LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

Dėl Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, Originalaus tinklo identifikavimo kodų, TINKLO IDENTIFIKAVIMO kodų, Paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjŲ išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo tAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2012 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1V-1103

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 48 straipsnio 4 dalimi ir 51 straipsniu:

1. T v i r t i n u Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2.Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 1V-119 „Dėl Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4525);

2.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 1V-920 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1V-119 „Dėl Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 133-4811).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo procedūros, pradėtos pagal šio įsakymo 2 punkte nurodytas taisykles, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įsakymo įsigaliojimo. Procedūros pabaiga laikomas jos rezultatus įtvirtinančio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimas, o jei pabaigus procedūrą išduodamas leidimas – atitinkamo leidimo išdavimas;

3.2. šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

Direktorius                                                                        Feliksas Dobrovolskis

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus

2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1103

 

Tarptautinių signalizacijos taškŲ kodų, Nacionalinių signalizacijos taškŲ kodų, Viešųjų judriojo ryšio tinklŲ kodŲ, VIEŠŲJŲ Duomenų Perdavimo tinklų identifikavimo kodŲ, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjŲ išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikaciniŲ numeriŲ skyrimo iR naudojimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių (toliau visi kartu – Kodai, o kiekvienas atskirai – Kodas) skyrimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Kodų skyrimą, paraiškų skirti Kodus pateikimą ir nagrinėjimą, Kodų naudojimo sąlygas bei leidimų panaikinimą.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 48 straipsnio 4 dalimi ir 51 straipsniu bei atsižvelgiant į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendacijas E.118 „Tarptautinė telekomunikacijų atsiskaitymo kortelė“, E.212 „Sausumos judriojo ryšio stočių identifikavimo planas“, X.121 „Tarptautinis viešųjų duomenų perdavimo tinklų numeracijos planas“, Q.708 „Tarptautinių signalizacijos taškų kodų numeracija“ bei Europos telekomunikacijų standartų instituto techninę specifikaciją ETSI TS 101 162 V1.2.1 ir standartą ETSI EN 300 468 V1.11.1 (toliau visi kartu – Rekomendacijos).

3. Kodų naudojimo priežiūrą pagal savo kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba).

4. Visi Taisyklių nustatyta tvarka Tarnybai teikiami dokumentai turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675), nustatytus reikalavimus.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kodų skyrimas – teisės naudoti Kodus suteikimas išduodant leidimą.

Leidimas  įrašas duomenų bazėje, skelbiamoje Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt, suteikiantis įraše nurodytam asmeniui teisę naudoti įraše nurodytus Kodus.

Nacionalinis signalizacijos taško kodas (angl. National Signalling Point Code) (toliau – NSPC) – kodas, identifikuojantis viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo viešojo ryšių tinklo stotį nacionaliniu mastu.

Originalus tinklo identifikavimo kodas (angl. Original Network Identifier) (toliau – ONI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas unikalus kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia atitinkamas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas.

Paslaugos identifikavimo kodas (angl. Service Identifier) (toliau – SI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas 16 bitų ilgio kodas, identifikuojantis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu teikiamą atitinkamą paslaugą.

Paslaugų teikėjo išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinis numeris (angl. Issuer Identifier Number) (toliau – IIN) – viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo numeris, identifikuojantis abonentų ir (arba) paslaugų gavėjų identifikavimo modulių (SIM kortelių) ar kitų kortelių, naudojamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų valdymui, apskaitai ir pan., seriją.

Signalinis valstybės tinklo kodas (angl. Signalling Area/Network Code) (toliau – SANC)  Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos skiriamas kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjas, kurio viešojo ryšių tinklo stotis identifikuojama pagal tarptautinį signalizacijos taško kodą.

Tarptautinis signalizacijos taško kodas (angl. International Signalling Point Code) (toliau – ISPC) – kodas, identifikuojantis viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo viešojo ryšių tinklo stotį tarptautiniu mastu.

Tinklo identifikavimo kodas (angl. Network Identifier) (toliau – NI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas kodas, identifikuojantis atitinkamo skaitmeninės antžeminės televizijos siuntėjo (toliau – siuntėjas) skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus.

Viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodas (angl. Data Network Identification Code) (toliau – DNIC) – kodas, identifikuojantis viešojo duomenų perdavimo tinklo ir (arba) viešųjų duomenų perdavimo paslaugų teikėjo tinklą.

Viešojo duomenų perdavimo tinklo valstybės kodas (angl. Data Country Code) (toliau – DCC) – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos skiriamas kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia viešojo duomenų perdavimo tinklo ir (arba) viešųjų duomenų perdavimo paslaugų teikėjas.

Viešojo judriojo ryšio tinklo kodas (angl. Mobile Network Code) (toliau – MNC) – kodas, identifikuojantis viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjo tinklą.

Viešojo judriojo ryšio tinklo valstybės kodas (angl. Mobile Country Code) (toliau – MCC) – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos skiriamas kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

 

II. KODŲ SKYRIMAS

 

6. ISPC, NSPC, MNC, DNIC, ONI, NI ir SI skiria Tarnyba eilės tvarka, laikydamasi šių reikalavimų:

6.1. ISPC skiriamas prie Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos valstybei paskirto SANC pridedant X, kai X – skaitmuo nuo 0 iki 7.

6.2. NSPC skiriamas iš srities XXXX, kai X – skaitmenys nuo 0 iki 9.

6.3. MNC skiriamas prie Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos valstybei paskirto MCC pridedant XX, kai X – skaitmenys nuo 0 iki 9. Vienam tinklui identifikuoti skiriamas tik vienas MNC.

6.4. DNIC skiriamas prie Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos valstybei paskirto DCC pridedant X, kai X – skaitmuo nuo 0 iki 9. Vienam tinklui identifikuoti skiriamas tik vienas DNIC.

6.5. Visiems siuntėjams Lietuvos Respublikoje skiriamas vienodas ONI.

6.6. Visiems vieno siuntėjo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklams identifikuoti skiriamas tik vienas NI.

6.7. Siuntėjo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais teikiamoms paslaugoms identifikuoti skiriamas šimto SI blokas.

7. Tarnyba ISPC, NSPC, MNC ir DNIC skiria asmenims, turintiems teisę verstis elektroninių ryšių veikla pagal Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 (Žin., 2005, Nr. 49-1641), kuriai vykdyti būtini atitinkami ISPC, NSPC, MNC ir DNIC. Asmenims, kurie paraiškos skirti ISPC, NSPC, MNC ir DNIC pateikimo metu nėra įgiję teisės verstis atitinkama elektroninių ryšių veikla, teisė naudoti Kodą suteikiama nuo teisės verstis atitinkama elektroninių ryšių veikla įgijimo dienos.

8. Tarnyba apie ISPC, MNC ir DNIC skyrimą praneša Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai Rekomendacijų nustatyta tvarka.

9. Tarnyba ONI, NI ir SI skiria siuntėjams, turintiems teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose (toliau – Radijo dažnis) pagal Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V- 854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382; 2011, Nr. 129-6147). Asmenims, kuriems paraiškos skirti ONI, NI ir SI pateikimo metu nėra suteikta teisė naudoti Radijo dažnius, ONI, NI ir SI skiriami nuo teisės naudoti Radijo dažnį suteikimo dienos.

10. IIN skiria Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga Rekomendacijos E.118 „Tarptautinė telekomunikacijų atsiskaitymo kortelė“ nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmenys gali naudoti IIN tik Rekomendacijos E.118 „Tarptautinė telekomunikacijų atsiskaitymo kortelė“ nustatyta tvarka ir sąlygomis užregistravę jį Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje. Asmenys, prieš pateikdami Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai IIN registracijos paraišką, privalo pateikti ją Tarnybai patvirtinti. IIN registracijos paraiškos patvirtinimui mutatis mutandis taikomos Kodų skyrimo nuostatos.

 

III. PARAIŠKŲ SKiRtI KODUS PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

11. Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę naudoti ISPC, NSPC, MNC, DNIC, ONI, NI ir SI, pateikia Tarnybai Taisyklių priede nustatytos formos paraišką. Paraiškoje turi būti nurodyta:

11.1. pageidaujamo Kodo tipas ir kiekis (vienoje paraiškoje gali būti nurodomi tik vieno tipo Kodai, išskyrus ONI, NI ir SI, dėl kurių skyrimo pateikiama viena paraiška);

11.2. veiklos sritis, kuriai bus naudojamas Kodas (-ai). MNC, DNIC ir NI atveju papildomai nurodomas tinklas (-ai), kurį (-iuos) identifikuos Kodas;

11.3. numatoma Kodo (-ų) naudojimo pradžios data.

12. Asmuo, teikdamas Tarnybai tvirtinti INN registracijos paraišką, privalo pateikti Taisyklių 10 punkte nurodytą paraišką ir INN registracijos paraišką, atitinkančią Rekomendacijos E.118 „Tarptautinė telekomunikacijų atsiskaitymo kortelė“ nustatytus reikalavimus.

13. Kartu su paraiška asmuo turi pateikti teisėtą įsteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, išskyrus ūkio subjektus, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Tuo atveju, jei ūkio subjektas yra asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, teisėtą įsteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas privalo pateikti kiekvienas asmuo, esantis asmenų grupėje.

14. Tarnyba turi teisę atsisakyti skirti Kodus jeigu:

14.1. pareiškėjo veikla neatitinka Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų arba Kodų paskirties;

14.2. pareiškėjas nepateikia reikalingų dokumentų ar informacijos arba pateikti dokumentai ar informacija yra netiksli ar neteisinga;

14.3. paraiška neatitinka Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimų.

15. Prieš atsisakydama asmeniui skirti Kodus pagal Taisyklių 14.2 ir 14.3 punktus, Tarnyba gali nustatyti iki 10 dienų terminą paraiškai papildyti ar patikslinti. Tokiu atveju Taisyklių 16 punkte nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo patikslintos paraiškos arba trūkstamų dokumentų ir (arba) informacijos gavimo Tarnyboje dienos.

16. Sprendimas skirti arba motyvuotas atsisakymas skirti Kodus turi būti priimtas, paskelbtas ir išsiųstas pareiškėjui ne vėliau kaip per 21 dieną nuo visų reikiamų, Taisyklių 11, 12 ir 13 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo, neįskaitant terminų, per kuriuos Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga atlieka veiksmus, reikalingus prašomiems Kodams paskirti.

17. Leidimas naudoti ISPC, NSPC, MNC ir DNIC išduodamas neribotam laikui.

18. Leidimas naudoti ONI, NI ir SI išduodamas siuntėjui neribotam laikui ir galioja tol, kol siuntėjas turi teisę naudoti Radijo dažnį Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

19. Informacija apie asmenims paskirtus Kodus yra skelbiama Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.

20. Asmuo, kuriam yra skirti Kodai, privalo pranešti apie duomenų, nurodytų Tarnybai pateiktoje paraiškoje skirti Kodus, pasikeitimus ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų pasikeitimo dienos. Įrašų apie asmenį, turintį teisę naudoti įraše nurodytus Kodus, pakeitimai duomenų bazėje, skelbiamoje Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt, atliekami ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos nuo informacijos apie pasikeitusius duomenis gavimo momento.

 

IV. Kodų naudojimo sąlygos

 

21. Asmuo gali naudoti tik jam skirtą Kodą ir tik gavęs leidimą, laikydamasis Taisyklių.

22. Kodai gali būti naudojami tokiu būdu, tokiai paskirčiai, tokio formato ir tokio ilgio, kaip nurodyta leidime, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose bei Rekomendacijose.

23. Leidimo turėtojas privalo pradėti naudoti skirtą Kodą per 1 metus nuo leidime nurodytos teisės naudoti Kodą suteikimo dienos.

24. Leidimo turėtojas neturi teisės perleisti jam skirto Kodo kitiems asmenims.

 

V. LEIDIMO PANAIKINIMAS

 

25. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą:

25.1. Kodo naudotojui netekus teisės verstis atitinkama elektroninių ryšių veikla;

25.2. pasibaigus teisės naudoti Radijo dažnį terminui ar Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarnybai panaikinus leidimą naudoti Radijo dažnį;

25.3. Kodo naudotojui atsisakius teisės naudoti Kodą;

25.4. nepradėjus naudoti Kodo per Taisyklių 23 punkte nurodytą terminą;

25.5. Kodo naudotojui pažeidus Taisykles.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Asmuo už Taisyklių pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Tarnybos veikimas ar neveikimas, susijęs su Taisyklių taikymu ir įgyvendinimu, gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Tarptautinių signalizacijos taškų kodų,

nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų

judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų

perdavimo tinklų identifikavimo kodų,

originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo

identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo

kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų

atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių

skyrimo ir naudojimo taisyklių

priedas

 

___________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas arba vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(juridinių asmenų registro kodas, asmens buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, tel., faks., el. paštas, interneto svetainės adresas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5) 210 5623, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

PARAIŠKA

SKIRTI KODĄ

 

________________ Nr. __________

(data)

 

1. Pageidaujamo Kodo tipas (žymėti tik vieną):

ISPC

 

NSPC

 

IIN

DNIC

 

MNC

 

ONI, NI ir SI

 

2. Kodų kiekis __________________

3. Veiklos sritis, kuriai bus naudojamas Kodas ________________

___________________________________________________________________________

4. Numatoma Kodo naudojimo pradžios data __________________

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimus pasirašyti paraišką, _____ lapų.

2. Teisėtą įsteigimą patvirtinančių dokumentų kopija (išskyrus atvejus, kai ūkio subjektas, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), _____ lapų.

3. Užpildyta IIN registracijos paraiška, jeigu prašoma patvirtinti IIN registracijos paraišką, ____ lapų.

 

(parašas)*

 

(vardas ir pavardė)

 

* kai paraiška pateikiama raštu popierine forma.

 

_________________