LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

STATUTAS

 

DĖL SEIMO STATUTO „DĖL SEIMO STATUTO 49, 59, 591, 60, 224, 225, 226 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO“ 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2008 m. lapkričio 14 d. Nr. X-1833

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 73-2884)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

8 straipsnis. Statuto įsigaliojimas

Šis statutas įsigalioja tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.“

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                    ČESLOVAS JURŠĖNAS

 

_________________