LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ PROFESINIO TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMOS TURINIO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 9 d. Nr. V-704

Vilnius

 

Įgyvendindamas Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos įgyvendinimo 2009–2010 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 669 (Žin., 2009, Nr. 80-3345), 3.3.1 punktą:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Profesinės sveikatos specialistų profesinio tobulinimo kursų programos turinio reikalavimų aprašą;

1.2. Profesinės sveikatos specialistų profesinio tobulinimo kursų modulio plano formą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2010 m. rugpjūčio 9 d.

įsakymu Nr. V-704

 

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ PROFESINIO TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMOS TURINIO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės sveikatos specialisto profesinio tobulinimo kursų programos (toliau – Programa) turinio reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus Programos turiniui, profesinės sveikatos specialistų tobulinimo kursų trukmei ir šių kursų organizavimo tvarkai.

2. Aprašas yra privalomas visoms įstaigoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijusioms teisę vykdyti neformalųjį švietimą ir siekiančioms vykdyti profesinės sveikatos specialistų podiplominį tobulinimą, mokymo įstaigų lektoriams, siekiantiems dalyvauti profesinės sveikatos specialistų mokyme, profesinės sveikatos specialistams ir darbdaviams, kurių vadovaujamose įstaigose dirba profesinės sveikatos specialistai.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3170), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 43-1610) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A1-186/V-694 „Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5186; 2008, Nr. 62-2363).

4. Programos tikslas – užtikrinti profesinės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, gilinant ir atnaujinant šių specialistų žinias ir praktinius įgūdžius.

5. Programą sudaro atskiri moduliai, kurie taikomi tam tikrų profesinės sveikatos specialistų grupių profesiniam tobulinimui.

 

II. REIKALAVIMAI PROGRAMOS TURINIUI

 

6. Asmenų, įgijusių medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją (baigusių vientisąsias medicinos studijas) ir siekiančių dirbti įmonėje profesinės sveikatos specialistu, profesinio tobulinimo kursai turi trukti ne trumpiau kaip 40 valandų, juos turi sudaryti šie moduliai:

 

Modulio ir jo temų pavadinimai

Teorinių valandų skaičius

Praktinio ir savarankiško darbo valandų skaičius

6.1. Modulis – Profesinės sveikatos priežiūros planavimas

6.1.1. Profesinės sveikatos priežiūros sistema ir jos teisiniai pagrindai Lietuvoje;

6.1.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) tarnybos kaip profesinės sveikatos sistemos dalis;

6.1.3. Sveikatos priežiūros vadybos naujovės profesinėje sveikatoje;

6.1.4. Sveikatos ekonomika;

6.1.5. DSS tarptautiniai aspektai: tarptautiniai teisės aktai, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, Europos Sąjungos direktyvos, Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijos.

4

 

6.2. Modulis – Profesinė sveikata

6.2.1. DSS teisės aktų nuostatos;

6.2.2. Sauga darbe, jos reglamentavimas;

6.2.3. Profesinių ligų diagnostika: profesinių ligų etiologija, patogenezė, eiga, specifiniai profilaktikos principai ir metodai, profesinės ligos įtarimas, ištyrimas, diagnozė. Laikino ir pastovaus nedarbingumo dėl profesinių ligų ekspertizė;

6.2.4. Darbdavių ir darbuotojų konsultacijos profesinių ligų prevencijos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo klausimais;

6.2.5. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas traumų, urgentinių būklių ir klinikinės mirties atvejais;

6.2.6. Būtinosios medicinos pagalbos veiksmų ir priemonių įmonėje organizavimas.

8

2

6.3. Modulis – Darbo medicina

6.3.1. Darbo sąlygos. Kenksmingi ir pavojingi darbo aplinkos veiksniai, jų reglamentavimas;

6.3.2. Darbo vietos ergonomika. Profesiniai skeleto-raumenų sistemos pakenkimai;

6.3.3. Stresas darbe: fizikiniai, organizaciniai ir kiti stresą sukeliantys veiksniai darbo vietoje;

6.3.4. Streso poveikis organizmui, nustatymas, profilaktika;

6.3.5. Sveikatos pakenkimus sukeliantys psichosocialiniai darbo veiksniai, pamaininis darbas, jo įtaka darbuotojų sveikatai;

6.3.6. Kancerogenai ir alergenai darbo aplinkoje. Profesiniai alerginiai ir piktybiniai susirgimai: jų formos, sergamumas, paplitimas įvairiose profesinėse grupėse;

6.3.7. Cheminės medžiagos darbo aplinkoje ir jų sukeliama profesinė patologija;

6.3.8. Fizikiniai veiksniai darbo aplinkoje ir jų sukeliama profesinė patologija;

6.3.9. Biologinių veiksnių sukeltos profesinės ligos;

6.3.10. Profesiniai infekciniai susirgimai ir jų diagnostika;

6.3.11. Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka;

6.3.12. Privalomųjų darbuotojų sveikatos patikrinimų rezultatų analizė ir vertinimas;

6.3.13. Profesinės rizikos veiksnių vertinimas: profesinės rizikos sąvoka, profesinės rizikos vertinimo principai ir metodai;

6.3.14. Profesinės rizikos vertinimo teisinė reglamentacija.

14

6

6.4. Modulis – Sveikatos stiprinimas

6.4.1. Darbuotojų sveikatos stiprinimo principai ir metodai;

6.4.2. Intervencinės priemonės. Profesinių ligų, su darbu susijusių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių tyrimas;

6.4.3. Sveikatinimo veiklos programų rengimas, jų įgyvendinimas;

6.4.4. Įmonės darbuotojų įtraukimo į darbuotojų sveikatos stiprinimą būdai.

3

 

6.5. Modulis – Profesinės sveikatos administravimas ir organizavimas

6.5.1. DSS kaip verslo strategijos dalis;

6.5.2. Komandos profesinės sveikatos priežiūroje, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai;

6.5.3. Komandinio darbo principai ir jų taikymas;

6.5.4. Darbo organizavimas, jo reikšmė darbo aplinkos veiksnių prevencijoje;

6.5.5. Naudojimasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis;

6.5.6. Profesinės epidemiologijos ir biostatistikos pagrindai, profesinės sveikatos rodiklių analizė.

3

 

Iš viso:

32

8

 

7. Medicinos gydytojo veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintos atitinkamos medicinos normos pagal turimą galiojančią medicinos praktikos licenciją.

8. Asmenų, įgijusių bendros praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją (baigusių slaugos studijas) ir siekiančių dirbti įmonėje profesinės sveikatos specialistu, profesinio tobulinimo kursai turi trukti ne trumpiau kaip 120 valandų, juos turi sudaryti šie moduliai:

 

Modulio ir jo temų pavadinimai

Teorinių valandų skaičius

Praktinio ir savarankiško darbo valandų skaičius

8.1. Modulis – Profesinės sveikatos reglamentavimas

8.1.1. Darbuotojų sauga ir sveikata kaip sveikatos priežiūros sistemos dalis;

8.1.2. Darbo laiko reglamentavimas, kiti darbo teisės aspektai;

8.1.3. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarptautiniai aspektai.

8

 

8.2. Modulis – Profesinė sveikata

8.2.1. Saugos darbe teisiniai pagrindai;

8.2.2. Saugos darbe reikalavimai įmonėje ir darbuotojų darbo vietose;

8.2.3. Profesinių ligų etiologija, patogenezė, specifiniai šių ligų profilaktikos principai ir metodai;

8.2.4. Darbdavių, atstovų darbuotojų saugai ir sveikatai ir darbuotojų konsultacijos profesinių ligų prevencijos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo klausimais;

8.2.5. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai;

8.2.6. Pirmoji medicinos pagalba.

30

10

8.3. Modulis – Profesinės sveikatos priežiūra

8.3.1. Profesinės rizikos įvertinimo ir prevencijos pagrindai;

8.3.2. Profesinės rizikos veiksniai ir jų poveikis darbuotojų sveikatai;

8.3.3. Profesinių ligų, su darbu susijusių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių tyrimas;

8.3.4. Profesinės sveikatos rodikliai. Profesinių ligų statistikos pagrindai, epidemiologija.

8.3.5. Darbo organizavimas, jo reikšmė darbo aplinkos veiksnių prevencijoje;

8.3.6. Naudojimasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis;

8.3.7. Darbo organizavimas, dokumentų tvarkymo reikalavimai;

8.3.8. Imunizacija darbo vietoje.

35

15

8.4. Modulis – Sveikatos stiprinimas

8.4.1. Darbuotojų sveikatos stiprinimo principai ir metodai;

8.4.2. Intervencinės priemonės;

8.4.3. Įmonės sveikatos politikos vystymas

8.4.4. Sveikatinimo veiklos programų rengimas, jų įgyvendinimas;

8.4.5. Įmonės darbuotojų įtraukimo į darbuotojų sveikatos stiprinimą būdai.

9

3

8.5. Modulis – Profesinės sveikatos tarnybų plėtra ir vertinimas

8.5.1. Profesinės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo principai;

8.5.2. Darbuotojų sauga ir sveikata kaip verslo strategijos dalis;

8.5.3. Aktualūs sveikatos politikos klausimai.

10

 

Iš viso:

92

28

 

9. Bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės slaugytojos (slaugytojo) veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintos atitinkamos medicinos normos pagal turimą galiojančią slaugos praktikos licenciją.

10. Asmenų, įgijusių medicinos gydytojo (baigus vientisąsias medicinos studijas), darbo medicinos ir darbo higienos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir dirbančių įmonėje profesinės sveikatos specialistais, profesinė kvalifikacija turi būti keliama ne mažiau kaip 40 valandų kas penkeri metai, skaičiuojant nuo profesinės sveikatos specialisto darbo pradžios, apimant ne mažiau kaip du modulius, pasirenkamus iš šio sąrašo:

 

Modulio ir jo temų pavadinimai

Valandų skaičius

10.1. Modulis – Profesinės sveikatos politikos principai

10.1.1. Aktualūs darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymai Lietuvoje ir Europoje;

10.1.2. Sveikatos stiprinimas darbo vietoje. Jo reikšmė, gerinant fizinę, socialinę ir organizacinę darbo aplinką;

10.1.3. Profesinės sveikatos valdymas: kokybė ir auditas, komunikacija, informacinės technologijos;

10.1.4. Epidemiologija ir statistika profesinėje sveikatoje.

12

10.2. Modulis – Gydytojo vaidmuo, plėtojant Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas

10.2.1. Įrodymais pagrįsta darbo medicina, sveikata ir sauga;

10.2.2. Vadovavimas profesinės sveikatos specialistams ir jų darbui daugiaprofilinėje komandoje;

10.2.3. Įvairių sričių mokslo tiriamųjų darbų, tiriančių ir vertinančių darbo aplinkos poveikį sveikatai, skatinimas;

10.2.4. Užduočių planavimas ir organizavimas, efektyviau panaudojant daugiaprofilinės komandos išteklius;

10.2.5. Darbo organizavimo plėtra ir darbo kultūros, remiančios sveikatą ir saugą darbe, skatinimas.

8

10.3. Modulis – Profesinės rizikos veiksnių biologinio poveikio ir biologinio efekto stebėsena

10.3.1. Rizikos kontrolė ir valdymas darbo vietose;

10.3.2. Gebėjimas identifikuoti ir įvertinti poveikį sveikatai, atsirandantį dėl kenksmingų veiksnių darbo vietoje;

10.3.3. Darbuotojų konsultavimas dėl aplinkos toksikologijos, pagrindinių toksinių medžiagų, su kuriomis susiduriama darbo vietoje;

10.3.4. Fizikinių, cheminių, ergonominių, psichosocialinių, biologinių, taip pat naujai atsirandančių rizikos veiksnių poveikio sveikatai vertinimas;

10.3.5. Politikos formavimas įmonėje, siekiant pašalinti kenksmingų veiksnių poveikį.

14

10.4. Modulis – Darbuotojų sveikatos vertinimas ir priežiūra.

10.4.1. Darbuotojų sveikatos stebėjimas pagal reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

10.4.2. Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarkos pakeitimai;

10.4.3. Profesinės ligos įtarimas, ištyrimas, diagnostika, jų prevencija;

10.4.4. Laikino ir pastovaus nedarbingumo dėl profesinių ligų ekspertizė.

10

 

11. Asmenų, įgijusių visuomenės sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją (baigus visuomenės sveikatos studijas) ir dirbančių įmonėje profesinės sveikatos specialistu, profesinė kvalifikacija turi būti keliama ne mažiau kaip 40 valandų kas penkeri metai, skaičiuojant nuo profesinės sveikatos specialisto darbo pradžios, apimant ne mažiau kaip du modulius, pasirenkamus iš šio sąrašo:

 

Modulio ir jo temų pavadinimai

Valandų skaičius

11.1. Modulis – Profesinės sveikatos srities teisės aktų įdiegimas įmonėje

11.1.1. Pasaulinės sveikatos organizacijos patvirtintas Globalinis profesinės sveikatos veiksmų planas;

11.1.2. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos profesinės sveikatos srityje;

11.1.3. Saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje.

6

11.2. Modulis – Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėje

11.2.1. Profesinės sveikatos tarnybų vaidmuo Lietuvoje;

11.2.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pagrindiniai uždaviniai, struktūra, ištekliai ir vizija pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas;

11.2.3. Sveikatos ekonomikos, rinkodaros ir verslo vadybos principai;

11.2.4. Naudojimasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, analizuojant sveikatos rodiklius.

10

11.3. Modulis – Profesinės sveikatos administravimas ir organizavimas

11.3.1. Darbuotojų sauga ir sveikata kaip verslo strategijos įmonėje dalis;

11.3.2. Komandinio darbo principai ir jų taikymas;

11.3.3. Darbo organizavimas, jo reikšmė darbo aplinkos veiksnių prevencijoje;

11.3.4. Bendravimo meno elementų taikymas, siekiant geresnių profesinės sveikatos tikslų.

6

11.4. Modulis – Darbo aplinkos veiksniai, jų valdymas ir poveikio sveikatai vertinimas

11.4.1. Darbo sąlygos, profesinės rizikos veiksniai – kancerogenai, mutagenai, alergenai, fizikiniai, cheminiai, biologiniai, ergonominiai ir psichosocialiniai veiksniai;

11.4.2. Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, profilaktiniai sveikatos tikrinimai, rezultatų analizė ir jų vertinimas;

11.4.3. Profesinės ir su darbu susiję ligos. Jų etiologija, patogenezė, specifiniai profilaktikos principai.

14

11.5. Modulis – Sveikatinimo veiklos programų rengimas, jų įgyvendinimas

11.5.1. Sveikatos stiprinimo darbe koncepcija;

11.5.2. Sveikatos stiprinimo darbe veiklos sritys;

11.5.3. Geros praktikos sveikatos stiprinimo modeliai darbo vietose Europoje ir pasaulyje.

8

 

12. Asmenų, įgijusių bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją (baigusių slaugos studijas) ir dirbančių įmonėje profesinės sveikatos specialistu, profesinė kvalifikacija turi būti keliama ne mažiau kaip 40 valandų kas penkeri metai, skaičiuojant nuo profesinės sveikatos specialisto darbo pradžios, apimant ne mažiau kaip du modulius, pasirenkamus iš šio sąrašo:

 

Modulio ir jo temų pavadinimai

Valandų skaičius

12.1. Modulis – Sveikatos stiprinimo darbe principai

12.1.1. Darbo pajėgumą skatinančių veiklų ir metodų taikymas;

12.1.2. Darbo aplinkos rizikos veiksniai ir jų poveikis sveikatai;

12.1.3. Darbo aplinkos tyrimai;

12.1.4. Intervencinės priemonės;

12.1.5. Darbo apsauga / reglamentavimas;

12.1.6. Ekologinė sveikatos priežiūra.

6

12.2. Modulis – Profesinės sveikatos slaugytojas

12.2.1. Profesinės saugos ir sveikatos slaugytojo pagrindai;

12.2.2. Profesinės saugos ir sveikatos slaugytojo darbo plėtra;

12.2.3. Rinkodaros ir komunikacijos metodai.

8

12.3. Modulis – Profesinės sveikatos tarnybos planavimas

12.3.1. Aktualūs sveikatos politikos klausimai;

12.3.2. Darbuotojų sauga ir sveikata kaip sveikatos priežiūros sistemos dalis;

12.3.3. Darbo laiko ir darbo teisės reglamentavimas;

12.3.4. Sveikatos ekonomika;

12.3.5. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarptautiniai aspektai.

10

12.4. Modulis – Darbuotojų saugos ir sveikatos veiklų administravimas

12.4.1. Paslaugų ir ekspertų organizacijos;

12.4.2. Organizacinės sistemos sveikatos ir aplinkos rodiklių vertinimui;

12.4.3. Strategijų planavimas ir įgyvendinimas;

12.4.4. Darbuotojų sauga ir sveikata – socialiai atsakingos įmonės veiklos dalis.

8

12.5. Modulis – Profesinės sveikatos tarnybų plėtra ir vertinimas

12.5.1. Epidemiologija;

12.5.2. Mokslinių tyrimų darbo vietoje planavimas ir organizavimas;

12.5.3. Tyrimo metodai;

12.5.4. Profesinės sveikatos tarnybų veiklos efektyvumo ir kokybės vertinimas.

12

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Įstaiga, turinti teisę vykdyti neformalųjį švietimą, vadovaudamasi Aprašu rengia ir tvirtina profesinio tobulinimo kursų atskirų modulių planus pagal šiuo įsakymu patvirtintą profesinės sveikatos specialistų profesinio tobulinimo kursų modulio plano formos pavyzdį. Profesinio tobulinimo kursų atskirų modulių planai turi būti suderinti su Sveikatos apsaugos ministerija.

14. Kvalifikacijos reikalavimai mokymo įstaigų lektoriams, dalyvaujantiems profesinės sveikatos specialistų mokyme:

14.1. turėti atitinkamos dėstomai temai studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

14.2. turėti praktinių žinių pagrindus profesinės sveikatos srityje.

15. Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu arba įstaigos, turinčios teisę vykdyti neformalųjį švietimą, iniciatyva, atsižvelgiant į teisės aktų bei profesinio tobulinimo poreikių pokyčius, profesinio tobulinimo kursų modulio turinys turi būti papildomas ir atnaujinamas, bet ne rečiau kaip kas penkeri metai. Pakeistas modulio planas iš naujo derinamas 13 punkte nurodyta tvarka.

16. Asmeniui, baigusiam profesinio tobulinimo kursų modulį, gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą ir (ar) išlaikiusiam teorinių žinių testą raštu (teisingai atsakiusiam ne mažiau kaip 70 proc. testo klausimų), profesinį tobulinimą vykdanti įstaiga išduoda profesinio tobulinimo kursų modulio baigimo pažymėjimą. Atestuojamojo žinias įvertinus nepatenkinamai leidžiama pakartotinai jas tikrinti ne anksčiau kaip po dviejų savaičių. Profesinio tobulinimo kursų modulio baigimo pažymėjime nurodoma institucija, suteikusi profesinės sveikatos žinias, pažymėjimo registracijos numeris bei išdavimo data, modulio turinys bei trukmė, modulio plano suderinimo su Sveikatos apsaugos ministerija data ir atestuojamojo žinių įvertinimo rezultatas.

17. Darbdavys turi užtikrinti, kad jo įstaigoje dirbančių profesinės sveikatos specialistų profesinė kvalifikacija atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka tobulintų savo profesinę kvalifikaciją bei turėtų tai įrodančius dokumentus (Profesinio tobulinimo kursų modulių pažymėjimus). Šių pažymėjimų kopijos saugomos darbdavio nustatyta tvarka ir pateikiamos kontroliuojančių institucijų prašymu.

 

_________________


FORMA PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2010 m. rugpjūčio 9 d.

įsakymu Nr. V-704

 

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ PROFESINIO TOBULINIMO KURSŲ MODULIO PLANAS

 

___________________________________________________________________________

(švietimo įstaigos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(profesinio tobulinimo kursų pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(modulio pavadinimas)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis modulio planas skirtas ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2. Mokymo dalyvis, baigęs modulį, turi žinoti: _____

3. Mokymo dalyvis, baigęs modulį, turi gebėti: _____

 

4. Maksimalus besimokančiųjų skaičius grupėje:

teorinių užsiėmimų metu – .......... asm.,

pratybų metu – .......... asm.

 

II. MODULIO TURINYS

 

Temos pavadinimas

Turinys

Akademinių valandų skaičius

Lektorius

iš viso

paskaitoms

pratyboms

 

1. .....

 

 

 

 

 

2. .....

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

III. PROFESINIO TOBULINIMO METODAI

 

(Aprašomi profesinio tobulinimo metodai ir metodikos)

 

 

 

 

IV. ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS

 

(Aprašoma žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo procedūra)

 

 

 

 

V. PRIEDAI

 

1. Lektorių gyvenimo aprašymai.

2. Mokymo priemonių sąrašas.

3. Praktinių užduočių aprašymai.

4. Literatūros sąrašas.

 

______________________________

 

TVIRTINU

 

_____________                ________________                   _______              _______

(pareigos)                                 (v., pavardė)                         (parašas)                 (data)

 

A. V.

 

SUDERINTA

 

_____________                ________________                   _______              _______

(pareigos)                                 (v., pavardė)                         (parašas)                 (data)

 

A. V.

 

_________________