VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2009 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO Nr. 1S-49 „DĖL INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMUS VYKDYTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS SKELBIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 24 d. Nr. 1S-26

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36) 7 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 10 straipsnio 5 dalimi,

pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 1S-49 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2010, Nr. 37-1770) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMUS VYKDYTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS SKELBIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36) 7 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 10 straipsnio 5 dalimi,

tvirtinu Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Direktorius                                                                              Žydrūnas Plytnikas


PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2009 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. 1S-49

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2011 m. vasario 24 d.

įsakymo Nr. 1S-26 redakcija)

 

INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMUS VYKDYTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS SKELBIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2009, Nr. 93-3986; 2011, Nr. 2-36) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 4 straipsnyje nurodytos perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų (toliau – perkančioji organizacija), planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai), taip pat pirkimų, kuriuos ketina vykdyti vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, suvestinės (toliau – Suvestinė) ir jos pakeitimų, didelės apimties ir svarbos pirkimų techninių specifikacijų projektų (toliau – Techninių specifikacijų projektai) paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir dėl Techninių specifikacijų projektų gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. SUVESTINĖS INFORMACIJA IR PASKELBIMAS

 

3. Perkančioji organizacija CVP IS skelbia Suvestinę apie visus viešuosius pirkimus, tarp jų mažos vertės viešuosius pirkimus ir sudaromus vidaus sandorius, nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi.

4. Perkančioji organizacija Suvestinę rengia ir skelbia naudodamasi CVP IS priemonėmis. CVP IS paslaugomis gali naudotis tiktai CVP IS registruotos perkančiosios organizacijos. /Suvestinės duomenys, jų pakeitimai, patikslinimai ir papildymai pateikiami adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Iš funkcijų sąrašo išsirenkama „Metinis pirkimų planas“, atsivėrusiame naujame lange „Metinis pirkimų planas“ spaudžiamas mygtukas „Pridėti“, tuomet lauke „Pirkimo planas“ pateikiami duomenys apie planuojamus pirkimus naudojantis 5 punkte pateiktomis rekomendacijomis. Norint pašalinti planuojamo pirkimo įrašą, lange „Metiniai pirkimų planai“ pažymimas pageidaujamas pašalinti įrašas ir spaudžiamas mygtukas „Šalinti“. Norint pakeisti planuojamo pirkimo sukurtą įrašą, lange „Metinis pirkimų planas“ pasirenkamas pageidaujamas pakeisti pavadinimas, atsidariusiame lange koreguojama informacija, po to išsaugoma./

5. Suvestinėje nurodoma:

5.1. perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys; /CVP IS šių duomenų įvesti nereikia – CVP IS juos skelbia automatiškai./

5.2. pirkimo objekto pavadinimas, kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2002 specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas (OL 2008 L 74, p. 1), (toliau – BVPŽ). Pagrindinis pirkimo objekto kodas yra tas, kuriam priskirtų perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertė pinigine išraiška yra didžiausia. Gali būti nurodomi ir papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra); /Viename „Pirkimo plano“ lange perkančioji organizacija gali nurodyti tokius pirkimus, apie kuriuos pateikiama panaši informacija – tas pats BVPŽ kodas, pirkimo būdas, kuriuo bus atliekami pirkimai, pirkimo sutarties trukmė ir kt. Jei dėl to paties BVPŽ kodo prekių / paslaugų / darbų bus nuolat atliekami atskiri pirkimai, kurių duomenys skiriasi (pvz., jie bus atliekami skirtingais pirkimo būdais), reikėtų pirkimus įrašyti atskiruose languose „Pirkimo planas“. Užpildžius laukus nuo „Pavadinimas“ iki „Pastaba“, informacija išsaugoma spaudžiant mygtuką „Išsaugoti“ ir tik tuomet pasirenkamas pageidaujamas BVPŽ kodas spaudžiant mygtuką „Pasirinkti“. Jei reikalinga, nurodoma ir daugiau nei vienas BVPŽ kodas./

5.3. jeigu įmanoma, numatomas kiekis ar apimtis; /Rekomenduojama nurodyti apimtį litais./

5.4. numatoma pirkimo pradžia; /Nurodoma: metai, mėnuo, diena. Nežinant konkrečios pirkimo pradžios datos, pirkimo plane galima nurodyti to metų ketvirčio, kurį planuojama pradėti pirkimą, pirmąją dieną ir lauke „Pastabos“ nurodyti mėnesį ar ketvirtį, kada ketinama pradėti pirkimą ir (ar) pateikti informaciją, kad bus atliekami nuolatiniai pirkimai metų laikotarpiu./

5.5. pirkimo būdas; /Jeigu iš CVP IS siūlomų pirkimo būdų perkančiajai organizacijai nė vienas netinka, laukas „Pirkimo būdas“ nepildomas, o pirkimo būdas nurodomas lauke „Pastaba“. Jei iš CVP IS siūlymų pasirenkamas ne pirkimo būdo pavadinimas, o pirkimo rūšis (pvz.: „15. Mažos vertės neskelbiamas pirkimas**“), tuomet pirkimo būdo pavadinimas nurodomas lauke „Pastaba“./

5.6. ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais); /Jeigu sutarties trukmė trumpesnė nei 1 mėnuo, tuomet lauke „Trukmė (mėnesiais)“ neįvedama jokia reikšmė, o sutarties trukmė nurodoma lauke „Pastaba“./

5.7. ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 13 arba 91 straipsnio nuostatas; /Jeigu perkančioji organizacija planuojamame pirkime taikys Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ar 91 straipsnių reikalavimus, tuomet lauke „Pirkimo būdas“ renkasi vieną iš šių eilučių, o pirkimo būdą nurodo lauke „Pastaba“/:

19. Skelbiamas pirkimas ** su rezervuota teise (VPĮ 13 str.).

20. Skelbiamas supaprastintas pirkimas ** su rezervuota teise (VPĮ 13 str.).

21. Skelbiamas supaprastintas pirkimas ** iš soc. įmonių ir kt. VPĮ 91 str. nurodytų įmonių.

22. Skelbiamas mažos vertės pirkimas ** su rezervuota teise (VPĮ 13 str.).

24. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas ** iš VPĮ 13 str. nurodytų įmonių.

25. Neskelbiamas mažos vertės pirkimas ** iš soc. įmonių ir kt. VPĮ 91 str. nurodytų įmonių;

5.8. ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu; /Nurodoma lauke „Pastaba“./

5.9. ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai; /Nurodoma lauke „Pastaba“./

5.10. ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis; /Nurodoma lauke „Pastaba“./

5.11. vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytus pirkimus:

5.11.1. informacija, kad pirkimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies punktą; /Informacija apie tai nurodoma lango „Pirkimo būdas“ eilute „Pirkimas pagal VPĮ 10 str. 5 d./

5.11.2. Tvarkos aprašo 5.1–5.4 ir 5.6 papunkčiuose pateikta informacija.

6. Perkančioji organizacija Suvestinę skelbia kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. Patikslinusi einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planus, pakeitimus paskelbtoje Suvestinėje perkančioji organizacija skelbia nedelsdama. /Organizacijai, tapusiai perkančiąja organizacija einamųjų biudžetinių metų laikotarpiu, rekomenduojama Suvestinę skelbti likusiam biudžetinių metų laikotarpiui./ Technines ar gramatines klaidas paskelbtoje Suvestinėje perkančioji organizacija gali taisyti visais atvejais, tačiau ji turi užtikrinti, kad šie pakeitimai nepakeis pateiktos informacijos turinio. Ankstesniais metais paskelbtos Suvestinės iš CVP IS negali būti pašalinamos. /Suvestinė einamiesiems biudžetiniams metams rengiamai naujai, o ne keičiant praėjusių metų Suvestinės duomenis./

7. Paskelbtos Suvestinės nereikia keisti, jeigu dėl perkančiosios organizacijos nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti Suvestinėje nenurodytą viešąjį pirkimą arba kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta Suvestinėje.

8. Perkančioji organizacija Suvestinėje nurodytą informaciją papildomai skelbia savo tinklalapyje, jei toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes susipažinti su Suvestine.

 

III. TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTŲ SKELBIMAS IR PASTABŲ BEI PASIŪLYMŲ DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS

 

9. Perkančioji organizacija CVP IS iš anksto skelbia didelės apimties ir svarbos pirkimų techninių specifikacijų projektus ir jų pakeitimus, patikslinimus bei papildymus. Didelės apimties ir svarbos pirkimu laikomas toks pirkimas, kurio vertė yra didesnė už tarptautinio pirkimo vertę ir kai pirkimas yra suskirstytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, o pirkimo dalies vertė perkant paslaugas ar panašias prekes yra didesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR), perkant darbus – 3 452 800 Lt (1 000 000 EUR), ir kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

9.1. pirkimo objektas yra paslaugos ar darbai, kuriems sudaroma valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartis;

9.2. pirkimą atlieka centrinė perkančioji organizacija;

9.3. viešojo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma ilgiau kaip 3 metams.

Perkančioji organizacija gali pirkimus laikyti didelės apimties ir svarbos ir kitais atvejais bei skelbti šių pirkimų Techninių specifikacijų projektus.

10. Perkančioji organizacija Techninių specifikacijų projektą (elektroninę dokumento formą arba skaitmeninę jo kopiją) skelbia naudodamasi CVP IS priemonėmis. Techninių specifikacijų projektą turi teisę skelbti CVP IS registruotos perkančiosios organizacijos naudotojas. /Techninių specifikacijų projektai, jų pakeitimai, patikslinimai bei papildymai pateikiami adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Per funkcijų sąrašo „Mano pirkimai“ eilutę patenkama į langą „Mano pirkimai“, kuriame spaudžiamas mygtukas „Sukurti pirkimą“. Tuomet lange „Pirkimas“ užpildomas laukas „Pirkimo pavadinimas“. „Pirkimas vykdomas pagal nustatytą pirkimo būdą“ lauko sąraše pasirenkamas šablonas „Techninių specifikacijų projektas“. Išsaugojus šiuos duomenis, lange „Darbų sąrašas“ pakanka užpildyti eilučių „Pirkimo procedūros datos“ (nurodant Techninės specifikacijos projekto paskelbimo datą ir datą, iki kada priimamos pastabos bei siūlymai dėl Techninės specifikacijos projekto. Datą, kada Techninių specifikacijų projektas bus paskelbtas, renkasi pati perkančioji organizacija. Suėjus šiai datai Techninės specifikacijos projektas iš karto skelbiamas www.cvpp.lt) ir „Prisegti pirkimo dokumentai“ (prisegamas pateikiamas Techninės specifikacijos projektas ir spaudžiama „Rodyti viešai“, taip pažymima, kad tai viešas dokumentas) langus.

11. Perkančioji organizacija Techninių specifikacijų projektuose nurodytą informaciją papildomai skelbia savo tinklalapyje, jei toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes susipažinti su Techninių specifikacijų projektais.

12. Techninių specifikacijų projektai skelbiami ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki numatomo pirkimo pradžios. Paskelbtuose Techninių specifikacijų projektuose perkančioji organizacija gali taisyti technines ar gramatines klaidas neatsižvelgdama į pirkimo pradžios momentą. Kai pirkimai vykdomi taikant dinaminę pirkimo sistemą, Techninių specifikacijų projektai gali būti skelbiami ne iki paskelbimo apie dinaminę pirkimo sistemą, o likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki pirmojo (taip pat, jei reikia, kiekvieno kito) konkretaus pirkimo pagal dinaminę pirkimo sistemą pradžios.

13. Perkančioji organizacija nurodo terminą (datą ir laiką), iki kurio tiekėjai gali pateikti perkančiajai organizacijai savo pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų. Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų gali teikti pavieniai tiekėjai, tiekėjų grupės, asociacijos ir kiti suinteresuoti asmenys. /Rekomenduojama perkančiajai organizacijai nustatyti, kad pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto teikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis./

14. Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų, privalo juos išnagrinėti, įvertinti pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir nedelsdama raštu informuoti juos pateikusius suinteresuotus asmenis apie savo sprendimą. Perkančioji organizacija sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų turi priimti ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.

15. Perkančiajai organizacijai gavus pastabas ir pasiūlymus dėl Techninių specifikacijų projekto, perkančiosios organizacijos vadovas gali sudaryti komisiją jiems nagrinėti arba pavesti pastabų ir pasiūlymų viešojo pirkimo komisijai, sudarytai tam pirkimui atlikti.

16. Esant poreikiui, kai pirkimo objektas ypač sudėtingas, reikalaujantis specialių žinių, perkančioji organizacija pasiūlymams ir pastaboms įvertinti gali pasitelkti ekspertus. Apie tai perkančioji organizacija informuoja pastabas ar pasiūlymus pateikusius suinteresuotus asmenis.

17. Nusprendusi pritarti pastaboms ar pasiūlymams perkančioji organizacija gali, tačiau neprivalo paskelbti pakeistą Techninių specifikacijų projektą. Skelbti pakeistą Techninių specifikacijų projektą galima nesilaikant šio aprašo 12 punkte nustatyto 20 dienų iki numatomo pirkimo pradžios termino.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Perkančioji organizacija užtikrina CVP IS ir perkančiosios organizacijos tinklalapyje paskelbtos informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus, Techninių specifikacijų projektų turinio tapatumą.

19. Už CVP IS paskelbtos informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus, Techninių specifikacijų projektų turinio teisingumą, taip pat už šios informacijos turinio atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimams atsako perkančioji organizacija.

20. Skelbdama informaciją apie planuojamus vykdyti pirkimus, Techninių specifikacijų projektus, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina jos turinio ir neatlieka jokio šios informacijos turinio tikslinimo ar taisymo. Tačiau tai iš Viešųjų pirkimų tarnybos neatima teisės pareikšti pastabas perkančiajai organizacijai dėl paskelbtos informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus, Techninių specifikacijų projekto, jos papildymų, patikslinimų turinio atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimams.

21. Informacijos apie planuojamus vykdyti pirkimus, Techninių specifikacijų projekto paskelbimo diena yra paskelbimo CVP IS data.

_________________