LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
2004 m. RUGSĖJO 10 d. ĮSAKYMO Nr. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 13 d. Nr. D1-31

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793):

1.1. papildau šiuo 7.10 punktu:

7.10. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vieta – buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vieta, įrengta elektros ir elektroninės įrangos gamintojo, importuotojo ar licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, vykdančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Banko garantijos, laidavimo sutarties ir kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 9-340) (toliau – Nutarimas) patvirtintos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantą (toliau – Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantas).“;

1.2. papildau šiuo 7.11 punktu:

7.11. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploatavimas – elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų priežiūra, rašytinėmis sutartimis pagrįstas tokiose vietose priimtų buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo ir perdavimo atitinkamiems atliekų tvarkytojams koordinavimas, priimtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaita ir apskaitos ataskaitų teikimas, visuomenės informavimas apie šias elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas.“;

1.3. išdėstau 28 punktą taip:

28. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaitą elektroniniu būdu.“;

1.4. išdėstau VII skyrių taip:

 

VII. REIKALAVIMAI BUITYJE SUSIDARANČIŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETOMS

 

34. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą (toliau – Priėmimo vieta) gali įrengti šie asmenys (toliau – Įrengėjas):

34.1. elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas individualiai;

34.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintojus ir importuotojus atstovaujanti licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus;

34.3. sutartiniais pagrindais tarpusavyje bendradarbiaudami elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai (kolektyviai).

35. Priėmimo vietų skaičius turi atitikti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variante nurodytą surinkimo vietų skaičiaus dydį, pvz., pagal 2012 m. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotį, jei Įrengėjas vidaus rinkai tiekia iki 200 t elektros ir elektroninės įrangos per metus, turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 Priėmimo vieta, jei 201–400 t per metus – ne mažiau kaip 2 Priėmimo vietos, 401–600 t per metus – ne mažiau kaip 3 Priėmimo vietos ir t. t.

36. Individualiai įrengiama Priėmimo vieta gali būti įrengta elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietoje (teritorijoje) arba ne toliau kaip 2 km nuo jos.

37. Kolektyviai gamintojų, importuotojų arba jų organizacijų įsteigtų Priėmimo vietų negali būti daugiau kaip:

37.1. Vilniaus mieste – 11;

37.2. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ar Alytaus miestuose – po 7;

37.3. kituose miestuose, turinčiuose daugiau kaip 1000 gyventojų – po 2;

37.4. miestuose ir kaimuose, turinčiuose mažiau kaip 1000 gyventojų – po 1.

38. Atstumas tarp tų pačių Įrengėjų įrengtų Priėmimo vietų turi būti ne mažesnis kaip 2 km.

39. Priėmimo vieta turi būti eksploatuojama ne trumpiau kaip vienerius metus.

40. Priėmimo vieta turi būti patogi elektros ir elektroninės įrangos atliekas norinčiam atiduoti asmeniui ir paženklinta nuorodomis, informuojančiomis, kad šioje vietoje priimamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos.

41. Įrengėjo elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietoje visiems gerai matomoje vietoje turi būti pateikta informacija apie įrengtą (-as) Priėmimo vietą (-as) (ne mažesniame kaip A3 formato (420x297 mm) plakate).

42. Priėmimo vietoje visos buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti priimamos nemokamai nereikalaujant pirkti naują elektros ir elektroninę įrangą.

43. Priėmimo vietoje elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali būti nepriimamos, jeigu šias atliekas sudaro elektros ir elektroninė įranga be pagrindinių šios įrangos dalių ar jeigu jose yra atliekų, nepriskiriamų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms, ir (ar) šios atliekos kelia pavojų darbuotojų sveikatai ar saugumui.

44. Priėmimo vietoje surinktoms elektros ir elektroninės įrangos atliekoms laikinai laikyti turi būti skiriamas ne mažesnis kaip 5 m2 plotas patalpoje arba ne mažesnio kaip 13 m3 tūrio uždaras lauko konteineris.

45. Priėmimo vietoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų laikinajam laikymui taikomi Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių ir šių Taisyklių nustatyti reikalavimai.

46. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), nustatyta tvarka, ar kitas aplinkosauginis leidimas, rengiamas ir išduodamas Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Priėmimo vietai neprivalomas.

47. Įrengėjas privalo sudaryti sutartis su atitinkamais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo ir užtikrinti Priėmimo vietoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdavimą atliekų naudojimo veiklą vykdančiai įmonei.

48. Priimtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaita turi būti vykdoma pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, nustatytus reikalavimus. Papildomai šioje apskaitoje turi būti nurodyta surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų kategorija pagal šių Taisyklių 1 priede pateiktą elektros ir elektroninės įrangos kategorijų sąrašą.

49. Įrengėjas privalo informuoti visuomenę apie galimybę atiduoti buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas, nurodydamas Įrengėjo įrengtos Priėmimo vietos (-ų) adresą (-us). Ši informacija turi būti paskelbta bent jau Įrengėjo interneto svetainėje ir ne rečiau kaip kas tris mėnesius skelbiama regioninėje spaudoje.

50. Jei Įrengėjas neįrengė reikiamo skaičiaus Priėmimo vietų, neužtikrino Priėmimo vietose surinktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui (-ams), nevykdė Priėmimo vietose surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaitos, neteikė apskaitos ataskaitų, nevykdė ar nepakankamai vykdė visuomenės informavimą, laikoma, kad Įrengėjas Priėmimo vietų neeksploatavo.“;

1.5. papildau VIII skyriumi:

 

VIII. REIKALAVIMAI BUITYJE SUSIDARANČIŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ APRAŠYMUI IR INFORMACIJOS APIE ŠIŲ VIETŲ EKSPLOATAVIMĄ PATEIKIMUI

 

51. Gamintojas, importuotojas, ar licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, pasirinkę vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantą, registruodamiesi ir teikdami elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ataskaitas, turi pateikti numatomų įrengti ar jau įrengtų Priėmimo vietų aprašymą (Taisyklių 5 priedas) ir informaciją apie Priėmimo vietų eksploatavimą (Taisyklių 6 priedas).

52. Šių Taisyklių 51 punkte nurodytus dokumentus individualiai ar kolektyviai Priėmimo vietas steigiantis gamintojas ir importuotojas turi pateikti raštu arba el. paštu (skenuotus dokumentus) registruodamasis ir teikdamas ataskaitas Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), ir Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598), nustatyta tvarka kartu su dokumentu, įrodančiu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytu pagal Banko garantijos, laidavimo sutarties ir kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles.

53. Kartu su informacija apie Priėmimo vietų eksploatavimą Įrengėjas pateikia leidinių, kuriuose skelbta šių Taisyklių 49 punkte nurodyta informacija, kopijas (skenuotas leidinių kopijas, nuotraukas ir pan.).

54. Regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Aplinkos apsaugos agentūra per 14 dienų nuo šių Taisyklių 51 punkte nurodytų dokumentų pateikimui skirto termino pabaigos Aplinkos ministerijai pateikia apibendrintą informaciją (Taisyklių 7 priedas) apie tinkamai eksploatuotas Priėmimo vietas.

55. Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija Taisyklių 51 punkte nurodytus dokumentus turi pateikti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo licencijas išduodančiai institucijai kartu su einamųjų metų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planu, visuomenės švietimo bei informavimo atliekų tvarkymo klausimais programa ir ataskaita apie atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plano vykdymą vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 15-534; 2009, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 70-3342).

56. Jeigu Įrengėjas netinkamai eksploatavo Priėmimo vietą ar neeksploatavo reikiamo skaičiaus Priėmimo vietų, vadovaujantis Banko garantijos, laidavimo sutarties ir kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėmis, neįvykdytos užduoties dydis skaičiuojamas vertinant elektros ir elektroninės įrangos atliekų užduoties vykdymo 1 variante nurodytą kiekį.“;

1.6. papildau IX skyriumi:

 

IX. ATSAKOMYBĖ

 

57. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“;

1.7. papildau 5 priedu „Numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų aprašymas“ (pridedama);

1.8. papildau 6 priedu „Informacijos apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploataciją pateikimo forma“ (pridedama);

1.9. papildau 7 priedu „Informacijos apie regione eksploatuotas elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas pateikimo forma“ (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3 punktas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


Elektros ir elektroninės įrangos bei

jos atliekų tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

(Numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų aprašymo forma)

 

20____ M. NUMATOMŲ ĮRENGTI AR JAU ĮRENGTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ APRAŠYMAS

 

_______________

(data)

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos _______________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

2. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo rekvizitai:

2.1. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

2.2. juridinio arba fizinio asmens kodas

2.3. PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

 

 

 

 

2.4. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas:

Savivaldybė

Vietovė ir pašto indeksas

Gatvės pavadinimas

Gatvės tipas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ryšio duomenys:

Asmuo ryšiams

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacija apie numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų (toliau – Priėmimo vieta) Įrengėjus:

 

3.1. Priėmimo vieta (-os) steigiama (-os):

 

individualiai

 

 

licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos

 

kolektyviai

(būtina užpildyti 3.2 lentelę)

 

 

 

 

3.2. kolektyviai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas (pildoma kolektyviai steigiamos (-ų) Priėmimo vietos (-ų) atveju):

Eil. Nr.

Įrengėjo pavadinimas

Juridinio arba fizinio asmens kodas

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

4. Informacija apie Priėmimo vietą (-as):

Eil. Nr.

Tikslus Priėmimo vietos pavadinimas (pvz., parduotuvė „Krautuvėlė“, degalinė „Degalai“ ar pan.)

Priėmimo vietos adresas

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

5. Atliekų tvarkytojų, su kuriais sudarytos sutartys dėl Priėmimo vietoje (-ose) surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio panaudojimo:

Eil. Nr.

Atliekų tvarkytojo pavadinimas

Atliekų tvarkytojo registracijos Atliekų tvarkytojų registre kodas

Sutarties Nr., data ir galiojimo data

Atliekų tvarkymo veikla, dėl kurios pasirašyta sutartis

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

6. Deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Šiame aprašyme minimos Priėmimo vieta (-os) bus įrengta (-os) laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo, Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Priėmimo vietoje (-ose) surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos bus apskaitomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir perduodamos atliekų perdirbimo ar kitokio naudojimo įmonėms.

 

 

Atsakingas asmuo

 

__________________

 

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

________________

 

(parašas)

 

_________________


Elektros ir elektroninės įrangos bei

jos atliekų tvarkymo taisyklių

6 priedas

 

(Informacijos apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploataciją pateikimo forma)

 

INFORMACIJA APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ EKSPLOATACIJĄ 20____ M.

 

_______________

(data)

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ___________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

2. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo rekvizitai:

2.1. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

2.2. juridinio arba fizinio asmens kodas

2.3. PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

 

 

 

 

2.4. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas:

Savivaldybė

Vietovė ir pašto indeksas

Gatvės pavadinimas

Gatvės tipas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ryšio duomenys:

Asmuo ryšiams

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

2.6. priėmimo vietos eksploatacijos pradžia: 20___m. ___________ ___ d.

 

3. Informacija apie įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų (toliau – Priėmimo vieta) Įrengėjus*:

 

3.1. Priėmimo vieta (-os) įsteigta (-os):

 

individualiai

 

 

licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos

 

kolektyviai

(būtina užpildyti 3.2 lentelę)

 

 

 

 

3.2. kolektyviai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas (pildoma kolektyviai steigiamos (-ų) Priėmimo vietos (-ų) atveju):

Eil. Nr.

Įrengėjo pavadinimas

Juridinio arba fizinio asmens kodas

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

 

4. Informacija apie Priėmimo vietą (-as)*:

Eil. Nr.

Tikslus Priėmimo vietos pavadinimas (pvz., parduotuvė „Krautuvėlė“, degalinė „Degalai“ ar pan.)

Priėmimo vietos adresas

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

 

 

 

5. Atliekų tvarkytojų, su kuriais sudarytos sutartys dėl Priėmimo vietoje (-ose) surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio panaudojimo*:

Eil. Nr.

Atliekų tvarkytojo pavadinimas

Atliekų tvarkytojo registracijos Atliekų tvarkytojų registre kodas

Sutarties Nr., data ir galiojimo data

Atliekų tvarkymo veikla, dėl kurios pasirašyta sutartis

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

6. Informacija apie Priėmimo vietose surinktų atliekų kiekį ir atliekų tvarkytojus, kuriems perduotos atliekos:

Kategorija

Elektros ir elektroninė įranga

Eil. Nr.

Atliekų vežėjas, perdavimo data

Atliekų naudotojas

Iš viso per metus surinkta atliekų, t*

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

3A

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

3B

Kompiuterių monitoriai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

4B

Televizoriai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

5B

Dujošvytės lempos (tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

6

Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

8

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

* Surinktų atliekų kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

 

7. Pridedama informacija apie Įrengėjo vykdytą visuomenės informavimą:

Visuomenės informavimo priemonė

Priemonės pavadinimas (pvz., nuoroda į interneto svetainę, leidinio pavadinimas, informacinio stendo nuotrauka)

Puslapių skaičius

Informacija, pateikta interneto svetainėse**:

1.

-

2.

-

...

-

Informacija, pateikta regioninėje spaudoje***:

1.

 

2.

 

...

 

Informacija, pateikiama kitose informavimo priemonėse (lankstinukuose, plakatuose ir pan.)****

1.

 

2.

 

...

 

 

*

Informacija pateikiama, jei pasikeitė Numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų aprašymo (Taisyklių 5 priedas) duomenys.

**

Informacija turi būti paskelbta Įrengėjo interneto svetainėje.

***

Informacija turi būti skelbiama ne rečiau kaip kas tris mėnesius, t. y. ne mažiau kaip 4 kartus per metus.

****

Elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietoje gerai matomoje vietoje turi būti pateikta informacija apie Įrengėjo įrengtą Priėmimo vietą.

 

8. Deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.

 

 

 

Atsakingas asmuo

 

__________________

 

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

________________

 

(parašas)

 

_________________

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei

jos atliekų tvarkymo taisyklių

7 priedas

 

(Informacijos apie regione eksploatuotas elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas pateikimo forma)

 

INFORMACIJA APIE REGIONE EKSPLOATUOTAS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETAS 20____ M.

 

_______________

(data)

 

1. Informaciją teikia ___________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba Aplinkos apsaugos agentūra)

 

2. Informacija apie įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų (toliau – Priėmimo vieta) Įrengėjus*:

 

2.1. individualiai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas ir Priėmimo vietų skaičius:

Eil. Nr.

Įrengėjo pavadinimas

Priėmimo vietų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

2.2. kolektyviai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas ir Priėmimo vietų skaičius:

Eil. Nr.

Kolektyviai steigiamos Priėmimo vietos Įrengėjų sąrašas

Priėmimo vietų skaičius

1.

1.

2.

...

 

2.

1.

2.

...

 

3.

1.

2.

...

 

...

 

 

 

3. Informacija apie regione Priėmimo vietose surinktų atliekų kiekį:

Kategorija

Elektros ir elektroninė įranga

Iš viso per metus surinkta atliekų, t*

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

3A

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

 

3B

Kompiuterių monitoriai

 

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius

 

4B

Televizoriai

 

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

5B

Dujošvytės lempos (tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos)

 

6

Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

8

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

* Surinktų atliekų kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

 

 

 

Ataskaitą paruošęs asmuo

 

__________________

 

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

________________

 

(parašas)

 

_________________