LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. gegužės 12 d. Nr. X-198

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527)

 

1 straipsnis. 22 straipsnio 9 punkto pakeitimas

22 straipsnio 9 punkte išbraukti žodį „ir“, po žodžių „įstaigų prie ministerijų nuostatus“ įrašyti žodžius „ir Vyriausybės atstovo tarnybos veiklos nuostatus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) tvirtina ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų nuostatus ir Vyriausybės atstovo tarnybos veiklos nuostatus. Tvirtinti įstaigų prie ministerijų nuostatus Vyriausybė gali pavesti atitinkamam ministrui;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________