Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 24 d. Nr. 711

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 50-2445) 302 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką (pridedama).

2. Pasiūlyti savivaldybėms patvirtinti teisės aktus, reikalingus šiuo nutarimu patvirtintai metodikai įgyvendinti.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                                    Rimantas Šadžius

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                   Rimantas Sinkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711

 

RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti bendruosius rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo reikalavimus.

2. Į Metodiką atsižvelgia savivaldybės, nustatydamos rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – rinkliava) dydį Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) nustatyta tvarka.

3. Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme.

 

II. BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMAS

 

4. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti tvarkant komunalines atliekas, taip pat mažinti aplinkos taršą.

5. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos apskaičiuojamos kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo veiklų, be kurių neįmanoma įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo tikslų, uždavinių ir konkrečių priemonių, nustatytų regiono ir (ar) savivaldybės atliekų tvarkymo plane, bendrųjų sąnaudų suma.

6. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, atsižvelgiant į savivaldybės (-ių) organizuojamoje (-ose) komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (-ose) taikomus komunalinių atliekų tvarkymo būdus ir priemones, apima šias komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudas:

6.1. mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių sąnaudas;

6.2. mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų apdorojimo ir (ar) šalinimo, ir (ar) naudojimo energijai gauti sąnaudas, įskaitant atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

6.3. komunalinėse atliekose esančių antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo sąnaudas, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

6.4. komunalinių atliekų priėmimo ir (ar) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių sąnaudas, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

6.5. pavojingų buities atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudas, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

6.6. žaliųjų atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo, įskaitant kompostavimo aikštelių eksploatavimą, sąnaudas;

6.7. kitų atliekų (pavyzdžiui, biologiškai skaidžių virtuvių ir valgyklų atliekų, tekstilės atliekų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudas;

6.8. netinkamų eksploatuoti sąvartynų uždarymo, rekultivavimo ir priežiūros po uždarymo sąnaudas;

6.9. komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sąnaudas;

6.10. visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudas, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias padengia gamintojai ir importuotojai teisės aktų nustatyta tvarka;

6.11. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudas;

6.12. rinkliavos administravimo sąnaudas.

7. Į būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas gali būti įtraukiamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus apskaičiuotos sąnaudos, patiriamos organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą regioniniu principu.

8. Atsižvelgiant į tai, kad faktinės sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus kalendoriniams metams, o pajamas faktinėms sąnaudoms apmokėti būtina užtikrinti veiklos pradžioje, siekiant laiku užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų apmokėjimą, būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų dydis nustatomas iš anksto.

9. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus ir regioniniuose ir (ar) savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatytas įgyvendinti naujas komunalinių atliekų tvarkymo priemones.

10. Skaičiuojant būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, turi būti atsižvelgiama į planuojamą atliekų, pateksiančių į savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kiekį pagal komunalinių atliekų rūšis (pavyzdžiui, mišrios komunalinės atliekos, antrinės žaliavos, žaliosios atliekos, pavojingos buities atliekos, didžiosios atliekos, tekstilės atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir kitos) ir jų tvarkymo sąnaudas.

11. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

BS = SUMAPS p + SUMAKS p, kur:

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos;

PS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos;

KS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

12. Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir panašiai) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos, kitos sąnaudos).

13. Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios pastoviosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų pastoviųjų sąnaudų sumai.

14. Kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, kintamosios atitinkamos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos materialinės ir joms prilygintos sąnaudos: kurui ir tepalams, sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, inventorius ir kitos sąnaudos; kintamosios sąnaudos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms pirkti ir kitos sąnaudos).

15. Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios kintamosios sąnaudos, kurios lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų kintamųjų sąnaudų sumai.

16. Pagrindžiant būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, turi būti vadovaujamasi šiais dokumentais ir duomenimis:

16.1. regioniniu ir (ar) savivaldybės atliekų tvarkymo planu;

16.2. praėjusių kalendorinių metų faktinėmis komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis;

16.3. galiojančiose paslaugų, darbų atlikimo ar kitose sutartyse nustatytomis kainomis;

16.4. atliekų tvarkymo įmonių patvirtintomis sąnaudų normomis ar normatyvais;

16.5. mišrių komunalinių ir kitų atskirai surenkamų atliekų susikaupimo normomis;

16.6. rinkos kainomis.

17. Būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų skaičiavimo forma pateikta priede.

 

III. RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

18. Rinkliava nustatoma nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkams arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovui pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotam asmeniui, arba daugiabučio namo savininkų bendrijai, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai, garažų savininkų bendrijai, sodininkų bendrijai ar kitai bendrijai, arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, arba asmenims, sudariusiems jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti (toliau – įgalioti asmenys).

19. Nustatant rinkliavos dydį, kiekvienai nekilnojamojo turto objekto rūšiai atskirai įvertinamas galintis susidaryti mišrių komunalinių atliekų ir atskirai surenkamų komunalinių atliekų kiekis.

20. Pagal nustatytas mišrių komunalinių ir kitų atskirai surenkamų atliekų susikaupimo normas kiekvienai nekilnojamojo turto objekto rūšiai nustatoma minimali komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtis ir atitinkamai minimali kintamoji rinkliavos dalis.

21. Rinkliavos dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos.

22. Taikoma dvinarė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

23. Pastovioji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

24. Pastoviąją rinkliavos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys.

25. Pastovioji rinkliavos dedamoji nustatoma pagal šias kintamąsias pasirinktinai:

25.1. nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas;

25.2. nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius;

25.3. gyventojų / darbuotojų skaičius;

25.4. konteinerių skaičius ir tūris (dydis).

26. Kintamoji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

27. Kintamąją rinkliavos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga. Komunalinių atliekų paėmimo paslauga suprantama kaip faktinis mišrių komunalinių atliekų paėmimas, kai konteineris pastatytas ne didesniu kaip 300 metrų atstumu nuo savininkui priklausančio nekilnojamojo turto objekto.

28. Kintamosios rinkliavos dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, deklaravę, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesnis kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnis kaip vieni metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus imamos.

29. Kintamoji rinkliavos dedamoji nustatoma pagal šias kintamąsias pasirinktinai:

29.1. naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius ir tūris (dydis);

29.2. naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnumas;

29.3. atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svoris.

30. Perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, naujas rinkliavos dydis tvirtinamas, jeigu perskaičiuotos būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos skiriasi nuo praėjusių metų būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų daugiau negu 5 procentais.

31. Lėšos, būtinos savivaldybių nustatytoms lengvatoms taikyti nekilnojamojo turto objektų savininkams arba įgaliotiems asmenims, negali būti įskaičiuotos į rinkliavos dydį.

_________________

 


 

Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos

priedas

 

BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

Eil. Nr.

Komunalinių atliekų tvarkymo veikla

Pastoviosios sąnaudos, tūkst. litų

Kintamosios sąnaudos, tūkst. litų

Iš viso, tūkst. litų

1.

Mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginius, sąnaudos

 

 

 

2.

Mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų apdorojimo ir (ar) šalinimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sąnaudos

 

 

 

3.

Komunalinėse atliekose esančių antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo sąnaudos

 

 

 

4.

Komunalinių atliekų priėmimo punktų ir (ar) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių sąnaudos

 

 

 

5.

Pavojingų buities atliekų, didžiųjų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos

 

 

 

6.

Žaliųjų atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo, įskaitant kompostavimo aikštelių eksploatavimą, sąnaudos

 

 

 

7.

Kitų atliekų (pavyzdžiui, biologiškai skaidžių virtuvių ir valgyklų, tekstilės gaminių) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos

 

 

 

8.

Netinkamų eksploatuoti sąvartynų uždarymo, rekultivavimo ir priežiūros po uždarymo sąnaudos

 

 

 

9.

Kitų komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių sąnaudos

 

 

 

10.

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sąnaudos

 

 

 

11.

Visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos

 

 

 

12.

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos

 

 

 

13.

Rinkliavos administravimo sąnaudos

 

 

 

14.

Bendrosios sąnaudos, be pridėtinės vertės mokesčio

 

 

 

15.

Pridėtinės vertės mokestis

 

 

 

16.

Bendrosios sąnaudos, su pridėtinės vertės mokesčiu

 

 

 

 

_________________