LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL FOTONUOTRAUKŲ ASMENS DOKUMENTAMS DARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. birželio 8 d. Nr. 370

Vilnius

 

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti Fotonuotraukų asmens dokumentams darymo taisykles (pridedama).

2. Vidaus reikalų ministerijos departamentų, skyrių, miestų, rajonų policijos komisariatų vadovams supažindinti darbuotojus su šiuo įsakymu ir kontroliuoti jo vykdymą.

 

 

L. E. VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                        STASYS ŠEDBARAS

______________


PATVIRTINTA

l. e. vidaus reikalų ministro pareigas

1999 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 370

 

FOTONUOTRAUKŲ ASMENS DOKUMENTAMS DARYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato fotonuotraukų asmens dokumentams (Lietuvos Respublikos piliečio pasui, Lietuvos Respublikos diplomatiniam pasui, leidimui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimui, asmens be pilietybės kelionės dokumentui, pabėgėlio kelionės dokumentui, Lietuvos Respublikos vaiko kelionės dokumentui, Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimui, Laikinajam piliečio pažymėjimui, Asmens grįžimo pažymėjimui) darymo tvarką.

2. Šios taisyklės privalomos asmenims, valstybės institucijoms, išduodančioms šių taisyklių 1 punkte nurodytus asmens dokumentus, valstybės ir kitoms įmonėms, darančioms fotonuotraukas asmens dokumentams.

 

II. FOTONUOTRAUKŲ DARYMO TVARKA

 

3. Asmens veidas ir kūnas fotografuojami iš priekio arba pasukti šonu, tačiau veidas ir kūnas negali būti pasukti daugiau kaip 45 laipsnių kampu.

4. Asmuo fotografuojamas be galvos apdangalo.

Tradicinių ir kitų Lietuvos valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų nariai asmens dokumentams gali būti fotografuojami su nuolat privalomai dėvimu drabužiu, taip pat ir su nedengiančiu veido galvos apdangalu. Fotografuojantis su galvos apdangalu, veidas (akys, antakiai, skruostai, smakras) negali būti uždengtas.

PASTABA. Pateikus valstybės institucijai, išduodančiai asmens dokumentus, fotonuotraukas, kuriose asmuo nufotografuotas su galvos apdangalu, kartu turi būti pateiktas religinės bendruomenės, bendrijos ar religinio centro dvasinės vyresnybės tarpininkavimo raštas, kuriame nurodoma, kad galvos apdangalas konkrečiam asmeniui yra privalomas nuolat dėvėti.

Asmenys, priklausantys religinei bendruomenei ar bendrijai, egzistuojančiai užsienio valstybėje, pateikdami valstybės institucijai, išduodančiai asmens dokumentus, fotonuotraukas, kuriose asmuo nufotografuotas su veido nedengiančiu galvos apdangalu, kartu turi pateikti religinės bendruomenės, bendrijos ar religinio centro, egzistuojančio toje užsienio šalyje, dvasinės vyresnybės, tarpininkavimo raštą arba tradicinės ar kitos Lietuvos valstybės pripažintos atitinkamos konfesijos religinės bendruomenės, bendrijos ar religinio centro tarpininkavimo raštą, kuriame nurodoma, kad galvos apdangalas konkrečiam asmeniui yra privalomas nuolat dėvėti.

Užsieniečiui, pateikusiam prašymą suteikti pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje, pažymą apie privalomą galvos apdangalo dėvėjimą išduoda Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

5. Asmenys, nuolat nešiojantys akinius, fotografuojami su jais. Akiniai negali būti tamsiais stiklais.

6. Fotonuotraukos turi būti be šviesaus kampo.

7. Fotonuotraukų matmenys:

7.1. fotonuotraukų nominalus dydis 4x6 cm;

7.2. fotonuotraukų, paruoštų klijuoti į asmens dokumentą, dydis 3,5x4,5 cm.

8. Viename lape turi būti ne mažiau kaip trys tapačios (padarytos iš to paties negatyvo) fotonuotraukos.

PASTABA. Fotonuotraukos iki 3,5x4,5 cm dydžio apipjaustomos specialiais prietaisais valstybės institucijoje, išduodančioje asmens dokumentus.

9. Fotonuotraukų techniniai reikalavimai:

9.1. veido atvaizdo (atstumo tarp apatinės smakro dalies ir horizontalios linijos, einančios per akių vyzdžių centrus) fotonuotraukose dydis 12 mm±1 mm;

9.2. atvaizdas nuotraukoje turi būti išdėstytas taip, kad atstumas nuo galvos viršaus iki nuotraukos viršutinio krašto būtų ne mažesnis kaip 2 mm;

9.3. fotografuojamas asmuo apšviečiamas iš priekio, viršaus ir iš šonų taip, kad nesusidarytų šešėlių;

9.4. fotonuotraukų fonas turi būti vienspalvis ir tolygus, šviesesnis už veidą;

9.5. atvaizdas turi būti ryškus;

9.6. fotonuotraukose neturi būti dėmių, įbrėžimų, emulsinio sluoksnio pažeidimų, nuovarvų, linijų ir pan.;

9.7. atvaizdas gali būti juodai baltas arba spalvotas;

9.8. fotonuotraukos daromos ant plono, lygiu paviršiumi popieriaus;

9.9. fotonuotraukos pusė su atvaizdu neturi blizgėti.

 

 

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS                                                 A. GAVĖNAS

______________