VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

dėl TAKSOMETRO REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE IR JO DOKUMENTŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 20 d. Nr. VA-20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2011, Nr. 97-4590), 18.11 punktu:

1. T v i r t i n u Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-20

 

TAKSOMETRo REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE iR JO dokumentų PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato taksometrų, kuriuos naudoja vežėjai, vežantys keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi), registravimo ir Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo tvarką.

2. Taisyklių privalo laikytis keleivių vežimo taksi veiklą vykdantys ūkio subjektai, taksi vairuotojai, taip pat apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojai).

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522, toliau – Tvarkos aprašas), Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 (Žin., 2012, Nr. 16-707), ir kitais teisės aktais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

darbo diena – tai vežėjo nustatytas darbo laikas per parą (pamainą) nuo taksometro įjungimo ir visų pasirengimo dirbti procedūrų pradžios iki taksometro išjungimo po darbo taksometro instrukcijoje nurodytų veiksmų atlikimo,

Taksometro kasos operacijų žurnalas – tai taksometro rodmenų apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas registravimo dokumentas, skirtas taksometru užregistruotoms įplaukoms apskaityti,

vežėjas – tai ūkio subjektas, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir vykdantis tą keleivių vežimo veiklą.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. TAKSOMETRŲ REGISTRAVIMAS

 

5. Taksometrus registruoja AVMI, kurios teritorijoje yra vežėjo buveinė/veiklos vykdymo adresas. AVMI registruoti turi būti pateikiami tik metrologiškai patikrinti taksometrai, kurių modeliai Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 (Žin., 2009, Nr. 44-1736), nustatyta tvarka įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir taksometrų kasos operacijų žurnalus.

6. Taksometrą AVMI įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti gali vežėjas ar jo įgaliotas asmuo. Už taksometro įregistravimą, perregistravimą, išregistravimą atsako vežėjas.

7. Vežėjas, įregistruodamas taksometrą AVMI, turi pateikti:

7.1. taksometro registracijos liudijimą,

7.2. laisvos formos prašymo įregistruoti taksometrą, kuriame turi būti nurodyti vežėjo duomenys (vežėjo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas), buveinės/veiklos vykdymo adresas), taksometro identifikaciniai duomenys (gamintojo, modelio pavadinimas, korpuso numeris), lengvojo taksi automobilio markė, modelis, jo valstybinis numeris, du egzempliorius,

7.3. taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį Valstybinės metrologijos tarnybos išduotą patikros liudijimą,

7.4. taksometro įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo dokumentus, nuomos sutartį ir panašiai),

7.5. asmeniui išduotą įgaliojimą, jei taksometrą registruoja vežėjo įgaliotas asmuo.

8. Taksometrai registruojami vežėjo vardu pagal vežėjo buveinės/veiklos vykdymo adresą. Taksometrai turi būti įregistruojami ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo AVMI.

9. Taksometrą įregistruojantis, perregistruojantis, išregistruojantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei jis vežėjo įgaliotas asmuo – papildomai atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

10. AVMI registruojami taksometrai tik pateikus AVMI dokumentus, nurodytus Taisyklių 7 punkte.

11. AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, priėmęs visus Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus, vežėjui turi grąžinti vieną pateikto prašymo egzempliorių ir jame nurodyti prašymo priėmimo datą, pirmąją savo vardo raidę arba vardą, pavardę, pareigų pavadinimą (arba uždėti vardinį spaudą) ir pasirašyti.

12. Kai taksometras įregistruojamas, vežėjui grąžinami Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus Taisyklių 7.5 punkte nurodytą įgaliojimą.

13. Draudžiama naudoti taksometrą be Taksometro kasos operacijų žurnalo, taip pat kol taksometras AVMI neįregistruotas ar neperregistruotas (pasikeitus taksometro savininkui ar naudotojui).

 

III. TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALo PILDYMAS

 

14. Kiekvienam taksometrui turi būti pildomas atskiras Taksometro kasos operacijų žurnalas, kuriame turi būti užregistruotos visos pajamos, gautos per taksi darbo dieną.

15. Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti titulinė dalis ir taksometro kasos operacijos duomenys.

16. Taksometro kasos operacijų žurnalo titulinėje dalyje turi būti nurodyta:

16.1. taksometro naudotojo (vežėjo) pavadinimas/vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės/ veiklos vykdymo adresas,

16.2. taksometro modelis, gamintojo pavadinimas,

16.3. taksometro korpuso numeris,

16.4. taksometro registracijos liudijimo serija ir numeris,

16.5. Taksometro kasos operacijų žurnalo naudojimo pradžios ir pabaigos data.

17. Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti nurodyti tokie taksometro kasos operacijų duomenys:

17.1. pildymo data, laikas,

17.2. bendra įplaukų suma (GT) litais, 

17.3. bendra darbo dienos įplaukų suma, nurodyta litais,

17.4. bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius,

17.5. bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius,

17.6. keleivių įsėdimų skaičius,

17.7. taksi vairuotojo vardas, pavardė, parašas.

18. Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio adresu www.vmi.lt arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Taksometro kasos operacijų žurnalo puslapiai turi būti sunumeruojami iš eilės didėjančia tvarka, paskutiniame lape įrašai apie puslapių skaičių patvirtinami vežėjo parašu.

19. Darbo dienos pabaigoje Taksometro kasos operacijų žurnalas pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti parašu ir nurodyta data.

20. Taksometrų kasos operacijų žurnale įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą, kitoje eilutėje turi būti įrašomi viso mėnesio suminiai rezultatai.

21. Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Kontrolę atliekantiems asmenims paprašius/pareikalavus taksi vairuotojas turi pateikti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Už Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymą ir saugojimą atsako vežėjas.

22. Jeigu taksi automobilyje naudojamas taksometras kartu su spausdintuvu (kaip tai numatyta Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse), Taksometro kasos operacijų žurnalas pildomas supaprastinta tvarka: užregistruojama ir klijuojama spausdintuvu atspausdinta darbo dienos ataskaita ir kiekvieno mėnesio ataskaita, kurioje turi būti atspausdinti Taisyklių 17 punkte nurodyti duomenys, darbo dienos ataskaitos turi būti pasirašytos taksi vairuotojo; taksi vairuotojas ranka turi įrašyti tik pamainos laiką, ataskaitos numerį ir bendrą įplaukų sumą (GT) litais.

23. Taksometro kasos operacijų žurnalas turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Taksometro kasos operacijų žurnalo praradimo atveju jo dublikatas turi būti užpildomas vadovaujantis Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1022 (Žin., 2002, Nr. 69-2822).

25. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Taksometro registravimo

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo

dokumentų pildymo taisyklių

priedas

 

______________________________

(vežėjo pavadinimas/vardas ir pavardė, identifikacinis numeris/kodas, buveinės/veiklos vykdymo adresas)

 

T A K S O M E T R O

 

_________________________________

(modelis, gamintojo pavadinimas)

 

__________________________

 

KASOS OPERACIJŲ ŽURNALAS Nr. _________

 

 

TAKSOMETRO KORPUSO Nr. _____________

 

TAKSOMETRO REGISTRACIJOS LIUDIJIMO serija _____ Nr. _____

 

 

Pradėtas pildyti ______ m. ________   ___ d.,

baigtas pildyti ______ m. ________ ___ d.

 

 

 

I. TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALo PILDYMO IR SAUGOJIMO ATMINTINĖ

 

1. Taksometro kasos operacijų žurnalas (toliau – žurnalas) yra buhalterinės apskaitos registras, kuriame apskaitomi ir registruojami taksometro rodmenys apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas, kuris turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio adresu www.vmi.lt arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti iš eilės didėjimo tvarka, o įrašai apie puslapių skaičių patvirtinti vežėjo parašu. Žurnalo puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių.

3. Kiekvienos vežėjo (taksi vairuotojo) darbo dienos pabaigoje žurnalas turi būti pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti taksi vairuotojo parašu.

4. Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti žurnalą ir, kontrolę atliekantiems asmenims pareikalavus, nedelsdamas jį pateikti.

5. Jeigu taksometras naudojamas su spausdintuvu, žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos taksometro ataskaitos ir dokumentai.

6. Žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

6.1. Jeigu taksometras naudojamas kartu su spausdintuvu, II skyrius „DIENOS IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS“. 

Šiame skyriuje turi būti klijuojamos taksometro spausdinamos kiekvienos dienos (jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas turi pasirašyti vairuotojas ir žurnale nurodomas ataskaitos numeris bei įplaukų (grynųjų ir negrynųjų pinigų) suma (GT) litais. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių taksi vairuotojų duomenis.

6.2. Jeigu taksometras naudojamas be spausdintuvo, pildomas žurnalo III skyrius „TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS“:

6.2.1. 1 stulpelyje įrašoma pildymo data, laikas,

6.2.2. 2 stulpelyje – bendra įplaukų suma (GT) litais, ,

6.2.3. 3 stulpelyje – bendra darbo dienos įplaukų suma, nurodyta litais,

6.2.4. 4 stulpelyje – bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius,

6.2.5. 5 stulpelyje – bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius,

6.2.6. 6 stulpelyje – keleivių įsėdimų skaičius,

6.2.7. 7 stulpelyje – taksi vairuotojo vardas, pavardė,

6.2.8. 8 stulpelyje – vairuotojo parašas.

7. Įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą žurnale, kitoje eilutėje turi būti įrašomi suminiai viso mėnesio rezultatai.

8. Žurnalo IV skyriuje „PASTABOS“ gali būti įrašoma taksometro naudotojo ir/ar kontroliuojančių institucijų papildoma informacija.

9. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje „DIENOS IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS“ būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

10. Už žurnalo pildymą ir saugojimą atsako vežėjas. Siekiant išvengti žurnalo praradimo, už jo saugojimą atsakingas asmuo turi imtis būtinų atsargumo priemonių, pvz., nepalikti jo ilgesniam laikui nesaugomame automobilyje.

11. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

II. DIENOS IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pamaina __ - __ val.

1 pamaina __ - __ val.

1 pamaina __ - __ val.

1 pamaina __ - __ val.

Ataskaitos numeris ____

Bendra įplaukų suma (GT) litais

__________

 

Ataskaitos numeris ____

Bendra įplaukų suma (GT) litais

__________

Ataskaitos numeris ____

Bendra įplaukų suma (GT) litais

__________

Ataskaitos numeris ____

Bendra įplaukų suma (GT) litais

__________

Vairuotojas __________

(vardo raidė, pavardė, parašas)

Vairuotojas __________

(vardo raidė, pavardė, parašas)

Vairuotojas __________

(vardo raidė, pavardė, parašas)

Vairuotojas __________

(vardo raidė, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamaina __ - __ val.

2 pamaina __ - __ val.

2 pamaina __ - __ val.

2 pamaina __ - __ val.

Ataskaitos numeris ____

Bendra įplaukų suma (GT) litais

__________

 

Ataskaitos numeris ____

Bendra įplaukų suma (GT) litais

__________

Ataskaitos numeris ____

Bendra įplaukų suma (GT) litais

__________

Ataskaitos numeris ____

Bendra įplaukų suma (GT) litais

__________

Vairuotojas __________

(vardo raidė, pavardė, parašas)

 

Vairuotojas __________

(vardo raidė, pavardė, parašas)

Vairuotojas __________

(vardo raidė, pavardė, parašas)

Vairuotojas __________

(vardo raidė, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 


 

 

III. TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS

Data, laikas

Bendra įplaukų suma (GT) (Lt)

Darbo dienos įplaukos (Lt)

Darbo dienos

Keleivių įsėdimų skaičius

Vairuotojo

nuvažiuotų kilometrų skaičius

apmokėtų kilometrų skaičius

vardas ir pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso per mėnesį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PASTABOS

 

 

 

_________________

 

 

 

 

 

 

_________________