LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIŲ“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 23 d. Nr. 314

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1998, Nr. 49-1329) 19 straipsnio 1 dalimi,

Pakeičiu Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2001, Nr. 85-2996):

1. Papildau nurodytuosius dydžius šiais naujais 39–42 punktais (ankstesniuosius 39–48 punktus laikant atitinkamai 43–52 punktais):

39.                Už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties

įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad

juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo

sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado

įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės:            

39.1.              individualios įmonės                                                                                        170 Lt;

39.2.              valstybės įmonės, savivaldybės įmonės                                                      250 Lt;

39.3.              tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, žemės         300 Lt;

ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo)                        

39.4.              uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės                                    350 Lt;

39.5.              asociacijos, visuomeninės organizacijos, labdaros ir paramos fondo   85 Lt;

39.6.              komercinio banko, kredito unijos ar kitos kredito įstaigos,                      500 Lt;

draudimo veiklą vykdančios įmonės                                                          

39.7.              viešosios įstaigos, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar kito         200 Lt;

juridinio asmens                                                                                              

39.8.              po reorganizavimo ar atskyrimo steigiamo naujo juridinio asmens      atlyginimas, nustatytas atitinkamai

juridinio asmens teisinei formai šio

įsakymo 39.1–39.7 punktuose.

40.                  Už filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams     50 procentų atlyginimo, nustatyto

patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę                   atitinkamai juridinio asmens teisinei

įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra                  formai šio įsakymo 39.1–39.8

įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose                 punktuose.

numatytos aplinkybės                                                                                   

41.                Už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme

nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą:                                                 

41.1.              pavadinimo, kodo, teisinės formos, finansinių metų, veiklos                 10 Lt;

laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens

vardu, organų narių skaičius (už visus duomenis kartu arba

keičiant bet kurį iš šių duomenų)                                                                 

41.2.              buveinės                                                                                                             10 Lt;

41.3.              valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko, asmenų,              20 Lt;

turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno

asmens visų duomenų, tarp jų ir parašo tikrumo paliudijimas)             

41.4.              kitų duomenų (kiekvieno)                                                                              10 Lt.

42.                  Už juridinio asmens įstatų ar juos atitinkančio steigimo dokumento

naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą:      

42.1.              reorganizavus, pertvarkius ar atskyrus juridinį asmenį                            atlyginimas, nustatytas atitinkamai

juridinio asmens teisinei formai šio

įsakymo 39.1–39.8 punktuose;

42.2.             kitais atvejais                                                                                                     50 procentų atlyginimo, nustatyto

atitinkamai juridinio asmens teisinei

formai šio įsakymo 39.1–39.8

punktuose.“

 

2. Išdėstyti pastabų 7 punktą taip:

7. Į notaro imamą atlyginimą už sandorio patvirtinimą įeina atlyginimas už teisės konsultaciją, sandorio projekto parengimą ir kitas susijusias su sandorio patvirtinimu paslaugas, išskyrus 52 punkte nurodytą paslaugą. Notaro atlyginimas už reikalingo dokumento spausdinimą spausdintuvu, šio dokumento perrašymą ar kopijavimą, skaičiuojant visus sudaryto dokumento egzempliorių puslapius, neimamas. Notaro išlaidas, susijusias su duomenų, turinčių esminės reikšmės notarinio veiksmo atlikimui ir asmenų teisėtų interesų apsaugai, valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, kompensuoja klientas.“

3. Papildau pastabas nauju 8 punktu (ankstesniuosius 8–14 punktus atitinkamai laikant 9–15 punktais):

8. Notaro atlyginimas neimamas už pakartotinį notarinių veiksmų, nurodytų šio įsakymo 39–42 punktuose, atlikimą, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę ar juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus ar surašo pranešimą trūkumams ištaisyti. Ši nuostata netaikoma, jeigu notarui tinkamai atlikus notarinius veiksmus buvo praleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai.“

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

2003 m. gruodžio 23 d.