LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

Dėl normatyvinių aerodromų statybos techninių dokumentų

 

1997 m. gegužės 8 d. Nr. 169/Nr. 137

Vilnius

 

Vykdydami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788) nuostatus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimą (1996 04 25 nutarimas Nr. 499 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“, Žin., 1996, Nr. 39-969),

ĮSAKOME:

1. Nustatyti, kad nuo šių metų birželio 15 d. aerodromams ir kitiems jų statiniams (priklausiniams) projektuoti, statyti ir naudoti bei prižiūrėti galioja specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai, įrašyti šio įsakymo priede (pridedamas).

2. Aerodromų statybą reglamentuojančių dokumentų platinimą pavesti valstybės įmonei „Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcija“.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                     ALGIS ŽVALIAUSKAS

 

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS                                               ALGIS ČAPLIKAS

________________


Susiekimo ministro

ir statybos ir urbanistikos ministro

1997 05 08 įsakymo Nr. 169/Nr. 137

priedas

 

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) aerodromų

ir jų kitų statinių (priklausinių) projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų, taikomų

Lietuvos Respublikoje,

SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Dokumento šifras

Dokumento pavadinimas

Dokumento pavadinimas originalo kalba

 

 

 

anglų

rusų

1.

 

 

AERODROMAI Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedas

AERODROMES Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation

АЭРОДРОМЫ

Приложение 14 к Конвенциии о междунородной гражданской авиации

 

Aerodromų projektavimas, naudojimas ir priežiūra, 1 tomas

Volume 1

Aerodrome Design and Operations

Том 1

Проектирование и эксплуатация аэродромов

 

Sraigtasparnių akštelės, 2 tomas

Volume II

Heliports

Том 2

Вертодромы

2.

DOC 9157

Aerodoromų projektavimo vadovas

Aerodrome Design Manual

Руководство по проектированию аэродромов

2.1

 

Kilimo ir tūpimo takai (KTT), 1 dalis

Part 1 – Runways

Часть 1. Взлетно-посадочные полосы (ВПП)

2.2.

 

Riedėjimo takai, peronai ir laukimo aikštelės, 2 dalis

Part 2 – Taxiways, Aprons and Holding Bays

Часть 2. Рулежные дорожки, пероны и площадки ожидания

2.3.

 

Danga, 3 dalis

Part 3 – Pavements

Часть 3. Покрытия

2.4.

 

Vizualios priemonės, 4 dalis

Part 4 – Visual Aids

Часть 4. Визуальные средства

2.5.

 

Elektros sistemos, 5 dalis

Part 5 – Electrical Systems

Часть 5. Электрические системы

3.

DOC 9184

Oro uostų projektavimo vadovas

Airport Planning Manual

Руководство по проектированию аэропортов

3.1.

 

Generalinis planavimas, 1 dalis

Part 1 – Master Planning

Часть 1. Генеральное планирование

3.2.

 

Žemės plotų panaudojimas ir aplinkos kontrolė, 2 dalis

Part 2 – Land Use and Environmental Control

Часть 2. Использование земельных участков и контроль над окружающей средой

3.3.

 

Konsultacijų ir statybos darbų vykdymo instruktyvinė medžiaga, 3 dalis

Part 3 – Guidelines for Consultant/Construction Services

Часть 3. Инструктивный материал по консультативному и строительному обслуживанию

4.

DOC 9137

Oro uostų tarnybų vadovas

Airport Services Manual

Руководство по аэропортным службам

4.1.

 

Gelbėjimas ir gaisro gesinimas, 1 dalis

Part 1 – Rescue and Fire Fighting

Часть 1. Спасение и борьба с пожаром

4.2.

 

Dangos paviršiaus būklė, 2 dalis

Part 2 – Pavement Surface Conditions

Часть 2. Состояние поверхности покрытия

4.3.

 

Paukščių keliama grėsmė ir jos mažinimo metodai, 3 dalis

Part 3 – Bird Control and Reduction

Часть 3. Создаваемая птицами опасность и методы ее снижения

4.4.

 

Negalinčių judėti orlaivių pašalinimas, 5 dalis

Part 5 – Removal of Disabled Aircraft

Часть 5. Удаление воздушных судов, потерявших способность двигаться

4.5.

 

Kliūčių kontroliavimas, 6 dalis

Part 6 – Control of Obstacles

Часть 6. Контролирование препятсвий

4.6.

 

Oro uosto naudojimo ir priežiūros tarnybos, 8 dalis

Part 8 – Airport Operational Services

Часть 8. Эксплуатационные службы аэропорта

4.7.

 

Oro uostų techninio aprūpinimo praktika, 9 dalis

Part 9 – Airport Maintenance Practices

Часть 9. Практика технического обслуживания аэропортов

5.

DOC 9150

Trumpojo kilimo ir tūpimo orlaivių aerodromų vadovas (TKT)

Stolport Manual

Руководвство по аэродромам для воздушных судов короткого взлета и посадки (КВП)

6.

DOC 9476-

AN/927

Antžeminio judėjimo ir jo kontrolės sistemų vadovas

Manual or Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS)

Руководство по системам управления наземным движением и контроля за ним

7.

DOC 9365/

AN/910

Skrydžių įvairiomis meteorologinėmis sąlygomis vadovas

Manual of All-Weather Operations

Руководство по всепогодным полетам

8.

 

Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 10 priedas. Aviacijos telekomunikacijos

Aeronautical Telecommunications, Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation

Авиационная электросвязь. Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации

8.1.

 

Radijo navigaciniai įrengimai, 1 tomas

Volume I.

(Radio Navigation Aids)

Том 1.

Радионавигационные средства.

8.2.

 

Ryšio taisyklės, 2 tomas

Volume II.

(Communication Procedures including those with PANS status)

Том 2.

Правила связи.

8.3.

 

Ryšių sistemos,

3 tomas

Volume III.

(Part 1 – Digital Data Communication Systems;

Part 2 – Voice Communication Systems)

Том 3.

Системы связи.

8.4.

 

Antrinės apžvalginės radijo lokacijos sistemos ir susidūrimų įspėjimas, 4 tomas

Volume IV.

(Suirveillance Radar and Collision Avoidance Systems)

Том 4.

Системы вторичной обзорной радиолокации и предупреждения столкновений

8.5.

 

Aviacinio radijo dažnio spektro panaudojimas, 5 tomas

Volume V.

(Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization)

Том. 5.

Использование авиационного радиочастотного спектра

9.

DOC 8071

Radijo navigacinių priemonių patikrinimo vadovas

Manual on Testing of Radio Navigation Aids

Руководство по испытаниям навигационных средств

9.1.

 

1 tomas

Volume I.

Том 1.

9.2.

 

ILS (Tūpimo pagal prietaisus sistema), 2 tomas

Volume II.

ILS (Instrument Landing System)

Том 2.

ИЛС (Система посадки по приборам)

10.

DOC 9578

Aviacijos telekomunikacinio tinklo vadovas (ATN)

Manual of the Aeronautical Telecommunication Network (ATN)

Руководство по сети авиационной электросвязи (ATN)

11.

 

Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 3 priedas. Tarptautinės aeronavigacijos meteorologinis aprūpinimas

Meteorological Service for Operational Air Navigation, Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation

Метеорологическое обеспечение Международной аэронавигации. Приложение 3 к Конвенции о международной гражданской авиации

12.

DOC 8896

Aviacijos meteorologijos vadovas

Manual of Aeronautical Meteorogical Practice

Руководство по авиационной метеорологии

13.

DOC 8335

Sertifikavimo ir nuolatinės priežiūros inspektavimo procedūrų vadovas

Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance

Руководство по процедурам эксплуaтационной инспекции, сертификации и постоянного надзора

14.

DOC 9613

Reikalaujamų navigacinių charakteristikų vadovas

Manual on Required Navigation Performance (RNP)

Руководство по требуемым навигационным характеристикам

15.

DOC 9426

Skrydžių aprūpinimo planavimo vadovas

Air Traffic Services Planning Manual

Руководство по планированию обслуживания воздушного движения

16.

DOC 9569

SĄVOKOS,

naudojamos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijoje, Prieduose prie jos, taip pat Aeronavigacinio aprūpinimo taisyklėse

Definitions Contained in the Convention on International Civil Aviation, the Annexes thereto and the Procedures for Air Navigation Services

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, используемых в Конвенции о международной гражданской авиации, Приложениях к ней, а также Правилах аэронавигационного обслуживания

 

_______________