LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 24 d. Nr. ISAK-2194

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 663 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2008, Nr. 81-3218),

tvirtinu Studijų rezultatų vertinimo sistemą (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2194

 

STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO SISTEMA

 

Išlaikyta, neišlaikyta

Vertinimo sistema *

Apibūdinimas

Išlaikyta

10 (puikiai)

Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai

9 (labai gerai)

Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai

8 (gerai)

Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai

7 (vidutiniškai)

Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų

6 (patenkinamai)

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų

5 (silpnai)

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus

Neišlaikyta

4

Nepatenkinamai

Netenkinami minimalūs reikalavimai

3

2

1

 

* Žinios gali būti vertinamos ne tik balais, bet ir įskaita. Egzaminai ir baigiamieji darbai paprastai vertinami pažymiu. Studijų programų dalykai gali būti vertinami įskaitomis, kuriomis siekiama patikrinti studento įgytas žinias. Studentas išlaiko įskaitą, jei įrodo, kad įsisavino ne mažiau kaip 50 % dalyko žinių.

______________