LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2000 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 123/43 „DĖL LEIDIMŲ IŠDAVIMO UŽSIENIO VALSTYBIŲ FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS APLINKOS MONITORINGUI IR MOKSLO TIRIAMIESIEMS DARBAMS JŪROS RAJONE VYKDYTI TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 8 d. Nr. D1-858/V-230

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 123/43 „Dėl Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 30-842; „Informaciniai pranešimai“, 2003, Nr. 21-142):

1. Išdėstome antraštę taip:

DĖL LEIDIMŲ IŠDAVIMO UŽSIENIO VALSTYBIŲ FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, JŲ FILIALAMS AR KITOMS ORGANIZACIJOMS ATLIKTI MOKSLINIUS TYRIMUS JŪROS RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

2. Išdėstome preambulę taip:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2000, Nr. 60-2121) 6 straipsnio 5 dalies 13 punkto ir Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2731; 2010, Nr. 153-7780) 30 straipsnio nuostatomis ir siekdami geriau koordinuoti Lietuvos Respublikos jūros rajono (toliau – jūros rajonas) mokslinius tyrimus:“.

3. Išdėstome 1 punktą taip:

1. Tvirtiname Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms atlikti mokslinius tyrimus jūros rajone tvarkos aprašą (pridedama).“

4. Išdėstome 2 punktą taip:

2. Aplinkos ministras paveda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriui kartu su Aplinkos apsaugos agentūra pagal pridėtą patvirtintą Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms atlikti mokslinius tyrimus jūros rajone tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) rengti išvadas ir pasiūlymus dėl leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms mokslinių tyrimų darbams jūros rajone vykdyti bei dėl tyrimo laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.“

5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkoje:

5.1. išdėstome pavadinimą taip:

LEIDIMŲ IŠDAVIMO UŽSIENIO VALSTYBIŲ FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, JŲ FILIALAMS AR KITOMS ORGANIZACIJOMS ATLIKTI MOKSLINIUS TYRIMUS JŪROS RAJONE TVARKOS APRAŠAS“;

5.2. išdėstome 1 punktą taip:

1. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

1.1. mokslo tiriamieji darbai – jūros aplinkos komponentų ir jų sąveikos tyrimai.“;

5.3. išdėstome 2 punktą taip:

2. Užsienio valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys, jų filialai ar kitos organizacijos gali vykdyti mokslo tiriamuosius darbus jūros rajone tik gavę Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos Tvarkos aprašo priede nustatytos formos leidimą, išduotą tarpininkaujant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.“;

5.4. įrašome 4 punkte vietoj žodžių „juridinio ar fizinio asmens arba tarptautinės organizacijos“ žodžius „fizinio ar juridinio asmens, jo filialo ar kitos organizacijos“;

5.5. išdėstome 7.2 punktą taip:

7.2. iki kalendorinių metų pabaigos Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentui pateikti tyrimų ataskaitas, galutinius rezultatus ir kitus duomenis, informaciją apie sužvejotų žuvų rūšis ir kiekius.“;

5.6. išbraukiame 8 punkte žodžius „monitoringo bei“;

5.7. įrašome 8.3 punkte vietoj žodžio „tarptautinės“ žodžius „jų filialai ar kitos“;

5.8. išbraukiame 8.4 punkte žodį „bendriesiems“;

5.9. išbraukiame 9 punkte žodžius „monitoringą ar“;

5.10. įrašome 10 punkte vietoj žodžio „tarptautinėms“ žodžius „jų filialams ar kitoms“, o vietoj žodžio „monitoringo“ žodį „stebėsenos“;

5.11. išdėstome 11 punktą taip:

11. Leidimai užsienio valstybių fizinių ar juridinių asmenų, jų filialų ar kitų organizacijų tyrimo laivams įplaukti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą išduodami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklių, Paraiškų švartuoti Lietuvos karo laivus teikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nekarinėje teritorijoje esančių krantinių, rezervuojamų budintiems Lietuvos karo laivams ir užsienio valstybių karo laivams pirmumo teise švartuoti ir stovėti, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 32-1134) nustatytą tvarką.“

6. Papildome priedu (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Užsienio reikalų ministras                                            Audronius Ažubalis


Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams

ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms

organizacijoms atlikti mokslinius tyrimus jūros

rajone tvarkos aprašo

priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2011 m. lapkričio 8 d.

įsakymo Nr. D1-858/V-230 redakcija)

 

(Leidimo užsienio šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms forma)

 

THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

LICENSCE FOR RESEARCH CRUISE IN THE LITHUANIAN BALTIC SEA REGION

 

(LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

LEIDIMAS ATLIKTI MOKSLINIUS TYRIMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪROS RAJONE)

 

20____- ____ - ____ licence No.____

(data)          (leidimo Nr.)

Vilnius

 

Validity (galiojimas): from (nuo): ________ to (iki): ________

Dates of cruise (tyrimo laikas): from (nuo): ____ to (iki): _____

 

PARTICULARS OF SHIP (duomenys apie laivą)

 

Name (pavadinimas)

 

Nationality (valstybė)

 

Registration port and number (registracijos uostas ir Nr.)

 

Overall length, metres

(bendras ilgis, metrais)

 

Maximum draught, metres

(grimzlė, metrais)

 

Net tonnage (laivo (neto) tonažas)

 

Call sign (radijo šaukinys)

 

Other (kita)

 

OPERATING AUTHORITY (darbus vykdanti institucija)

 

Name (pavadinimas)

 

Address (adresas)

 

Telephone (telefonas)

 

Fax (faksas)

 

E-mail (el. paštas)

 

Other (kita)

 

SHIP OWNER if different from operating authority
(laivo savininkas (pildoma, jei skiriasi nuo vykdančios institucijos))

 

Name (pavadinimas)

 

Address (adresas)

 

Telephone (telefonas)

 

Fax (faksas)

 

E-mail (el. paštas)

 

Other (kita)

 

CREW AND OTHER PERSONNEL (įgula ir kitas personalas)

 

Master name (vadovo vardas)

 

Number of crew (įgulos asmenų skaičius)

 

Scientist name (mokslininkų vadovo vardas)

 

Number of scientists (mokslininkų skaičius)

 

PURPOSE OF CRUISE/OBJECT OF STUDY (darbų pobūdis, tikslai, tyrimo objektas)

 

 

 

OTHER IMPORTANT INFORMATION (kita svarbi informacija)

 

Research equipment (tyrimo įranga)

 

Dates and names of intended ports of call

(ketinami lankyti įplaukimo uostai ir datos)

 

Geografical area in which ship will operate (darbų vykdymo geografinė vieta)

 

 

Research conditions (tyrimo vykdymo reikalavimai): A report on the research results must be presented to Marine Research Department of Environment Protection Agency (Taikos str. 26, LT- 91222 , Klaipėda, Lithuania, fax: +370 46 410 460) till the end of calendar year end (iki kalendorinių metų pabaigos tyrimo ataskaita turi būti pateikta Jūrinių tyrimų departamentui).

Other conditions (kitos sąlygos, reikalavimai):

Issued by

Minister of environment

(pasirašyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro)

 

_________________