Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ sąveikumo SISTEMOS NAUDOJIMO TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE

 

2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1659

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonės“ 53 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos, įstaigos prie ministerijų ir kitos ministerijoms pavaldžios valstybės institucijos ir įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų (toliau – valstybės institucijos), administruojančios viešąsias ir teikiančios administracines paslaugas elektroninėje erdvėje, nuo 2010 m. kovo 1 d. turi užtikrinti šių paslaugų pasiekiamumą per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo (interoperabilumo) sistemos portalą (www.epaslaugos.lt; www.evaldzia.lt).

2. Rekomenduoti valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, administruojančioms viešąsias ir teikiančioms administracines paslaugas elektroninėje erdvėje, naudoti Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos paslaugas, nurodytas Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos funkcionavimo taisyklėse, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. T-228 (Žin., 2008, Nr. 145-5850).

3. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir valstybės institucijoms, kurios yra valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) valstybės registrų (kadastrų) vadovaujančios tvarkymo įstaigos, tvarkančios viešųjų ir administracinių paslaugų teikimui reikalingus duomenis, iki 2010 m. kovo 1 d. sudaryti abipusius susitarimus dėl teisinės atsakomybės ir techninių sąlygų gauti šiuos duomenis valstybės institucijoms, administruojančioms viešąsias ir teikiančioms administracines paslaugas elektroninėje erdvėje, naudojantis žiniatinklio paslaugomis.

4. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Susisiekimo ministerija iki 2010 m. kovo 1 d. sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims atsiskaityti iš karto už viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą elektroninėje erdvėje per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemą ir įpareigoti valstybės institucijas, administruojančias viešąsias ir teikiančias administracines paslaugas elektroninėje erdvėje, nuo 2010 m. birželio 1 d. užtikrinti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų galimybę už teikiamas elektronines paslaugas atsiskaityti ir gauti elektronines paslaugas iš karto.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

_________________