MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLAS

 

Priimtas Madride 1989 m. birželio 27 d.

 

Protokolo straipsnių sąrašas

 

1 straipsnis:

Madrido sąjungos nariai

2 straipsnis:

Apsaugos įgijimas tarptautinės registracijos būdu

3 straipsnis:

Tarptautinė paraiška

3bis straipsnis:

Teritorinis galiojimas

3ter straipsnis:

Teritorinio išplėtimo prašymas

4 straipsnis:

Tarptautinės registracijos galiojimas

4bis straipsnis:

Nacionalinės arba regioninės registracijos pakeitimas tarptautine registracija

5 straipsnis:

Atsisakymas suteikti apsaugą bei tarptautinės registracijos galiojimo nutraukimas tam tikrose susitariančiosiose šalyse

5bis straipsnis:

Teisėto atskirų ženklo elementų panaudojimo dokumentinis patvirtinimas

5ter straipsnis:

Tarptautinio registro įrašų kopijos; naujumo paieškos; Tarptautinio registro išrašai

6 straipsnis:

Tarptautinės registracijos galiojimo trukmė; tarptautinės registracijos priklausomumas ir nepriklausomumas

7 straipsnis:

Tarptautinės registracijos pratęsimas

8 straipsnis:

Rinkliavos už tarptautinės paraiškos padavimą ir registraciją

9 straipsnis:

Įrašas apie tarptautinės registracijos savininko pasikeitimą

9bis straipsnis:

Tam tikrų su tarptautine registracija susijusių dalykų įrašai

9ter straipsnis:

Rinkliavos už tam tikrus įrašus

9quater straipsnis:

Bendra kelių susitariančiųjų šalių tarnyba

9quinquies straipsnis:

Tarptautinės registracijos pavertimas nacionalinėmis ar regioninėmis paraiškomis

9sexies straipsnis:

Madrido (Stokholmo) sutarties garantijos

10 straipsnis:

Asamblėja

11 straipsnis:

Tarptautinis biuras

12 straipsnis:

Finansai

13 straipsnis:

Tam tikrų protokolo straipsnių pataisos

14 straipsnis:

Tapimas protokolo dalyviu; įsigaliojimas

15 straipsnis:

Denonsavimas

16 straipsnis:

Pasirašymas; kalbos; depozitaro funkcijos

 

1 straipsnis

Madrido sąjungos nariai

 

Valstybės – šio protokolo narės (toliau – susitariančios valstybės), net ir nebūdamos 1967 metais Stokholme peržiūrėtos ir 1979 metais papildytos Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos (toliau – Madrido (Stokholmo) sutartis) narės bei 14(1)(b) straipsnyje nurodytos organizacijos – šio protokolo narės (toliau – susitariančios organizacijos), yra tos pačios sąjungos, kuriai priklauso prie Madrido (Stokholmo) sutarties prisijungusios šalys, narės. Šiame protokole susitariančiomis šalimis vadinamos tiek susitariančios valstybės, tiek susitariančios organizacijos.

 

2 straipsnis

Apsaugos įgijimas tarptautinės registracijos būdu

 

(1) Jeigu paraiška ženklui registruoti yra paduota susitariančiosios šalies tarnybai arba jeigu ženklas yra registruotas susitariančiosios šalies tarnybos registre, asmuo, kurio vardu ta paraiška (toliau – pagrindinė paraiška) yra paduota arba ta registracija (toliau – pagrindinė registracija) yra atlikta, pagal šio protokolo nuostatas įgyja savo ženklo apsaugą susitariančiųjų šalių teritorijoje, užregistravęs tą ženklą Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos Tarptautinio biuro registre (toliau – atitinkamai tarptautinė registracija, Tarptautinis registras, Tarptautinis biuras ir Organizacija), su sąlyga, kad:

(i)        asmuo, kurio vardu ta paraiška paduota ar ta registracija atlikta, yra arba pilietis tos susitariančios valstybės, kurios tarnybai paduota pagrindinė paraiška ar kurios tarnyba atliko pagrindinę registraciją, arba turi toje susitariančioje valstybėje nuolatinę gyvenamąją vietą, arba turi nefiktyvią veikiančią pramonės ar prekybos įmonę,

(ii)       asmuo, kurio vardu ta paraiška paduota ar ta registracija atlikta, yra arba tai susitariančiai organizacijai, kurios tarnybai paduota pagrindinė paraiška ar kurios tarnyba atliko pagrindinę registraciją, priklausančios valstybės – narės pilietis, arba tos susitariančios organizacijos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, arba turi nefiktyvią veikiančią pramonės ar prekybos įmonę.

(2) Tarptautinės registracijos paraiška (toliau – tarptautinė paraiška) tarnybos (toliau – kilmės šalies tarnyba), kuriai buvo paduota pagrindinė paraiška arba kuri atliko pagrindinę registraciją, tarpininkavimu paduodama Tarptautiniam biurui.

(3) Šiame protokole tarnyba arba susitariančiosios šalies tarnyba vadinama tokia tarnyba, kuri susitariančiosios šalies vardu atlieka ženklų registraciją, o ženklais – prekių ir paslaugų ženklai.

(4) Jeigu susitariančioji šalis yra valstybė, šiame protokole susitariančiosios šalies teritorija vadinama tokios valstybės teritorija, o jeigu susitariančioji šalis yra tarpvalstybinė organizacija, – teritorija, kurioje galioja tokios tarpvalstybinės organizacijos steigiamoji sutartis.

 

3 straipsnis

Tarptautinė paraiška

 

(1) Pagal šį protokolą kiekviena tarptautinė paraiška paduodama taisyklėse nustatytos formos blanke. Kilmės šalies tarnyba patvirtina, kad tarptautinėje paraiškoje pateikiami duomenys atitinka patvirtinimo metu pagrindinėje paraiškoje arba pagrindinėje registracijoje esančius duomenis. Be to, ši tarnyba nurodo:

(i)          jeigu tai – pagrindinė paraiška, – jos datą ir numerį,

(ii)         jeigu tai – pagrindinė registracija, – jos datą ir numerį, taip pat paraiškos, pagal kurią buvo atlikta pagrindinė registracija, datą ir numerį.

Kilmės šalies tarnyba nurodo ir tarptautinės paraiškos datą.

(2) Pareiškėjas privalo nurodyti prekes ir paslaugas, kurioms skirto ženklo apsaugos prašo, ir, jei įmanoma, atitinkamą Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti klasę ar klases. Jeigu pareiškėjas jų nenurodo, Tarptautinis biuras klasifikuoja šias prekes ir paslaugas pagal atitinkamas minėtos klasifikacijos klases. Pareiškėjo nurodytas klases, bendradarbiaudamas su kilmės šalies tarnyba, tikrina Tarptautinis biuras. Kilus nesutarimams tarp šios tarnybos ir Tarptautinio biuro, pastarojo nuomonė yra lemiama.

(3) Jeigu pareiškėjas prašo suteikti apsaugą spalvai kaip jo ženklo skiriamajam požymiui, jis privalo:

(i)       pareikšti apie tai ir savo tarptautinėje paraiškoje nurodyti spalvą ar spalvų derinius, kurių apsaugos prašo;

(ii)      kartu su paraiška pateikti spalvotas minėto ženklo kopijas, kurios turi būti pridėtos prie Tarptautinio biuro siunčiamų pranešimų. Tokių kopijų skaičių nustato taisyklės.

(4) Tarptautinis biuras nedelsdamas registruoja ženklus, kuriems paraiškos buvo paduotos remiantis 2 straipsniu. Tarptautinės registracijos data laikoma tarptautinės paraiškos gavimo kilmės šalies tarnyboje data, su sąlyga, kad Tarptautinis biuras tarptautinę paraišką gauna per du mėnesius nuo šios datos. Jei tarptautinės paraiškos per šį laiką negaunama, tarptautinės registracijos data laikoma jos gavimo Tarptautiniame biure data. Tarptautinis biuras nedelsdamas praneša atitinkamų šalių tarnyboms apie tarptautinę registraciją. Tarptautiniame registre įregistruoti ženklai skelbiami Tarptautinio biuro leidžiamame periodiniame biuletenyje pagal tarptautinėje paraiškoje esančius duomenis.

(5) Kad būtų informuota apie Tarptautiniame registre įregistruotus ženklus, kiekviena tarnyba 10 straipsnyje minimos Asamblėjos (toliau – Asamblėja) nustatytomis sąlygomis gauna iš Tarptautinio biuro tam tikrą minėto biuletenio egzempliorių skaičių nemokamai ir tam tikrą skaičių – sumažinta kaina. Visos susitariančiosios šalys laiko tokį informavimą pakankamu ir nieko kito iš tarptautinės registracijos savininko reikalauti negali.

 

3bis straipsnis

Teritorinis galiojimas

 

Tarptautinės registracijos suteikiama apsauga išplečiama į bet kurią susitariančiąją šalį tiktai tarptautinę paraišką padavusio asmens arba tarptautinės registracijos savininko prašymu. Tačiau tokio prašymo negalima paduoti tik tos susitariančiosios šalies, kurios tarnyba yra kilmės šalies tarnyba, atžvilgiu.

 

3ter straipsnis

Teritorinio išplėtimo prašymas

 

(1) Prašymas išplėsti į bet kurią susitariančiąją šalį tarptautinės registracijos teikiamą apsaugą turi būti specialiai nurodytas tarptautinėje paraiškoje.

(2) Teritorinio išplėtimo prašymas gali būti paduotas ir po tarptautinės registracijos. Bet koks prašymas turi būti paduotas taisyklėse nustatytame blanke. Tarptautinis biuras nedelsdamas įrašo tokį prašymą ir apie tai praneša atitinkamai tarnybai ar tarnyboms. Įrašas skelbiamas Tarptautinio biuro leidžiamame periodiniame biuletenyje. Toks teritorinis išplėtimas įsigalioja nuo jo įrašo Tarptautiniame registre datos ir nustoja galioti pasibaigus tarptautinės registracijos, su kuria jis yra susijęs, galiojimo terminui.

 

4 straipsnis

Tarptautinės registracijos galiojimas

 

(1)(a) Nuo 3 ir 3ter straipsniuose nurodytomis sąlygomis atliktos registracijos ar įrašo datos kiekvienoje atitinkamoje susitariančiojoje šalyje ženklui suteikiama tokia pat apsauga kaip ir tuo atveju, jeigu ženklas būtų tiesiogiai pareikštas tos susitariančiosios šalies tarnyboje. Jeigu Tarptautiniam biurui 5(1) ir (2) straipsnyje nurodytomis sąlygomis nepranešama apie atsisakymą suteikti apsaugą arba jeigu atsisakymas, apie kurį buvo pranešta vadovaujantis šiuo straipsniu, vėliau atšaukiamas, ženklo apsauga atitinkamoje susitariančiojoje šalyje nuo tos datos yra tokia pati kaip ir tuo atveju, jeigu ženklą būtų įregistravusi tos susitariančiosios šalies tarnyba.

(b) 3 straipsnyje numatytas reikalavimas nurodyti prekių ir paslaugų klases neįpareigoja susitariančiųjų šalių ženklo apsaugos apimties požiūriu.

(2) Kiekviena tarptautinė registracija naudojasi prioriteto teise, numatyta Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 4 straipsnyje; formalūs reikalavimai, nustatyti to straipsnio D paragrafe, jai nėra privalomi.

 

4bis straipsnis

Nacionalinės arba regioninės registracijos pakeitimas tarptautine registracija

 

(1) Jeigu ženklas – nacionalinės ar regioninės registracijos susitariančiosios šalies tarnyboje objektas yra ir tarptautinės registracijos objektas ir jeigu abi šios registracijos yra atliktos to paties asmens vardu, tarptautinė registracija atstoja nacionalinę ar regioninę registraciją; jokios tarptautinės registracijos teikiamos teisės dėl to nėra paliečiamos, su sąlyga, kad:

(i)        tarptautinės registracijos teikiama apsauga 3ter (1) arba (2) straipsnyje nurodytomis sąlygomis galioja šiai susitariančiajai šaliai,

(ii)       visos nacionalinėje ar regioninėje registracijoje išvardytos prekės ir paslaugos yra išvardytos ir tarptautinėje registracijoje, atliekamoje šios susitariančiosios šalies atžvilgiu,

(iii)      toks išplėtimas įsigalioja nuo nacionalinės ar regioninės registracijos datos.

(2) (1) punkte nurodyta tarnyba pagal pareiškimą privalo padaryti savo registre žymą apie tarptautinę registraciją.

 

5 straipsnis

Atsisakymas suteikti apsaugą bei tarptautinės registracijos galiojimo nutraukimas tam tikrose susitariančiosiose šalyse

 

(1) Jeigu leidžia įstatymai, bet kuri susitariančiosios šalies tarnyba, kuriai Tarptautinis biuras 3ter (1) arba (2) straipsnyje nurodytomis sąlygomis praneša apie tarptautinės registracijos suteikiamos apsaugos išplėtimą į tą šalį, turi teisę pranešimu apie atsisakymą suteikti apsaugą pareikšti, kad šioje susitariančiojoje šalyje ženklui – tokio išplėtimo objektui apsauga negali būti suteikta. Toks atsisakymas gali būti pagrįstas tik tokiais motyvais, kurie Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos numatytomis sąlygomis galėtų būti taikomi apie atsisakymą suteikti apsaugą pranešančioje tarnyboje tiesiogiai pareiškiamam ženklui. Tačiau negalima atsisakyti suteikti apsaugą arba ją apriboti vien dėl to, kad įstatymai leidžia registruoti tik ribotą klasių arba prekių ar paslaugų skaičių.

(2)(a) Bet kuri tokia teise norinti pasinaudoti tarnyba per jos taikomų įstatymų nustatytą laiką, bet, kaip nurodyta (b) ir (c) papunkčiuose, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo tos dienos, kada Tarptautinis biuras išsiunčia tai tarnybai (1) punkte nurodytą pranešimą apie išplėtimą, praneša Tarptautiniam biurui apie atsisakymą, nurodydama visus jo motyvus.

(b) Neatsižvelgdama į (a) papunkčio reikalavimus, bet kuri susitariančioji šalis gali pareikšti, kad pagal šį protokolą atliktoms tarptautinėms registracijoms (a) papunktyje nurodytas vienerių metų terminas keičiamas į 18 mėnesių.

(c) Tokiame pareiškime taip pat gali būti nurodyta, kad apie atsisakymą suteikti apsaugą dėl gauto protesto prieš apsaugos suteikimą minėtos susitariančiosios šalies tarnyba gali pranešti Tarptautiniam biurui ir pasibaigus 18 mėnesių terminui. Tarnyba ir po 18 mėnesių gali pranešti apie atsisakymą suteikti bet kokios tarptautinės registracijos apsaugą, bet tik tuo atveju, jeigu:

(i)        prieš pasibaigiant 18 mėnesių terminui praneša Tarptautiniam biurui apie galimybę pareikšti protestą ir pasibaigus 18 mėnesių,

(ii)       apie atsisakymą suteikti apsaugą dėl gauto protesto pranešama praėjus ne daugiau kaip septyniems mėnesiams nuo protesto padavimo datos; jeigu protesto padavimo terminas pasibaigia greičiau negu po septynių mėnesių, apie atsisakymą suteikti apsaugą turi būti pranešta per vieną mėnesį nuo protesto padavimo termino pabaigos.

(d) Bet koks (b) arba (c) papunkčiuose nurodytas pareiškimas gali būti įrašytas 14(2) straipsnyje nurodytuose dokumentuose; tokio pareiškimo data yra šio protokolo įsigaliojimo pareiškėjos – valstybės ar tarpvalstybinės organizacijos atžvilgiu data. Toks pareiškimas gali būti padarytas ir vėliau; tokiu atveju pareiškimas įsigalioja po trijų mėnesių nuo tos dienos, kada jį gauna Organizacijos generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius), arba nuo bet kurios vėlesnės datos, nurodytos pareiškime dėl bet kokios tarptautinės registracijos, kurios data sutampa su faktiška pareiškimo data arba yra vėlesnė.

(e) Pasibaigus dešimties metų terminui nuo šio protokolo įsigaliojimo, Asamblėja patikrina (a)-(d) papunkčiuose nurodytos sistemos veikimą. Minėtų papunkčių nuostatos po to gali būti pakeistos vienbalsiu Asamblėjos sprendimu.

(3) Vieną pranešimo apie atsisakymą suteikti apsaugą egzempliorių Tarptautinis biuras nedelsdamas perduoda tarptautinės registracijos savininkui. Toks savininkas turi tokias pat galimybes gintis, kaip ir tuo atveju, jeigu jis būtų tiesiogiai pareiškęs ženklą pranešusioje apie atsisakymą suteikti apsaugą tarnyboje. Gavęs informaciją (2)(c)(i) punkte nurodytomis sąlygomis, Tarptautinis biuras nedelsdamas perduoda šią informaciją tarptautinės registracijos savininkui.

(4) Paprašytas Tarptautinis biuras praneša atsisakymo suteikti ženklui apsaugą motyvus bet kuriai suinteresuotai šaliai.

(5) Bet kuri tarnyba, (1) ir (2) punktuose nurodytomis sąlygomis nepranešusi Tarptautiniam biurui apie bet kokį laikiną ar galutinį atsisakymą suteikti konkrečios tarptautinės registracijos apsaugą, praranda (1) punkte nurodytos teisės privalumus tos tarptautinės registracijos atžvilgiu.

(6) Kompetentingi susitariančiosios šalies organai negali nutraukti tarptautinės registracijos galiojimo tos susitariančiosios šalies teritorijoje, iš anksto nesuteikę tokios tarptautinės registracijos savininkui galimybės ginti savo teises. Apie galiojimo nutraukimą pranešama Tarptautiniam biurui.

 

5bis straipsnis

Teisėto atskirų ženklo elementų naudojimo dokumentinis patvirtinimas

 

Ženkle esančių atskirų elementų, pavyzdžiui, herbų, herbų skydų, portretų, pasižymėjimo ženklų, titulų, firmų vardų, asmenvardžių, išskyrus pareiškėjų vardus, arba kitų panašių užrašų naudojimo teisėtumui patvirtinti tuo atveju, jeigu šito pareikalauja susitariančiųjų šalių tarnybos, nereikia nieko kito, tik ženklo kilmės šalies tarnybos patvirtinamojo dokumento.

 

5ter straipsnis

Tarptautinio registro įrašų kopijos; naujumo paieškos; Tarptautinio registro išrašai

 

(1) Tarptautinis biuras bet kurio taisyklėse nustatytą rinkliavą sumokėjusio asmens prašymu pateikia registro įrašo apie konkretų ženklą kopiją.

(2) Tarptautinis biuras už mokestį gali atlikti ir naujumo paiešką tarp ženklų – tarptautinės registracijos objektų.

(3) Tarptautinio registro išrašų, kurių prašoma norint pateikti vienai iš susitariančiųjų šalių, legalizuoti nereikia.

 

6 straipsnis

Tarptautinės registracijos galiojimo trukmė; tarptautinės registracijos priklausomumas ir nepriklausomumas

 

(1) Tarptautinis biuras atlieka ženklo registraciją dešimčiai metų su galimybe ją pratęsti 7 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

(2) Praėjus penkeriems metams, tarptautinė registracija toliau nurodytomis sąlygomis tampa nepriklausoma nuo pagrindinės paraiškos, nuo pagal tokią paraišką atliktos registracijos arba nuo pagrindinės registracijos.

(3) Negalima prašyti tarptautinės registracijos teikiamos apsaugos (nepriklausomai nuo to, ar ji buvo teisių perdavimo objektas), jeigu per penkerius metus nuo tarptautinės registracijos datos pagrindinė paraiška, jos pagrindu atlikta registracija arba pagrindinė registracija buvo atšaukta, pasibaigė jos galiojimas, jos buvo atsisakyta arba jeigu buvo priimtas galutinis sprendimas ją atmesti, panaikinti, anuliuoti ar paskelbti negaliojančia visoms arba daliai tarptautinėje registracijoje išvardytų prekių ir paslaugų. Ta pati tvarka galioja, jeigu:

(i)           dėl apeliacijos ginčijant sprendimą nesuteikti pagrindinei paraiškai galios;

(ii)          dėl ieškinio, reikalaujančio atšaukti pagrindinę paraišką, panaikinti, anuliuoti ar paskelbti negaliojančia registraciją, atliktą pagrindinės paraiškos ar pagrindinės registracijos pagrindu;

(iii)         dėl paduoto protesto prieš pagrindinę paraišką

praėjus penkerių metų terminui priimamas galutinis sprendimas atmesti, panaikinti, anuliuoti ar paskelbti negaliojančia pagrindinę paraišką, jos pagrindu atliktą registraciją ar pagrindinę registraciją, su sąlyga, kad tokia apeliacija, ieškinys ar protestas buvo pareikšti prieš pasibaigiant minėtam terminui. Ta pati tvarka galioja ir tuo atveju, jeigu, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, pagrindinė paraiška atšaukiama ar atsisakoma pagal pagrindinę paraišką atliktos registracijos arba pagrindinės registracijos, su sąlyga, kad atšaukimo ar atsisakymo metu minima paraiška arba registracija buvo (i), (ii) arba (iii) punktuose nurodytos procedūros objektas ir kad tokia procedūra prasidėjo prieš pasibaigiant minėtam terminui.

(4) Vadovaudamasi taisyklėmis, kilmės šalies tarnyba praneša Tarptautiniam biurui apie (3) punkte numatytus reikšmingus faktus bei sprendimus; vadovaudamasis taisyklėmis, Tarptautinis biuras informuoja suinteresuotas šalis ir atitinkamu būdu apie tai paskelbia. Esant reikalui, kilmės šalies tarnyba prašo Tarptautinį biurą anuliuoti tarptautinę registraciją tam tikra nustatyta tvarka, o Tarptautinis biuras imasi atitinkamų priemonių.

 

7 straipsnis

Tarptautinės registracijos pratęsimas

 

(1) Pasibaigus ankstesniam galiojimo terminui, bet kuri tarptautinė registracija gali būti pratęsta dešimčiai metų, sumokėjus pagrindinį mokestį ir, atsižvelgiant į 8(7) straipsnį, 8(2) straipsnyje numatytus papildomus ir pridėtinius mokesčius.

(2) Pratęsiant registraciją, negalima daryti jokių pakeitimų, palyginti su ankstesnės tarptautinės registracijos paskutiniuoju pavidalu.

(3) Iki apsaugos termino pabaigos likus šešiems mėnesiams, Tarptautinis biuras neoficialiu pranešimu primena tarptautinės registracijos savininkui ir jo patikėtiniui, jeigu toks yra, tikslią apsaugos pabaigos datą.

(4) Sumokėjus taisyklėse numatytą papildomą rinkliavą, tarptautinės registracijos pratęsimui suteikiamas lengvatinis šešių mėnesių terminas.

 

8 straipsnis

Rinkliavos už tarptautinės paraiškos padavimą ir registraciją

 

(1) Kilmės šalies tarnyba gali savo nuožiūra nustatyti ir savo naudai imti iš tarptautinės registracijos pareiškėjo arba iš tarptautinės registracijos savininko rinkliavą už tarptautinės registracijos paraiškos padavimą arba už tarptautinės registracijos galiojimo pratęsimą.

(2) Ženklas registruojamas Tarptautiniame biure, jeigu iš anksto yra sumokėtas tarptautinis mokestis, kaip numatyta (7)(a) punkte, susidedantis iš:

(i)           pagrindinio mokesčio;

(ii)          papildomo mokesčio už kiekvieną Tarptautinės klasifikacijos klasę, jei jų daugiau kaip trys, prie kurios priskirtos ženklu žymimos prekės ir paslaugos;

(iii)         pridėtinio mokesčio už kiekvieną prašymą išplėsti apsaugą 3ter straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

(3) Jei prekių ar paslaugų klasių skaičius buvo nustatytas ar užginčytas Tarptautinio biuro, (2)(ii) punkte nurodytas papildomas mokestis gali būti sumokėtas taisyklėse nurodytu laikotarpiu, nekeičiant tarptautinės registracijos datos. Jeigu minėtam terminui pasibaigus papildomas mokestis nesumokamas arba prekių ar paslaugų sąrašas pareiškėjo nesumažinamas iki reikalaujamos apimties, tarptautinės registracijos paraiška laikoma atšaukta.

(4) Metines pajamas, susidariusias iš įvairių įplaukų už tarptautinę registraciją, išskyrus (2) punkto (ii) ir (iii) papunkčiuose minimus mokesčius, Tarptautinis biuras lygiomis dalimis paskirsto susitariančiosioms šalims, atėmęs su šio protokolo įgyvendinimu susijusias išlaidas ir sąnaudas.

(5) Sumos, susidariusios iš (2)(ii) punkte numatytų papildomų mokesčių, kiekvieniems metams pasibaigus paskirstomos suinteresuotoms susitariančiosioms šalims proporcingai skaičiui ženklų, kuriems buvo prašyta suteikti apsaugą kiekvienoje iš jų per tuos metus; pilną ekspertizę atliekančių susitariančiųjų šalių atžvilgiu šis skaičius apskaičiuojamas pagal taisyklėse nustatytą koeficientą.

(6) Iš (2)(iii) punkte numatytų pridėtinių mokesčių susidariusios sumos paskirstomos 5 punkte nustatyta tvarka.

(7)(a) Bet kuri susitariančioji šalis gali pareikšti, kad už kiekvieną tarptautinę registraciją, kurioje ji yra minima 3ter straipsnyje nurodytomis sąlygomis, ir už tos registracijos galiojimo pratęsimą vietoj įplaukų, susidedančių iš papildomų ir pridėtinių rinkliavų dalies, ji nori imti mokestį (toliau – individualus mokestis), kurio dydis nurodomas pareiškime ir kuris gali būti keičiamas vėlesniuose pareiškimuose, tačiau negali būti didesnis už sumą, kurią minimos susitariančiosios šalies tarnyba turi teisę gauti iš pareiškėjo už ženklo įregistravimą minimos tarnybos registre dešimties metų laikotarpiui arba iš registracijos savininko už tos registracijos galiojimo pratęsimą dešimčiai metų; ši suma gali būti sumažinta dėl tarptautinės procedūros atsirandančių santaupų dydžiu. Jeigu mokamas toks individualus mokestis,

(i)          jokių (2)(ii) punkte nurodytų papildomų mokesčių mokėti nereikia, jeigu pareiškimą pagal šį papunktį pateikė 3ter straipsnyje minimos susitariančiosios šalys, ir

(ii)         jokių (2)(iii) punkte nurodytų pridėtinių mokesčių mokėti nereikia jokiai pagal šį papunktį pareiškimą pateikusiai susitariančiajai šaliai.

(b) Bet koks (a) papunktyje nurodytas pareiškimas gali būti įrašytas 14(2) straipsnyje minimuose dokumentuose; tokio pareiškimo data yra šio protokolo įsigaliojimo pareiškėjos – valstybės ar tarptautinės organizacijos atžvilgiu data. Toks pareiškimas gali būti padarytas ir vėliau; tokiu atveju pareiškimas įsigalioja po trijų mėnesių nuo tos dienos, kai jį gauna Generalinis direktorius, arba nuo bet kurios vėlesnės datos, nurodytos pareiškime dėl bet kokios tarptautinės registracijos, kurios data sutampa su faktiška pareiškimo data arba yra vėlesnė.

 

9 straipsnis

Įrašas apie tarptautinės registracijos savininko pasikeitimą

 

Arba asmens, kurio vardu atlikta tarptautinė registracija, arba suinteresuotos tarnybos prašymu ex officio, arba suinteresuoto asmens prašymu Tarptautinis biuras įrašo Tarptautiniame registre apie bet kokį tokios registracijos savininko pasikeitimą visose ar tose susitariančiosiose šalyse, kurių teritorijoje minima registracija galioja visoms arba kai kurioms joje nurodytoms prekėms ir paslaugoms, su sąlyga, kad naujasis savininkas yra asmuo, pagal 2(1) straipsnį turintis teisę paduoti tarptautines paraiškas.

 

9bis straipsnis

Tam tikrų su tarptautine registracija susijusių dalykų įrašai

 

Tarptautinis biuras Tarptautiniame registre įrašo apie:

(i)           bet kokį tarptautinės registracijos savininko pavadinimo ar adreso pasikeitimą,

(ii)          tarptautinės registracijos savininko atstovo paskyrimą ir kitas svarbias žinias apie tokį patikėtinį,

(iii)         bet kokį tarptautinėje registracijoje nurodytų prekių ir paslaugų apribojimą visose ar kai kuriose susitariančiosiose šalyse,

(iv)         bet kokį tarptautinės registracijos atsisakymą, anuliavimą arba paskelbimą negaliojančia visose arba kai kuriose susitariančiosiose šalyse,

(v)          bet kokį kitą svarbų taisyklėse nurodytą faktą apie teises į ženklą – tarptautinės registracijos objektą.

 

9ter straipsnis

Rinkliavos už tam tikrus įrašus

 

Už bet kokius 9 arba 9bis straipsniuose nurodytus įrašus gali būti imama rinkliava.

 

9quater straipsnis

Bendra kelių susitariančiųjų šalių tarnyba

 

(1) Jei kelios susitariančios valstybės susitaria unifikuoti nacionalinius ženklų įstatymus, jos gali pranešti Generaliniam direktoriui, kad:

(i)           kiekvienos iš šių valstybių nacionalinė tarnyba pakeičiama bendra tarnyba,

(ii)          jų teritorijų visuma laikoma viena valstybe, kurioje taikomos visos ar dalis ankstesniuose straipsniuose pateiktų nuostatų, taip pat 9quinquies ir 9sexies straipsnių nuostatos.

(2) Toks pranešimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius perduoda jį kitoms susitariančiosioms šalims.

 

9quinquies straipsnis

Tarptautinės registracijos pavertimas nacionalinėmis ar regioninėmis paraiškomis

 

Jeigu tarptautinė registracija kilmės šalies tarnybos prašymu 6(4) straipsnyje nurodytomis sąlygomis anuliuojama visoms ar daliai toje registracijoje išvardytų prekių ir paslaugų, buvęs tarptautinės registracijos savininkas paduoda paraišką įregistruoti tą patį ženklą bet kurios susitariančiosios šalies, kurioje galiojo tarptautinė registracija, tarnybai. Ši paraiška traktuojama taip, tarsi ji 3(4) straipsnyje nurodytomis sąlygomis būtų buvusi paduota tarptautinės registracijos arba 3ter (2) straipsnyje nurodyto teritorinio išplėtimo įrašo dieną. Jeigu toji tarptautinė registracija turėjo prioritetą, ji ir toliau jį turi, su sąlyga, kad:

(i)        minėtoji paraiška paduodama per tris mėnesius nuo tarptautinės registracijos anuliavimo datos,

(ii)       paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos iš tikrųjų atitinka tarptautinėje registracijoje atitinkamai susitariančiajai šaliai nurodytą prekių ir paslaugų sąrašą,

(iii)      tokia paraiška atitinka visus įstatymų reikalavimus, tarp jų ir keliamus rinkliavoms.

 

9sexies straipsnis

Madrido (Stokholmo) sutarties garantijos

 

(1) Kai konkrečios tarptautinės paraiškos ar tarptautinės registracijos atveju kilmės šalies tarnyba yra ir šiam protokolui, ir Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausančios valstybės tarnyba, bet kurios kitos valstybės, taip pat priklausančios ir protokolui, ir Madrido (Stokholmo) sutarčiai, teritorijoje protokolo nuostatos negalioja.

(2) Po dešimties metų nuo šio protokolo įsigaliojimo, bet ne anksčiau kaip prieš pasibaigiant penkeriems metams nuo tos dienos, kai dauguma Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausančių šalių tampa šio protokolo narėmis, Asamblėja gali trimis ketvirtadaliais balsų atšaukti (1) punktą arba apriboti jo apimtį. Asamblėjos balsavime gali dalyvauti tik tos valstybės, kurios yra ir minėtosios sutarties, ir šio protokolo narės.

 

10 straipsnis

Asamblėja

 

(1)(a) Susitariančiosios šalys ir Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausančios šalys yra tos pačios Asamblėjos narės.

(b) Kiekvienai susitariančiajai šaliai Asamblėjoje atstovauja vienas delegatas, galintis turėti pavaduotojus, patarėjus, ekspertus.

(c) Vieno kiekvienos susitariančiosios šalies delegato kelionės ir išlaikymo išlaidos sumokamos iš Sąjungos lėšų. Visų kitų kiekvienos delegacijos narių atitinkamas išlaidas sumoka ją skyrusi susitariančioji šalis.

(2) Be Madrido (Stokholmo) sutartyje numatytų funkcijų, Asamblėja taip pat:

(i)           užsiima visais šio protokolo įgyvendinimo klausimais;

(ii)          atsižvelgdama į visų Sąjungos šalių, kurios nėra šio protokolo narės, pastabas, duoda Tarptautiniam biurui nurodymus dėl šio protokolo peržiūros konferencijų rengimo;

(iii)         priima ir keičia šio protokolo įgyvendinimo taisyklių nuostatas;

(iv)         atlieka visas kitas šiame protokole numatytas funkcijas.

(3)(a) Kiekviena susitariančioji šalis Asamblėjoje turi vieną balsą. Tik Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausančias šalis liečiančiais klausimais neturi teisės balsuoti tos susitariančiosios šalys, kurios nėra šios Sutarties narės. Teisę balsuoti tik susitariančiąsias šalis liečiančiais klausimais turi tiktai šios šalys.

(b) Kvorumą sudaro pusė balsavimo konkrečiu klausimu teisę turinčių Asamblėjos narių.

(c) Nepaisant (b) papunkčio nuostatų, Asamblėja gali priimti sprendimus, jeigu bet kurios sesijos metu turinčių teisę balsuoti konkrečiu klausimu atstovaujamų Asamblėjos narių skaičius yra mažesnis nei pusė, bet lygus ar didesnis negu trečdalis tuo klausimu turinčių teisę balsuoti Asamblėjos narių skaičiaus. Tačiau tokie sprendimai, išskyrus susijusius su jos pačios procedūra, įsigalioja tik įvykdžius žemiau nurodytas sąlygas. Tarptautinis biuras išsiunčia minėtus sprendimus tiems teisę balsuoti tuo klausimu turintiems Asamblėjos nariams, kuriems joje nebuvo atstovaujama, ir siūlo jiems per tris mėnesius nuo išsiuntimo datos pranešti raštu, kaip jie balsuoja: už, prieš ar susilaiko. Jeigu šiam terminui pasibaigus balsavusių ar susilaikiusių narių skaičius pasiekia sesijos kvorumui reikalingą skaičių, tokie sprendimai įsigalioja, su sąlyga, kad tuo metu drauge susidaro ir būtina balsų dauguma.

(d) Pagal 5(2)(e), 9sexies (2), 12 ir 13(2) straipsnių nuostatas, Asamblėja priima sprendimus dviem trečdaliais dalyvavusių balsų.

(e) Susilaikiusiųjų balsai neįskaitomi.

(f) Delegatas gali atstovauti ir balsuoti tik vienos šalies vardu.

(4) Be Madrido (Stokholmo) sutartyje numatytų eilinių ir neeilinių sesijų, Asamblėja Generalinio direktoriaus šaukimu ir ketvirtadalio turinčių teisę balsuoti sesijos darbotvarkei siūlomais klausimais Asamblėjos narių prašymu renkasi į neeilinę sesiją. Tokios neeilinės sesijos darbotvarkę parengia Generalinis direktorius.

 

11 straipsnis

Tarptautinis biuras

 

(1) Tarptautinis biuras atlieka tarptautinę registraciją ir su ja susijusias funkcijas bei kitą administracinį darbą, susijusį su šiuo protokolu.

(2)(a) Vadovaudamasis Asamblėjos nurodymais, Tarptautinis biuras atlieka šio protokolo peržiūros konferencijų parengiamuosius darbus.

(b) Tarptautinis biuras gali konsultuotis su tarpvalstybinėmis ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis peržiūros konferencijų rengimo klausimais.

(c) Generalinis direktorius ir jo paskirti asmenys šiose konferencijose dalyvauja be teisės balsuoti svarstomais klausimais.

(3) Tarptautinis biuras atlieka bet kurias kitas protokolo jam pavestas funkcijas.

 

12 straipsnis

Finansai

 

Susitariančiųjų šalių atžvilgiu Sąjungos finansus reglamentuoja tos pačios kaip ir Madrido (Stokholmo) sutarties 12 straipsnio nuostatos, su sąlyga, kad bet kokia nuoroda į šios Sutarties 8 straipsnį laikoma nuoroda į šio protokolo 8 straipsnį. Be to, sutinkamai su minėtos Sutarties 12(6)(b) straipsniu, jeigu Asamblėja vienbalsiai nepriima priešingo sprendimo, susitariančiosios organizacijos priskiriamos prie I (pirmosios) įnašų klasės pagal Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės apsaugos.

 

13 straipsnis

Tam tikrų protokolo straipsnių pataisos

 

(1) Siūlymus dėl 10, 11, 12 ir šio straipsnio pataisų gali teikti bet kuri susitariančioji šalis arba Generalinis direktorius. Tokius siūlymus Generalinis direktorius perduoda susitariančiosioms šalims ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki jų svarstymo Asamblėjoje.

(2) (1) punkte minimų straipsnių pataisas priima Asamblėja trimis ketvirtadaliais dalyvių balsų, tačiau bet kuriai 10 straipsnio ir šio punkto pataisai priimti reikia keturių penktadalių dalyvių balsų.

(3) Bet kuri (1) punkte nurodytų straipsnių pataisa įsigalioja po mėnesio nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius iš trijų ketvirtadalių pataisos priėmimo metu Asamblėjai priklausiusių ir turėjusių teisę balsuoti tos pataisos klausimu valstybių ir tarpvalstybinių organizacijų gavo raštiškus pranešimus apie priėmimą, atliktą pagal konstitucinę kiekvienos šalies procedūrą. Bet kuri tokiu būdu priimta minėtų straipsnių pataisa privaloma visoms toms valstybėms ir tarpvalstybinėms organizacijoms, kurios pataisos įsigaliojimo metu yra susitariančiosios šalys arba tampa jomis po šios datos.

 

14 straipsnis

Tapimas protokolo dalyviu; įsigaliojimas

 

(1)(a) Šio protokolo dalyve gali tapti bet kuri Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos valstybė – narė.

(b) Be to, šio protokolo dalyve gali tapti bet kuri nurodytas sąlygas patenkinusi tarpvalstybinė organizacija, jeigu:

(i)           ne mažiau kaip viena tai organizacijai priklausanti valstybė – narė yra Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos dalyvė;

(ii)          ta organizacija turi regioninę ženklų registravimo tarnybą, dirbančią organizacijai priklausančioje teritorijoje, su sąlyga, kad tokia tarnyba nėra 9quater straipsnyje numatyto pranešimo subjektė.

(2) Bet kuri (1) punkte minima valstybė ar organizacija gali pasirašyti šį protokolą. Bet kuri tokia šalis ar organizacija, pasirašiusi šį protokolą, gali deponuoti jo ratifikavimo, priėmimo ar aprobavimo dokumentus, o nepasirašiusi šio protokolo, – deponuoti prisijungimo prie jo dokumentus.

(3) (2) punkte nurodyti dokumentai atiduodami saugoti Generaliniam direktoriui.

(4)(a) Šis protokolas įsigalioja po trijų mėnesių nuo keturių ratifikavimo, priėmimo, aprobavimo ar prisijungimo dokumentų deponavimo su sąlyga, kad bent vieną iš tų dokumentų atidavė saugoti Madrido (Stokholmo) sutarčiai priklausanti valstybė – narė ir kad bent vieną iš tų dokumentų atidavė saugoti Madrido (Stokholmo) sutarčiai nepriklausanti valstybė arba bet kokia (1)(b) punkte nurodyta organizacija.

(b) Šis protokolas bet kokiai kitai (1) punkte nurodytai valstybei ar organizacijai įsigalioja po trijų mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius praneša apie jo ratifikavimą, priėmimą, aprobavimą arba prisijungimą.

(5) Bet kuri (1) punkte nurodyta valstybė ar organizacija šio protokolo ratifikavimo, priėmimo arba aprobavimo ar prisijungimo prie jo dokumentuose gali pareikšti, kad apsauga, įgyta tarptautinės registracijos pagal šį protokolą būdu iki šiam protokolui įsigalint jos atžvilgiu, negali būti į ją išplėsta.

 

15 straipsnis

Denonsavimas

 

(1) Šis Protokolas galioja be laiko apribojimų.

(2) Bet kuri susitariančioji šalis gali denonsuoti šį protokolą Generaliniam direktoriui adresuotu pranešimu.

(3) Denonsavimas įsigalioja po metų nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius gauna pranešimą.

(4) Šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise negali pasinaudoti jokia susitariančioji šalis, iki sukaks penkeri metai nuo tos dienos, kada protokolas įsigaliojo tai susitariančiajai šaliai.

(5)(a) Kai ženklas yra denonsuojančioje valstybėje ar tarpvalstybinėje organizacijoje galiojančios tarptautinės registracijos objektas denonsavimo įsigaliojimo datą tokios registracijos savininkas gali paduoti denonsuojančios valstybės ar tarpvalstybinės organizacijos tarnybai paraišką įregistruoti tą patį ženklą. Ši paraiška traktuojama kaip paduotoji 3(4) straipsnyje numatytą tarptautinės registracijos datą arba 3ter (2) straipsnyje numatyto įrašo apie teritorinį išplėtimą datą; jeigu toji tarptautinė registracija turėjo prioritetą, ji ir toliau turi tokį pat prioritetą, su sąlyga, kad:

(i)           tokia paraiška paduodama per dvejus metus nuo denonsavimo įsigaliojimo datos,

(ii)          paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos iš tiesų atitinka denonsuojančiai valstybei ar tarpvalstybinei organizacijai skirtą tarptautinės registracijos prekių ir paslaugų sąrašą,

(iii)         tokia paraiška atitinka visus įstatymų reikalavimus, tarp jų ir keliamus rinkliavoms.

(b) Nuo denonsavimo įsigaliojimo datos (a) papunkčio nuostatos taikomos ir bet kuriam ženklui – tarptautinės registracijos objektui ne tik denonsuojančioje valstybėje ar tarpvalstybinėje organizacijoje, bet ir kitose susitariančiosiose šalyse, o tokios registracijos savininkas dėl denonsavimo praranda teisę paduoti tarptautines paraiškas 2(1) straipsnyje numatytomis sąlygomis.

 

16 straipsnis

Pasirašymas; kalbos; depozitaro funkcijos

 

(1)(a) Šis protokolas pasirašomas vienu egzemplioriumi anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis ir, pasibaigus jo pasirašymo Madride laikui, atiduodamas saugoti Generaliniam direktoriui. Tekstai visomis trimis kalbomis turi vienodą galią.

(b) Pasikonsultavęs su suinteresuotomis vyriausybėmis ir organizacijomis, Generalinis direktorius parengia oficialius šio protokolo tekstus arabų, kinų, vokiečių, italų, japonų, portugalų ir rusų bei kitomis Asamblėjos nurodytomis kalbomis.

(2) Šis protokolas yra atviras pasirašyti Madride iki 1989 metų gruodžio 31 dienos.

(3) Generalinis direktorius perduoda du Ispanijos vyriausybės patvirtintus pasirašytus šio protokolo egzempliorius visoms galinčioms tapti šio protokolo narėmis valstybėms ir tarpvalstybinėms organizacijoms.

(4) Generalinis direktorius registruoja šį protokolą Jungtinių Tautų Organizacijos Sekretoriate.

(5) Generalinis direktorius praneša visoms protokolui priklausančioms arba galinčiomis tapti jo valstybėms – narėms ir tarptautinėms organizacijoms apie ratifikavimo, priėmimo, aprobavimo arba prisijungimo dokumentų deponavimą, apie šio protokolo ir jo pataisų įsigaliojimą, apie bet kokį pranešimą denonsavimo klausimu ir apie bet kokį šiame protokole numatytą pareiškimą.

______________