LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS NESUMOKĖTOS DARBO UŽMOKESČIO DALIES IŠMOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. liepos 14 d. Nr. 720

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo užmokesčio dalies, nesumokėtos valstybės tarnautojams remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaravusiomis Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostatomis, grąžinimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 60-2120) 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki 2006 m. gruodžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl neišmokėtos socialinių ir valstybinio socialinio draudimo išmokų, kurių dydis priklausė nuo valstybės tarnautojo darbo užmokesčio, dalies apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos.

 

L.E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                         ZIGMANTAS BALČYTIS

 

L.E. TEISINGUMO MINISTRO PAREIGAS,

PAVADUOJANTIS L.E. VIDAUS REIKALŲ

MINISTRO PAREIGAS                                                                        GINTAUTAS BUŽINSKAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 720

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS NESUMOKĖTOS DARBO UŽMOKESČIO DALIES IŠMOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja valstybės tarnautojams, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1709) 1 straipsnio 3 dalies nuostatomis, buvo apskaičiuotas ir sumokėtas mažesnis nei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) VI skyriuje nustatytas darbo užmokestis, nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo tvarką.

2. Šiose Taisyklėse nesumokėta darbo užmokesčio dalimi laikomas skirtumas tarp sumokėto ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyto darbo užmokesčio.

3. Šiomis Taisyklėmis turi vadovautis valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau vadinama – įstaigos), kurios, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 686 „Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų II pusmetį“ (Žin., 2002, Nr. 51-1954) ir 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 6-253), valstybės tarnautojams darbo užmokestį skaičiavo ir mokėjo taikydamos indeksavimo koeficientą.

4. Šiomis Taisyklėmis vadovaujamasi išmokant nesumokėtą darbo užmokesčio dalį tiems valstybės tarnautojams, kuriems ji nebuvo visa išmokėta iki šių Taisyklių įsigaliojimo ir kuriems ji nebuvo priteista įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

5. Atleistiems iš pareigų valstybės tarnautojams nesumokėta darbo užmokesčio dalis išmokama tokia pat tvarka kaip ir dirbantiems valstybės tarnautojams. Atleisti iš pareigų valstybės tarnautojai ir dirbantys valstybės tarnautojai šiose Taisyklėse apibendrintai vadinami valstybės tarnautojais.

 

II. NESUMOKĖTOS DARBO UŽMOKESČIO DALIES IŠMOKĖJIMAS

 

6. Dirbantiems valstybės tarnautojams išmokama nesumokėta darbo užmokesčio dalis už darbo laiką (įskaitant laiką, kai valstybės tarnautojams pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 5 ir 6 dalis garantuojamos einamosios pareigos ir nustatyto dydžio darbo užmokestis) ir atostogas (išskyrus nėštumo ir gimdymo atostogas bei atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai), o atleistiems iš darbo – ir dalis neišmokėtos kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas.

7. Įstaigos per 2 mėnesius po šių Taisyklių įsigaliojimo apskaičiuoja valstybės tarnautojams, kuriems dėl indeksavimo koeficiento taikymo buvo mokamas ne visas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytas darbo užmokestis, nesumokėtą darbo užmokesčio dalį.

8. Valstybės tarnautojai, kuriems dėl indeksavimo koeficiento taikymo kitoje įstaigoje buvo mokamas ne visas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytas darbo užmokestis, ir atleisti iš pareigų valstybės tarnautojai iki 2007 m. kovo 1 d. pateikia jiems šį užmokestį mokėjusiai (-ioms) įstaigai (-oms) rašytinį prašymą išmokėti nesumokėtą darbo užmokesčio dalį. Valstybės tarnautojai, įstaigoms laiku nepateikę prašymų, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

9. Visa nesumokėta darbo užmokesčio dalis įstaigos vadovo įsakymu pagal patvirtintą darbo užmokesčio mokėjimo grafiką ir atskirą (-us) žiniaraštį (-čius) valstybės tarnautojams išmokama vienu kartu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo mėnesio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gavimo.

10. Nesumokėta darbo užmokesčio dalis išmokama ir įstatymų nustatyti mokesčiai sumokami ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 1 dienos. Nesumokėta darbo užmokesčio dalis pagal įstaigos (-ų) patvirtintą darbo užmokesčio išmokėjimo tvarką pervedama į valstybės tarnautojų prašymuose nurodytas sąskaitas banke arba išmokama grynais pinigais.

11. Mirusiems valstybės tarnautojams nesumokėta darbo užmokesčio dalis išmokama jų teisėtiems įpėdiniams pagal mirusiems valstybės tarnautojams darbo užmokestį mokėjusiai (-ioms) įstaigai (-oms) pateiktą teisėtų įpėdinių rašytinį prašymą išmokėti nesumokėtą darbo užmokesčio dalį. Prašymą įpėdiniai pateikia iki 2007 m. kovo 1 dienos. Kartu su prašymu pateikiami paveldėjimo teisės liudijimo ir mirties liudijimo originalai arba notaro patvirtinti nuorašai. Įpėdiniai, įstaigoms laiku nepateikę prašymų, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

12. Valstybės tarnautojo (jam mirus – įpėdinio) pageidavimu išduodama pažyma apie jam išmokėtą nesumokėto darbo užmokesčio dalį, išskiriant apmokėjimą už darbo laiką, atostogas ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

13. Valstybės tarnautojams išmokama nesumokėta darbo užmokesčio dalis už visą laikotarpį, kai darbo užmokestis valstybės tarnautojams buvo skaičiuojamas ir mokamas taikant indeksavimo koeficientą.

14. Įstaigai išmokėjus valstybės tarnautojui nesumokėtą darbo užmokesčio dalį, per 15 dienų teisės aktų nustatyta tvarka pagal atitinkamus laikotarpius, už kuriuos dėl indeksavimo koeficiento taikymo valstybės tarnautojams buvo mokamas ne visas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytas darbo užmokestis, patikslinami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti duomenys ir nurodoma atitinkamo ketvirčio visų pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, atsižvelgiant į jų pokytį.

15. Valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies lėšos, neišmokėtos ataskaitiniais metais, perkeliamos į depozitines lėšas ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________