LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS 2003 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1V-308 „DĖL TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO BEI TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 28 d. Nr. 1V-235

Vilnius

 

Pakeičiu Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 „Dėl Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 84-3861), 41 punktą ir išdėstau jį taip:

41. Pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda (išskyrus pažeminimą laipsniu) gali būti panaikinta ją paskyrusio vadovo motyvuotu įsakymu, esant nubausto pareigūno tiesioginio ar aukštesnio vadovo teikimui, anksčiau, nei sueis Tvarkos 48 punkte nustatytas terminas.“

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS