LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 14 d. Nr. 247

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 6 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2005, Nr. 86-3207) 19 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro veiklos pradžią – 2006 m. spalio 1 dieną.

4. Nustatyti, kad iš registravimo žurnalų, sudarytų pagal Laikinąją traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo tvarką, patvirtintą žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 206 (Žin., 2002, Nr. 56-2272), į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą perkeliami šie duomenys apie traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas: traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimo numeris (perkeliama kaip registracijos liudijimo numeris), savininkas (perkeliama kaip traktorių savininkų fizinių asmenų duomenys arba traktorių savininkų juridinių asmenų duomenys), valstybinis numeris (perkeliama kaip valstybinis numeris), pavadinimas (perkeliama kaip pavadinimas), markė, modelis (perkeliama kaip modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė), tapatumo numeris (perkeliama kaip tapatumo numeris), didžiausia masė (perkeliama kaip didžiausia gamintojo nurodyta parengto eksploatuoti traktoriaus masė, kg), duomenys apie variklį (perkeliama kaip variklio galia, kW), gamybos metai arba pirmosios registracijos data (perkeliama kaip gamybos metai arba pirmosios registracijos data), pirmosios registracijos Lietuvoje data (perkeliama kaip pirmosios registracijos Lietuvoje data), išdavusieji (perkeliama kaip savivaldybės administracijos pavadinimas ir asmens, atlikusio registravimo procedūrą, vardas, pavardė, registracijos liudijimo išdavimo data), žymos (perkeliama kaip dokumentų, patvirtinančių traktoriaus nuosavybės faktą, pavadinimai ir numeriai).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247

 

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą ir apsaugą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti šių Nuostatų 3 punkte nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims duomenis ir dokumentus apie registro objektus.

3. Registro objektai yra traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės (toliau vadinama – traktoriai).

4. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) ir kitais teisės aktais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamią ir teisingą informaciją apie registro objektus.

5. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

6. Registro duomenų teikėjai – traktorių savininkai arba jų atstovai, turintys įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus.

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

8. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

9. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Žemės ūkio ministerija. Ji yra registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

10. Registro tvarkymo įstaigos – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau vadinama – Centras) ir savivaldybių administracijos. Jos yra registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojos.

11. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo:

11.1. koordinuoti registro tvarkymo įstaigų veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų priežiūrą;

11.2. užtikrinti tinkamą registro tvarkymo įstaigų darbą;

11.3. prižiūrėti, kad būtų laikomasi registro duomenų saugos reikalavimų;

11.4. kontroliuoti, kaip vykdomi metinis ir perspektyvinis registro biudžetai;

11.5. nagrinėti ir apibendrinti registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro kūrimo ir veiklos tobulinimo;

11.6. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas laikantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, šių Nuostatų ir kitų teisės aktų;

11.7. tvirtinti Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles (toliau vadinama – Registravimo taisyklės);

11.8. planuoti metinį ir perspektyvinį registro biudžetus;

11.9. teikti informaciją apie registro veiklą;

11.10. organizuoti ir koordinuoti registro tvarkymo įstaigų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

12. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

12.1. tvirtinti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

12.2. spręsti registro modernizavimo ir plėtimo, jo kompiuterinės, programinės ir komunikacijos įrangos įsigijimo klausimus.

13. Registro tvarkymo įstaiga – Centras atlieka šias funkcijas:

13.1. organizuoja ir užtikrina registro sąveiką su kitais valstybės registrais, vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos įgaliota sudaro duomenų teikimo sutartis;

13.2. rengia ir teikia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai tvirtinti registro duomenų saugos nuostatus ir kitus dokumentus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga, teikia pasiūlymus kitais registro funkcionavimo techniniais, teisiniais ir organizaciniais klausimais;

13.3. teikia savivaldybių administracijoms metodinę pagalbą tvarkant registro duomenis ir dokumentus;

13.4. atlieka Centro sukurtos savivaldybių administracijų programinės įrangos priežiūrą;

13.5. eksploatuoja registro duomenų rinkimo ir saugojimo sistemą, diegia tam reikalingas technines ir technologines priemones;

13.6. suteikia traktoriams identifikavimo kodą, tvarko duomenų archyvus, užtikrina duomenų saugą;

13.7. šių Nuostatų nustatyta tvarka teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams;

13.8. tvarko duomenų bazėje duomenis, susijusius su traktorių įkeitimu, areštu ir kitais traktorių naudojimo, valdymo ir disponavimo jais teisių suvaržymais (toliau vadinama – apribojimai);

13.9. rengia ir tvarko registre numatytus specialius klasifikatorius;

13.10. skelbia Centro interneto svetainėje informaciją apie registro tikslus, tvarkymą, teikiamus dokumentus, registro duomenų teikėjų ir gavėjų teises;

13.11. vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos įgaliota organizuoja registro kompiuterinės, programinės ir komunikacijos įrangos įsigijimą.

14. Registro tvarkymo įstaiga – Centras privalo užtikrinti, kad:

14.1. registras būtų tvarkomas laikantis šių Nuostatų, kitų teisės aktų ir veiktų nepertraukiamai;

14.2. registro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami;

14.3. registro duomenų gavėjai, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

14.4. funkcionuotų registro duomenų bazė;

14.5. administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

15. Registro tvarkymo įstaiga – Centras turi teisę šių Nuostatų nustatyta tvarka stabdyti arba atnaujinti registravimo procedūrą.

16. Registro tvarkymo įstaigos – savivaldybių administracijos atlieka šias funkcijas:

16.1. priima iš registro duomenų teikėjų traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir traktorių techninius ir eksploatacinius duomenis;

16.2. formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registro duomenis, išduoda registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus;

16.3. taiso registre padarytas klaidas, apie pakeitimus praneša duomenų teikėjams, prireikus keičia anksčiau išduotus registracijos liudijimus;

16.4. tvarko registro duomenų teikėjų traktoriui registruoti pateiktus dokumentus;

16.5. nurodo registre duomenis apie atliktų techninių apžiūrų datas;

16.6. konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais.

17. Registro tvarkymo įstaigos – savivaldybių administracijos privalo užtikrinti, kad:

17.1. registravimo procedūra vyktų šių Nuostatų ir Registravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais;

17.2. į registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų traktoriui registruoti pateiktų dokumentų duomenis;

17.3. neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys būtų ištaisyti, o pasikeitę – atnaujinti arba papildyti;

17.4. administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

18. Registro tvarkymo įstaigos – savivaldybių administracijos turi teisę:

18.1. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad traktoriui registruoti pateikti duomenys būtų tinkamai pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

18.2. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustatoma, kad traktoriui registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

19. Registre tvarkomi ir kaupiami šie duomenys:

19.1. identifikavimo kodas;

19.2. traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys:

19.2.1. pavadinimas;

19.2.2. modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė;

19.2.3. tipas;

19.2.4. komercinis pavadinimas (jeigu taikoma);

19.2.5. tapatumo numeris;

19.2.6. kategorija;

19.2.7. didžiausia gamintojo nurodyta parengto eksploatuoti traktoriaus masė, kg;

19.2.8. registruojant priekabą ar puspriekabę nurodoma didžiausia techniškai leistina masė, kg;

19.2.9. variklio galia, kW;

19.2.10. vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data;

19.2.11. valstybinis numeris;

19.2.12. gamybos metai arba pirmosios registracijos data;

19.2.13. naudojimo ūkinei veiklai sritis (žemės ūkis, kita);

19.3. traktorių savininkų fizinių asmenų duomenys:

19.3.1. asmens kodas;

19.3.2. vardas;

19.3.3. pavardė;

19.3.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas;

19.3.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;

19.3.6. valstybės, kurioje išduotas tapatybę patvirtinantis dokumentas, pavadinimas;

19.3.7. asmens gyvenamoji vieta (adresas);

19.4. traktorių savininkų juridinių asmenų duomenys:

19.4.1. kodas;

19.4.2. pavadinimas;

19.4.3. teisinė forma;

19.4.4. buveinės adresas;

19.5. registravimo procedūros duomenys:

19.5.1. registravimo operacijos data;

19.5.2. registracijos statusas (būklė) – duomenys apie traktoriaus įregistravimą, įrašo taisymą, išregistravimą arba duomenų perkėlimą į archyvą;

19.5.3. registracijos liudijimo numeris, išdavimo data;

19.5.4. registracijos liudijimo galiojimo terminas;

19.5.5. registracijos liudijimo būklė – registracijos liudijimas išduotas, prarastas, grąžintas arba sunaikintas;

19.5.6. pirmos registracijos Lietuvoje data;

19.5.7. išregistravimo data, priežastys;

19.5.8. savivaldybės administracijos pavadinimas ir asmens, atlikusio registravimo procedūrą, vardas, pavardė;

19.5.9. atsisakymo registruoti atveju – atsisakymo priežastys;

19.5.10. savivaldybės, kurios teritorijoje eksploatuojamas traktorius, kodas;

19.6. duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorių ir apribojimais:

19.6.1. dokumentų, patvirtinančių traktoriaus nuosavybės faktą, pavadinimai ir numeriai;

19.6.2. apribojimo identifikavimo kodas (-ai);

19.6.3. institucijos, priėmusios sprendimą taikyti apribojimus, pavadinimas;

19.6.4. apribojimo taikymo pradžios data;

19.6.5. numatoma apribojimo taikymo pabaigos data;

19.6.6. apribojimo panaikinimo data.

20. Registre naudojamas ir tvarkomas specialus traktorių pavadinimų, modelių, markių, kategorijų ir kitų techninių duomenų klasifikatorius.

 

IV. TRAKTORIŲ REGISTRAVIMAS

 

21. Traktoriai įregistruojami, išregistruojami, registro duomenys tvarkomi pagal šiuos Nuostatus ir Registravimo taisykles.

22. Traktoriai įregistruojami registre iki jų eksploatavimo pradžios. Traktorius registruoja savivaldybių administracijos. Registro duomenų teikėjai Registravimo taisyklėse nurodytus traktoriams registruoti reikalingus dokumentus teikia savivaldybių administracijoms.

23. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose.

24. Savivaldybės administracija turi įregistruoti traktorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo. Jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.

25. Savivaldybės administracija registruoti pateiktus duomenis perduoda Centrui sutikrinti su kitų registrų duomenimis. Centras ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų gavimo sutikrina šiuos duomenis ir informuoja savivaldybės administraciją, kad duomenys sutampa (nesutampa).

26. Kai registruoti pateikti duomenys nesutampa su Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Juridinių asmenų registro duomenimis, registravimo procedūra stabdoma, savivaldybės administracija apie tai informuoja registro duomenų teikėją, kuris turi per mėnesį duomenis patikslinti. Nustatęs susijusio registro duomenų netikslumų, Centras informuoja atitinkamų registrų tvarkymo įstaigas. Registravimo procedūra atliekama toliau, kai gaunami patikslinti duomenys.

27. Registruojant traktorių, registro duomenų bazėje patikrinama, ar neįregistruotas kitas traktorius su tokiais pat šių Nuostatų 19.2.5 punkte nurodytais duomenimis.

28. Centras pagal kitų valstybės registrų duomenis patikrina, ar traktoriui arba jo savininkui taikomi apribojimai.

29. Savivaldybės administracija, gavusi iš Centro informaciją apie duomenų sutikrinimą su kitų registrų duomenimis ir išnagrinėjusi gautus apribojimų (jeigu jų yra) duomenis, atsižvelgdama į apribojimų pobūdį, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl traktoriaus įregistravimo.

30. Priėmusi sprendimą įregistruoti traktorių, savivaldybės administracija Registravimo taisyklių nustatyta tvarka suteikia traktoriui valstybinio numerio ženklą, suformuoja registro duomenis ir įrašo juos į registro duomenų bazę.

31. Kiekvienam traktoriui, kuris pirmą kartą registruojamas Lietuvoje, suteikiamas 10 simbolių identifikavimo kodas; jis nekeičiamas. Identifikavimo kodą traktoriui suteikia Centras. Išregistravus traktorių, identifikavimo kodas negali būti naudojamas kitiems traktoriams identifikuoti.

32. Traktorius laikomas įregistruotu, kai yra savivaldybės administracijos priimtas sprendimas jį įregistruoti, registre įrašyti jo duomenys, suteiktas identifikavimo kodas ir išduotas registracijos liudijimas.

33. Traktorių įregistruoti arba tvarkyti jo registro duomenis atsisakoma, kai:

33.1. nepateikiami Registravimo taisyklėse nurodyti traktoriui registruoti reikalingi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, turi taisymo ar klastojimo žymių;

33.2. traktoriaus tapatumo numeris suklastotas ar sugadintas;

33.3. taikomi apribojimai, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka registracija negalima.

34. Kai atsisakoma įregistruoti traktorių ir tvarkyti jo duomenis, savivaldybės administracija nurodo atsisakymo priežastį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo apie tai raštu informuoja registro duomenų teikėją.

35. Registro duomenys keičiami, jeigu:

35.1. pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;

35.2. pasikeičia traktoriaus savininko duomenys, nurodyti šių Nuostatų 19.3.1–19.3.5, 19.3.7 ir 19.4.1–19.4.4 punktuose;

35.3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;

35.4. pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;

35.5. prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas;

35.6. pasikeičia duomenys, susiję su apribojimais;

35.7. atliekama techninė apžiūra.

36. Pasikeitus registro duomenims, registro duomenų teikėjas turi per mėnesį kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti registro duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, o praradęs registracijos liudijimą ir (arba) valstybinio numerio ženklą – nedelsdamas apie tai pranešti savivaldybės administracijai.

37. Pasikeitę apribojimų duomenys (šių Nuostatų 35.6 punktas) gaunami iš juos tvarkančio registro. Duomenis apie technines apžiūras savivaldybės administracija pakeičia per mėnesį nuo techninių apžiūrų atlikimo.

38. Traktorius išregistruojamas iš registro, kai:

38.1. baigiama jį eksploatuoti;

38.2. traktoriaus savininkas išvyksta nuolat gyventi į užsienį ir išsiveža traktorių arba traktorių numatoma nuolat eksploatuoti užsienyje.

39. Išregistruodama traktorių, savivaldybės administracija per 3 darbo dienas nuo registro duomenų teikėjo prašymo gavimo registre nurodo išregistravimo priežastį ir datą. Centras išregistruoto traktoriaus duomenis perkelia į registro duomenų bazės archyvą, kuriame jie saugomi 10 metų nuo traktoriaus išregistravimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

40. Registro duomenys taisomi, kai:

40.1. registruoti pateikti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys. Aptikusi klaidų, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas apie tai informuoja duomenų teikėją, o jis privalo nedelsdamas pateikti teisingus duomenis;

40.2. nustatoma, kad dėl registro tvarkymo įstaigų kaltės įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, neatitinkantys duomenų, pateiktų traktoriui registruoti reikalinguose dokumentuose. Duomenys nedelsiant taisomi, ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas registro duomenų teikėjas;

40.3. savivaldybės administracija gauna raštišką registro duomenų teikėjo prašymą pataisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus registro duomenis ar sustabdyti tokių registro duomenų tvarkymo veiksmus. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo savivaldybės administracija pataiso registro duomenis, sunaikina neteisėtai surinktus registro duomenis ar sustabdo duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, ir nedelsdama raštu apie tai informuoja registro duomenų teikėją.

41. Visais registro duomenų taisymo atvejais informuojami registro duomenų gavėjai, kuriems pateikti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys. Informacija teikiama tuo pačiu būdu kaip ir teikiant registro duomenis. Prireikus keičiami registracijos liudijimai. Jie keičiami neatlygintinai, jeigu registro duomenys taisomi dėl registro tvarkymo įstaigų kaltės.

42. Dokumentai, kurių pagrindu kaupiami ir tvarkomi registro duomenys, saugomi savivaldybių administracijų archyvuose. Pataisius registro duomenis pagal šių Nuostatų 40 punktą, buvę iki pakeitimo registro duomenys perkeliami į registro duomenų bazės archyvą.

43. Registro tvarkymo įstaigos teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrinama, kad į tvarkomą registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų traktoriui registruoti pateiktus duomenis.

44. Registro duomenis tvarkantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo įsipareigoti saugoti registro duomenų paslaptį. Šis įsipareigojimas galioja ir nutraukus su registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

45. Už traktoriaus įregistravimą, valstybinio numerio ženklo išdavimą, registro duomenų keitimą (išskyrus šių Nuostatų 35.6 ir 35.7 punktuose numatytus atvejus) ir registracijos liudijimo dublikato išdavimą registro duomenų teikėjai moka teisės aktų nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

46. Registras naudoja kitų valstybės registrų duomenis.

47. Šių Nuostatų 19.3.1–19.3.5 ir 19.3.7 punktuose nurodyti traktorių savininkų fizinių asmenų duomenys sutikslinami su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis.

48. Šių Nuostatų 19.4.1–19.4.4 punktuose nurodyti traktorių savininkų juridinių asmenų duomenys sutikslinami su Juridinių asmenų registro duomenimis.

49. Apribojimų duomenims, numatytiems šių Nuostatų 19.6.2–19.6.6 punktuose, kontroliuoti registras naudojasi Lietuvos Respublikos hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro duomenimis.

50. Registro funkcionavimui užtikrinti taip pat naudojami šie susijusių registrų duomenys:

50.1. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomo Ieškomų transporto priemonių žinybinio registro duomenys apie ieškomas kelių transporto priemones (traktorius), agregatus ir (ar) valstybinio numerio ženklus – šių Nuostatų 19.6.2–19.6.4 ir 19.6.6 punktuose nurodytiems duomenims patikrinti;

50.2. Vidaus reikalų ministerijos tvarkomo Ieškomų asmenų žinybinio registro duomenys apie ieškomus asmenis – šių Nuostatų 19.3.1–19.3.3 punktuose nurodytiems duomenims patikrinti.

51. Sąveika su kiekvienu konkrečiu valstybės registru įteisinama duomenų teikimo sutartimi, kurioje nurodomas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka. Sąveika palaikoma registrų nuostatų nustatyta tvarka. Duomenų teikimo sutartis vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos įgaliojimu sudaro Centras.

52. Centras, pastebėjęs susijusių registrų duomenų netikslumus, nedelsdamas informaciją apie šiuos duomenis ir susijusius aplinkybių paaiškinimus perduoda duomenis pateikusio registro tvarkymo įstaigai.

53. Centras, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į registro duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 15 darbo dienų. Centras informuoja apie tai duomenis perdavusią savivaldybės administraciją, o ši – registro duomenų teikėjus ir pareikalauja ištaisyti duomenų netikslumus. Ištaisius duomenų netikslumus, Centras nedelsdamas apie tai informuoja susijusio registro tvarkymo įstaigą ir registro duomenų gavėjus šių Nuostatų 41 punkte nustatyta tvarka.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

54. Registro duomenys yra vieši, teikiami registro duomenų gavėjams įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

55. Suvestiniai registro duomenys, numatyti šių Nuostatų 19.2.1–19.2.4 punktuose, skelbiami Centro interneto svetainėje. Centras interneto svetainėje naudoja paieškos sistemą, kurioje įrašius šių Nuostatų 19.2.5 arba 19.2.11 punkte nurodytus registro duomenis skelbiami šių Nuostatų 19.2.1, 19.2.2, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.9, 19.2.11, 19.2.12 ir 19.5.2 punktuose nurodyti registro duomenys.

56. Registro duomenis Centras teikia šiais būdais:

56.1. perduoda automatiniu būdu;

56.2. išduoda pažymas;

56.3. teikia registro išrašus ir kitą informaciją faksu, paštu, žodžiu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšių priemonėmis.

57. Registro duomenis asmenims, kurių duomenys įrašyti registre, pateikusiems rašytinį prašymą, apie registre tvarkomus jų pateiktus duomenis teikia savivaldybių administracijos, kuriose buvo įregistruotas traktorius, išduodamos pažymas.

58. Registro duomenys jų gavėjams teikiami pagal registro duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodyti teisėti ir apibrėžti duomenų naudojimo tikslai, arba duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti aptarti duomenų naudojimo tikslai, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų sąrašas, duomenų teikimo būdai ir naudojimo apribojimai.

59. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų, naudoti jų kitaip ar kitam tikslui, negu nurodyta prašyme ar sutartyje, ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

60. Registro duomenys asmenims, teikiantiems informacines paslaugas tretiesiems asmenims, registro duomenų gavėjo pageidavimu gali būti teikiami duomenų bazės išrašu, apimančiu visus duomenų bazėje tvarkomus duomenis arba jų dalį. Šis išrašas teikiamas duomenų teikimo sutartyje aptartu formatu, esant teisėtam ir apibrėžtam duomenų tvarkymo tikslui, nustačius duomenų apimtį, atitinkančią duomenų tvarkymo tikslą. Asmens duomenys gali būti teikiami tik esant bent vienam teisėto duomenų tvarkymo kriterijui, nurodytam Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje.

61. Centro interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro tikslus ir tvarkymą, traktoriams registruoti reikalingus dokumentus, neteisingų, netikslių ar neišsamių registro duomenų ištaisymo tvarką, duomenų teikėjų ir gavėjų teises.

62. Registro duomenys teikiami už atlyginimą, kurio dydis tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

63. Neatlygintinai registro duomenys teikiami: asmenims, kurių duomenys įrašyti registre, apie registre tvarkomus jų pateiktus duomenis – kartą per kalendorinius metus; susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis; valstybės, savivaldybių, mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms – tiesioginėms jų funkcijoms atlikti; šių Nuostatų 55 punkte numatytais atvejais.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS UŽSIENIO VALSTYBĖMS

 

64. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

65. Registro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

66. Registro duomenų saugą užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Bendrieji duomenų saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), ir kiti duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai.

67. Registro duomenų tikslumui ir saugai nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinti nustatomos reikiamos administracinės, organizacinės, techninės, programinės ir kitos priemonės, kurios išdėstomos registro duomenų saugos nuostatuose, tvirtinamuose vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos.

68. Už traktoriams registruoti pateiktų dokumentų ir registro duomenų saugą atsako registro tvarkymo įstaigos.

69. Už registro duomenų bazės ir šių duomenų bazės archyvo saugą atsako Centras.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

70. Registras finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų lėšomis, lėšomis, gaunamomis už teikiamas paslaugas, taip pat kitomis lėšomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

71. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

72. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________