VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMO

 

2004 m. vasario 12 d. Nr. VA-16

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodų struktūrą suderinti su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais:

1. Tvirtinu pridedamą Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimo FR0590 formą (toliau – FR0590 forma).

2. Pakeičiu Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“ (toliau – Taisyklės, Žin., 2002, Nr. 66-2744; 2002, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5640), III skyrių ir jį išdėstau taip:

 

III. PVM MOKĖTOJO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS IR PVM MOKĖTOJO KODAS

 

15. AVMI skyrius įregistruotam į Registrą asmeniui turi išduoti tinkamai užpildytą Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimo FR0590 formą, kurioje turi būti tokie rekvizitai:

15.1. FR0590 formos numeris,

15.2. Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, užsienio apmokestinamojo asmens pavadinimas arba vardas, pavardė,

15.3. Lietuvos Respublikos juridinio asmens kodas,

15.4. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas,

15.5. užsienio apmokestinamojo asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris, suteiktas pagal tos užsienio valstybės teisės aktus,

15.6. įregistravimo į Registrą data,

15.7. suteiktas PVM mokėtojo kodas,

15.8. FR0590 formą išdavusios AVMI pavadinimas,

15.9. AVMI atsakingo darbuotojo pareigos, parašas, vardas, pavardė,

15.10. FR0590 formos išdavimo data (metai, mėnuo, diena).

16. Lietuvos Respublikos juridinio asmens, PVM mokėtoju įregistruoto iki 2004-03-14, kodas sudaromas iš prefikso „LT“, juridinio asmens kodo suteikto asmeniui iki 2004-03-14, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

17. Lietuvos Respublikos juridinio asmens, PVM mokėtoju įregistruoto nuo 2004-03-15, kodas sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios skaitmenų sekos, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

18. Lietuvos Respublikos fizinio asmens, PVM mokėtojo, kodas sudaromas prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios skaitmenų sekos, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

19. Lietuvoje veikiančio užsienio apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, kodas yra sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios skaitmenų sekos, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

20. Asmenys, įtraukti į Registrą, bet neatsiėmę FR0590 formos pažymėjimų, laikomi PVM mokėtojais nuo įregistravimo į Registrą dienos.“

3. Nustatau, kad apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) privalo:

3.1. Taisyklėse nustatytą PVM mokėtojų kodų sudarymo tvarką taikyti ir užpildytus FR0590 formos pažymėjimus išduoti nuo 2004-03-15 pirmą kartą PVM mokėtojais registruojamiems Lietuvos Respublikos juridiniams, fiziniams asmenims ir Lietuvoje veikiantiems užsienio apmokestinamiesiems asmenims.

3.2. Nuo 2004-03-15 iki 2004-04-09 pakeisti iki 2004-03-14 PVM mokėtojais įregistruotų Lietuvos Respublikos fizinių asmenų senus iš 13 ženklų sudarytus PVM mokėtojų kodus į naujus PVM mokėtojų kodus, sudaromus iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios skaitmenų sekos, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens, išduoti FR0590 formos registracijos pažymėjimus ir palikti registravimo PVM mokėtoju galiojimo tęstinumą. Naujus FR0590 formos pažymėjimus išduoti vietoj grąžintų senų Registracijos pažymėjimų.

Šiame punkte nurodytus PVM mokėtojus registruotu laišku informuoti arba įteikti pranešimą pasirašytinai apie jiems suteiktus naujus PVM mokėtojų kodus, nurodant naujų PVM mokėtojų kodų įsigaliojimo datą.

3.3. Nuo 2004-03-15 iki 2004-04-09 pakeisti prie šio įsakymo pridėtame sąraše įvardytų asmenų netaisyklingus 9 ženklų PVM mokėtojų kodus į naujus PVM mokėtojo kodus, sudaromus iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios skaitmenų sekos, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens, išduoti FR0590 formos registracijos pažymėjimus ir palikti registravimo PVM mokėtojais galiojimo tęstinumą. Naujus FR0590 formos pažymėjimus išduoti vietoj grąžintų senų Registracijos pažymėjimų.

Šiame punkte nurodytus PVM mokėtojus registruotu laišku informuoti arba įteikti pranešimą pasirašytinai apie jiems suteiktus naujus PVM mokėtojų kodus, nurodant naujų PVM mokėtojų kodų įsigaliojimo datą.

3.4. 2004-03-15 prefiksu „LT“ papildyti visų iki 2004-03-14 PVM mokėtojais įregistruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, Lietuvoje veikiančių užsienio apmokestinamųjų asmenų, išskyrus nurodytuosius šio įsakymo 3.3 punkte, PVM mokėtojų kodus. Šiems asmenims išduoti seni Registracijos pažymėjimai galioja iki Lietuvos Respublikos juridinio asmens pabaigos ar užsienio apmokestinamojo asmens veiklos pabaigos Lietuvoje ir/arba išregistravimo iš Registro dienos. Naujus FR0590 formos pažymėjimus išduoti asmenims, pageidaujantiems turėti FR0590 formą su joje nurodytu prefiksu „LT“, pateikusiems laisvos formos prašymus bei grąžinusiems senus Registracijos pažymėjimus.

Informuoti PVM mokėtojus apie prefiksu „LT“ papildytus jų PVM mokėtojų kodus, kuriuos jie turi naudoti nuo 2004-03-15.

3.5. Nuo 2004-03-15 taikyti Taisyklių 16, 18 ir 19 punktuose nustatytą PVM mokėtojų kodų sudarymo tvarką ir naujus FR0590 formos pažymėjimus išduoti PVM mokėtojams, kurie iš Registro buvo išregistruoti iki 2004-03-14 ir kurie pateikia Prašymus į Registrą įregistruoti pakartotinai. Ši nuostata netaikoma asmenims, kuriems buvo suteikti netaisyklingi PVM mokėtojų kodai, jiems pateikus Prašymus į Registrą įregistruoti pakartotinai, taikyti Taisyklių 17 punkte nustatytą PVM mokėtojų kodų sudarymo tvarką.

3.6. PVM mokėtojų, nurodytų šio įsakymo 3.2 ir 3.3 punktuose, senų Registracijos pažymėjimų numerius ir pažymėjimuose nurodytus PVM mokėtojų kodus skelbti negaliojančiais Taisyklių 32 punkto nustatyta tvarka.

3.7. Informuoti PVM mokėtojus, kad po naujos struktūros PVM mokėtojų kodų įsigaliojimo mokesčių administratoriui teikiamose deklaracijose, jie turi rašyti naujus PVM mokėtojų kodus be prefikso „LT“.

4. Įsakau:

4.1. Įsakymo 1 punktu tvirtinama FR0590 forma ir 2 punktu keičiamų Taisyklių III skyrius įsigalioja nuo 2004-03-15.

4.2. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad iki 2004-03-15 būtų sukurta ir/ar modifikuota programinė įranga ir įdiegta visose AVMI.

4.3. Inspekcijos Duomenų valdymo skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ patvirtintą tvarką FR0590 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

4.4. Inspekcijos Paslaugų mokesčių mokėtojams skyriui skelbti PVM mokėtojų, nurodytų šio įsakymo 3.2 ir 3.3 punktuose, senų Registracijos pažymėjimų numerius ir pažymėjimuose nurodytus PVM mokėtojų kodus negaliojančiais Inspekcijos interneto svetainėje.

4.5. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduoto-jams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2004 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VA-16

priedas

 

JURIDINIŲ ASMENŲ, TURINČIŲ NETAISYKLINGĄ PVM KODĄ, SĄRAŠAS.

 

Eil. Nr.

PVM mokėtojo kodas

Juridinio asmens pavadinimas

AVMI skyriaus pavadinimas

AVMI pavadinimas

1

100155617

Uždaroji akcinė bendrovė „INTA“

Vilniaus

Vilniaus

2

100203616

UAB „IDA BASAR“

Vilniaus

Vilniaus

3

100545612

Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga

Vilniaus

Vilniaus

4

101789612

Uždaroji akcinė bendrovė „AGA“

Vilniaus

Vilniaus

5

101929615

Uždaroji akcinė bendrovė „VIKTORIJOS VIEŠBUTIS“

Vilniaus

Vilniaus

6

103218612

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „EVATEX“

Vilniaus

Vilniaus

7

103321613

Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROELEKTROMONTAŽAS“

Vilniaus

Vilniaus

8

103365618

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TORIS“

Vilniaus

Vilniaus

9

103950618

Bendra Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „LITBANA“

Vilniaus

Vilniaus

10

104326614

Uždaroji akcinė bendrovė „VITMILSA“

Vilniaus

Vilniaus

11

104418618

Uždaroji akcinė bendrovė „ASKADA“

Vilniaus

Vilniaus

12

104484613

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „FIRMA EURO TRUCKS“

Vilniaus

Vilniaus

13

104613612

Uždaroji akcinė bendrovė „VESTEKSPRESS“

Vilniaus

Vilniaus

14

104705616

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS AUTOSALONAS“

Vilniaus

Vilniaus

15

104727613

Bendra Lietuvos–Rusijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „MASVILA“

Vilniaus

Vilniaus

16

104944615

Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „DOROTA“

Vilniaus

Vilniaus

17

105375613

Uždaroji akcinė bendrovė „AD REM“

Vilniaus

Vilniaus

18

105386617

Bendra Lietuvos–Vokietijos įmonė „BALTIC CAR SERVICE VILNIUS“

Vilniaus

Vilniaus

19

105456613

UAB „NEW VISION BALTIJA“

Vilniaus

Vilniaus

20

105504612

Uždaroji akcinė bendrovė „TAGATIS“

Vilniaus

Vilniaus

21

105802614

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „EKSPO – MATEC“

Vilniaus

Vilniaus

22

105890617

Lietuvos–Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė „PAN – LITService“

Vilniaus

Vilniaus

23

106314612

Lietuvos–Prancūzijos uždaroji akcinė bendrovė „DIVINA“

Vilniaus

Vilniaus

24

106347613

Lietuvos–Švedijos uždaroji akcinė bendrovė „AUSON VILNIUS“

Vilniaus

Vilniaus

25

106553611

Uždaroji akcinė bendrovė „ALIARMO SISTEMOS“

Vilniaus

Vilniaus

26

106623618

Lietuvos ir Kinijos uždaroji akcinė bendrovė „WONDER“

Vilniaus

Vilniaus

27

106667612

Uždaroji akcinė bendrovė „MULTIKONTRAKTAS“

Vilniaus

Vilniaus

28

106884614

Lietuvos ir Airijos uždaroji akcinė bendrovė „RELEMA“

Vilniaus

Vilniaus

29

114572611

UAB „VRT“

Vilniaus

Vilniaus

30

114653611

Uždaroji akcinė bendrovė „SHELL LIETUVA“

Vilniaus

Vilniaus

31

114778616

Uždaroji akcinė bendrovė „TETRA PAK LIETUVA“

Vilniaus

Vilniaus

32

115176613

Uždaroji akcinė bendrovė „ORIFLAME KOSMETIKA“

Vilniaus

Vilniaus

33

115202615

Uždaroji akcinė bendrovė „LAIKS MODA LUX“

Vilniaus

Vilniaus

34

200175612

Uždaroji akcinė bendrovė „VISUS PLENUS“

Vilniaus

Vilniaus

35

200315615

V. Sakalauskienės privati firma „VIRGINA“

Vilniaus

Vilniaus

36

200473614

Kriugiškio Rimanto personali firma

Vilniaus

Vilniaus

37

200749615

AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“

Vilniaus

Vilniaus

38

200911619

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ“

Vilniaus

Vilniaus

39

201456618

Uždaroji akcinė bendrovė „NIKA“

Vilniaus

Vilniaus

40

201651612

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS KLEVAS“

Vilniaus

Vilniaus

41

201776617

Uždaroji akcinė bendrovė „LASTA“

Vilniaus

Vilniaus

42

201824616

Uždaroji akcinė bendrovė „HIDORA“

Vilniaus

Vilniaus

43

202108619

Uždaroji akcinė bendrovė „SĄLYTIS“

Vilniaus

Vilniaus

44

202152617

Uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO RAKTAS“

Vilniaus

Vilniaus

45

202303613

Akcinė bendrovė „VINGRIAI“

Vilniaus

Vilniaus

46

202509618

L.Valeškienės firma „KORLĖJA“

Vilniaus

Vilniaus

47

203190612

Uždaroji akcinė bendrovė „COMPIDEA“

Vilniaus

Vilniaus

48

203400611

Uždaroji akcinė bendrovė „STELA“

Vilniaus

Vilniaus

49

203514612

G. Jasinevičiaus individuali dauginimo ir kopijavimo technikos remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų firma „SPEKTRAS“

Vilniaus

Vilniaus

50

203639617

Uždaroji akcinė bendrovė „TOTO“

Vilniaus

Vilniaus

51

203650614

Uždaroji akcinė bendrovė „GABER“

Vilniaus

Vilniaus

52

203683615

Uždaroji akcinė bendrovė „T.V.N.“

Vilniaus

Vilniaus

53

203764615

UAB „NOTA BENE“

Vilniaus

Vilniaus

54

203948612

Uždaroji akcinė bendrovė „COMPSERVIS“

Vilniaus

Vilniaus

55

203970613

Uždaroji akcinė bendrovė „VIKADA“

Vilniaus

Vilniaus

56

204232619

Uždaroji akcinė bendrovė „AKMENSKALDYS“

Vilniaus

Vilniaus

57

204688616

D.Abramavičiaus tikroji ūkinė bendrija „DAIMANTA“

Vilniaus

Vilniaus

58

205009614

Uždaroji akcinė bendrovė „BALDŽIUS“

Vilniaus

Vilniaus

59

205031615

Statybos – remonto uždaroji akcinė bendrovė „ERSTA“

Vilniaus

Vilniaus

60

205373611

Uždaroji akcinė bendrovė „AMKO“

Vilniaus

Vilniaus

61

205454611

Jokūbausko įmonė „JONAS“

Vilniaus

Vilniaus

62

205487612

Uždaroji akcinė bendrovė „BITAS“

Vilniaus

Vilniaus

63

205866614

A. Stonkaus firma „Aston“

Vilniaus

Vilniaus

64

206404614

Statybos ir remonto uždaroji akcinė bendrovė „ALSA“

Vilniaus

Vilniaus

65

206687618

Uždaroji akcinė bendrovė „ALJADA“

Vilniaus

Vilniaus

66

207030617

Uždaroji akcinė bendrovė „ALTERA“

Vilniaus

Vilniaus

67

207155611

Uždaroji akcinė bendrovė „RANGA – IV“

Vilniaus

Vilniaus

68

207501612

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS KAPITALINĖ STATYBA“

Vilniaus

Vilniaus

69

207751615

Uždaroji akcinė bendrovė „TIK JUMS“

Vilniaus

Vilniaus

70

207968613

Prano Baltrėno konsultacinė firma „KONIOLOGIJA“

Vilniaus

Vilniaus

71

208035618

Uždaroji akcinė bendrovė „KOLIZ“

Vilniaus

Vilniaus

72

208300619

Uždaroji akcinė bendrovė transporto-ekspedicinė firma „VILTEDA“

Vilniaus

Vilniaus

73

208962614

Uždaroji akcinė bendrovė „LAVARIJA“

Vilniaus

Vilniaus

74

209202612

Danausko firma „SAUDRA“

Vilniaus

Vilniaus

75

209831617

Uždaroji akcinė bendrovė „HELGA“

Vilniaus

Vilniaus

76

209967615

UAB „RRCO“

Vilniaus

Vilniaus

77

210090617

UAB „INFOSPAUDA“

Vilniaus

Vilniaus

78

210377611

L. Trusovienės firma „PATROL“

Vilniaus

Vilniaus

79

210701615

Paliulio privati firma „PA-TV“

Vilniaus

Vilniaus

80

210870618

Volko individuali įmonė „GILĖ“

Vilniaus

Vilniaus

81

211268611

Uždaroji akcinė bendrovė „SĄSTATO PREKYBA“

Vilniaus

Vilniaus

82

211441619

Uždaroji akcinė bendrovė „RŪMAS“

Vilniaus

Vilniaus

83

211496617

UAB „SANARA“

Vilniaus

Vilniaus

84

212104613

I.Krasnikovos firma „Laukinė orchidėja“

Vilniaus

Vilniaus

85

212181612

Uždaroji akcinė bendrovė „URBIS“

Vilniaus

Vilniaus

86

212766619

Uždaroji akcinė bendrovė „LIT-INVEST“

Vilniaus

Vilniaus

87

213109614

Akcinė bendrovė „VILNIAUS MODELIŲ NAMAI“

Vilniaus

Vilniaus

88

213153612

Uždaroji akcinė bendrovė „LUKAVA“

Vilniaus

Vilniaus

89

213197617

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS LĖKIS“

Vilniaus

Vilniaus

90

213598616

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS AUŠRA“

Vilniaus

Vilniaus

91

213727615

Akcinė bendrovė „MŪRAS“

Vilniaus

Vilniaus

92

214283611

Uždaroji akcinė bendrovė „VITRAS“

Vilniaus

Vilniaus

93

214364611

V. Saldžiūno firma „BALTVITA“

Vilniaus

Vilniaus

94

214397612

Medelian paslaugų įmonė „ETMA“

Vilniaus

Vilniaus

95

214489616

K. Kibicko mokslinė-inovacinė ir komercinė firma „LUX“

Vilniaus

Vilniaus

96

214629619

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILĖJA“

Vilniaus

Vilniaus

97

214721616

Uždaroji akcinė bendrovė „KINDIS“

Vilniaus

Vilniaus

98

214743613

Uždaroji akcinė bendrovė „KOMPLEKSINĖS STATYBOS INOVACIJOS FIRMA“

Vilniaus

Vilniaus

99

214802616

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILKO PĖDA“

Vilniaus

Vilniaus

100

214835617

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NAUJOJI PILAITĖ“

Vilniaus

Vilniaus

101

214857614

Uždaroji akcinė bendrovė „BIUVETĖ“

Vilniaus

Vilniaus

102

214949618

AB „AUTOŪKIS“

Vilniaus

Vilniaus

103

214960615

Uždaroji akcinė bendrovė „LAUKO GĖLININKYSTĖS

Vilniaus

Vilniaus

 

 

BANDYMŲ STOTIS“

 

 

104

214993616

Uždaroji akcinė bendrovė „TOKATA“

Vilniaus

Vilniaus

105

215049613

Akcinė bendrovė „ĄŽUOLAS“

Vilniaus

Vilniaus

106

215200613

Akcinė bendrovė „MONTUOTOJAS“

Vilniaus

Vilniaus

107

215244618

Uždaroji akcinė bendrovė „KESĖ“

Vilniaus

Vilniaus

108

215439619

Uždaroji akcinė bendrovė „KELUVA“

Vilniaus

Vilniaus

109

215597618

Akcinė bendrovė „MARKUČIAI“

Vilniaus

Vilniaus

110

215667614

Uždaroji akcinė bendrovė „RAVIOLI“

Vilniaus

Vilniaus

111

216536617

UAB „Alegritas“

Vilniaus

Vilniaus

112

216591619

Leleikienės privati firma

Vilniaus

Vilniaus

113

216742615

Uždaroji akcinė bendrovė – mados centras „MODIJA“

Vilniaus

Vilniaus

114

216753619

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS GEOLOGIJA IR PARTNERIAI“

Vilniaus

Vilniaus

115

216797613

Akcinė bendrovė „DARBAS“

Vilniaus

Vilniaus

116

216812611

Vilniaus miesto Panerio žemės ūkio bendrovė

Vilniaus

Vilniaus

117

216834619

Uždaroji akcinė bendrovė „ŽYGINTAS“

Vilniaus

Vilniaus

118

216856616

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LAKŠTAS“

Vilniaus

Vilniaus

119

216981614

Uždaroji akcinė bendrovė „Večia“

Vilniaus

Vilniaus

120

217026618

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MECHSTA“

Vilniaus

Vilniaus

121

217118611

Uždaroji akcinė bendrovė „JORINTA“

Vilniaus

Vilniaus

122

217151616

Uždaroji akcinė bendrovė „RAGUDA“

Vilniaus

Vilniaus

123

217232616

Uždaroji akcinė bendrovė „ROTAPRINTAS“

Vilniaus

Vilniaus

124

217666616

Sergejaus Sluko firma „Mažoji Evelina“

Vilniaus

Vilniaus

125

217850617

Macio komercinė firma „ROMVALDA“

Vilniaus

Vilniaus

126

217997619

T.Šilobrito įmonė

Vilniaus

Vilniaus

127

218031612

Roberto Šertvyčio programavimo firma

Vilniaus

Vilniaus

128

218888619

A.Kaziulio personalinė gamybinė komercinė įmonė

Vilniaus

Vilniaus

129

218969619

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS HIDROPROJEKTAS“

Vilniaus

Vilniaus

130

219172615

UAB „ASSA LIETUVA“

Vilniaus

Vilniaus

131

219183619

Uždaroji akcinė bendrovė „ARKIETĖ“

Vilniaus

Vilniaus

132

219253615

Uždaroji akcinė bendrovė „ADRETA“

Vilniaus

Vilniaus

133

219367616

Uždaroji akcinė bendrovė „Senasis Merkurijus“

Vilniaus

Vilniaus

134

219389613

Uždaroji akcinė bendrovė „OGMIOS & OPTIMUS“

Vilniaus

Vilniaus

135

219426619

Uždaroji akcinė bendrovė „FRIONA“

Vilniaus

Vilniaus

136

219448616

Uždaroji akcinė bendrovė „VIRŠULIŠKIŲ AUTOSALONAS“

Vilniaus

Vilniaus

137

219470617

Uždaroji akcinė bendrovė „SOGNIJUS“

Vilniaus

Vilniaus

138

219507619

Uždaroji akcinė bendrovė „MEDŽIO APDIRBIMO ĮRENGIMAI“

Vilniaus

Vilniaus

139

219584618

Akcinė bendrovė „Žiemys“

Vilniaus

Vilniaus

140

219632617

Uždaroji akcinė bendrovė „ODERIS“

Vilniaus

Vilniaus

141

219676611

Uždaroji akcinė bendrovė „VILANDRA“

Vilniaus

Vilniaus

142

219687615

Akcinė bendrovė „SILIKATAS“

Vilniaus

Vilniaus

143

219702613

Uždaroji akcinė bendrovė „DAIGSTĖ“

Vilniaus

Vilniaus

144

219713617

Uždaroji akcinė bendrovė „ESTINA“

Vilniaus

Vilniaus

145

219757611

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus konsultacinė grupė“

Vilniaus

Vilniaus

146

219952616

Uždaroji akcinė bendrovė „POSTULATAS“

Vilniaus

Vilniaus

147

220042613

Uždaroji akcinė bendrovė „KIRTIKLIS“

Vilniaus

Vilniaus

148

220134617

Uždaroji akcinė bendrovė „AGLIA TAU“

Vilniaus

Vilniaus

149

220167618

Uždaroji akcinė bendrovė „ANVITUS“

Vilniaus

Vilniaus

150

220215617

Uždaroji akcinė bendrovė „VYGĖJA“

Vilniaus

Vilniaus

151

220351619

Uždaroji akcinė bendrovė „VINITA“

Vilniaus

Vilniaus

152

220421615

Uždaroji akcinė bendrovė „TANAGRA“

Vilniaus

Vilniaus

153

220443612

Uždaroji akcinė bendrovė „VENZA“

Vilniaus

Vilniaus

154

220487617

Uždaroji akcinė bendrovė „STIKLO PASAULIS“

Vilniaus

Vilniaus

155

220693615

S.Polovčenko personalinė įmonė „SANPOLA“

Vilniaus

Vilniaus

156

220855615

R.Paškevičiaus įmonė „Ekonominės konsultacijos“

Vilniaus

Vilniaus

157

220866619

UAB „Interjero ateljė“

Vilniaus

Vilniaus

158

220903614

Ivano Chodorko personalinė firma „Sigmonta“

Vilniaus

Vilniaus

159

221470614

G.Bechtinos individuali vaistinė „MEDIVITA“

Vilniaus

Vilniaus

160

221573611

R. Burinsko darbų saugos konsultacinis biuras

Vilniaus

Vilniaus

161

221610617

M.Svirko firma „ORTIMA“

Vilniaus

Vilniaus

162

221849612

E. Klikūno firma „FERULA“

Vilniaus

Vilniaus

163

222019614

Uždaroji akcinė mechanizacijos bendrovė „DINAMIKA“

Vilniaus

Vilniaus

164

222052619

Uždaroji akcinė bendrovė „KSAVERA“

Vilniaus

Vilniaus

165

222063612

Uždaroji akcinė bendrovė „URBANISTIKA“

Vilniaus

Vilniaus

166

222155616

Uždaroji akcinė bendrovė „VERTIGO“

Vilniaus

Vilniaus

167

222177613

Uždaroji akcinė bendrovė „ELMONTA“

Vilniaus

Vilniaus

168

222236616

UAB „BATAS“

Vilniaus

Vilniaus

169

222258613

Uždaroji akcinė bendrovė „VIPRAS“

Vilniaus

Vilniaus

170

222291618

Akcinė bendrovė „VIRANGA“

Vilniaus

Vilniaus

171

222442614

Viešoji įstaiga „BIČIULYSTĖ“

Vilniaus

Vilniaus

172

222556615

Uždaroji akcinė bendrovė „ELŽBIETOS SALONAS“

Vilniaus

Vilniaus

173

222821616

Uždaroji akcinė bendrovė „SIGENA“

Vilniaus

Vilniaus

174

222843613

Uždaroji akcinė bendrovė „PIKSELIS“

Vilniaus

Vilniaus

175

223127616

A. Kerpiškio firma „RAIVARA“

Vilniaus

Vilniaus

176

223550616

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GEROVĖS“ KONSERVŲ

Vilniaus

Vilniaus

 

 

FABRIKAS

 

 

177

223881619

Algimanto Ulicko personalinė firma „ULAVA“

Vilniaus

Vilniaus

178

225078619

UAB „IMSEMA“

Vilniaus

Vilniaus

179

225218611

Uždaroji akcinė bendrovė „MENHIRAS“

Vilniaus

Vilniaus

180

225446617

P. Lukaševičiaus tikroji ūkinė bendrija „AGROGAMA“

Vilniaus

Vilniaus

181

225700614

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS LIETUVIŠKI PATIEKALAI“

Vilniaus

Vilniaus

182

225744619

Uždaroji akcinė bendrovė „LUBA“

Vilniaus

Vilniaus

183

225799617

Uždaroji akcinė bendrovė „SANTARIŠKIŲ VAISTINĖ“

Vilniaus

Vilniaus

184

225803611

Uždaroji akcinė bendrovė „VESIDA“

Vilniaus

Vilniaus

185

225847616

Uždaroji akcinė bendrovė „DVARČIONIŲ PARDUOTUVĖ“

Vilniaus

Vilniaus

186

225928616

Uždaroji akcinė bendrovė „TVARDA“

Vilniaus

Vilniaus

187

226006614

Uždaroji akcinė bendrovė „VAGA“

Vilniaus

Vilniaus

188

226028611

Uždaroji akcinė bendrovė „LAFIS“

Vilniaus

Vilniaus

189

226039615

Uždaroji akcinė bendrovė „OLVIC“

Vilniaus

Vilniaus

190

226256617

Uždaroji akcinė bendrovė „KOSMETA“

Vilniaus

Vilniaus

191

226289618

Uždaroji akcinė bendrovė „VIOTAS“

Vilniaus

Vilniaus

192

226326613

Uždaroji akcinė bendrovė „ĮSRA“

Vilniaus

Vilniaus

193

226392619

Uždaroji akcinė bendrovė „BALTIJOS – PILIGRIMAS“

Vilniaus

Vilniaus

194

226451611

Akcinė bendrovė „VILMONA“

Vilniaus

Vilniaus

195

226554619

Uždaroji akcinė bendrovė „DAUDRIUS“

Vilniaus

Vilniaus

196

226565612

Uždaroji akcinė bendrovė „BACOMA DE MOLEN“

Vilniaus

Vilniaus

197

226598613

Uždaroji akcinė bendrovė „LORVITA“

Vilniaus

Vilniaus

198

226602618

Uždaroji akcinė bendrovė „KALCHAS“

Vilniaus

Vilniaus

199

226635619

Mokslinė–gamybinė akcinė bendrovė „PRECIZIKA“

Vilniaus

Vilniaus

200

226646612

Uždaroji akcinė bendrovė „VARKA“

Vilniaus

Vilniaus

201

227320614

Uždaroji akcinė bendrovė „ŽEMVYTĖ“

Vilniaus

Vilniaus

202

227331618

Uždaroji akcinė bendrovė „TERONIS“

Vilniaus

Vilniaus

203

227364619

Uždaroji akcinė bendrovė „FENNECUS“

Vilniaus

Vilniaus

204

227412618

Uždaroji akcinė bendrovė „ALKAJAS“

Vilniaus

Vilniaus

205

227456612

Uždaroji akcinė bendrovė „MECHVA“

Vilniaus

Vilniaus

206

227467616

Uždaroji akcinė bendrovė „TOMIKA“

Vilniaus

Vilniaus

207

227537612

Uždaroji akcinė bendrovė „STIMEKSA“

Vilniaus

Vilniaus

208

227548616

Uždaroji akcinė bendrovė „AIGVIS“

Vilniaus

Vilniaus

209

227592614

Uždaroji akcinė bendrovė „VINGĖS STATYBA“

Vilniaus

Vilniaus

210

227607619

Uždaroji akcinė bendrovė „VITIMA“

Vilniaus

Vilniaus

211

227721613

Uždaroji akcinė bendrovė „SPORTO VIEŠBUTIS“

Vilniaus

Vilniaus

212

228921619

Uždaroji akcinė bendrovė „Senojo teatro vaistinė“

Vilniaus

Vilniaus

213

228998614

Uždaroji akcinė bendrovė „DALSTA“

Vilniaus

Vilniaus

214

229032618

Uždaroji akcinė bendrovė „Somlita“

Vilniaus

Vilniaus

215

229102614

Uždaroji akcinė bendrovė „RIKLA“

Vilniaus

Vilniaus

216

229227619

Uždaroji akcinė bendrovė „SĄSAJA“

Vilniaus

Vilniaus

217

229319612

E.Česnavičiaus individuali įmonė „SANLITA“

Vilniaus

Vilniaus

218

229503613

A.Tomaševičiaus personalinė įmonė „SOLINTA“

Vilniaus

Vilniaus

219

230082612

Uždaroji akcinė bendrovė „VILRUSPA“

Vilniaus

Vilniaus

220

230093616

Uždaroji akcinė bendrovė „AUGĖJAS“

Vilniaus

Vilniaus

221

230130611

Uždaroji akcinė bendrovė „FOTOLITA“

Vilniaus

Vilniaus

222

230163612

Uždaroji akcinė bendrovė „ARSADA“

Vilniaus

Vilniaus

223

230406612

Uždaroji akcinė bendrovė „ALRASTA“

Vilniaus

Vilniaus

224

230417616

Uždaroji akcinė bendrovė „ERMEDOS PREKYBA“

Vilniaus

Vilniaus

225

230564611

Uždaroji akcinė bendrovė „VITOMOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS“

Vilniaus

Vilniaus

226

230737615

Uždaroji akcinė bendrovė „PERNAGIS“

Vilniaus

Vilniaus

227

230895614

R.Kukštos ir J.Stankaus tikroji ūkinė bendrija „JARMETA“

Vilniaus

Vilniaus

228

231249613

H. Korovaičiko personalinė įmonė

Vilniaus

Vilniaus

229

231363618

V.Voitkuno įmonė „ARIGONA“

Vilniaus

Vilniaus

230

231400613

Galinos Streleckajos individuali įmonė

Vilniaus

Vilniaus

231

554922313

J. Roko firma „Liepa“

Ignalinos

Utenos

232

631048517

Uždaroji akcinė bendrovė „Skinija“

Gargždų

Klaipėdos

233

631073918

Uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų autotransportas“

Gargždų

Klaipėdos

234

631120418

Uždaroji akcinė bendrovė „GARGŽDŲ AGROCHEMIJA“

Gargždų

Klaipėdos

235

631434715

Uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų geležinkelis“

Gargždų

Klaipėdos

236

631503212

Akcinė bendrovė „Gargždų statyba“

Gargždų

Klaipėdos

237

631629713

Uždaroji akcinė bendrovė „Valzbara“

Gargždų

Klaipėdos

238

632207919

Priekulės žemės ūkio bendrovė

Gargždų

Klaipėdos

239

632397410

Uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų technika“

Gargždų

Klaipėdos

240

632446913

R. Bendiko firma „Ribena“

Gargždų

Klaipėdos

241

665293611

Vitalijos Kušleikienės prekybos įmonė „Vita“

Mažeikių

Telšių

242

665786614

Romualdo Karbausko prekybos įmonė

Mažeikių

Telšių

243

667020613

Alvydo Kekio individuali įmonė

Mažeikių

Telšių

244

667064618

V.Radavičiaus prekybos įmonė

Mažeikių

Telšių

245

667318611

Uždaroji akcinė bendrovė „Pajaras“

Mažeikių

Telšių

246

667568614

Uždaroji akcinė bendrovė „Anista“

Mažeikių

Telšių

247

692043911

Akcinė bendrovė „Pasvalio grūdai“

Pasvalio

Panevėžio

248

692446819

UAB „SODŽIAUS RYTAS“

Pasvalio

Panevėžio

249

906364616

LIETUVOS TEATRO SĄJUNGA

Vilniaus

Vilniaus

250

907336616

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA

Vilniaus

Vilniaus

251

907542614

Vilniaus teatras „Lėlė“

Vilniaus

Vilniaus

252

907553618

Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“

Vilniaus

Vilniaus

253

907575615

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Vilniaus

Vilniaus

254

907667619

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

Vilniaus

Vilniaus

255

909964612

Lietuvos jaunimo turizmo centras

Vilniaus

Vilniaus

256

910076617

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos

Vilniaus

Vilniaus

 

 

antras pulkas

 

 

257

915907611

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI

Vilniaus

Vilniaus

______________