TEISĖJŲ TARYBOS

N U T A R I M A S

 

DĖL TEISMŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO SPECIALIAME INTERNETO TINKLALAPYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 8 d. Nr. 13P-144-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700; 2006, Nr. 60-2121; 2008, Nr. 81-3186; 2011, Nr. 85-4128; 2013, Nr. 57-2839) 120 straipsnio 27 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Teisėjų tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 13P-124-(7.1.2) „Dėl teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Teisėjų tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 13P-183-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 13P-124-(7.1.2) „Dėl teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Teisėjų tarybos 2012 m. kovo 2 d. nutarimą Nr. 13P-36-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 13P-183-(7.1.2) „Dėl teisėjų tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 13P-124-(7.1.2) „Dėl teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“;

2.4. Teisėjų tarybos 2012 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 13P-62-(7.1.2) „Dėl teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo pakeitimo“.

 

Pirmininkas                                                                           Gintaras Kryževičius

 

Sekretorė                                                                                       Laima Garnelienė

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d.

nutarimu Nr. 13P-144-(7.1.2)

 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 37-1341), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566), Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (Žin., 2001, Nr. 31-1010) ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 31-1012; 2010, Nr. 86-4529) numatytų teismų pranešimų (toliau – pranešimai) skelbimo, tikslinimo ir jų pripažinimo neaktualiais specialiame interneto tinklalapyje, kurio nuoroda prieinama Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) interneto svetainėje www.teismai.lt (toliau – specialus interneto tinklalapis), procedūras.

2. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme (Žin., 2012, Nr. 57-2823) numatyti teismų pranešimai teismo interneto svetainėje gali būti skelbiami pateikiant nuorodą į specialų interneto tinklalapį, kuriame jie skelbiami šio Aprašo nustatyta tvarka.

 

II. TEISMŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS IR TIKSLINIMAS

 

3. Pranešimai skelbiami specialiame interneto tinklalapyje naudojant Lietuvos teismų informacinę sistemą (toliau – LITEKO). Nesant galimybės paskelbti pranešimo naudojant LITEKO, jis skelbiamas naudojant Teismų pranešimų apie nagrinėjamas bylas administravimo įrankį.

4. Pranešimus skelbia teismo pirmininko įgaliotas teismo darbuotojas, kuriam suteikta teisė naudotis LITEKO ištekliais ir prireikus Teismų pranešimų apie nagrinėjamas bylas administravimo įrankiu.

5. Pranešimai surašomi pagal šio Aprašo prieduose pateiktas pranešimų pavyzdines formas, jose nurodant teisės aktuose numatytus privalomus pranešimo turinio duomenis, ir skelbiami laikantis teisės aktuose nustatytų pranešimų paskelbimo terminų.

6. Pastebėjus, kad paskelbtas netikslus, klaidingas pranešimas, jį paskelbęs teismo darbuotojas pranešimą nedelsdamas atšaukia ir paskelbia naują pranešimą.

7. Kai teismo proceso byla nėra tvarkoma vien elektronine forma, paskelbto pranešimo kopija iš specialaus interneto tinklalapio išspausdinama, pasirašoma asmens, kuris pranešimą išspausdino, ir įsegama į popierinę teismo proceso bylą.

8. Kai teismo proceso byla tvarkoma vien elektronine forma, paskelbto pranešimo popierinė kopija nėra daroma.

 

III. TEISMŲ PRANEŠIMŲ PRIPAŽINIMAS NEAKTUALIAIS

 

9. Specialiame interneto tinklalapyje neaktualiais pripažįstami:

9.1. pranešimai dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu, kuratoriaus paskyrimo teisminio nagrinėjimo metu, pareiškimo apie asmens paskelbimą mirusiu, nežinia kur esančiu priėmimo, teisinių santykių atkūrimo pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus, valdymo fakto patvirtinimo, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, pareiškimo iškelti įmonės ar fizinio asmens bankroto bylą priėmimo – įsiteisėjus baigiamajam teismo procesiniam sprendimui byloje;

9.2. pranešimai dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo proceso metu – įvykdžius teismo procesinį sprendimą arba grąžinus teismui vykdomąjį dokumentą;

9.3. pranešimai dėl bylos nagrinėjimo iš esmės rašytinio proceso tvarka ir dėl kitų klausimų nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka, pranešimai dėl pirmosios instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo posėdžio datos baudžiamosiose bylose – kitą dieną po įvykusio teismo posėdžio;

9.4. pranešimai dėl viešųjų teisių nuteistajam atėmimo – pasibaigus paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės taikymo terminui;

9.5. pranešimai apie atsisakymą iškelti įmonės ar fizinio asmens bankroto bylą – po 3 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos;

9.6. pranešimai apie paduotą apeliacinį skundą baudžiamosiose bylose – pasibaigus nurodytam susipažinimo su paduotu skundu terminui.

10. Naudojant LITEKO paskelbti pranešimai neaktualiais pripažįstami tai pažymint specialiame interneto tinklalapyje automatiniu būdu, teismo darbuotojui į LITEKO įvedus atitinkamus duomenis apie sprendimo įsiteisėjimą, įvykusį teismo posėdį, pranešimo galiojimo terminą ar kitus duomenis, su kuriais siejamas teismo pranešimo pripažinimas neaktualiu. Naudojant Teismų pranešimų apie nagrinėjamas bylas administravimo įrankį paskelbti pranešimai neaktualiais pripažįstami šiuo įrankiu tai pažymint specialiame interneto tinklalapyje.

 

IV. specialaus interneto tinklalapio TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 

11. Specialaus interneto tinklalapio struktūrines dalis kuria ir keičia Administracija.

12. Administracija vykdo techninę specialaus interneto tinklalapio priežiūrą, kuri apima specialaus interneto tinklalapio dalių funkcionavimo, apsaugos nuo kenkimo programų ir neteisėtos prieigos užtikrinimą, sutrikimų šalinimą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Teismo pirmininkas privalo užtikrinti šio Aprašo nuostatų laikymąsi.

14. Prireikus teismo pirmininkas, vadovaudamasis šio Aprašo nuostatomis, gali nustatyti detalias pranešimų skelbimo, tikslinimo ir jų pripažinimo neaktualiais specialiame interneto tinklalapyje taisykles.

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo dėl kuratoriaus paskyrimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl kuratoriaus paskyrimo

 

___________________________________ iškeltoje civilinėje byloje pagal ieškovo (-ės)

(Nurodomas teismo pavadinimas)

______________________________________________________________________ ieškinį

(nurodomi ieškovo duomenys: fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

atsakovui (-ei)________________________________________________________________

(nurodomi atsakovo duomenys: fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

dėl_________________________________________________________________________

(nurodoma bylos esmė)

bylos šalies__________________________________________________________________

(nurodomi bylos šalies duomenys: fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

kuratoriumi paskirtas__________________________________________________________ .

(nurodomi kuratoriaus duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris)

 

Kuratorius civilinėje byloje veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą. Kuratorius turi savo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas. Susipažinti su civiline byla galima ___  .

(nurodomas teismo pavadinimas, adresas)

Informacijos teirautis tel._____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 


Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo proceso metu pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl kuratoriaus paskyrimo

 

Vykdomojoje (-osiose) byloje (-ose) pagal išieškotojo ___________________________

(nurodomi išieškotojo duomenys:

____________________________________________________________________ prašymą

fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

skolininko ___________________________________________________________________

(nurodomi skolininko duomenys: fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

kuratoriumi paskirtas _________________________________________________________  .

(nurodomi kuratoriaus duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris)

 

Kuratorius vykdymo procese veikia kaip skolininko atstovas pagal įstatymą. Kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą. Kuratorius turi savo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas.

Informacijos teirautis tel._____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo dėl pareiškimo apie asmens paskelbimą mirusiu priėmimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl pareiškimo apie asmens paskelbimą mirusiu priėmimo

 

_____________________________________ iškelta civilinė byla pagal pareiškėjo (-os)

(Nurodomas teismo pavadinimas)

________________________________________________________________ pareiškimą dėl

(nurodomi pareiškėjo duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data)

___________________________________________________________________________

(nurodomi dingusio asmens duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas (jeigu jis yra žinomas), tėvų vardai ir pavardės bei motinos

___________________________________________________________________________

mergautinė pavardė (jeigu ji yra žinoma)

paskelbimo mirusiu. __________________________________ paskutinė žinoma gyvenamoji ir

(Nurodomas dingusio asmens vardas ir pavardė)

buvimo vieta –_______________________________________________________________ .

(nurodoma paskutinė žinoma gyvenamoji ir buvimo vieta)

___________________________________________________________________________ .

(Nurodomos iš bylos medžiagos žinomos esminės aplinkybės, kurios galėtų padėti rasti dingusį asmenį)

Dingęs asmuo ne vėliau kaip ____________________________  privalo pranešti __________

(nurodoma teismo nutartyje nustatyto termino pabaiga) (nurodomas

__________________ apie savo buvimo vietą, nes priešingu atveju gali būti paskelbtas mirusiu.

teismo pavadinimas)

Prašome visus asmenis, kurie gali suteikti informacijos apie dingusį asmenį, informaciją raštu pateikti ne vėliau kaip___________________________________________________________________________ .

(nurodoma teismo nutartyje nustatyto termino pabaiga, teismo pavadinimas ir adresas)

Informacijos teirautis tel._____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pranešimo dėl pareiškimo apie asmens paskelbimą nežinia kur esančiu priėmimo

pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl pareiškimo apie asmens paskelbimą nežinia kur esančiu priėmimo

 

_____________________________________ iškelta civilinė byla pagal pareiškėjo (-os)

(Nurodomas teismo pavadinimas)

________________________________________________________________ pareiškimą dėl

(nurodomi pareiškėjo duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data)

___________________________________________________________________________

(nurodomi dingusio asmens duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas (jeigu jis yra žinomas), tėvų vardai ir pavardės bei motinos

___________________________________________________________________________

mergautinė pavardė (jeigu ji yra žinoma)

paskelbimo nežinia kur esančiu. ____________________________________ paskutinė žinoma

(Nurodomas dingusio asmens vardas ir pavardė)

gyvenamoji ir buvimo vieta – ___________________________________________________ .

(nurodoma paskutinė žinoma gyvenamoji ir buvimo vieta)

___________________________________________________________________________ .

(Nurodomos iš bylos medžiagos žinomos esminės aplinkybės, kurios galėtų padėti rasti dingusį asmenį)

 

Dingęs asmuo ne vėliau kaip ____________________________  privalo pranešti __________

(nurodoma teismo nutartyje nustatyto termino pabaiga)            (nurodomas

__________________ apie savo buvimo vietą, nes priešingu atveju gali būti pripažintas nežinia

teismo pavadinimas)

kur esančiu. Prašome visus asmenis, kurie gali suteikti informacijos apie dingusį asmenį, informaciją raštu pateikti ne vėliau kaip__________________________________________________________________ .

(nurodoma teismo nutartyje nustatyto termino pabaiga, teismo pavadinimas ir adresas)

Informacijos teirautis tel._____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 


Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pranešimo dėl teisių atkūrimo pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus

pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl teisių atkūrimo pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus

 

_____________________________________ iškelta civilinė byla pagal pareiškėjo (-os)

(Nurodomas teismo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(nurodomi pareiškėjo duomenys: fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

pareiškimą dėl teisių atkūrimo pagal prarastą pareikštinį vertybinį dokumentą

__________________________________________________________ . Siūlome dokumento

(nurodomas dokumento pavadinimas ir skiriamieji požymiai)

turėtojui per tris mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo dienos paduoti

___________________________________________________________ pareiškimą dėl savo

(nurodomas teismo pavadinimas, adresas)

teisių į šį dokumentą ir kartu pateikti dokumento originalą.

Informacijos teirautis tel.  _____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pranešimo dėl valdymo fakto patvirtinimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl valdymo fakto patvirtinimo

 

_____________________________________ iškelta civilinė byla dėl ______________

(Nurodomas teismo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(nurodomas išsamus daikto apibūdinimas)

valdymo fakto patvirtinimo. Daikto valdytojas (-a) ___________________________________

(nurodomas daikto valdytojo vardas ir pavardė,

_______________________________________ . Siūlome visiems asmenims per tris mėnesius

o kai daiktas yra kilnojamasis, – ir daikto valdytojo gyvenamoji vieta

nuo šio pranešimo paskelbimo dienos _____________________________________________

(nurodomas teismo pavadinimas, adresas)

paduoti pareiškimą dėl savo teisių į šį daiktą.

Informacijos teirautis tel.  _____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 


Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pranešimo dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

 

_____________________________________ iškelta civilinė byla pagal pareiškėjo (-os)

(Nurodomas teismo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(nurodomi pareiškėjo duomenys: fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

pareiškimą dėl _________________________  įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

(nurodomas daiktas)

Siūlome suinteresuotiems asmenims ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos kreiptis į _____________________________________________________________  su pareiškimais

(nurodomas teismo pavadinimas, adresas)

dėl įtraukimo dalyvauti procese. Teismo posėdis vyks ________________________________  .

(nurodoma teismo posėdžio data, laikas, vieta)

 

Jeigu iki teismo posėdžio dienos nebus ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas, teismas pareiškimą nagrinės rašytinio proceso tvarka.

Informacijos teirautis tel.  _____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pranešimo dėl ieškinio, pareiškimo ar prašymo ir jo priedų įteikimo viešo paskelbimo būdu pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl ieškinio, pareiškimo ar prašymo ir jo priedų įteikimo viešo paskelbimo būdu

 

__________________________________ nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo (-ų)

(Nurodomas teismo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(nurodomi ieškovo duomenys:  vardas ir pavardė, gimimo data / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

___________________ atsakovui (-ams) __________________________________________

(ieškinį / pareiškimą / prašymą)                             (nurodomi atsakovo duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data)

dėl________________________________________________________________________ .

(apibendrintai nurodomas ieškovo reikalavimas, pavyzdžiui, dėl skolos ir delspinigių priteisimo)

Atsakovo (-ų) __________________________________ gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos,

(nurodomas atsakovo vardas ir pavardė)

todėl _____________________  ir jo priedai atsakovui (-ams) įteikiami viešo paskelbimo būdu.

(ieškinys / pareiškimas / prašymas)

Su minėtais dokumentais galima susipažinti _______________________________________  .

(nurodomas teismo pavadinimas, adresas)

Atsakovas (-ai) informuojamas (-i), kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Atsakovas (-ai) privalo per ___________________ dienas (dienų) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui

(nurodomas teismo nustatytas dienų skaičius)

______________________________ . Teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus,

(atsiliepimą į ieškinį / dubliką / tripliką)

kurie galėjo būti pateikti ________________________  , jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas

(atsiliepime į ieškinį / dublike / triplike)

užvilkins sprendimo priėmimą byloje. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia ________________________________________  , teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas,

(atsiliepimo į ieškinį / dubliko / tripliko)

priimti sprendimą už akių.______________________________________________________ .

(Jeigu yra paskirtas teismo posėdis, nurodoma teismo posėdžio nagrinėjimo data, laikas ir vieta)

Informacijos teirautis tel. __________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Pranešimo dėl teismo šaukimo ar pranešimo įteikimo viešo paskelbimo būdu civilinių bylų teisenos procese pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl teismo šaukimo ar pranešimo įteikimo viešo paskelbimo būdu

 

__________________________________ nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo (-ų)

(Nurodomas teismo pavadinimas)

______________________________________________________________________ ieškinį

(nurodomi ieškovo (-ų) duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

atsakovui (-ams)______________________________________________________________

(nurodomi atsakovo (-ų) duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta)

dėl________________________________________________________________________ .

(apibendrintai nurodomas ieškovo reikalavimas, pavyzdžiui, dėl skolos ir delspinigių priteisimo)

Atsakovo (-ų__________________________________ gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos,

(nurodomas atsakovo vardas ir pavardė)

todėl atsakovui (-ams) teismo ________________________  įteikiamas viešo paskelbimo būdu.

(šaukimas / pranešimas)

______________________________________________ . Atsakovas (-ai) informuojamas (-i),

(Nurodoma teismo posėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo vieta, data ir laikas)

kad teismo _________________  laikomas įteiktu paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje

(šaukimas / pranešimas)

dieną. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties neatvyksta į teismo posėdį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Jeigu ieškovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą arba bylą išnagrinėti iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Teismo sudėtis:               .

(nurodoma teismo sudėtis)

Informacijos teirautis tel.___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Pranešimo dėl teismo posėdžio datos civilinėse bylose, nagrinėjamose rašytinio proceso tvarka, pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl teismo posėdžio datos bylose, nagrinėjamose rašytinio proceso tvarka

 

__________________________________________________ rašytinio proceso tvarka

(Nurodomas teismo pavadinimas, teismo posėdžio vieta, data ir laikas)

bus nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo (-ų)_____________________________________

(nurodomi ieškovo (pareiškėjo) duomenys: vardas ir pavardė /

__________________________ ieškinį (pareiškimą) atsakovui (-ams) ____________________

juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)                                        (nurodomi atsakovo (-ų) duomenys:

___________________________________________________________________________

vardas ir pavardė / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

dėl ________________________________________________________________________

(apibendrintai nurodomas ieškovo reikalavimas, pavyzdžiui,

_________________ . Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, į teismo posėdį dalyvaujantys

dėl skolos ir delspinigių priteisimo)

byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Teismo sudėtis:_______________________ .

(nurodoma teismo sudėtis)

Informacijos teirautis tel.___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

11 priedas

 

(Pranešimo dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo

 

________________________________________________ priimtas pareiškimas iškelti

(Nurodomas teismo pavadinimas)

fizinio asmens ____________________________________________________  bankroto bylą.

(nurodomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip 15 dienų.

 

Informacijos teirautis tel.  _____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 


Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Pranešimo dėl nutarties atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl nutarimo atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo

 

 

_________________________ įsiteisėjo ___________________________ nutartis, kuria

(Nurodoma nutarties įsiteisėjimo data)                                         (nurodomas teismo pavadinimas)

atsisakyta iškelti fizinio asmens _______________________________________ bankroto bylą.

(nurodomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

Teismui atsisakius iškelti fizinio asmens bankroto bylą, turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka, atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės nuo pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo iki atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą panaikinamos.

Informacijos teirautis tel. ___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Pranešimo dėl pareiškimo iškelti įmonės bankroto bylą priėmimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl pareiškimo iškelti įmonės bankroto bylą priėmimo

 

_________________________________________________________ priimtas ieškovo

(Nurodomas teismo pavadinimas)

______________________________________________________ pareiškimas iškelti įmonės

(nurodomi ieškovo duomenys: vardas ir pavardė / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

_______________________________________________________________ bankroto bylą.

(nurodomi juridinio asmens duomenys: teisinė forma ir pavadinimas, kodas, adresas)

Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus Įmonių bankroto įstatyme nustatytus atvejus. Teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priims nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

Informacijos teirautis tel.  _____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________


Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

14 priedas

 

(Pranešimo dėl nutarties atsisakyti iškelti įmonės bankroto bylą įsiteisėjimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl nutarties atsisakyti iškelti įmonės bankroto bylą įsiteisėjimo

 

 

_________________________ įsiteisėjo ___________________________ nutartis, kuria

(Nurodoma nutarties įsiteisėjimo data)                                         (nurodomas teismo pavadinimas)

atsisakyta iškelti bankroto bylą įmonei _____________________________________________

(nurodomi juridinio asmens duomenys: teisinė forma ir pavadinimas, kodas, adresas)

pagal ieškovo (-ų) ______________________________________________________  ieškinį.

(nurodomi ieškovo (-ų) duomenys: vardas ir pavardė / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

Teismui atsisakius iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos.

Informacijos teirautis tel.___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

15 priedas

 

(Pranešimo dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo

 

 

_____________________________ priimtas ieškovo ____________________________

(Nurodomas teismo pavadinimas)                                                        (nurodomi ieškovo duomenys:

______________________________________________________ pareiškimas iškelti įmonės 

vardas ir pavardė / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

________________________________________________________ restruktūrizavimo bylą.

(nurodomi juridinio asmens duomenys: teisinė forma ir pavadinimas, kodas, adresas)

Jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos priims nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti įmonės restruktūrizavimo bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

Informacijos teirautis tel.  _____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

_________________

 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Pranešimo dėl teismo šaukimo ar pranešimo įteikimo viešo paskelbimo būdu administracinių bylų teisenos procese pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl teismo šaukimo ar pranešimo įteikimo viešo paskelbimo būdu

 

 

___________________________ nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjo (-ų)

(Nurodomas teismo pavadinimas)

____________________________________________________________ skundą (prašymą)

(nurodomi pareiškėjo (-ų) duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

atsakovui (-ams) ______________________________________________________________

(nurodomi atsakovo (-ų) duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

dėl ________________________________________________________________________ .

(apibendrintai nurodomas pareiškėjo (-ų) reikalavimas)

________________________________________ gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl

(Nurodoma asmens procesinė padėtis, vardas, pavardė)

teismo __________________________________________  įteikiamas viešo paskelbimo būdu.

(šaukimas / pranešimas)

__________________________________________________________________________ .

(Nurodoma teismo posėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo vieta, data ir laikas)

Teismo _____________________________  laikomas įteiktu paskelbimo specialiame interneto

(šaukimas / pranešimas)

tinklalapyje dieną. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalį, bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.

Informacijos teirautis tel.___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

17 priedas

 

(Pranešimo dėl teismo posėdžio datos administracinėse bylose, nagrinėjamose rašytinio proceso tvarka, pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl teismo posėdžio datos bylose, nagrinėjamose rašytinio proceso tvarka

 

 

___________________________________________________ rašytinio proceso tvarka

(Nurodomas teismo pavadinimas, teismo posėdžio vieta, data ir laikas)

bus nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjo (-ų) ____________________________

(nurodomi pareiškėjo (-ų) duomenys:

_____________________________________________________________________ skundą

vardas ir pavardė / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

atsakovui (-ams) ______________________________________________________________

(nurodomi atsakovo (-ų) pavadinimas, kodas)

dėl _______________________________________________________________________  .

(apibendrintai nurodomas pareiškėjo (-ų) reikalavimas)

Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Teismo sudėtis:____________________________________________________ .

(nurodoma teismo sudėtis)

Informacijos teirautis tel.___________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Pranešimo dėl viešųjų teisių nuteistajam atėmimo pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl viešųjų teisių nuteistajam atėmimo

 

 

_________________________ įsiteisėjo ____________________________  nuosprendis

(Nurodoma nuosprendžio įsiteisėjimo data)                                          (nurodomas teismo pavadinimas)

baudžiamojoje byloje, kuriuo nuteistajam _________________________________  atimta teisė

(nurodomi nuteistojo duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data)

___________________________________________________________________________

(nurodomi baudžiamojo poveikio priemonės taikymo terminas bei atimta teisė, pavyzdžiui, būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių

_________________________________________________ .

institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Pranešimo dėl pirmosios instancijos teismo posėdžio datos baudžiamosiose bylose pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl pirmosios instancijos teismo posėdžio datos

 

____________________________________________ nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje

(Nurodomas teismo pavadinimas)

______________________________________ , kaltinamas (-i) nusikalstamos (-ų) veikos (-ų),

(nurodomi kaltinamojo (-ųjų) duomenys: vardas, pavardė, gimimo data)

numatytos (-ų) Baudžiamojo kodekso____________________________________ , padarymu.

(nurodomas Baudžiamojo kodekso straipsnis (-iai) ir jo dalis (-ys)

Asmenys, kurie šioje byloje pripažinti nukentėjusiaisiais arba civiliniais ieškovais, kviečiami į teisiamąjį posėdį, kuris įvyks_______________________________________________________________________ .

(nurodoma teismo posėdžio vieta, data ir laikas)

Asmuo, nevykdantis teismo teisėtų nurodymų, duodamų remiantis Baudžiamojo proceso kodeksu ar kitais įstatymais, ar trukdantis tirti bei nagrinėti baudžiamąją bylą, gali būti nubaustas iki trisdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio bauda, o Baudžiamojo proceso kodekse numatytais atvejais – areštu iki vieno mėnesio. Svarbios asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastys nurodytos Baudžiamojo proceso kodekso 37 straipsnyje.

Informacijos teirautis tel.____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

20 priedas

 

(Pranešimo dėl paduoto apeliacinio skundo baudžiamosiose bylose pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl paduoto apeliacinio skundo

 

 

Informuojame, kad yra paduotas apeliacinis skundas dėl _________________________

(nurodoma nuosprendžio priėmimo data ir jį

____________________________________________________ priimto nuosprendžio, kuriuo

priėmusio teismo pavadinimas)

____________________________________ pripažintas (-i) kaltu (-ais) dėl  nusikalstamos (-ų)  

(nurodomi kaltinamojo (-ųjų) duomenys: vardas, pavardė, gimimo data)

veikos (-ų), numatytos (-ų) Baudžiamojo kodekso ___________________________________  ,

(nurodomas Baudžiamojo kodekso straipsnis (-iai) ir jo dalis (-ys)

padarymo. Asmenys, kurie šioje byloje pripažinti nukentėjusiaisiais arba civiliniais ieškovais, turi teisę su paduotu skundu susipažinti ir pateikti atsikirtimus. Su paduotu skundu galima susipažinti  ___________ .

(nurodoma susipažinimo su paduotu skundu diena ir vieta)

Informacijos teirautis tel.  _____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________

 

 


 

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo

21 priedas

 

(Pranešimo dėl apeliacinės instancijos teismo posėdžio datos baudžiamosiose bylose

pavyzdinė forma)

 

Pranešimas dėl apeliacinės instancijos teismo posėdžio datos

 

________________________________ apeliacine tvarka bus nagrinėjama baudžiamoji

(Nurodomas teismo pavadinimas, teismo posėdžio vieta, data ir laikas)

byla pagal apeliacinį skundą dėl _________________________________________________

(nurodoma nuosprendžio priėmimo data ir jį priėmusio teismo pavadinimas)

priimto nuosprendžio, kuriuo ____________________________________________________

(nurodomi kaltinamojo (-ųjų) duomenys: vardas, pavardė, gimimo data)

pripažintas (-i) kaltu (-ais) dėl nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), numatytos (-ų) Baudžiamojo kodekso

_________________________________________________________________ , padarymo.

(nurodomas Baudžiamojo kodekso straipsnis (-iai) ir jo dalis (-ys)

Informuojame, kad asmenys, kurie šioje byloje pripažinti nukentėjusiaisiais arba civiliniais ieškovais, turi teisę dalyvauti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka. Šių asmenų, jeigu jiems buvo laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką, neatvykimas nekliudo nagrinėti bylą.

Informacijos teirautis tel.____________________________________ .

(nurodomas atsakingo teismo darbuotojo telefono numeris)

 

_________________