LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-439 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 25 d. Nr. D1-536

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2010, Nr. 64-3174):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1), pirkimų vykdymo tvarką, jeigu bendrojo naudojimo objektų valdytojas nėra perkančioji organizacija ir jam netaikytinas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), taip pat jeigu pirkimai nėra vykdomi per Centrinę perkančiąją organizaciją.“

2. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Pirkimai, nurodyti šio Tvarkos aprašo 1 punkte, vykdomi vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektu (toliau – Projektas). Projektas rengiamas ir tvirtinamas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakyme Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563), nustatyta tvarka.“

3. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188), Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., Nr. 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823) (toliau – Taisyklės). “

4. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Statybos rangos darbai perkami ir pirkimo sutartis sudaroma su vienu (generaliniu) statybos rangovu visiems statinio projekte numatytiems darbams vykdyti. Jeigu yra numatyti statinio projekto įgyvendinimo etapai, statybos rangos darbai gali būti perkami ir pirkimo sutartis sudaroma kiekvienam etapui atskirai (nebūtinai su tuo pačiu statybos rangovu), jei kito etapo įgyvendinimo darbai vyksta užbaigus prieš tai vykdytą etapą.

5. Išdėstau 30 punktą taip:

30. Reikalavimai tiekėjui ir pasiūlymų rengimui, pateiktų pasiūlymų vertinimo reikalavimai ir kitos statybos rangos darbų pirkimo vykdymo sąlygos ir tvarka nustatomi statybos rangos darbų pirkimo sąlygose (toliau – Pirkimo sąlygos). Pirkimo sąlygų neatsiejama dalis yra statinio projektas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas su medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiais, išskyrus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, kuri pateikiama tik Statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), numatytais atvejais. Kvietime nurodyti reikalavimai tiekėjui turi atitikti Pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.“

6. Išdėstau 33 punktą taip:

33. Pirkimo sąlygose turi būti nustatomas reikalavimas pateikti bendrą pasiūlymo kainą ir jos paskirstymą pagal atskirus darbus, kurie numatyti Projekte.“

7. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.

8. Išdėstau 37 punktą taip:

37. Pasiūlymo kaina detalizuojama Įkainotos veiklos grafike (šio Tvarkos aprašo 7 priedas), įkainojant jame išvardintus darbus (jų grupes) ir išskiriant kiekvienos statinio projekte numatytos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės (priemonių) kainas, įskaitant visus su priemonės įgyvendinimu susijusius mokesčius. Įkainotos veiklos grafiką sudaro 2 dalys: pirmojoje nurodomas valstybės remiamų energinį efektyvumą didinančių atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas, antrojoje – kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas. Prie įkainotos veiklos grafiko pridedama detalizuota pagal atskiras darbų grupes lokalinė darbų sąmata.“

9. Išdėstau 43.5 punktą taip:

43.5 jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė nei numatyta statinio projekte).“

10. Išdėstau 48 punktą taip:

48. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, bendrojo naudojimo objektų valdytojas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, iš esmės nekeičiant Pirkimo sąlygų. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas užtikrina, kad vykdant šį naują pirkimą būtų raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų šio Tvarkos aprašo 43 punkte nurodytų priežasčių, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, vieni tiekėjai nebūtų diskriminuojami kitų naudai. Komisija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei Pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą atrenkamas laimėtojas. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka bendrojo naudojimo objektų valdytojo reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina yra ne didesnė, negu nurodyta statinio projekte. Derybos įforminamos protokolu, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir tiekėjas. Įvykdžius pirkimą užpildoma statybos rangos darbų pirkimų ataskaita (šio Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo Komisijos nariai. Neįvykus deryboms turi būti organizuojamas naujas pirkimas ir prireikus tikslinamas Investicijų planas.“

11. Papildau 551 punktu:

551. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas, gavęs Agentūros sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas, norėdamas nutraukti pirkimą, Agentūrai pateikia:

551.1. prašymą nutraukti pirkimo procedūras, kuriame nurodo bendrojo naudojimo objekto valdytojo pavadinimą (vardą, pavardę), atnaujinamo (modernizuojamo) namo adresą, pirkimo objektą, nurodo Kvietimą ir jo skelbimo Agentūros interneto tinklalapyje datą.

551.2. komisijos protokolą, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai.“

12. 3 priede:

12.1 išdėstau 1.1 punktą taip:

1.1. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas __________________________________

(toliau – Užsakovas) perka daugiabučio namo, esančio _______________________________

(adresas), atnaujinimo (modernizavimo)

pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1), statybos rangos darbus;

12.2 išdėstau 1.9.3 punktą taip:

1.9.3. statinio projektas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas su medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiais.“;

12.3. pripažįstu netekusiu galios 1.9.4 punktą;

12.4. Išdėstau 2.1 punkto pastabos nuorodą taip:

2.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priedas.“;

12.5 išdėstau 2.2 punktą taip:

2.2. Pirkimas negali būti skaidomas į dalis atskiriems statybos rangos darbams, jeigu tai nėra numatyta statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Jeigu yra numatyti statinio projekto įgyvendinimo etapai, statybos rangos darbai gali būti perkami ir pirkimo sutartis sudaroma kiekvienam etapui atskirai, jei kito etapo įgyvendinimo darbai vyksta užbaigus prieš tai vykdytą etapą“.

13. 7 priede vietoj žodžių „įkainotas veiklos grafikas“ įrašau žodžius „įkainotos veiklos grafikas“.

14. 9 priede patvirtintos deklaracijos 2 pastraipą išdėstau taip:

„susipažinęs su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823), Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo nuostatomis,“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas