LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 1, 7, 26, 46, 47, 49, 51 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR 40 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2380

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342; 2004, Nr. 73-2529; 2011, Nr. 132-6276)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (toliau – šis kodeksas) reguliuoja keleivių, bagažo ir krovinių vežimų organizavimą ir vykdymą, vežimų valstybinį valdymą ir kontrolę, atsakomybę už turtinę žalą.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimas

7 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „pašto, dokumentų siuntos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vežimų organizavimas – techninių sąlygų ir teisinių santykių tarp keleivio, krovinio, bagažo, smulkios siuntos siuntėjo, gavėjo ir vežėjo nustatymas.“

 

3 straipsnis. Šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Šeštojo skirsnio pavadinime išbraukti žodžius „ir pašto“ ir šeštojo skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KROVINIŲ VEŽIMAS“.

 

4 straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Krovinių vežimas yra jų gabenimas už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą transporto priemonėmis.“

 

5 straipsnis. 40 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

40 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

6 straipsnis. 46 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 46 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu krovinys ar bagažas nebuvo įvertinti ir už juos apmokėta, tai už padarytą žalą vežėjas atsako taip: už jų praradimą ar trūkumą – prarasto ar trūkstamo turto verte, už sužalojimą – tokia suma, kokia sumažėjo krovinio ar bagažo vertė.“

 

7 straipsnis. 47 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 47 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

47 straipsnis. Atsakomybė už keleivio, bagažo ar krovinio pavėluotą vežimą“.

2. 47 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „ar pašto, dokumentų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vežėjas, pažeidęs keleivio, bagažo ar krovinio vežimo terminus (išskyrus keleivio vežimą miesto ir priemiesčio maršrutais), privalo atlyginti keleiviui, krovinio siuntėjui arba gavėjui turėtus nuostolius, atsiradusius dėl transporto priemonės vėlavimo, jeigu sutartyje nebuvo numatyta atsakomybė netesybomis. Negautos pajamos neatlyginamos.“

 

8 straipsnis. 49 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Žalą, padarytą keleiviui, bagažui ar kroviniui susidūrus kelių transporto priemonėms, atlygina transporto priemonės, dėl kurios kaltės įvyko susidūrimas, valdytojas.“

 

9 straipsnis. 51 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 51 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vežėjas neatsako už žalą dėl bagažo ar krovinio praradimo, trūkumo ar sužalojimo, jeigu yra įrodymų, kad imtasi visų reikiamų priemonių žalai išvengti arba kad jis negalėjo tokių priemonių panaudoti. Jeigu vežėjas įrodys, kad krovinio siuntėjo ar gavėjo veiksmai buvo šios žalos atsiradimo priežastimi ar turėjo įtakos žalai atsirasti arba jai padidėti, tai, atsižvelgiant į to asmens kaltės laipsnį, žalos atlyginimo dydis gali būti sumažintas arba vežėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ