LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 15 d. Nr. D1-227

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2011, Nr. 164-7796) 10 straipsniu:

1. T v i r t i n u Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24- 784);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. D1-149 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 39-1281);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. D1-495 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 126-4514);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. D1-402 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3742);

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. D1-430 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 104-3987);

2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. D1-506 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4514);

2.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. D1-332 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2628);

2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. D1-528 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 119-4536);

2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. D1-149 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 41-1595);

2.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. D1-337 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 50-2445);

2.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. D1-595 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 98-4625).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. kovo 30 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-227

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO tvarkos aprašas

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato subjektus, organizuojančius limituotą žvejybą, reglamentuoja jos organizavimo ir vykdymo tvarką, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarką, nustato limituotos žvejybos objektus, duomenų apie limituotos žvejybos metu sugautas žuvis teikimo tvarką.

2. Šio Tvarkos aprašo reikalavimai galioja visuose Lietuvos Respublikos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose.

3. Saugomose teritorijose limituotą žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų tvarkymo ir gamtotvarkos planai, individualūs apsaugos reglamentai.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Globojamos žuvų rūšys – žuvų rūšys, įrašytos į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33-970).

Meškeriotojo bilietas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189) ar kitus teisės aktus ir tokiai žūklei nereikalinga meškeriotojo kortelė.

Meškeriotojo kortelė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei joje nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba.

Saugomos žuvų rūšys – žuvų rūšys, įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949), ir (arba) Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, randamų Lietuvoje ir kurioms išsaugoti reikia steigti buveinių apsaugai svarbias teritorijas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 40-1513; 2006, Nr. 42-1531), arba saugomos pagal tarptautinius susitarimus.

Viena žvejyba – vieno asmens mėgėjiška žūklė ar limituota žvejyba nuo atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos.

Žvejyba nestandartiniais įrankiais ir būdais – stintų ar nėgių žūklė tinkliniais samčiais, taip pat nėgių žūklė bučiukais.

Žvejyba sugaunant ir paleidžiant – mėgėjiška žūklė, užtikrinanti sugautų ir paleistų žuvų gyvybingumą, laimikį nedelsiant paleidžiant atgal į tą patį vandens telkinį.

5. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395) vartojamas sąvokas.

 

II. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Limituota žvejyba gali būti organizuojama žvejoti:

6.1. mėgėjiškos žūklės įrankiais ir būdais:

6.1.1. saugomų ir globojamų žuvų rūšių žvejybai;

6.1.2. intensyviai veisiamų žuvų, įveistų vadovaujantis Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 (Žin., 2010, Nr. 47-2270), nustatytomis įveisimo normomis limituotai žvejybai, žūklei;

6.1.3. vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjiška žūklė ribojama;

6.2. nestandartiniais įrankiais ir būdais.

7. Limituota žvejyba neorganizuojama valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) nustato verslinės žvejybos limitus.

8. Limituotą žvejybą organizuoti leidžiama tik atlikus žuvų išteklių tyrimus vandens telkinyje ir gavus žuvų išteklių tyrimus atlikusių asmenų rekomendacijas, kad jame tikslinga organizuoti limituotą žvejybą. Žuvų išteklių tyrimai atliekami pagal Žuvų išteklių tyrimų metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-501 (Žin., 2005, Nr. 131-4748).

 

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMAS, SKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

9. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, limituotą žvejybą norintys organizuoti žūklės plotų naudotojai pateikia Aplinkos ministerijai:

9.1. žuvų išteklių tyrimų duomenis, kuriuose turi būti trumpa vandens telkinio fizinė ir biologinė charakteristika, žuvų išteklių gausumo, biomasės, matmeninės (amžinės) ir rūšinės struktūros, metinės produkcijos duomenys, bei šiuos tyrimus atlikusio asmens rekomendacijas dėl limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, kuriose nurodoma:

9.1.1. leidžiamos gaudyti žuvų rūšys;

9.1.2. maksimalus žūklės leidimų limituotai žvejybai kiekis per metus;

9.1.3. leidžiamas per vieną žvejybą sugauti žuvų kiekis;

9.1.4. leidžiami naudoti masalai;

9.1.5. limituotos žvejybos laikas ir vietos;

9.1.6. kitos limituotos žvejybos sąlygos;

9.2. prašymą organizuoti limituotą žvejybą.

10. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą (toliau – Žvejybos sąlygų projektas) ir pateikia ją žūklės ploto naudotojui suderinti.

11. Aplinkos ministerija turi teisę siūlyti kitokias, nei žuvų išteklių tyrimus atlikusio asmens rekomenduojamos, limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, taip pat nustatyti reikalavimus žūklės ploto naudotojui.

12. Žūklės ploto naudotojas pasirašo Žvejybos sąlygų projekte, kad sutinka su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis, ir reikalavimais ir grąžina Žvejybos sąlygų projektą Aplinkos ministerijai arba pateikia argumentuotą raštą, kodėl nesutinka su Žvejybos sąlygų projekte pateiktomis limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais.

13. Su žūklės ploto naudotoju suderintos limituotos žvejybos reguliavimo priemonės, sąlygos ir reikalavimai per 5 darbo dienas patvirtinamos aplinkos viceministro parašu ir paskelbiamos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

14. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės plotą, gali būti atšaukiamos, jei to vandens telkinio žūklės ploto naudotojas nubaudžiamas už aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymą arba nevykdo leidimo naudoti žūklės plotą sąlygų. Apie limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų atšaukimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

15. Jei žūklės plotų naudotojai, kurie organizuoja limituotą žvejybą, pažeidžia aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ar leidimų naudoti žūklės plotus sąlygų reikalavimus, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai per 15 kalendorinių dienų nuo administracinės nuobaudos įsigaliojimo raštu informuoja Aplinkos ministeriją.

16. Limituota žvejyba valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus, organizuojama šio Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal šiems vandens telkiniams nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas.

17. Teisė limituotai žvejybai įgyjama:

17.1. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą ir organizuota limituota žvejyba – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus meškeriotojo kortelę;

17.2. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės plotą ir organizuota limituota žvejyba – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus žūklės leidimą limituotai žvejybai;

17.3. valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose organizuota limituota žvejyba, išskyrus Žuvinto ežerą – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka turint žvejybos vietoje nemokamos žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

18. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims gali būti nustatytos kitokios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

 

IV. DUOMENŲ APIE SUGAUTAS ŽUVIS TEIKIMAS IR KITOS SĄLYGOS

 

19. Įsigyjant meškeriotojo kortelę, privaloma Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (toliau – ALIS) pateikti duomenis apie asmens praeitos limituotos žvejybos laikotarpiu sugautas žuvis. Įsigyjant žūklės leidimą limituotai žvejybai, duomenis apie per praėjusį žūklės leidimo limituotai žvejybai laikotarpį sugautas žuvis privaloma pateikti žūklės ploto naudotojui.

20. Vykdant limituotą žvejybą, iki sugaunamas limituotos žvejybos sąlygose nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjiškos žūklės taisyklėse nustatytą leistiną kitų žuvų rūšių normą, išskyrus atvejus, kai meškeriotojo kortelė išduota į upės atkarpą, į kurią išduotas leidimas naudoti žūklės plotą. Tokiais atvejais, neturint žūklės leidimo, suteikiančio teisę mėgėjiškai žūklei toje upės atkarpoje, leidžiama gaudyti tik limituotos žvejybos sąlygose nurodytas žuvis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Meškeriotojo kortelė ar žūklės leidimas limituotai žvejybai galioja tik joje/jame nurodytam asmeniui ir joje/jame nurodytoje žvejybos vietoje.

22. Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Limituotos žvejybos organizavimo ir

vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo

priemonių ir sąlygų nustatymo,

paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

I. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA SAUGOMŲ IR GLOBOJAMŲ ŽUVŲ RŪŠIŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama dirbtiniu masalu nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje). Draudžiama žvejoti arčiau kaip 100 m nuo tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų). Išduodamos meškeriotojo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių atkarpų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą sugaunant ir paleidžiant, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių atkarpose turi teisę žvejoti tik įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai.

Žvejybos laikas, vietos ir meškeriotojo kortelių limitas metams:

 

1 lentelė

 

Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Meškeriotojo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės miesto 3-iosios vidurinės mokyklos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

10.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

 

2 lentelė

 

Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Meškeriotojo kortelių kiekis, vnt.

1.

Neris

nuo kelio Nr. 262 tilto iki Musės žiočių

neribojamas

nuo kelio Nr. 108 tilto iki Vokės žiočių

neribojamas

nuo Lazdynų tilto iki Žirmūnų tilto

neribojamas

nuo Žalesos žiočių iki Nemenčios žiočių

neribojamas

nuo Bezdonės žiočių iki Skersabalių kabančio pėsčiųjų tilto

neribojamas

nuo Mažiulėniškių iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto

neribojamas

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

neribojamas

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

150

4.

Šventoji

nuo žiočių iki Armonos žiočių

neribojamas

nuo Zujų Alkos iki Kavarsko užtvankos

neribojamas

500 m aukščiau ir žemiau Virintos žiočių

neribojamas

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

300

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

neribojamas

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

300

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300

 

2. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota sykų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama natūralios kilmės ar dirbtiniais masalais (bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 12 vienetų). Žūklės laikas nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 31 d.

Išduodamos meškeriotojo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 5 sykus.

Žvejybos vietos ir meškeriotojo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Savivaldybė

Telkinio plotas, ha

Meškeriotojo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

mėnesiui

1.

Platelių ež.

Plungės r.

1181,5

100

50

30

2.

Galvės ež.

Trakų r.

361,1

70

30

20

3.

Vištyčio ež.

Vilkaviškio r.

39,8

100

50

30

 

3. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota upinių nėgių žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens arba 5 bučiukais. Tinklo akies dydis iki 10 mm. Žvejybos laikas – nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. Draudžiama žvejoti arčiau kaip 50 m nuo tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų) ir šliuzų.

Išduodamos meškeriotojo kortelės parai ir savaitei (7 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 50 vnt. upinių nėgių.

Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui, per vieną žvejybą leidžiama sugauti 10 vnt. upinių nėgių.

Žvejybos vietos ir meškeriotojo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Meškeriotojo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Agluonos upės žiočių

10

10

2.

Šventoji (pajūrio)

nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki kelio A13

15 

5

3.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

Lankupių kaimo ribose

50

30

4.

Akmena–Danė

nuo žiočių iki kelio A13

20  

10

5.

Nemunas

nuo Paleičių k. iki Šilininkų k.

20

15

6.

Kuršių marios

nuo Šturmų uosto iki Ventės rago

20

15

 

II. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA LIMITUOTA ŽVEJYBA NESTANDARTINIAIS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS, SĄRAŠAS IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

4. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota stintų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo.

Žūklės laikas – nuo kovo 15 d. iki balandžio 20 d.

Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 15 kg stintų. Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 5 kg stintų.

Išduodamos meškeriotojo kortelės parai arba savaitei (7 d.).

Žūklės vietos ir meškeriotojo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Meškeriotojo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Tenenio upės žiočių

10

5

2.

Atmata

nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio

30

20

3.

Aukštumalė

nuo Atmatos iki pirmojo tilto

10

5

4.

Pakalnė

nuo Skirvytės iki Nemuno priešakinės deltos rezervato ribos Rusnaitės upėje

10

5

5.

Skirvytė

nuo 1, 2 ir 3 gelžbetonių krantinių

100

50

6.

Nemunas

Senvagė ties Galzdonų sala

20

10

 

5. Limituotos žvejybos tinkliniu samčiu Baltijos jūroje reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 3 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo, pakėlimo būdu.

Žūklės laikas – nuo lapkričio 1 d. iki birželio 1 d.

Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 15 kg stintų. Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 5 kg stintų.

Draudžiama tvirtinti prie medinių tilto turėklų tinklinių samčių metalinius keltuvus ir kitus įrenginius.

Išduodamos meškeriotojo kortelės parai. Meškeriotojo kortelių kiekis kiekvienai parai negali būti didesnis kaip 20 vienetų.

Žūklės vietos ir meškeriotojo kortelių limitas parai:

 

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Meškeriotojo kortelių kiekis parai, vnt.

Baltijos jūra

nuo Palangos tilto

20

 

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VANDENS TELKINIUOSE, KURIUOSE MĖGĖJIŠKA ŽŪKLĖ RIBOJAMA, REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

6. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų. Išduodamos meškeriotojo kortelės parai, savaitei (7 d.)  arba mėnesiui (30 d.).

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.

Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

Žūklės vietos ir meškeriotojo kortelių limitas metams:

 

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Meškeriotojo kortelių kiekis, vnt.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniai.

Visi vandens telkiniai, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką ir Tenenio upę.

neribojamas

 

7. Limituotos žvejybos Žuvinto biosferos rezervato gamtiniame rezervate reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žūklė leidžiama tik nuo ledo nuo gruodžio 1 d. iki vasario 1 d. kartą per savaitę (šeštadieniais) nuo 8 val. iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių, Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarkos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 143 V.

Meškeriotojo kortelės išduodamos vienai dienai tik vietiniams gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus r. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų, Grinkiškių ir Žuvintų kaimuose, besiribojančiuose su Žuvinto ežeru, taip pat Ąžuolinių kaimo gyventojams.

Žūklės vietos ir meškeriotojo kortelių limitas metams:

 

Vandens telkinys

Telkinio plotas, ha

Žvejybos vietos

Meškeriotojo kortelių kiekis, vnt.

Žuvinto ež.

971,2

nustatytos Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarkoje

neribojamas

 

IV. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA INTENSYVIAI VEISIAMŲ ŽUVŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

8. Intensyviai veisiamų karpių limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Išduodamos meškeriotojo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Žvejoti leidžiama laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 3 karpius.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys gali vykdyti karpių žvejybą sugaunant ir paleidžiant ir žvejoti kitų rūšių žuvis.

Žūklės vietos ir meškeriotojo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Savivaldybė

Telkinio plotas, ha

Meškeriotojo kortelių kiekis, vnt.

1.

Tolokių ež.

Alytaus r.

11,6

neribojamas

2.

Smulkio ež.

Anykščių r.

43,8

neribojamas

3.

Joskučio ež.

Ignalinos r.

38,5

neribojamas

4.

Krūminių tv.

Varėnos r.

53,0

neribojamas

5.

Musios ež.

Vilniaus r.

58,7

neribojamas

Pastaba. Šiuose vandens telkiniuose nuo ledo galima žvejoti be meškeriotojo kortelės – turint meškeriotojo bilietą arba nemokamą žvejybos teisę.

 

_________________


Limituotos žvejybos organizavimo ir

vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo

priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir

atšaukimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. )

 

20 m. _______________ d.

(limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo data)

 

__________________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

 

__________________________________________________________________________

Žūklės ploto naudotojas (fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

 

 

Reikalavimai žūklės ploto naudotojui:

 

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais

sutinku ________________________________________________________________

(žūklės ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 

 

Aplinkos viceministras ____________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________