LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO TEISINGUMO MINISTERIJAI

 

2004 m. gegužės 14 d. Nr. 578

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) 173 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 12-313; 2004, Nr. 47-1549) 18 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Teisingumo ministeriją patvirtinti iki 2004 m. birželio 15 d., suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija ir Finansų ministerija, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normas.

2. Pripažinti netekusiu galios nuo 2004 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 171 „Dėl asmenų, atliekančių bausmę pataisos darbų įstaigose, laikomų tardymo izoliatoriuose ir pasiųstų į socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigas, aprūpinimo apranga, patalyne, baldais bei virtuvės inventoriumi“ (Žin., 1995, Nr. 12-291).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________