LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

S T A T U T A S

 

DĖL SEIMO STATUTO „DĖL SEIMO STATUTO 153 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO“ 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 29 d. Nr. XI-1743

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 134-5833; 2010, Nr. 136-6925)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

4 straipsnis. Statuto galiojimas

1. Šio statuto 1 straipsnis įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d.

2. Šio statuto 2 straipsnis įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.“

 

 

SEIMO PIRMININKĖ                                                                            IRENA DEGUTIENĖ