LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPŲ, APRAŠYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMŲ

 

2000 m. gruodžio 14 d. Nr. 730

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, psichikos sveikatos priežiūros įstatymais ir Valstybine sutrikusio vystymosi vaikų sveikatos programa bei siekdamas racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (2000 10 20 protokolas Nr. 7),

1. Tvirtinu:

1.1. Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principus (1 priedas);

1.2. Bendruosius vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus (2 priedas);

1.3. Vaikų ir paauglių psichiatrijos ambulatorinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus (3 priedas);

1.4. Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo reikalavimus (Vaikų ir paauglių psichiatrija II A) (4 priedas);

1.5. Vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus (Vaikų ir paauglių psichiatrija II B) (5 priedas);

1.6. Vaikų ir paauglių krizių intervencijos stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimus (Vaikų ir paauglių psichiatrija II C) (6 priedas).

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja patvirtinus vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų bazines kainas.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Radavičiui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS Ministras                                                      Vinsas Janušonis


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gruodžio 14 d. Nr. 730

1 priedas

 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

 

Vaikų psichikos sveikatos priežiūra – tai psichiatrijos, psichoterapijos, psichologinio konsultavimo ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugos vaikams, paaugliams ir jų tėvams (globėjams, paciento atstovams). Vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugos teikiamos savivaldybių psichikos sveikatos centruose ar psichiatrijos kabinetuose, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.

 

I. BENDROSIOS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO NUOSTATOS, VARTOJAMI TERMINAI

 

1. Vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugos teikiamos vaikams nuo 3 iki 18 metų amžiaus, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų ar rizikos faktorių tiems sutrikimams atsirasti.

2. Vaikų ir paauglių psichikos sutrikimams gydyti dažniausiai taikomi nemedikamentiniai gydymo metodai bei priemonės.

3. Gydymo ir psichosocialinės reabilitacijos metodai taikomi ne tik vaikams. Į gydymo procesą įtraukiama šeima, artimiausi žmonės (mokytojai, globėjai).

4. Gydymo tikslai įgyvendinami dirbant specialistų komandos principu. Komandą sudaro: gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras – komandos koordinatorius, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas, stacionare – ir vaikų priežiūros darbuotojai.

5. Vaikai ir paaugliai konsultuojami ir gydomi atskirai nuo suaugusiųjų, specialiai tam įrengtose patalpose, kuriose sukurta terapinė aplinka, atitinkanti vaiko raidos ypatumus.

6. Vienai vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialisto paslaugai (diagnostikos ar terapijos) skiriama 1 valanda.

7. Šiame įsakyme vartojami terminai ir apibrėžimai:

7.1. intensyvi psichiatrinė slauga – nuolatinis individualus stebėjimas ir paciento slaugos procesas, atliekamas psichikos sveikatos slaugytojo;

7.2. aplinkos terapija – tai bazinė vaikų ir paauglių stacionaruose taikoma programa. Konkrečiam vaikui ir vaikų grupei sukurta aplinkos terapija padeda saugiai jaustis, moko suvokti elgesio pasekmes ir sąmoningai rinktis tinkamus elgesio būdus bei įsisavinti įgūdžius, būtinus socialinei kompetencijai atstatyti. Socialinė kompetencija – tai žmogaus įgūdžiai ir gebėjimai, kurie būtini norint susidoroti su pareigomis, būdingomis konkrečiam jo gyvenimo etapui. Aplinkos terapija galima įtakoti asmenį veikiančius stresorius, patologiją, pareigas, lankstumą, aplinkos apsaugos veiksnius ir įgūdžius bei gebėjimus. Aplinkos terapiją taiko vaikų priežiūros darbuotojai, vadovaujami vaikų ir paauglių psichiatrų bei medicinos psichologų. Aplinkos terapiją sudaro:

7.2.1. vaiko ar paauglio gydymas etapais – priėmimas į skyrių bei stebėjimas, terapijos procesas, išvykimas;

7.2.2. struktūruota aplinka;

7.2.3. mokymas mokytis bei laisvalaikis;

7.2.4. elgesio valdymas;

7.2.5. terapinės erdvės, suskirstytos į zonas, įrengimas;

7.3. vaikų priežiūros darbuotojas – tai aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą turintis specialistas, išklausęs vaikų ir paauglių psichiatrijos kursą ir įgijęs praktinio darbo įgūdžių vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionare.

Pastaba: kol šie specialistai rengiami, vaiko priežiūros darbuotojo pareigas gali eiti auklėtojai bei pedagogai, gavę Vaikų psichiatrijos skyriaus, kuriame dirba, vedėjo bei asmens, atsakingo už darbo kokybę, leidimą;

7.4. supervizija – tai stebėjimas, vadovavimas ir priežiūra klinikiniame darbe labiau patyrusio kolegos mažiau patyrusiam;

7.5. psichologinis konsultavimas – tai pagalba vaikams ir jų tėvams, skirta padėti klientams išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenime, ir išmokti siekti savo tikslo prasmingai, pagrįstai renkantis ir sprendžiant emocinio ir asmeninio pobūdžio problemas;

7.6. krizinė situacija – žmogaus gyvenimo lūžis, turintis didelę psichologinę reikšmę ir keliantis grėsmę jo asmenybės vientisumui – gerai nuomonei apie save, socialinei padėčiai, sveikatai arba gyvybei;

7.7. krizių intervencija – ypač intensyvi specialistų komandos pagalba paciento krizių laikotarpiu. Trunka 5–7 dienas, kurių metu, įvertinus būklę ir nustačius diagnozę, pacientas perkeliamas į kitus sveikatos priežiūros skyrius, kitas institucijas arba grąžinamas į šeimą. Krizių intervencija atliekama specialiai įrengtame sveikatos priežiūros įstaigos padalinyje;

7.8. mobili komanda – tai vaikų-paauglių krizių intervencijos skyriaus struktūrinė dalis. Pagrindinė mobilios komandos funkcija – skubi psichiatrinė – psichologinė pagalba krizinės situacijos vietoje. Vaikų – paauglių krizių intervencijos skyrius, gavęs pranešimą apie vaiką ar paauglį, išgyvenantį psichologinę krizę, skubiai siunčia mobilią komandą;

7.9. absoliuti indikacija – tai indikacija hospitalizuoti, t. y., nustačius diagnozę, prie kurios pažymėta absoliuti indikacija, pacientą būtina guldyti į vaikų-paauglių psichiatrijos skyrių.

 

II. PIRMINĖS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

1. Vaikų ir paauglių nuo 3 iki 18 metų pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos savivaldybių psichikos sveikatos centruose ir psichiatrijos kabinetuose. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandą sudaro vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas ir psichikos sveikatos slaugytojas. Pirminės vaikų psichikos sveikatos priežiūros specialistų tikslas – bendradarbiaujant su bendrosios praktikos gydytojais, pediatrijos tarnyba, švietimo, socialinės rūpybos, vaikų teisių apsaugos, policijos ir kitomis institucijomis, išaiškinti psichikos ir elgesio sutrikimus, organizuoti ir taikyti efektyvias prevencijos, gydymo ir psichosocialinės reabilitacijos priemones bei, esant indikacijų, nukreipti į kitas sveikatos priežiūros įstaigas. Centro buveinėje skiriamas kabinetas vaikų ir paauglių psichiatrui, medicinos psichologui bei atskira specialiai įrengta patalpa darbui su vaiku ir šeima.

2. Jei psichikos sveikatos centre šiuo metu nedirba vaikų ir paauglių psichiatras, vietoj jo vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas laikinai teikia gydytojas psichiatras. Psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras:

2.1. suteikia vaikams ir paaugliams būtinąją psichiatrinę pagalbą;

2.2. siunčia vaikus ir paauglius pas vaikų ir paauglių psichiatrą;

2.3. siunčia vaikus ir paauglius gydyti stacionare;

2.4. tęsia vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos metu paskirtą medikamentinį gydymą.

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gruodžio 14 d. Nr. 730

2 priedas

 

Bendrieji vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimai

 

I. Antrinio lygio vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugos

 

1. Vaikų ir paauglių psichiatrijos ambulatorines paslaugas teikia: vaikų ir paauglių psichiatrai, gydytojai psichoterapeutai arba psichologai psichoterapeutai, medicinos psichologai, kiti specialistai.

2. Šios paslaugos teikiamos antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose.

3. Vaikų ir paauglių psichiatrijos ambulatorinės antrino lygio paslaugos yra šios:

3.1. vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija;

3.2. individuali psichoterapija;

3.3. grupinė psichoterapija (vaikams ir/ar tėvams);

3.4. individualus ar šeimos konsultavimas.

4. Vaikų ir paauglių psichiatras konsultacijos metu gali skirti individualios, grupinės psichoterapijos kursą, individualų ar šeimos konsultavimą.

5. Vaikų ir paauglių psichiatras siunčia pacientus pas logopedą.

6. Individualias, grupinės psichoterapijos paslaugas teikia gydytojas psichoterapeutas ar psichologas psichoterapeutas, atitinkantis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus.

7. Individualias (tėvų ar vaikų) ir šeimos konsultavimo paslaugas teikia vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas ir kiti atitinkamą kvalifikaciją įgiję ir tai patvirtinantį pažymėjimą turintys specialistai.

8. Vieną kartą per mėnesį gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras konsultuoja medicinos psichologo bei logopedo pacientus.

9. Ambulatorinės terapijos seansas trunka 1 val. Seansai vyksta ne rečiau kaip 1-2 kartus per savaitę.

10. Mokama tik už faktiškai įvykusius ambulatorinės terapijos seansus.

11. Ambulatorinės terapijos seansas aprašomas kiekvieno paciento asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a), nurodoma kito terapinio seanso data, taip pat užpildoma „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ (forma 025/a–LK).

 

II. Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos (Vaikų ir paauglių psichiatrija II A)

 

1. Šios paslaugos teikiamos vaikų ir paauglių dienos stacionaruose, įkurtuose prie stacionarinių vaikų ir paauglių psichiatrijos, pediatrijos skyrių.

2. Specialistų komanda teikia diagnostikos ir gydymo paslaugas, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi, paciento būklė negerėja arba blogėja, o gydymas dienos stacionare gali padėti išvengti gydymo stacionare.

3. Dienos stacionare paslaugas vaikams su psichikos ir elgesio sutrikimais teikia psichikos sveikatos specialistų komanda: vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas ir psichikos sveikatos slaugytojai bei vaikų priežiūros darbuotojai.

4. Vienam vaikų priežiūros darbuotojui vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro skyriuje turi tekti ne daugiau kaip 5 pacientai.

5. Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro skyriuose ar poskyriuose pacientams įrengiama 10–15 vietų.

 

III. Vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionarINĖS ANTRINIO LYGIO paslaugos (Vaikų ir paauglių psichiatrija II B)

 

1. Stacionarinės paslaugos teikiamos vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriuose arba poskyriuose.

2. Vaikų nuo 14 iki 18 metų psichiatrijos skyriai veikia psichiatrijos ligonininėse, o vaikų iki 14 metų amžiaus – psichiatrijos ligoninėse arba ligoninėse, turinčiose vaikų ligų skyrius.

3. Vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionare didžiausias dėmesys skiriamas aplinkos terapijai. Tuo rūpinasi vaikų priežiūros darbuotojai ir psichikos sveikatos slaugytojai, vykdydami nuolatinę individualią ir grupinę hospitalizuotų vaikų priežiūrą, taikydami aplinkos terapiją bei apsaugodami vaikus nuo jų psichiką žeidžiančių veiksnių. Tinkami personalo ir gydomų stacionare vaikų santykiai yra būtina stacionarinio gydymo efektyvumo sąlyga. Vienam vaikų priežiūros darbuotojui vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriuje turi tekti ne daugiau kaip 5 pacientai.

4. Darbas organizuojamas komandiniu principu, įtraukus vaikų priežiūros darbuotojus ir kitus specialistus.

5. Vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriuose (poskyriuose) turi būti iki 15 lovų.

 

IV. Vaikų ir paauglių krizių intervencijos stacionarINĖS paslaugos (Vaikų ir paauglių psichiatrija II C)

 

1. Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuose teikiama skubi psichiatrinė – psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams, turintiems didelių psichologinių problemų. Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus veiklos pagrindas – gebėjimas skubiai reaguoti į krizės ištiktą vaiką.

2. Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriai gali būti prie vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionarų skyrių ar prie pediatrijos skyrių.

3. Skyriuje turi būti ne daugiau kaip 8 lovos. Į skyrių priimami vaikai nuo 3 iki 18 metų. Gydymas trunka iki 7 parų.

4. Darbas skyriuje organizuojamas komandiniu principu. Komandą sudaro: vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas ir psichikos sveikatos slaugytojas.

5. Skyriuje visą parą turi budėti mobili specialistų komanda, kurią sudaro:

5.1. nuolatiniai nariai – gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas;

5.2. ne nuolatiniai nariai – medicinos psichologas ar socialinis darbuotojas.

6. Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus specialistai konsultuoja skyriuje ir krizės ištikimo vietoje.

7. Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius bendradarbiauja (pagal sutartis) su vaikų ir paauglių reanimacijos ir vidaus ligų, chirurgijos skyriais, policijos komisariatais, Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gruodžio 14 d. Nr. 730

3 priedas

 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI (VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJA II)

 

Eil. Nr.

TLK-10 kodas

Ligos pavadinimas

Papildomi duomenys

Diagnostikos metodai

Gydymo metodai

Būtini specialistai

1.

F 06.3-

F 06.8

 

F07.0- F07.2

 

F07.8

F10-19

 

F20.0-F20.8

F21

F25.0-F25.2, F25.8

F30.0-F30.2

F31.0-F31.8

F32.1-F32.2

F33.1-

F33.2

F33.9

F34-F34.1,

F34.8

F38.0 –F38.1

F39

 

F40.0-F40.8

F41.0-

F 41.8

F 42

 

F 43.1-

F 43.8

F 44

 

F 45

 

F 48.0

F 50

F 51

F 81

 

F 83

F 84

F 88

 

F89

 

F90.0

 

F90.1

F90.8

F91.0-F91.8

F92.0, F92.8

F93.0-F93.8

F94.0-F94.8

 

F95.0-F95.8

F98.0-F98.8, išskyrus F98.6

Kiti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų pažeidimų, disfunkcijos, somatinės ligos

Asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo, disfunkcijos

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyvias medžiagas

Schizofrenija

 

Schizotipinis sutrikimas

Schizoefektiniai sutrikimai

 

 

Manijos epizodai

 

Bipolinis afektinis sutrikimas

 

Depresijos epizodas

 

Pasikartojantis depresinis sutrikimas

 

Nuolatiniai nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

 

Kiti nuotaikos (afektiniai) sutrikimai

Nepatikslintas nuotaikos sutrikimas

Fobiniai nerimo sutrikimai

 

Kiti nerimo sutrikimai

 

Obsesinis - kompulsinis sutrikimas

Reakcijos į sunkų stresą ir adaptacijos sutrikimai

Disocialiniai (konversiniai) sutrikimai

Somatoforminiai sutrikimai

 

Neurastenija

Valgymo sutrikimai

Neorganiniai miego sutrikimai

Specifiniai mokymosi, sugebėjimų, raidos sutrikimai

Mišrūs raidos sutrikimai

Įvairiapusiai raidos sutrikimai

Kiti psichologinės raidos sutrikimai

Nepatikslintas psichologinės raidos sutrikimas

Hiperkineziniai sutrikimai

 

Elgesio sutrikimas

 

Mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai

Emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje

Socialinio bendravimo sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

 

 

Tikai

 

Kiti elgesio ir emocijų sutrikimai, dažniausiai prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas skirti intensyvesnį gydymą kursą

Diagnozės patikslinimas

Psichikos būsenos negerėjimas arba blogėjimas

Stacionarinių gydymo indikacijų patikslinimas

 

Klinikinis įvertinimas

Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas)

Jei reikia – išplėstinės konsultacijos

Jei reikia – psichiatrinė gydytojų konsultacinė komisija (GKK)

 

Vienas iš šių metodų:

Individuali psichoterapija,

Grupinė psichoterapija,

Šeimos psichoterapija.

 

Šeimos konsultavimas

 

Psichotarmakocerapija

 

Vaikų ir paauglių psichiatras

 

Medicinos psichologas

 

 

Psichoterapeutas

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F80.0

F80.1

F80.2

F80.3

 

F80.8

 

F81.0

F81.1

 

F81.2

 

F81.3

 

F81.8

 

F82

 

F84

F88

 

F96.2

 

F96.5

F96.6

Specifinis tarimo sutrikimas

Kalbos išraiškos sutrikimas

Kalbos supratimo sutrikimas

Įgyta afazija su epilepsija (Landau-Kleffnerio sindromas)

Kiti tarimo ir kalbos raidos sutrikimai

Specifinis skaitymo sutrikimas

Specifinis raidžių suvokimo sutrikimas

Specifinis aritmetinių sugebėjimą sutrikimas

Mišrus mokymosi sugebėjimo sutrikimas

Kiti mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai

Specifinis motorinės funkcijos raidos sutrikimas

Įvairiapusiai raidos sutrikimai

Kiti psichologinės raidos sutrikimai

Mitybos sutrikimai kūdikystėje ir vaikystėje

Mikčiojimas

Greitakalbė

Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas skirti intensyvesnį gydymo kursą

 

Diagnozės patikslinimas

 

Psichikos būsenos negerėjimas arba blogėjimas

Klinikinis įvertinimas

 

Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas)

 

Psichikos raidos įvertinimas

 

Kalbos diagnostika

 

Jei reikia – išplėstinės konsultacijos

 

Jei reikia – psichiatrinė GKK

Šeimos konsultavimas

 

Kalbos terapija

 

Psichofarmakoterapija (jei reikia)

Vaikų ir paauglių psichiatras

 

Medicinos psichologas

 

Specialusis pedagogas - logopedas

3.

Y06

Y07

Z61

 

 

Z62

 

Z63.1

 

Z63.2

Z63.3

Z63.4

Z63.5

 

Z63.7

 

 

Z63.8

 

 

Z64

 

 

Z70

 

 

Z71.4

 

Z71.5

 

Z71.6

 

Z72

 

Z73

 

Z75

 

 

Z76.5

 

Z81

 

Z82.0

 

Z86

 

Z91

 

Vienišumas ir apleistumas

Kiti blogo elgesio sindromai

Problemos, susijusios su vaikystėje patirtais neigiamais išgyvenimais

Problemos, susijusios su auklėjimu

Santykių su patėviais problemos

Neadekvati šeimos parama

Šeimos nario nebuvimas

Šeimos nario dingimas ar minis

Šeimos iširimas dėl atsiskyrimo ir skyrybų

Kitos stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos narius

Kitos patikslintos problemos, susijusios su artimais asmenimis

Problemos, susijusios su tam tikromis psichosocialinėmis aplinkybėmis

Konsultavimas dėl seksualinės, nuostatos, elgesio ir orientacijos

Konsultacija ir stebėjimas dėt piktnaudžiavimo alkoholiu

Konsultacija ir stebėjimas dėl piktnaudžiavime vaistais

Konsultacija dėl piktnaudžiavimo tabaku

Problemos, susijusios su gyvenimo būdu

Problemos, susijusios su gyvenimo sunkumais

Problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinine pagalba

Simuliantas (sąmoninga simuliacija)

Psichikos elgesio sutrikimai šeimoje

Epilepsija ir kitos nervų sistemos ligos šeimoje

Buvusios asmeniui tam tikros kitos ligos

Buvę asmeniui rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur

Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas skirti intensyvesnį gydymo kursą

 

Diagnozės patikslinimas

 

Psichikos būsenos negerėjimas arba blogėjimas

 

Stacionarinio gydymo indikacijų patikslinimas

Klinikinis įvertinimas

 

Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas)

 

Jei reikia – išplėstinės konsultacijos

 

Jei reikia – psichiatrinė GKK

Individualus konsultavimas

 

Šeimos konsultavimas

 

Vaikų ir paauglių psichiatras

 

Medicinos psichologas

 

 

______________

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gruodžio 14 d. Nr. 730

4 priedas

 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI (VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJA II A)

 

Eil. Nr.

TLK-10 kodas

Ligos pavadinimas

Papildomi duomenys

Diagnostikos metodai

Gydymo metodai

Būtini specialistai

Kitos būtinos sąlygos

1.

F02.4-F09

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės  vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną, neourologinė diagnostika

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 2 sesijos), socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

Vaikų neurologas

 

2.

F20-22.8 išskyrus F20.2 F24-28

Schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas.

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės  vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 2 sesijos), socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

 

3.

F30.0, F31.0

F32.0-F32.1

F33.0

F33.1

F34

F38

Afektiniai sutrikimai

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės  vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 2 sesijos), socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

 

4.

F40-48

Neuroziniai, stresiniai ir somatofominiai sutrikimai

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 2 sesijos), socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

 

5.

F50.0-F50.9

Valgymo sutrikimai

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Nereikalingas somatinis gydymas

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės  vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 2 sesijos), socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

 

6.

F60-F89

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės  vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 2 sesijos), socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

 

7.

F70-F79

Protinis atsilikimas

Tik tie klinikiniai atvejai, kuriuos įtakoja kiti psichikos ir elgesio sutrikimai. Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės  vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 2 sesijos), socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

 

8.

F83-F88

Psichologinės raidos sutrikimai

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės  vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną, neurologinė diagnostika, logopedinė diagnostika

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 2 sesijos), logoterapija, socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

Vaikų neurologas, logopedas

 

9.

F90-F94.9

F95.1

F95.2

F98.1-F98.3

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 70

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 2 tyrimo metodikos), klinikinės būklės  vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individualus psichologinis konsultavimas (ne mažiau kaip 7 sesijos), šeimos konsultavimas (ne mažiau kaip 3 sesijos), socialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

 

 

______________

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gruodžio 14 d. Nr. 730

5 priedas

 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI (VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJA II B)

 

Eil. Nr.

TLK-10 kodas

Ligos pavadinimas

Papildomi duomenys

Diagnostikos metodai

Gydymo metodai

Būtini specialistai

Kitos būtinos sąlygos

1.

F02.4-F09, išskyrus F06

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinis psichiatrinis ištyrimas, neurologinė diagnostika, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

Vaikų neurologas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

2.

F20-29, išskyrus F20.2

Schizofrenija

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinis psichiatrinis ištyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

3.

F20.2

Katatoninė achizofrenija

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis ištyrimas, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EKG, oftalmoskopija ir akių dugno tyrimas, neurologinė diagnostika

Medikamentinis gydymas, šeimos konsultavimas, jei reikia – elektros impulso terapija

Vaikų neurologas, pediatras, oftalmologas

Reanimacijos ir intensyvios terapijos tarnyba

Laboratorija

Intensyvi psichiatrinė slauga

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

4.

F06.0-F06.2

F20-F29

F23

Įvairios etiologijos psichoziniai sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinis psichiatrinis ištyrimas, neurologinė diagnostika, akių dugno tyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 10 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

Vaikų neurologas, oftalmologas

 

5.

F30-F39

Afektiniai sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinis psichiatrinis ištyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, psichosocialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

6.

F40-48

Neuroziniai, stresiniai ir somatofominiai sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Pablogėjusi socialinė adaptacija

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinis psichiatrinis ištyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, psichosocialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

7.

F50

Valgymo sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), pediatrinė diagnostika, konsultavimas, neurologinė diagnostika, klinikinis psichiatrinis ištyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 25 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, jei reikia – psichofarmakologinis, somatinis medikamentinis gydymas

Vaikų neurologas, pediatras

Laboratorija

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

Intensyvi psichiatrinė slauga

8.

F51

Neorganiniai miego sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), neurologinė diagnostika, klinikinis psichiatrinis ištyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

Vaikų neurologas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

9.

F60-F69

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinis psichiatrinis ištyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, psichosocialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

10.

F70-F79

Protinis atsilikimas

Tik tie klinikiniai atvejai, kuriems daro įtaką kiti psichikos ir elgesio sutrikimai.

Ambulatorinis gydymas neefektyvus

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinės būklės vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, psichosocialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

11.

F80-F83

Psichologinės raidos sutrikimai

Tik tie klinikiniai atvejai, kuriems daro įtaką kiti psichikos ir elgesio sutrikimai.

Ambulatorinis gydymas neefektyvus

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinės būklės vertinimas naudojant bent vieną klinikinę skalę ar klausimyną

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, psichosocialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

Logopedas, vaikų neurologas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

12.

F84-F89

Įvairiapusiai ir kiti raidos sutrikimai

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinis psichiatrinis ištyrimas, neurologinis ištyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 3 šeimos konsultavimo sesijos, psichosocialinė reabilitacija, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

Vaikų neurologas

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

13.

F90-F94

F95.2

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

Neefektyvus ambulatorinis gydymas

Vertinimas pagal vaikų veiklos bendro įvertinimo skalę mažesnis nei 50

Kompleksinė psichodiagnostika (ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai), klinikinis psichiatrinis ištyrimas, mažiausiai 1 klinikinė skalė ar klausimynas

Individuali gydymo programa kurią sudaro ne mažiau kaip 15 individualios ar grupinės psichoterapijos sesijų, ne mažiau kaip 5 šeimos konsultavimo sesijos, aplinkos terapija, jei reikia – medikamentinis gydymas

 

Diferencinė diagnostika gydymo taktikai nustatyti

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gruodžio 14 d. Nr. 730

6 priedas

 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI (VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJA II C)

 

Eil. Nr.

TLK-10 kodas

Ligos pavadinimas

Papildomi duomenys

Diagnostikos metodai

Gydymo metodai

Būtini specialistai

Kitos būtinos sąlygos

1.

X60-X84

Tyčiniai susižalojimai

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

Pediatras

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

2.

X93-Y04

Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, naudojant aštrius daiktus ir kt.

Reakcija į stiprų stresą bei adaptaciniai sutrikimai F43

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

Pediatras, vaikų neurologas, vaikų chirurgas

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

3.

Y05

Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą

Reakcija į stiprų stresą bei adaptaciniai sutrikimai F43

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

Pediatras, vaikų neurologas, vaikų chirurgas, ginekologas – jei reikia

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

4.

Y06

Vienišumas ir apleistumas

Socialiniai raidos sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F94, mišrus elgesio ir emocijų sutrikimas F92.8, depresinis elgesio sutrikimas F92.0

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

Pediatras, vaikų neurologas, vaikų chirurgas – jei reikia

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

5.

Y07

Kiti blogo elgesio sindromai

Socialiniai raidos sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F94, mišrus elgesio ir emocijų sutrikimas F92.8, depresinis elgesio sutrikimas F92.0

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

Pediatras, vaikų neurologas, vaikų chirurgas – jei reikia

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

6.

Z60

Problemos, susijusios su socialine aplinka

Socialiniai raidos sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F94, elgesio sutrikimai F91, reakcija į stiprų stresą bei adaptacijos sutrikimai F43

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

Pediatras – jei reikia

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

7.

Z61

Problemos, susijusios su vaikystėje patirtais neigiamais pergyvenimais

Socialiniai raidos sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F94, elgesio sutrikimai F91, reakcija į stiprų stresą bei adaptacijos sutrikimai F43, emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje F93

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

 

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

8.

Z62

Problemos, susijusios su auklėjimu

Socialiniai raidos sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F94, elgesio sutrikimai F91, reakcija į stiprų stresą bei adaptacijos sutrikimai F43, emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje F93

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

 

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

9.

Z63

Kitos problemos, susijusios su artimais asmenimis, įskaitant šeimynines aplinkybes

Socialiniai raidos sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F94, elgesio sutrikimai F91, reakcija į stiprų stresą bei adaptacijos sutrikimai F43, emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje F93

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

 

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

10.

Z64

Problemos, susijusios su tam tikromis psichosocialinėmis aplinkybėmis

Socialiniai raidos sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F94, elgesio sutrikimai F91, reakcija į stiprų stresą bei adaptacijos sutrikimai F43, emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje F93

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

 

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

11.

Z81

Psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje

Socialiniai raidos sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F94, elgesio sutrikimai F91, reakcija į stiprų stresą bei adaptacijos sutrikimai F43, emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje F93

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

 

Mobili komanda, galinti išvykti į įvykio vietą

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

12.

F23

Ūmiai praeinantys psichoziniai sutrikimai

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Medikamentinis gydymas. Šeimos konsultavimas

Vaikų neurologas – jei reikia

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

13.

F23

Ūmus polimorfinis psichozinis sutrikimas be schizofrenijos simptomų

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Medikamentinis gydymas. Šeimos konsultavimas

Vaikų neurologas – jei reikia

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

14.

F23.2

Ūmus panašus į schizofreniją psichozinis sutrikimas

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Medikamentinis gydymas. Šeimos konsultavimas

Vaikų neurologas – jei reikia

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

15.

F23.3- F23.9

Kiti ūminiai psichoziniai sutrikimai

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Medikamentinis gydymas

Vaikų neurologas – jei reikia

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

16.

F32.1, F32.2, F32.3

Sunkus ir vidutinio sunkumo depresinis epizodas

Intensyvios suicidinės mintys, suicidinis bandymas

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Medikamentinis gydymas, intensyvi ligonio slauga ir priežiūra.

Psichoterapinė pagalba

Vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, vaikų neurologas – jei reikia

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

17.

F43.0

Ūmi reakcija į stresą

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), šeimos konsultavimas

Vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

18.

F43.1

Potrauminio streso sutrikimas

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), psichosocialinis šeimos konsultavimas. Individuali ir grupinė psichoterapija

Vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, vaikų neurologas – jei reikia

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas. Juristo konsultacija – jei reikia

Bendradarbiavimas su Vaikų teisių apsaugos tarnyba – jei reikia

19.

F43.8-F43.9

Kitos reakcijos į stiprų stresą

Absoliuti indikacija

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), psichosocialinis šeimos konsultavimas. Individuali ir grupinė psichoterapija

Vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas. Juristo konsultacija – jei reikia

Bendradarbiavimas su Vaikų teisių apsaugos tarnyba – jei reikia

20.

F91

Elgesio sutrikimai

Pasireiškianti agresyviu elgesiu kitų atžvilgiu, savęs žalojimas

Klinikinis psichiatrinis, klinikinis psichologinis ištyrimas, psichosocialinės būklės įvertinimas, klinikinis stebėjimas

Krizių intervencija, medikamentinis gydymas (jei reikia), psichosocialinis šeimos konsultavimas. Individuali ir grupinė psichoterapija

Vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, vaikų neurologas – jei reikia

Intensyvi slauga, intensyvus klinikinis stebėjimas

______________