NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEDENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO IR DENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO PARDAVIMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 9 d. Nr. T1-83

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr.  244 (Žin., 2011, Nr. 28-1331) 1 punktu bei Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589 (Žin., 2004, Nr. 82-2946; 2011, Nr. 39-1872), 11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Nedenatūruoto etilo alkoholio pardavimo ataskaitos formą;

1.2. Denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ataskaitos formą;

1.3. Nedenatūruoto etilo alkoholio panaudojimo ataskaitos formą;

1.4. Denatūruoto etilo alkoholio panaudojimo ataskaitos formą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 1S-322 „Dėl ataskaitų apie nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimą ir panaudojimą formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 94-3458, Nr. 181-6726; 2006, Nr. 42-1546; 2010, Nr. 35-1694).

 

 

 

Direktorius                                                                                 Zenius Martinkus

 

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2011 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (19.20-19)-R-4413

 

Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. T1-83

 

Ūkio subjekto, pardavusio nedenatūruotą etilo alkoholį, rekvizitai:

 

pavadinimas

 

teisinė forma

 

kodas

 

buveinė

 

Nedenatūruoto etilo alkoholio (kodas pagal EB KN                         ) pardavimo ūkio subjektams
per ____________ metų ____________________ mėn.

 

ATASKAITA

 

_________________________________Nr.______________________

(data)

 

(gryno etilo alkoholio litrais)

Eil. Nr.

Ūkio subjekto (pirkėjo) pavadinimas ir kodas *

Leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio numeris ir data

Leistas pirkti kiekis metams

Parduotas kiekis per mėnesį

PVM sąskaitų faktūrų numeriai ir data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso parduota per mėnesį: 

 

 

 

* Ūkio subjektai, kuriems buvo parduota nedenatūruoto etilo alkoholio be leidimų (perkantiems per metus ne daugiau kaip po 10 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio ir perkantiems nedenatūruotą etilo alkoholį gamybos reikmėms, kai jis gabenamas su akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu ar supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu į teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį), nurodomi po ūkio subjektų, pirkusių nedenatūruoto etilo alkoholio pagal leidimus, pildant 1, 2, 5 ir 6 skiltis.

 

Ūkio subjekto vadovas                                  _____________                _______________________

(parašas)                               (vardas, pavardė)

 

__________________________________________________________

(rengėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. T1-83

 

Ūkio subjekto, pardavusio denatūruotą etilo alkoholį, rekvizitai:

 

pavadinimas

 

teisinė forma

 

kodas

 

buveinė

 

Denatūruoto etilo alkoholio (kodas pagal EB KN                  ) pardavimo ūkio subjektams

per ____________ metų ____________________ mėn.

 

ATASKAITA

 

_________________________________Nr.______________________

(data)

 

(gryno etilo alkoholio litrais)

Eil. Nr.

Ūkio subjekto (pirkėjo) pavadinimas ir kodas*

Leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį numeris ir data

Denatūravimo formulės numeris

Leistas pirkti kiekis metams

Parduotas kiekis per mėnesį

PVM sąskaitų faktūrų numeriai ir data

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso parduota per mėnesį:  

 

 

 

* Ūkio subjektai, kuriems buvo parduota denatūruoto etilo alkoholio be leidimų (perkantiems per metus ne daugiau kaip po 10 litrų denatūruoto etilo alkoholio ir perkantiems denatūruotą etilo alkoholį biodegalų arba standartus ar teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančių degalų mišinių gamybai, kai denatūruotas etilo alkoholis su akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu ar supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu gabenamas į teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį), nurodomi po ūkio subjektų, pirkusių denatūruoto etilo alkoholio pagal leidimus, pildant 1, 2, 4, 6 ir 7 skiltis.

 

Ūkio subjekto vadovas                                  _____________                _______________________

(parašas)                               (vardas, pavardė)

 

__________________________________________________________

(rengėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. T1-83

 

Ūkio subjekto, pirkusio nedenatūruoto etilo alkoholio, rekvizitai:

pavadinimas

 

 

teisinė forma

 

 

kodas

 

 

buveinė

 

 

 

____________ metų ___________________ mėn. nedenatūruoto etilo alkoholio (kodas pagal EB KN              )

 

PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

_________________________________Nr.______________________

(data)

(gryno etilo alkoholio litrais)

Leidimo numeris ir data

Įmonės, iš kurios pirkta nedenatūruoto etilo alkoholio, pavadinimas

Nedenatūruoto etilo alkoholio likutis mėnesio pradžioje

Pirktas nedenatūruoto etilo alkoholio kiekis per mėnesį

Panaudotas nedenatūruoto etilo alkoholio kiekis per mėnesį

Nedenatūruoto etilo alkoholio likutis mėnesio pabaigoje

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Ūkio subjekto vadovas                                  _____________                _______________________

(parašas)                               (vardas, pavardė)

 

__________________________________________________________

(rengėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. T1-83

 

Ūkio subjekto, pirkusio ir (ar) panaudojusio denatūruotą etilo alkoholį, rekvizitai:

pavadinimas

 

teisinė forma

 

kodas

 

buveinė

 

 

____________ metų ____________________ mėn. denatūruoto etilo alkoholio (kodas pagal EB KN               )

 

PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

_________________________________Nr.______________________

(data)

 

(gryno etilo alkoholio litrais)

Leidimo numeris ir data

Įmonės, kurios pagamintas ir (ar) iš kurios pirktas denatūruotas etilo alkoholis, pavadinimas

Denatūravimo formulė

Denatūruoto etilo alkoholio likutis mėnesio pradžioje

Pirktas denatūruoto etilo alkoholio kiekis per mėnesį

Panaudotas denatūruoto etilo alkoholio kiekis per mėnesį

Denatūruoto etilo alkoholio likutis mėnesio pabaigoje

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Ūkio subjekto vadovas                                  _____________                _______________________

(parašas)                               (vardas, pavardė)

 

__________________________________________________________

(rengėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

_________________