LIETUVOS RESPUBLIKOS

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO 7, 9, 14, 15, 18, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 8 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. lapkričio 4 d. Nr. IX-2534

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 14-352; 1997, Nr. 65-1550, Nr. 97-2442; 2000, Nr. 87-2655;

2002, Nr. 123-5559; 2004, Nr. 73-2513)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 punkto pakeitimas

7 straipsnio 1 punkte vietoj žodžio „paminklosaugos“ įrašyti žodžius „kultūros paveldo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) Valstybinė kultūros paveldo komisija;“.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

8 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų pakeitimai

1. 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžio „paminklosaugos“ įrašyti žodžius „kultūros paveldo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) kartu su Valstybine kultūros paveldo komisija nustato kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos strategiją, jos įgyvendinimo politiką;“.

2. 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte vietoj žodžio „paminklosaugos“ įrašyti žodžius „kultūros paveldo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) nustato ir, aprobavus Valstybinei kultūros paveldo komisijai, tvirtina kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Registrą ir kilnojamųjų kultūros vertybių skelbimo Lietuvos kultūros paminklais kriterijus ir tvarką, skiria kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisiją;“.

 

4 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas

14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ir suderinęs su Valstybine paminklosaugos komisija“ įrašyti žodžius „aprobavus Valstybinei kultūros paveldo komisijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kilnojamąsias kultūros vertybes, remdamasis kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos išvada, aprobavus Valstybinei kultūros paveldo komisijai, į Registrą įrašo ir iš Registro išbraukia kultūros ministras.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimas

15 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „pritarus Valstybinei paminklosaugos komisijai“ įrašyti žodžius „aprobavus Valstybinei kultūros paveldo komisijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Reikšmingiausias kilnojamąsias kultūros vertybes, įtrauktas į valstybinę apskaitą, kultūros ministro siūlymu, pateiktu remiantis kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos išvadomis, aprobavus Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Vyriausybė skelbia Lietuvos kultūros paminklais.“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio 4 dalies pakeitimas

18 straipsnio 4 dalyje išbraukti sakinį „Patikrinti, kaip laikomasi reglamento reikalavimų, turi teisę ir Valstybinė paminklosaugos komisija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Kaip laikomasi į Registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų reikalavimų, kontroliuoja Kultūros vertybių apsaugos departamentas.“

 

7 straipsnis. 23 straipsnio 3 dalies pakeitimas

23 straipsnio 3 dalyje išbraukti sakinį „Patikrinti, kaip laikomasi prekybos antikvariniais daiktais taisyklių, taip pat turi teisę Valstybinė paminklosaugos komisija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Prekybą antikvariniais daiktais kontroliuoja Kultūros vertybių apsaugos departamentas ir savivaldybė.“

 

8 straipsnis. 24 straipsnio 6 dalies pakeitimas

24 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžio „paminklosaugos“ įrašyti žodžius „kultūros paveldo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Į Registrą įrašytą arba valstybiniame muziejuje ar bibliotekoje saugomą kilnojamąją kultūros vertybę iš Lietuvos Respublikos visam laikui išvežti draudžiama. Ji gali būti išvežta tik laikinai (iki 3 metų), turint Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotą leidimą. Tokia kilnojamoji kultūros vertybė, Valstybinei kultūros paveldo komisijai sutikus, iš Lietuvos Respublikos negrąžinamai gali būti išvežta tik pagal tarpvalstybinius susitarimus:

1) kilnojamųjų kultūros vertybių mainų atveju, kai kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisija nustato, kad mainais gaunama kilnojamoji kultūros vertybė neabejotinai reikšmingesnė Lietuvos kultūrai negu atiduodama kilnojamoji kultūros vertybė;

2) kilnojamosios kultūros vertybės grąžinimo valstybei, iš kurios buvo neteisėtai išvežta, atveju.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________