaudų (ilgalaikio turto kūrimo (įsigijimo) ir eksploatavimo), taip pat numatomos naudos vertes ekonomiškai pagrįstai sukurto (įsigyto) ilgalaikio turto (investicijos) naudojimo trukmei ir apskaičiuoti kiekvienos alternatyvos grynąją dabartinę vertę. Investicijų projekto sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizės etapai yra šie:

7.1. prielaidų nustatymas. Prielaidos – teiginiai, kurie nusako sąlygas, kuriomis remiantis bus atliekama sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizė. Prielaidos gali būti:

7.1.1. makroekonominės (pavyzdžiui, infliacijos tempai, valiutų kurso prognozės ir pan.);

7.1.2. pagrįstos sąnaudomis (šios prielaidos turi apibūdinti, kiek įvairių sąnaudų prireiks siekiant įgyvendinti numatytus rezultatus);

7.1.3. veiklos (pavyzdžiui, statant mokyklą, artimiausiems metams numatomas mokinių skaičius, polikliniką – planuojamas ligonių apsilankymų skaičius);

7.2. apribojimų nustatymas. Apribojimai – reikalavimai arba veiksniai, kurie negali būti sumažinti siekiant geresnių sąnaudų ir naudos (rezultatų) rodiklių. Apribojimai dažniausiai susiję su kuriamo (įsigyjamo) ilgalaikio turto našumu (pavyzdžiui, laikas, būtinas vieno ligonio apžiūrai medicinos aparatu ir pan.);

7.3. nustatant sąnaudas ir naudą (rezultatus) ir jų apimtį vertine išraiška apskaičiuojama:

7.3.1. išlaidų sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto apimtis, būtina investicijų projektui įgyvendinti, pagal ekonominės biudžeto pajamų ir asignavimų klasifikacijos straipsnius;

7.3.2. išlaidos, susijusios su trumpalaikio turto ir materialinių atsargų likučių padidėjimu (sumažėjimu), būtinu įgyvendinant investicijų projektą;

7.3.3. išlaidų padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą;

7.3.4. biudžetinių įstaigų išlaidų, finansuojamų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą;

7.4. sąnaudų ir naudos (rezultatų) nustatymas. Visų rūšių sąnaudos ir nauda (rezultatai) turi būti įtraukti į skaičiavimus ir išsamiai detalizuoti. Sąnaudų ir naudos (rezultatų) skaičiavimai turi būti pateikti pagal aprašo 3–7 prieduose nustatytas formas, kurios yra pildomos pagal kiekvieną investicijų projektą tokia tvarka:

7.4.1. formos sudaromos ekonomiškai pagrįstai sukurto (įsigyto) ilgalaikio turto (investicijos) naudojimo trukmei pagal kiekvieną investicijų projektą. Jei investicijos naudojimo trukmė ilgesnė nei 5 metai, apsiribojama 5 metais;

7.4.2. duomenys apie numatomas sąnaudas ir naudą (rezultatus) teikiami pagal aprašo 3–7 prieduose nustatytas formas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją. Šiuose prieduose metai rodomi taip:

n – pirmieji investicijų projekto įgyvendinimo metai, pildant kitas skiltis skaičius prie simbolio n rodo metų, praėjusių nuo investicijų projekto įgyvendinimo pradžios, skaičių (pvz., (n+1) – antrieji investicijų projekto įgyvendinimo metai ir t. t.);

i – investicijų projekto baigimo įgyvendinti metai, pildant kitas skiltis, skaičius prie simbolio i rodo metų, praėjusių po investicijų projekto baigimo, skaičių (pvz.: (i+1) – antrieji metai po investicijų projekto baigimo (įgyvendinimo) ir t. t.);

7.4.3. formose nurodomos numatomos sąnaudų ir naudos (rezultatų) sumos;

7.4.4. tuščios eilutės gali būti praleidžiamos, taip pat atsižvelgiant į investicijų projekto specifiką gali būti įrašomos papildomos eilutės, kurios detalizuotų esamus duomenis;

7.4.5. pildant aprašo 6 priede nustatytą formą nurodomas vienkartinio pobūdžio apyvartinių lėšų, būtinų naujų objektų funkcionavimui užtikrinti, dydis;

7.5. investicijų projektų įvertinimas, taikant grynosios dabartinės vertės kriterijų. Taikant šį kriterijų, atrinkti investicijų projektai turi būti išdėstyti eilės tvarka, atsižvelgiant į numatomų sąnaudų ir numatomos naudos (rezultatų) diskontuotą vertę. Grynoji dabartinė vertė apskaičiuojama pagal aprašo 7 priede nustatytą formą. Šios formos pildymo instrukcija pateikta aprašo 9 priede, o diskontuotų pinigų srautų apskaičiavimo instrukcija – aprašo 10 priede.

 

IV. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS SĄNAUDŲ EFEKTYVUMO POŽIŪRIU

 

8. Tais atvejais, kai kelių investicijų projekto alternatyvų rezultatai taikant grynosios dabartinės vertės kriterijų yra lygūs (arba panašūs), siekiant išsiaiškinti, kuri investicija duoda tą pačią (arba didžiausią) naudą mažesnėmis sąnaudomis, arba kai rezultatai vertine išraiška nėra pagrindinis investicijų projekto tikslas, atliekama sąnaudų efektyvumo analizė. Atliekant šią analizę sąnaudos lyginamos su socialiniais rezultatais. Tai yra aprašo 7 priede nustatytos formos 08 eilutėje diskontuotų pinigų srautų suma per nagrinėjamus metus padalijama iš susumuotų investicijų projekto socialinių rezultatų per tą patį metų skaičių. Sąnaudų efektyvumo požiūriu priimtiniausia ta investicija, kurios grynosios dabartinės vertės santykis su socialiniu rezultatu yra mažiausias. Pavyzdžiui, kiekvienos alternatyvos diskontuotų pinigų srautų sumą planuojamai statyti poliklinikai reikėtų padalyti iš numatomo ligonių apsilankymų skaičiaus.

 

V. RIZIKOS IR JAUTRUMO ANALIZĖ

 

9. Rizikos analizė atliekama, kai reikia nustatyti veiksnius (įvykius, poveikį), kurie gali neigiamai paveikti investicijų projekto įgyvendinimą, ir įvertinti šių veiksnių galimą poveikį projekto įgyvendinimui. Atliekant investicijų projekto rizikos analizę turi būti įvertinti rizikos veiksniai, turintys įtakos investicijų projekto įgyvendinimui laiku, išlaidų dydžiui ir projekto įgyvendinimo kokybei. Prireikus turi būti sudarytas rizikos valdymo planas.

10. Jautrumo analizė rodo, kaip vienų ar kitų prielaidų (sąnaudų elementų ir kitų kintamųjų) nukrypimai paveikia analizuojamo investicijų projekto rezultatus. Jautrumo analizė atliekama keičiant pradines prielaidas ir stebint, kaip keičiasi pradiniai finansiniai ir ekonominiai rodikliai (grynoji dabartinė vertė). Atliekant jautrumo analizę, vienu metu turėtų būti keičiamas vienas kintamasis, o kiti parametrai likti pastovūs. Kai nedideli nagrinėjamų prielaidų pokyčiai lemia didelius investicijų projekto rodiklių pokyčius, laikoma, kad ši investicija rizikinga.

 

VI. DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMAS

 

11. Darbų, prekių ir paslaugų, kurių reikia įgyvendinti investicijų projektui, pirkimas apima:

11.1. pirkimo rizikos įvertinimą, t. y. kiekvienu pirkimo atveju turi būti išnagrinėtas ilgalaikio turto pirkimo rizikos valdymas per visą jo tarnavimo laiką. Ūkio subjektai turėtų apžvelgti šias rizikos rūšis: pirkimo darbų grafiką (reikiamų leidimų gavimo, dokumentacijos rengimo, kitų paslaugų, prekių, darbų pirkimo ir vykdymo terminus ir pan.), pirkimo ir sukurto (įsigyto) ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidas (įvertinti finansavimo galimybes, galimus eksploatavimo išlaidų pokyčius ir jų finansavimo galimybes), moralinį ilgalaikio turto senėjimą (įvertinti numatomo įsigyti ilgalaikio turto įtaką paslaugų kokybei), vengti suformuoti viešojo pirkimo monopolį (viešųjų pirkimų reikalavimai turi būti nustatomi taip, kad pagal galimybes apimtų kuo daugiau tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų), tikėtinus kitus investicijų projekto įgyvendinimo rizikos atvejus. Formuodamas rizikos valdymo strategiją, ūkio subjektas privalo stengtis numatyti visus rizikos atvejus visuose investicijų projekto įgyvendinimo etapuose ir vengti jos. Padidėjusi rizika gali būti pateisinta tik tokiais atvejais, jei didesnė rizika užtikrins geresnį rezultatą;

11.2. pirkimo sąlygų nustatymą, t. y. turi būti nurodytos sąlygos, kurioms esant gali būti nutrauktas tolesnis pirkimas esant nukrypimams nuo suplanuotų sąnaudų lygio, darbų vykdymo grafiko ir kt.;

11.3. pirkimo priežiūrą, t. y. turi būti numatyta, kaip bus prižiūrimas sutarties su tiekėjais (prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais, rangovais) vykdymas, turint galvoje išlaidas, darbų grafiką ir galutinius rezultatus. Svarbu turėti aiškų veiksmų planą, kaip kontroliuoti investicijų projekto įgyvendinimą, kokius specialistus įtraukti į šį darbą, kada ir kokių priemonių imtis, esant nukrypimams nuo sutarties.

 

VII. KITI REIKALAVIMAI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS

 

12. Investicijų projektuose turi būti nurodyta:

12.1. atsakingi asmenys, kurie rengė investicijų projektą, jų telefonai, elektroninio pašto adresai;

12.2. investicijų projekto parengimo data;

12.3. atskirai lėšos, kurių reikia statybos darbams atlikti, ir lėšos kitam ilgalaikiam turtui įsigyti.

13. Investicijų projektai, kuriuos įgyvendinant statybos darbų vertė mažesnė kaip 590 tūkst. litų, gali būti teikiami ne visos apimties, t. y. nesilaikant aprašo III–V skyriuose nurodytų reikalavimų. Tuo atveju, jei investicijų projektas teikiamas ne visos apimties, kartu turi būti pridėti skaičiavimai, kuriais pagrindžiamas lėšų poreikis investicijų projektui įgyvendinti.

14. Asignavimų valdytojai, kurių investicijų projektai buvo įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, dėl tolesnio investicijų projektų įtraukimo į planuojamųjų metų Valstybės investicijų programą teikia aprašo 1 ir 2 priedus. Tuo atveju, jeigu minėtų investicijų projektų bendroji vertė, teikiant juos įtraukti į planuojamųjų metų Valstybės investicijų programą, didėja dėl numatomų papildomai atlikti statybos darbų, numatomo įsigyti ilgalaikio turto ir numatomų gauti paslaugų, turi būti pateikiami šių investicijų projektų papildymai ir pakeitimai.

15. Nauji statybos investicijų projektai, kurių skaičiuojamoji statybos kaina viršija 15000 tūkst. litų, traukiami į Valstybės investicijų programą pirmaisiais planuojamais metais numatant lėšas statinio projektavimo darbams ir techninei dokumentacijai parengti. Lėšos tokio investicijų projekto statybai gali būti numatomos, jeigu minėta dokumentacija yra parengta iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. arba asignavimų valdytojas, suderinęs su projektine organizacija, patvirtina, kad nurodytoji dokumentacija bus parengta ne vėliau kaip iki planuojamų metų sausio 1 dienos.

Šio punkto pirmosios pastraipos nuostatos netaikomos investicijų projektams, kurie įgyvendinami pagal dvišales arba daugiašales sutartis, finansinius memorandumus, finansines sutartis arba kitus dokumentus su užsienio pagalbos teikėjais arba jei dėl jų įgyvendinimo yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai.

16. Kartu su investicijų projektais pateikiami visam planuojamam ekonomiškai pagrįstam sukurto (įsigyto) ilgalaikio turto naudojimo laikotarpiui numatomų nacionalinio biudžeto išlaidų pokyčių, kurie gali atsirasti įgyvendinus investicijų projektą, skaičiavimai (aprašo 3 priedas). Išlaidų pokyčiai apskaičiuojami penkeriems metams, darant prielaidą, kad penktųjų metų išlaidos bus pastovios visą planuojamą investavimo objekto naudojimo laikotarpį.

17. Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais dėl siūlomų įgyvendinti investicijų projektų pateikia Finansų ministerijai šiuos dokumentus:

17.1. lydraštį, pasirašytą jos vadovo ar jo įgalioto asmens;

17.2. suvestinę informaciją apie siūlomus įgyvendinti investicijų projektus (aprašo 2 priedas), kurioje nurodomi taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų tam tikrais metais siūlomi įgyvendinti investicijų projektai pagal ūkio subjektus ir investicijų projektus;

17.3. investicijų projekto charakteristiką (aprašo 1 priedas, užpildytas pagal aprašo 8 priedą), kurioje nurodomi pagrindiniai duomenys apie kiekvieną siūlomą įgyvendinti investicijų projektą;

17.4. pagal šio aprašo reikalavimus parengtą investicijų projektą;

17.5. statinio projekto ekspertizės akto kopiją, išskyrus atvejus, numatytus Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje (jei ekspertizė neatlikta, iš karto ją atlikus);

17.6. suvestinio statybos kainos apskaičiavimo kopiją, patvirtintą užsakovo (jei sąmata neparengta ir nepatvirtinta užsakovo, iš karto ją parengus ir patvirtinus);

17.7. įmonės, kurioje numatoma įgyvendinti investicijų projektą, praėjusių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopijas;

17.8. statybos rangos sutarties kopiją (jei sutartis nesudaryta, iš karto ją sudarius);

17.9. asignavimų valdytojas, atsižvelgdamas į savo institucijos specifiką, gali pateikti ir kitą medžiagą, kuri paaiškina investicijų projekto įgyvendinimo būtinumą.

18. Aprašo 1 ir 2 priedai taip pat turi būti pateikti elektroniniu paštu (adresu invest@finmin.lt).

19. Aprašo 2 priede nustatytoje formoje nurodoma suvestinė informacija apie investicijų projektus, siūlomus įgyvendinti planuojamaisiais metais, kuri parengiama iš aprašo 1 priede nustatytoje formoje pateikiamos informacijos.

 

_________________

 

 

Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo

1 priedas

 

(Investicijų projekto charakteristikos forma)

 

_____________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

 

INVESTICIJŲ PROJEKTO CHARAKTERISTIKA

 

______________________________

(data ir numeris)

 

______________________________

(sudarymo vieta)

 

1. Bendra informacija

 

Kodai

Asignavimų valdytojas

 

 

 

 

Programos pavadinimas

 

 

 

 

Programos tikslo pavadinimas

 

 

 

 

Uždavinio pavadinimas

 

 

 

 

Investicijų projekto pavadinimas

 

 

 

 

Investicijų projekto vertinimo kriterijai:

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Bendrai su Europos Sąjungos ir kita tarptautine finansine parama įgyvendinamo projekto numeris

 

 

 

 

Investicijų projekto prioritetas kitų investicijų projektų atžvilgiu (eilės Nr.)

 

 

 

 

Technologiniai investicijų projekto įgyvendinimo terminai

pradžia, metai

 

pabaiga, metai

 

Įgyvendinimo vieta

 

 

 

 

Investicijų projekto pajėgumas (fiziniais matavimo vienetais)

 

 

 

 

Metinis išlaidų pokytis, tūkst. Lt

 

 

 

 

 

2. Investicijų projekto įgyvendinimo etapai (tūkst. Lt)

 

Trumpas darbo (darbo etapo) pavadinimas

iki (n - 1) 01 01 

(n - 1) metai

n-ieji metai

(n + 1) metai

(n + 2) metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Specialūs teisės aktai dėl investicijų projekto įgyvendinimo

 

Teisės akto forma (įstatymas, nutarimas, įsakymas, kita), teisės akto antraštė

Priėmimo data

Numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dokumentai (statinio projektas, darbo projektas, valstybinė ekspertizė, kita)

 

Dokumento pavadinimas

Dokumentą parengusios organizacijos pavadinimas

Priėmimo data

Numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacija apie investicijų projekto finansavimą (tūkst. Lt)

 

Finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.

Bendra vertė

Panaudota lėšų iki (n - 1) 01 01

Patvirtinta panaudoti (n - 1) metams

n-ieji metai

(n + 1) metai

(n + 2) metai

Pastabos

Valstybės biudžetas

01

 

 

 

 

 

 

 

iš jo:

 

 

 

 

 

 

 

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

011

 

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos parama

012

 

 

 

 

 

 

 

iš jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos regioninės plėtros fondas

0121

 

 

 

 

 

 

 

Europos socialinis fondas

0122

 

 

 

 

 

 

 

Sanglaudos fondas

0123

 

 

 

 

 

 

 

Kita Europos Sąjungos parama (įrašyti)

0124

 

 

 

 

 

 

 

Kita Europos Sąjungos parama (įrašyti)

0125

 

 

 

 

 

 

 

Kita tarptautinė finansinė parama

013

 

 

 

 

 

 

 

iš jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos ekonominės erdvės finansinė parama

0131

 

 

 

 

 

 

 

Norvegijos finansinė parama

0132

 

 

 

 

 

 

 

Šveicarijos finansinė parama

0133

 

 

 

 

 

 

 

Kita tarptautinė finansinė parama (įrašyti)

0134

 

 

 

 

 

 

 

Kita tarptautinė finansinė parama (įrašyti)

0135

 

 

 

 

 

 

 

Privatizavimo fondas

02

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos valstybės vardu

03

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos su valstybės garantija

04

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

05

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavos įmonės lėšos

06

 

 

 

 

 

 

 

Kitos lėšos

07

 

 

 

 

 

 

 

VISO

08

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

projektavimui atlikti

081

 

 

 

 

 

 

 

statybos ir montavimo darbams

082

 

 

 

 

 

 

 

materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

083

 

 

 

 

 

 

 

kitoms išlaidoms

084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo

2 priedas

 

(Suvestinės informacijos apie siūlomus įgyvendinti investicijų projektus forma)

 

_____________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

 

SUVESTINĖ INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTUS

 

______________________

(data ir numeris)

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

(tūkst. litų)

Kodas

Asignavimų valdytojo, investicijų projekto pavadinimas

Prioritetas

Įgyvendinimo terminai

Bendra vertė

Panaudota lėšų iki (n - 1) 01 01

Patvirtina panaudoti (n - 1) metams

n-tieji metai

pradžia

pabaiga

Valstybės (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos) lėšų poreikis, iš viso

iš jų

nuosavos ir kitos lėšos

valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas

iš jų

paskolos valstybės vardu

paskolos su valstybės garantija

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos parama

kita tarptautinė finansinė parama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

Kodas

Asignavimų valdytojo, investicijų projekto pavadinimas

(n + 1) metai

(n + 2) metai

Išlaidų pokytis įgyvendinus projektą („+“ išlaidų padidėjimas, „-" išlaidų sumažėjimas)

Valstybės (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos) lėšų poreikis, iš viso

iš jų

nuosavos ir kitos lėšos

Valstybės (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos) lėšų poreikis, iš viso

iš jų

nuosavos ir kitos lėšos

valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas

iš jų

paskolos valstybės vardu

paskolos su valstybės garantija

valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas

iš jų

paskolos valstybės vardu

paskolos su valstybės garantija

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos parama

kita tarptautinė finansinė parama

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos parama

kita tarptautinė finansinė parama

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Forma pildoma atsižvelgiant į aprašo 1 priede nustatytoje formoje pateiktą informaciją.

 

 

 

 

 

 

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

Investicijų projektų rengimui taikomų

reikalavimų aprašo

3 priedas

 

(Išlaidų padidėjimo (sumažėjimo), įgyvendinus investicijų projektą, forma)

 

________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

 

IŠLAIDŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS), ĮGYVENDINUS INVESTICIJŲ PROJEKTĄ

 

________________________

(data ir numeris)

________________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

Kodas

 

 

 

Ministerija

 

(asignavimų valdytojas)

 

 

Departamentas

 

 

 

 

Biudžetinė įstaiga

 

 

 

 

Programos kodas

 

(programos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(investicijų projekto pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos kodas

 

(išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas)

 

 

 

 

tūkst. Lt

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

Išlaidų pavadinimas

Eil. Nr.

i

i+1

i+2

i+3

i+4

1

2

3

4

5

6

7

8

2

 

 

 

 

 

Išlaidos

01

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

02

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

Darbo užmokestis

03

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1

Darbo užmokestis pinigais

04

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

2

Pajamos natūra

05

 

 

 

 

 

2

1

2

 

 

 

Socialinio draudimo įmokos

06

 

 

 

 

 

2

1

2

1

1

1

Socialinio draudimo įmokos

07

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Prekių ir paslaugų naudojimas

08

 

 

 

 

 

2

2

1

 

 

 

Prekių ir paslaugų naudojimas

09

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

1

Mityba

10

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

2

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

11

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

5

Ryšių paslaugos

12

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

6

Transporto išlaikymas

13

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

7

Apranga ir patalynė

14

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

8

Spaudiniai

15

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

9

Ginklai ir karinė įranga

16

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

10

Kitos prekės

17

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

11

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)

18

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

12

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis

19

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

14

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma

20

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

15

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

21

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

16

Kvalifikacijos kėlimas

22

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

17

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos

23

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

18

Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas

24

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

19

Veiklos nuoma

25

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

20

Komunalinės paslaugos

26

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

30

Kitos paslaugos

27

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

Turto išlaidos

28

 

 

 

 

 

2

3

1

 

 

 

Palūkanos

29

 

 

 

 

 

2

3

1

1

 

 

Nerezidentams

30

 

 

 

 

 

2

3

1

1

1

1

Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos

31

 

 

 

 

 

2

3

1

1

1

2

Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos

32

 

 

 

 

 

2

3

1

1

1

3

Savivaldybių sumokėtos palūkanos

33

 

 

 

 

 

2

3

1

2

 

 

Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)

34

 

 

 

 

 

2

3

1

2

1

1

Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos

35

 

 

 

 

 

2

3

1

2

1

2

Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos

36

 

 

 

 

 

2

3

1

2

1

3

Savivaldybių sumokėtos palūkanos

37

 

 

 

 

 

2

3

1

3

 

 

Kitiems valdymo lygiams

38

 

 

 

 

 

2

3

1

3

1

1

Valstybės biudžetui

39

 

 

 

 

 

2

3

1

3

1

2

Savivaldybių biudžetams

40

 

 

 

 

 

2

3

1

3

1

3

Nebiudžetiniams fondams

41

 

 

 

 

 

2

3

2

 

 

 

Nuoma

42

 

 

 

 

 

2

3

2

1

1

1

Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą

43

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

Subsidijos

44

 

 

 

 

 

2

4

1

 

 

 

Subsidijos iš biudžeto lėšų

45

 

 

 

 

 

2

4

1

1

1

1

Subsidijos importui

46

 

 

 

 

 

2

4

1

1

1

2

Subsidijos gaminiams

47

 

 

 

 

 

2

4

1

1

1

3

Subsidijos gamybai

48

 

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

Dotacijos

49

 

 

 

 

 

2

5

1

 

 

 

Dotacijos užsienio valstybėms

50

 

 

 

 

 

2

5

1

1

1

1

Einamiesiems tikslams

51

 

 

 

 

 

2

5

1

1

1

2

Kapitalui formuoti

52

 

 

 

 

 

2

5

2

 

 

 

Dotacijos tarptautinėms organizacijoms

53

 

 

 

 

 

2

5

2

1

1

1

Einamiesiems tikslams

54

 

 

 

 

 

2

5

2

1

1

2

Kapitalui formuoti

55

 

 

 

 

 

2

5

3

 

 

 

Dotacijos kitiems valdymo lygiams

56

 

 

 

 

 

2

5

3

1

1

1

Einamiesiems tikslams

57

 

 

 

 

 

2

5

3

1

1

2

Kapitalui formuoti

58

 

 

 

 

 

2

7

 

 

 

 

Socialinės išmokos (pašalpos)

59

 

 

 

 

 

2

7

1

 

 

 

Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)

60

 

 

 

 

 

2

7

1

1

1

1

Socialinio draudimo išmokos pinigais

61

 

 

 

 

 

2

7

1

1

1

2

Socialinio draudimo išmokos natūra

62

 

 

 

 

 

2

7

2

 

 

 

Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)

63

 

 

 

 

 

2

7

2

1

1

1

Socialinė parama pinigais

64

 

 

 

 

 

2

7

2

1

1

2

Socialinė parama natūra

65

 

 

 

 

 

2

7

3

 

 

 

Darbdavių socialinė parama

66

 

 

 

 

 

2

7

3

1

1

1

Darbdavių socialinė parama pinigais

67

 

 

 

 

 

2

7

3

1

1

2

Darbdavių socialinė parama natūra

68

 

 

 

 

 

2

8

 

 

 

 

Kitos išlaidos

69

 

 

 

 

 

2

8

1

 

 

 

Kitos išlaidos

70

 

 

 

 

 

2

8

1

1

 

 

Einamiesiems tikslams

71

 

 

 

 

 

2

8

1

1

1

1

Stipendijoms

72

 

 

 

 

 

2

8

1

1

1

2

Kitiems einamiesiems tikslams

73

 

 

 

 

 

2

8

1

2

 

 

Kapitalui formuoti

74

 

 

 

 

 

2

8

1

2

1

1

Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)

75

 

 

 

 

 

2

9

 

 

 

 

Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

76

 

 

 

 

 

2

9

1

 

 

 

Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

77

 

 

 

 

 

2

9

1

1

1

1

Subsidijos

78

 

 

 

 

 

2

9

2

 

 

 

Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

79

 

 

 

 

 

2

9

2

1

 

 

Einamiesiems tikslams

80

 

 

 

 

 

2

9

2

1

1

1

Einamiesiems tikslams savivaldybėms

81

 

 

 

 

 

2

9

2

1

1

2

Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams

82

 

 

 

 

 

2

9

2

1

1

3

Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui

83

 

 

 

 

 

2

9

2

2

 

 

Kapitalui formuoti

84

 

 

 

 

 

2

9

2

2

1

1

Investicijos, skirtos savivaldybėms

85

 

 

 

 

 

2

9

2

2

1

2

Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams

86

 

 

 

 

 

2

9

2

2

1

3

Investicijos ne valdžios sektoriui

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Investicijų projektų rengimui taikomų

reikalavimų aprašo

4 priedas

 

(Biudžetinių įstaigų išlaidų, finansuojamų iš biudžetinių išlaidų pajamų, padidėjimo (sumažėjimo), įgyvendinus investicijų projektą, forma)

 

_____________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ, PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS), ĮGYVENDINUS INVESTICIJŲ PROJEKTĄ

 

___________________________

(data ir numeris)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

Kodas

 

 

 

Ministerija

 

(asignavimų valdytojas)

 

 

Departamentas

 

 

 

 

Biudžetinė įstaiga

 

 

 

 

Programos kodas

 

(programos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(investicijų projekto pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos kodas

 

(išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas)

 

 

 

 

tūkst. Lt

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

Išlaidų pavadinimas

Eil. Nr.

i

i+1

i+2

i+3

i+4

1

2

3

4

5

6

7

8

2

 

 

 

 

 

Išlaidos

01

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

02

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

Darbo užmokestis

03

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1