LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2009 M. LAPKRIČIO 27 D. KOMISIJOS SPRENDIMO 2009/886/EB, IŠ DALIES KEIČIANČIO SPRENDIMĄ 2002/364/EB DĖL BENDRŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, TAIKOMŲ IN VITRO DIAGNOSTIKOS MEDICINOS PRIETAISAMS, ĮGYVENDINIMO

 

2010 m. gegužės 31 d. Nr. V-487

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimo 2009/886/EB, iš dalies keičiančio Sprendimą 2002/364/EB dėl bendrųjų techninių specifikacijų, taikomų in vitro diagnostikos medicinos prietaisams (OL 2009 L318, p. 25) (toliau – sprendimas) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalį:

1. Nustatau, kad in vitro diagnostikos medicinos prietaisų gamintojai taiko sprendimo priede nustatytus reikalavimus nuo jo įsigaliojimo datos arba nuo sprendimo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų terminų.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. V-707 „Dėl 2009 m. vasario 3 d. Europos Komisijos sprendimo 2009/108/EB, kuriuo keičiamas Komisijos sprendimas 2002/364/EB dėl bendrųjų techninių specifikacijų, taikomų in vitro diagnostikos medicinos prietaisams, įgyvendinimo“ (Žin., 2009, Nr. 107-4490).

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administravimo sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________