LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 821

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 4, 6, 10 ir 12 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. atvejus, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

1.2. Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarką;

1.3. Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarką;

1.4. Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejus ir tvarką;

1.5. kitus atvejus, kai leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikinamas;

1.6. Įrodymo, kad akcizais apmokestinamos prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, pateikimo tvarką;

1.7. kitus mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdus.

2. Nustatyti, kad:

2.1. akcizai Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais mokami, jeigu už konkretų akcizais apmokestinamų prekių sandėlį teikiamoje mokestinio laikotarpio akcizų deklaracijoje apskaičiuota mokėtina akcizų suma viršija 50000 litų;

2.2. nustatant, ar mokestinio laikotarpio akcizų deklaracijoje apskaičiuota akcizų suma viršija 2.1 punkte nurodytą ribą, vadovaujamasi duomenimis apie praėjusių trijų mokestinių laikotarpių mokėtinas akcizų sumas;

2.3. akcizai Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais mokami nuo kito kalendorinio mėnesio po to, kurį paaiškėja, kad vidutinė mokėtina akcizų suma, apskaičiuota 2.2 punkte nurodytu būdu, yra ne mažesnė kaip 50000 litų;

2.4. asmenys, mokėję akcizus pagal 1994 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą Nr. I-429 (Žin., 1994, Nr. 30-530), akcizus 2002 metų liepos-spalio mėnesiais privalo mokėti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais, jeigu jų vidutinė kalendoriniam mėnesiui tenkanti mokėtina pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą Nr. I-429 ir jį įgyvendinančius teisės aktus akcizų suma 2002 metų balandžio-birželio mėnesiais buvo ne mažesnė kaip 50000 litų. Akcizai Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais nuo 2002 metų lapkričio mėnesio mokami, jeigu vidutinė mokėtina akcizų suma, apskaičiuota 2.2 punkte nurodytu būdu, yra ne mažesnė kaip 50000 litų.

3. Pavesti Finansų ministerijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos patvirtinti teisės aktus, kurių reikia šiuo nutarimu patvirtintoms tvarkoms įgyvendinti.

4. Šis nutarimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                             Dalia Grybauskaitė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

 

ATVEJAI, KAI GALI BŪTI LEIDŽIAMA STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ

PREKIŲ SANDĖLĮ

 

I. AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ STEIGIMAS LIETUVOS

RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 4 DALIES 1 PUNKTE

NURODYTU ATVEJU

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose, kurie steigiami Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą negali būti laikomos cigaretės.

2. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais gali būti išduodamas, jeigu numatoma, kad vidutinė akcizų suma, apskaičiuota už vienu metu per dieną sandėlyje, kurį pageidaujama steigti, ketinamą taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, bus ne mažesnė kaip:

2.1. 1 mln. litų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas tik etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;

2.2. 2 mln. litų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas kuras arba kuras ir etilo alkoholis bei alkoholiniai gėrimai.

3. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais gali būti išduodamas, jeigu asmuo veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau nei 12 mėnesių. Šie apribojimai netaikomi tais atvejais, kai mokesčio administratorius gali pagrįstai įsitikinti, kad asmens, pageidaujančio steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, deklaruojamo ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio atitiktis 2.1 ar 2.2 punkte nustatytiesiems minimaliems dydžiams reali (asmuo pradėjo vykdyti veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, dėl kito (kitų) tą veiklą vykdžiusio (vykdžiusių) asmens (asmenų) reorganizavimo ar panašiai).

 

II. AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ STEIGIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 4 DALIES 2

PUNKTE NURODYTU ATVEJU

 

4. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti išduodamas, jeigu jame numatoma vykdyti vienos ar kelių išvardytų rūšių veiklą:

4.1. tiekti akcizais apmokestinamas prekes kaip atsargas laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;

4.2. tiekti kurą orlaiviams, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

4.3. tiekti kurą laivams, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

4.4. tiekti akcizais apmokestinamas prekes tik eksportui ir (arba) užsienio valstybių diplomatinėms ir konsulinėms atstovybėms, taip pat kitiems asmenims, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatyta, kad šiems asmenims tiekiamos prekės atleidžiamos nuo akcizų.

5. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį taip pat gali būti išduodamas:

5.1. asmeniui, gaminančiam akcizais apmokestinamas prekes ir (arba) besiverčiančiam jų perdirbimu ir (arba) maišymu, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (-ius) pagalbinėms operacijoms (pakavimui, papildomam apdorojimui ir panašiai), jeigu jos atliekamos kitoje (-se) patalpoje (-se) ir (arba) teritorijoje (-se), nei ta (tos), kuriose vykdomos gamybos, perdirbimo ir (arba) maišymo operacijos, tačiau tik tokiu atveju, jeigu minėtųjų operacijų neįmanoma atlikti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kuriame vykdomos gamybos, perdirbimo ir (arba) maišymo operacijos;

5.2. asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka privalančiam kaupti ir tvarkyti valstybės naftos produktų atsargas, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomos tik valstybės naftos produktų atsargos;

5.3. asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiam licenciją importuoti tabaką ir (arba) tabako gaminius, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomi tik cigarai ir (arba) cigarilės ir (arba) rūkomasis tabakas;

5.4. asmeniui, tiekiančiam gazolį žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms, – nuo 2003 m. sausio 1 d. steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas tik gazolis, tiekiamas pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 6 punktą. Asmuo turi teisę kreiptis su prašymu išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį šiame punkte nustatytais pagrindais tik tuo atveju, jeigu jis gali įrodyti, kad tikrai tiekia (tieks) gazolį žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms. Į taip įsteigtą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį leidžiamo atgabenti taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą gazolio kiekio apskaičiavimo metodiką tvirtina Finansų ministerija.

6. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame numatoma vykdyti 4 arba 5 punkte nurodytą veiklą, gali būti išduodamas neatsižvelgiant į tai, ar laikomasi šios tvarkos 1-3 punktuose nurodytų sąlygų.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

 

LEIDIMO STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ IŠDAVIMO

TVARKA

 

I. PRAŠYMO PATEIKIMAS VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUI

 

1. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, privalo kreiptis su centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymu į vietos mokesčio administratorių, kurio veiklos teritorijoje pageidaujama šį sandėlį steigti.

2. Prašyme suteikti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį privalo būti tokia informacija:

2.1. asmens, pageidaujančio steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, pavadinimas (fizinio asmens – vardas ir pavardė), buveinė (fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta), kodas (fizinio asmens – asmens kodas), jeigu asmuo yra PVM mokėtojas – PVM mokėtojo kodas, fizinio asmens tapatybę liudijančio dokumento serija ir numeris;

2.2. veiklos, kurią numatoma vykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, pobūdis;

2.3. akcizais apmokestinamų prekių, kurias numatoma laikyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, rūšys. Akcizais apmokestinamų prekių rūšys nurodomos detalizuojant iki Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482) nurodytų grupių, kurios apmokestinamos taikant skirtingus akcizų tarifus;

2.4. prognozuojamas vidutinis akcizais apmokestinamų prekių kiekis, kurį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą numatoma laikyti pageidaujamame steigti sandėlyje vienu metu per dieną, ir atitinkamai nuo to kiekio apskaičiuota vidutinė prognozuojama akcizų suma. Turi būti įvertintos bet kokio pavidalo akcizais apmokestinamos prekės (tiek galutiniai produktai, tiek akcizais apmokestinamos prekės, naudojamos kaip žaliavos). Vidutinio akcizais apmokestinamų prekių kiekio apskaičiavimo metodiką nustato centrinis mokesčio administratorius. Jeigu asmuo susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis veiklą, kurią numatoma vykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, vykdė iki prašymo išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ne trumpiau kaip 12 mėnesių, prognozuojamas kiekis deklaruojamas remiantis faktiniais pastarųjų 12 kalendorinių mėnesių tos veiklos apskaitos duomenimis, jeigu veikla vykdyta trumpiau nei 12 kalendorinių mėnesių, – remiantis laikotarpio, kurį vykdyta veikla, apskaitos duomenimis ir (arba) paties asmens prognozėmis, kurias asmuo turi pagrįsti objektyviais rodikliais;

2.5. duomenys apie asmens buhalterinę apskaitą: naudojamus apskaitos registrus, programinę įrangą;

2.6. duomenys apie naudojamas apskaitos priemones (skaitiklius, saikiklius ir kitas). Jeigu teisės aktuose nustatyti specialūs reikalavimai apskaitos priemonėms, turi būti nurodyta informacija apie pasirengimą jas naudoti, t. y. jų įdiegimą, o jeigu jos dar neįdiegtos, – apie jų įdiegimo iki numatomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžios grafiką;

2.7. patalpos (-ų) ir (arba) teritorijos (-ų), kuriose pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, adresas, plotas ir bendras aprašymas (patalpos (-ų) ir (arba) teritorijos (-ų) bendrame aprašyme turi būti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta informacija);

2.8. susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis veiklos, kurią numatoma vykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, vykdymo trukmė (jeigu veikla vykdyta).

3. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

3.1. patalpos (-ų) ir (arba) teritorijos (-ų), kuriose pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos asmens vadovo parašu ir antspaudu;

3.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, kitų teisės aktuose nustatytų tarnybų ar institucijų leidimų ir pažymų, susijusių su darbų saugos, higienos, priešgaisriniais ir panašiais reikalavimais, kopijos, patvirtintos asmens vadovo parašu ir antspaudu.

3.3. patalpos (-ų) arba teritorijos (-ų), kuriose pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų kopija, patvirtinta asmens vadovo parašu ir antspaudu, kurioje turi būti pažymėtos pageidaujamo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ribos, taip pat įsipareigojimas steigiamame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje suteikti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams, atliekantiems akcizais apmokestinamų prekių sandėlio priežiūrą;

3.4. jeigu prašoma suteikti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų laikino atidėjimo režimą bus laikomi naftos produktai, ir asmuo, pageidaujantis steigti šį sandėlį, įpareigotas kaupti valstybės naftos produktų atsargas, – Ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos pažyma apie sandėlio tinkamumą valstybės naftos produktų atsargoms kaupti ir tvarkyti;

3.5. dokumentai, įrodantys prašyme deklaruojamo ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio realumą, jeigu prašymas teikiamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais.

 

II. PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS IR VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

4. Vietos mokesčio administratorius, gavęs prašymą ir kitus kartu su juo pateiktus dokumentus, privalo įsitikinti, kad pateikti visi reikalaujami duomenys ir dokumentai. Jeigu jų trūksta, vietos mokesčio administratorius privalo raštu nurodyti visus trūkumus, kuriuos prašymą pateikęs asmuo turi ištaisyti.

5. Vietos mokesčio administratorius privalo nustatyti, ar:

5.1. prašymą pateikęs asmuo neturi mokestinių nepriemokų biudžetams ir (arba) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčių mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo akcijomis ir turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šių mokesčių nepriemokas, delspinigius, baudas akcijomis ir turtu, laikoma, kad prašymą pateikęs asmuo nepriemokų neturi;

5.2. prašymą pateikęs asmuo vykdo įsipareigojimus muitinei;

5.3. prašymą pateikęs asmuo nėra padaręs Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų arba nuo tokio pažeidimo padarymo yra praėję 5 metai;

5.4. prašymą pateikęs fizinis asmuo, o jeigu prašymą pateikė juridinis asmuo, – jo vadovas ir apskaitos tarnybos vadovas arba vyriausiasis finansininkas (buhalteris), taip pat asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas (jeigu tai neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, – jo savininkas (narys), nėra teisti už įmonės privedimą prie bankroto, nusikaltimus finansams, dokumentų klastojimą, sukčiavimą, akcizais apmokestinamų prekių neteisėtą laikymą, gabenimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytąją tvarką arba teistumas jiems yra išnykęs, taip pat kuriam nors iš šių asmenų nėra paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą už:

5.4.1. ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčių vengimą;

5.4.2. prekių pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentų, taip pat specialių ženklų – banderolių (jeigu pagal teisės aktus prekės privalo būti pažymėtos tokiu būdu) ir dokumentų suklastojimą;

5.4.3. apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą;

5.4.4. vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) vykdyti tokią veiklą;

5.4.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas minėtųjų pareigūnų teises;

5.4.6. tyčinį kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sužalojimą arba nuplėšimą;

5.5. juridinis asmuo, kontroliuojantis asmenį, pateikusį prašymą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (t. y. turintis ne mažiau kaip 3/4 visų asmens, pageidaujančio steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, akcijų (dalių, pajų), atitinka šios tvarkos 5.1-5.4 punktuose nustatytus kriterijus, – kai vadovaujantis Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos nuostatomis pageidaujama prievolių įgyvendinimą užtikrinti kontroliuojančio asmens raštišku įsipareigojimu.

6. Vietos mokesčio administratorius, priėmęs prašymą nagrinėti, privalo patikrinti, ar patalpa (-os) ir (arba) teritorija (-os), kuriose pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, atitinka šiuos reikalavimus (jeigu šių reikalavimų neatitinka, leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį neišduodamas):

6.1. bus užtikrinta taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomų akcizais apmokestinamų prekių fizinė apsauga (reikalavimus nustato centrinis mokesčio administratorius) nuo neteisėto išgabenimo iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio išvengiant priklausančių mokėti už jas akcizų, t. y. bus užtikrinta žmonių, transporto priemonių, prekių judėjimo į patalpą (-as) ir (arba) teritoriją (-as) ir iš jų kontrolė ir panašiai;

6.2. nėra kliūčių mokesčio administratoriaus atstovui nuolat vykdyti akcizais apmokestinamų prekių judėjimo kontrolę akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, taip pat tikrinti, ar teisingai apskaičiuojami ir sumokami akcizai;

6.3. yra visos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės, o jeigu jų dar nėra, – visos sąlygos jas įrengti iki numatomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžios;

6.4. patalpoje (-se) ir (arba) teritorijoje (-ose) neįsteigtas muitinės sandėlis;

6.5. tvarkoma kompiuterizuota buhalterinė apskaita, yra interneto ryšys su Valstybine mokesčių inspekcija. Jeigu jų dar nėra, turi būti pateiktas jų įdiegimo iki numatomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžios grafikas.

7. Jeigu pateikiamas prašymas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais, vietos mokesčio administratorius privalo įsitikinti, ar prašyme deklaruojamo ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio atitiktis atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, 2.1 ar 2.2 punktuose nurodytiems minimaliems kiekiams reali. Tokia atitiktis nustatytiesiems minimaliems kiekiams vertinama pagal asmens apskaitos duomenis, iš kurių galima nustatyti, ar asmens vykdomos veiklos apyvarta leis užtikrinti nurodytąja atitiktį, asmens sudarytas sutartis su kitais asmenimis, kitus dokumentus ir kitus objektyvius kriterijus.

8. Jeigu pateikiamas prašymas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį vykdyti veiklai, kurią pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą leidžiama vykdyti tik akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, vietos mokesčio administratorius privalo įsitikinti, ar prašyme deklaruojamas ketinamas laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekis dirbtinai nesumažintas. Deklaruojamo ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio pagrįstumas nustatomas pagal vietos mokesčio administratoriaus turimą informaciją apie panašaus gamybinio pajėgumo akcizais apmokestinamų prekių sandėlių faktinius duomenis ir kitus objektyvius kriterijus. Jeigu, vietos mokesčio administratoriaus nuomone, deklaruojamas ketinamas laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekis gali būti dirbtinai sumažintas, jis privalo apskaičiuoti maksimalų akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį įmanoma laikyti pageidaujamame steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

9. Vietos mokesčio administratorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo prašymo pateikimo, o jeigu pareikalauta papildomų duomenų, – nuo tokių duomenų pateikimo priima vieną iš šių sprendimų:

9.1. prašymo netenkinti. Apie tai, nurodžius tokio sprendimo motyvus, turi būti informuotas prašymą pateikęs asmuo;

9.2. prašymą patenkinti. Tokiu atveju vietos mokesčio administratorius surašo atitinkamą centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos išvadą, kurią kartu su asmens pateiktu prašymu ir kitais dokumentais pateikia centriniam mokesčio administratoriui. Šio punkto nuostatos taikytinos ir tais atvejais, kai, vietos mokesčio administratoriaus nuomone, prašymas tenkintinas iš dalies, tačiau tai turi būti pažymėta vietos mokesčio administratoriaus išvadoje, nurodžius tokio vertinimo priežastis. Išvadoje privalo būti nurodyti duomenys, nustatyti šios tvarkos 5-8 punktuose.

 

III. CENTRINIO MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

10. Centrinis mokesčio administratorius gautą vietos mokesčio administratoriaus išvadą ir kitus dokumentus išnagrinėja ir ne vėliau kaip per 20 dienų nuo dokumentų gavimo priima vieną iš šių sprendimų:

10.1. prašymo netenkinti. Apie tai, nurodžius tokio sprendimo motyvus, informuojamas vietos mokesčio administratorius ir prašymą pateikęs asmuo;

10.2. prašymą patenkinti. Tokiu atveju centrinis mokesčio administratorius priima sprendimą išduoti leidimą prašyme nurodytoje patalpoje (-se) ir (arba) teritorijoje (-se) steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Centrinis mokesčio administratorius vietos mokesčio administratoriaus pasiūlymu arba savo iniciatyva turi teisę patenkinti prašymą iš dalies, t. y. priimti sprendimą išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį kitomis sąlygomis, negu nustatyta prašyme (nesuteikti teisės taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą atlikti tam tikrų operacijų arba laikyti tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių grupių), jeigu tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam mokestinių prievolių įvykdymui ir tinkamo prievolių vykdymo nebūtų įmanoma užtikrinti pateikus laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dokumentą.

11. Jeigu priimamas šios tvarkos 10.2 punkte nurodytas sprendimas, centrinis mokesčio administratorius tokią (-ias) patalpą (-as) ir (arba) teritoriją (-as) įregistruoja kaip akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir suteikia jam atskirą identifikacijos numerį.

12. Prašymą pateikusiam asmeniui išsiunčiamas atitinkamas pranešimas, kuriame nurodyta, kad leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteiktas, taip pat leidimo suteikimo sąlygos ir laidavimo, kurį prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti vietos mokesčio administratoriui, norėdamas pradėti sandėlio veiklą, už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydis, jeigu laidavimas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas.

13. Pranešimo kopija ir leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį originalas siunčiami vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis.

14. Leidimo formą nustato centrinis mokesčio administratorius.

 

IV. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

15. Kai prašymą pateikęs asmuo pateikia vietos mokesčio administratoriui nustatyto dydžio laidavimą už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, jeigu laidavimas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas, ir įrodymus, kad gautos teisės aktų nustatytos licencijos, įdiegtos visos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės, kompiuterizuota buhalterinė apskaita, interneto ryšys su Valstybine mokesčių inspekcija, taip pat sumokėta valstybės rinkliava, vietos mokesčio administratorius išduoda jam leidimo originalą ir apie tai informuoja centrinį mokesčio administratorių. Jeigu tenkinamos Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos sąlygos, kai pateikti laidavimo nereikalaujama, o prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pateikus raštišką asmens įsipareigojimą įvykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį originalas išduodamas ir apie tai centrinis mokesčio administratorius informuojamas tik tada, kai vietos mokesčio administratoriui pateikiamas centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos raštiškas asmens įsipareigojimas užtikrinti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymą, įrodymai, kad tenkinamos Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos sąlygos, kai pateikti laidavimo nereikalaujama, o prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pateikus raštišką asmens įsipareigojimą įvykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, įrodymai, kad gautos teisės aktų nustatytos licencijos, įdiegtos visos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės, kompiuterizuota buhalterinė apskaita, interneto ryšys su Valstybine mokesčių inspekcija, taip pat sumokėta valstybės rinkliava. Data, kai vietos mokesčio administratorius asmeniui įteikia leidimo originalą, laikoma akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžia.

 

V. AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ, KURIUOSE TAIKANT AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ BUS LAIKOMOS TIK SKIRTOS

NAUDOTI KAIP DEGALAI (VARIKLIŲ KURAS) NAFTOS DUJOS IR DUJINIAI ANGLIAVANDENILIAI IR VYKDOMA TIK JŲ MAŽMENINĖ PREKYBA, STEIGIMAS

 

16. Asmuo, pageidaujantis steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą bus laikomos tik skirtos naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai ir vykdoma tik jų mažmeninė prekyba (toliau vadinama – suskystintųjų dujų degalinės), vietos mokesčio administratoriui pateikia centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos supaprastintos formos prašymą, kuriame privalo būti informacija, nurodyta šios tvarkos 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ir 2.6 punktuose, nurodytus 3.1 ir 3.2 punktuose dokumentus ir nurodytą 3.3 punkte patalpos (-ų) arba teritorijos (-ų), kuriose pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų kopiją.

17. Vietos mokesčio administratorius privalo patikrinti šios tvarkos 5 punkte nurodytą informaciją, taip pat įsitikinti, ar suskystintųjų dujų degalinėje:

17.1. bus užtikrinta taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomų skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių fizinė apsauga nuo neteisėto išgabenimo išvengiant priklausančių už juos mokėti akcizų (skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių fizinės apsaugos nuo neteisėto išgabenimo išvengiant priklausančių už juos mokėti akcizų reikalavimus nustato centrinis mokesčio administratorius);

17.2. nėra kliūčių mokesčio administratoriaus atstovui vykdyti taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomų skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių laikymo ir išleidimo iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo kontrolę;

17.3. yra visos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės, o jeigu jų dar nėra, – visos sąlygos jas įrengti iki numatomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžios;

17.4. tvarkoma kompiuterizuota apskaita, yra interneto ryšys su Valstybine mokesčių inspekcija, o jeigu jų dar nėra, yra visos sąlygos juos įdiegti iki numatomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžios.

18. Jeigu tas pats asmuo vienu metu pageidauja steigti kelis akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, kuriuose taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą bus laikomos tik skirtos naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai ir vykdoma tik jų mažmeninė prekyba, ir visi šie sandėliai yra to paties vietos mokesčio administratoriaus veiklos teritorijoje, asmuo turi teisę vietos mokesčio administratoriui pateikti vieną bendrą prašymą ir kitus reikalaujamus dokumentus pagal kiekvieną numatomą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

19. Jeigu tas pats asmuo vienu metu pageidauja steigti kelis akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, kuriuose taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą bus laikomos tik skirtos naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai ir vykdoma tik jų mažmeninė prekyba, ir šie sandėliai yra skirtingų vietos mokesčio administratorių veiklos teritorijose, asmuo turi teisę pateikti vieną bendrą prašymą ir kitus reikalaujamus dokumentus pagal kiekvieną numatomą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčių mokėtoju. Tokiu atveju nurodytasis vietos mokesčio administratorius per 5 darbo dienas pateiktą informaciją persiunčia atitinkamiems vietos mokesčių administratoriams, kurių veiklos teritorijoje numatoma steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlius.

20. Vietos mokesčio administratoriaus išvada ir centrinio mokesčio administratoriaus sprendimas priimami, taip pat leidimas išduodamas šios tvarkos 9-15 punktuose nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Tas pats asmuo vieną akcizais apmokestinamų prekių sandėlį įsteigti keliose patalpose ir (arba) teritorijose gali tik tuo atveju, jeigu šios patalpos yra vienu adresu (teritorijos viename sklype). Kuro gamybos komplekse gali būti steigiamas vienas akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, net jeigu dalis šio komplekso (produktų tiekimo vamzdynais su įmonės teritorija sujungti pylimo į autotransporto priemones mazgai, artimiausia geležinkelio stotis, kurią su įmonės teritorija jungia privažiuojamasis kelias, taip pat kuro kiekio matavimo priemonės, dėl technologinių reikalavimų esančios greta įmonės teritorijos) yra kitu adresu, tačiau to paties vietos mokesčio administratoriaus veiklos teritorijoje. Kitais atvejais nustatytąja tvarka turi būti pateikiami atskiri prašymai kiekvienai patalpai ir (arba) teritorijai; prašymai pateikiami ir nagrinėjami laikantis šios tvarkos nuostatų. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis gali būti įsteigtas ir laive, tiekiančiame kuro atsargas laivams ir plaukiojančiame su Lietuvos valstybės vėliava.

22. Jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje norima pradėti gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti kitų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, negu nurodyta turimame leidime steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, sandėlio savininkas privalo kreiptis į vietos mokesčio administratorių su prašymu papildyti leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį sąlygas. Vietos mokesčio administratorius per 10 dienų nuo prašymo gavimo privalo pateikti centriniam mokesčio administratoriui motyvuotą išvadą, ar tikslinga papildyti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Sprendimą papildyti leidimo sąlygas per 10 dienų nuo vietos mokesčio administratoriaus motyvuotos išvados gavimo priima centrinis mokesčio administratorius ir vadovaudamasis Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarka apskaičiuoja naujo laidavimo dydį. Pranešimas apie sprendimą papildyti leidimo sąlygas arba atsisakymą tai padaryti išsiunčiamas šios tvarkos III skyriuje nustatyta tvarka. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kuriame gaminamos, perdirbamos ar maišomos akcizais apmokestinamos prekės, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti kitas nei šiame sandėlyje pagamintas ar perdirbtas akcizais apmokestinamas prekes ar šioms prekėms pagaminti reikalingas žaliavas leidžiama tik tada, kai tenkinami atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, 2 punkto reikalavimai.

23. Jeigu pasikeičia akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta supaprastinta tvarka išduodamas naujas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

24. Centrinis mokesčio administratorius turi teisę nustatyti supaprastintą prašymo išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį formą, kuri naudojama tais atvejais, kai prašymą teikiantis asmuo jau turi bent vieną galiojantį leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

25. Mokesčio administratoriaus sprendimai gali būti apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

 

LAIDAVIMO UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO SAVININKO

PRIEVOLES DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR TIKSLINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydis skaičiuojamas procentais akcizo sumos, apskaičiuotos už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vienu metu per dieną. Laidavimas neskaičiuojamas už akcizais apmokestinamų naftos produktų kiekį, kurį asmuo privalo teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti kaip valstybės naftos produktų atsargas.

2. Apskaičiuojant laidavimo sumą, atsižvelgiama į asmens prašyme nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą numatoma laikyti pageidaujamame steigti sandėlyje vienu metu per dieną, taip pat vietos mokesčio administratoriaus išvadą.

Jeigu vietos mokesčio administratoriaus išvadoje nurodyta ir (arba) centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta, kad deklaruojamas numatomas laikyti kiekis dirbtinai padidintas (sumažintas), centrinis mokesčio administratorius turi teisę apskaičiuoti kiekį, už kurį skaičiuojamas laidavimas, naudodamasis panašaus (plotu, gamybiniais įrengimais ir kitkuo) akcizais apmokestinamo prekių sandėlio faktiniais duomenimis. Jeigu tokių duomenų nėra, vadovaujamasi apskaičiuotu maksimaliu akcizais apmokestinamų prekių kiekiu, kurį įmanoma laikyti pageidaujamame steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

3. Laidavimo dydį apskaičiuoja centrinis mokesčio administratorius.

 

II. LAIDAVIMO UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ

SANDĖLIO SAVININKO PRIEVOLES DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

4. Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydis -10 procentų 1 punkte nurodytos akcizų sumos, kai prašymą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį pateikia asmuo, kuris:

4.1. akcizais apmokestinamas prekes gaminti ir (arba) perdirbti ir (arba) maišyti pradėjo ne vėliau kaip 2002 m. sausio 1 d. ir atitinka visus Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytus kriterijus;

4.2. pageidauja steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą numatoma laikyti tik skirtus naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujas ir dujinius angliavandenilius ir vykdyti jų didmeninę prekybą, ir atitinka visus Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytus kriterijus;

4.3. pageidauja nuo 2003 m. sausio 1 d. steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą numatoma laikyti tik gazolį, tiekiamą pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98- 3482) 36 straipsnio 1 dalies 6 punktą, ir atitinka visus Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytus kriterijus;

4.4. pageidauja steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis veiklą, kurią numatoma vykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, vykdo ne trumpiau kaip 5 metus ir atitinka visus Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytus kriterijus.

5. Šios tvarkos 4 punkte nenustatytais atvejais laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydis – 100 procentų 1 punkte nurodytos akcizų sumos.

 

III. LAIDAVIMO UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO

SAVININKO PRIEVOLES PATEIKIMAS

 

6. Laiduoti už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles turi būti pateiktas sudariusios su centriniu mokesčio administratoriumi sutartį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje nurodytos įstaigos išduotas laidavimo dokumentas šios tvarkos 1-5 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotai sumai. Nepriimami laidavimo dokumentai, išduoti:

6.1. draudimo įmonės, kuri dėl jai taikomų Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 73-1742) nustatytų poveikio priemonių neturi teisės sudaryti laidavimo draudimo sutarčių;

6.2. banko įstaigos, kuriai Lietuvos bankas yra nustatęs Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 2-33) 37 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir (arba) 7-9 punktuose nustatytas poveikio priemones.

7. Laidavimo dokumentas negali būti išduotas ilgiau kaip vieneriems metams.

8. Laiduotojas privalo laidavimo dokumente raštu įsipareigoti įvykdyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestines prievoles, susijusias su akcizais apmokestinamų prekių laikymu laikinai atidėjus už jas apskaičiuotų akcizų mokėjimą, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas šių prievolių neįvykdys arba įvykdys jas netinkamai.

9. Laidavimo dokumentas ir jo nuorašas pateikiami vietos mokesčio administratoriui. Vietos mokesčio administratorius, kuriam laidavimo dokumentas nepriimtinas, suderinęs su centriniu mokesčio administratoriumi, turi surašyti ir pateikti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui motyvuotą atsisakymą priimti tokį laidavimo dokumentą.

10. Priimtinas laidavimo dokumentas registruojamas laidavimo dokumentų registravimo žurnale, kurio sudarymo ir tvarkymo taisykles nustato centrinis mokesčio administratorius. Laidavimo dokumento nuorašas pažymimas laidavimo dokumento priėmimo žyma ir grąžinamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, o originalas lieka vietos mokesčio administratoriui. Vietos mokesčio administratorius informuoja centrinį mokesčio administratorių apie priimtą laidavimo dokumentą centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.

11. Laidavimo dokumentai akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolėms įvykdyti naudojami centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.

 

IV. LAIDAVIMO UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO SAVININKO

PRIEVOLES DYDŽIO TIKSLINIMAS

 

12. Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydis vietos mokesčio administratoriaus raštišku nurodymu turi būti tikslinamas tokiais atvejais:

12.1. kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizo suma, apskaičiuota už vidutinį faktiškai vienu metu per dieną laikytą akcizais apmokestinamų prekių kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau nei 5 procentais skiriasi nuo akcizo sumos, kuria remiantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo dydis;

12.2. pasikeitus nustatytiems už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomas akcizais apmokestinamas prekes akcizų tarifams;

12.3. jeigu laidavimo dokumentas panaudotas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti.

13. Laidavimo dydis privalo būti patikslintas ir tuo atveju, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje norima pradėti gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti kitų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, negu nurodyta turimame leidime steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, taip pat vykdyti kitas operacijas, negu nurodyta šiame leidime, ir dėl to keistųsi akcizo suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vienu metu per dieną.

14. Jeigu suderinus su centriniu mokesčio administratoriumi pageidaujama laidavimą už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles naudoti ir mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti, tačiau jo dydis nepakankamas, laidavimo dydis taip pat turi būti patikslintas.

15. Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydis gali būti patikslintas – sumažintas iki šios tvarkos 4 punkte nustatyto dydžio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prašymu, jeigu per 12 kalendorinių mėnesių nuo sandėlio, kuriame akcizais apmokestinamos prekės gaminamos ir (arba) perdirbamos ir (arba) maišomos, veiklos nepadarytas joks Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejų ir tvarkos 1 punkte nurodytas pažeidimas, o akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas atitinka visus Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytus kriterijus.

16. Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydis tikslinamas pateikiant naują laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių savininko prievoles dokumentą.

17. Naujas laidavimo dokumentas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo vietos mokesčio administratoriaus raštiško nurodymo gavimo arba suderinimo su centriniu mokesčio administratoriumi (jeigu laidavimo dydis tikslinamas šios tvarkos 14 punkte nustatytu atveju).

18. Naujam laidavimo dokumentui taikomi šios tvarkos III skyriuje nustatyti reikalavimai.

19. Priėmus naują laidavimo dokumentą, ankstesnysis pripažįstamas negaliojančiu ir grąžinamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui pasirašytinai.

20. Vietos mokesčio administratorius informuoja centrinį mokesčio administratorių apie priimtą naują laidavimo dokumentą.

 

V. ATVEJAI, KAI PATEIKTI LAIDAVIMO NEREIKALAUJAMA

 

21. Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles pateikti nereikalaujama, jeigu:

21.1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą bus laikomi tik skirti naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai ir vykdoma tik mažmeninė jų prekyba;

21.2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą bus laikomos tik valstybės naftos produktų atsargos;

21.3. akcizais apmokestinamų prekių sandėlį steigia mažoji alaus darykla, apibrėžta Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje, ir jame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomos tik jos pagamintos akcizais apmokestinamos prekės, o akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas atitinka visus Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytus kriterijus, taip pat nepadarytas joks Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejų ir tvarkos 1 punkte nurodytas pažeidimas.

22. Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles pateikti taip pat nereikalaujama, jeigu asmuo, pageidaujantis steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, raštiškai įsipareigoja įvykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jeigu asmuo, pageidaujantis steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, atitinka šiuos kriterijus:

22.1. vykdo susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis veiklą, kurią numatoma vykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, ne trumpiau kaip 5 metus;

22.2. atitinka visus Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytus kriterijus;

22.3. įregistruotas ir suformuotas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 20 mln. litų, o laidavimo suma, kuri turėtų būti pateikta laikantis šios tvarkos 4 ar 5 punkto nuostatų, neviršija 50 procentų suformuoto ir įregistruoto įstatinio kapitalo, ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, už sumą, atitinkančią šią įstatinio kapitalo dalį.

23. Raštišką įsipareigojimą užtikrinti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įgyvendinimą gali pateikti ir asmenį, pageidaujantį steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kontroliuojantis (ne mažiau kaip 3/4 visų asmens, pageidaujančio steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, akcijų (dalių, pajų) turintis) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

23.1. asmuo, pageidaujantis steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, vykdo susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis veiklą, kurią numatoma vykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, ne trumpiau kaip 5 metus;

23.2. kontroliuojantis juridinis asmuo vykdo veiklą ne trumpiau kaip 1 metus;

23.3. tiek asmuo, pageidaujantis steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, tiek jį kontroliuojantis asmuo atitinka visus Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytus kriterijus;

23.4. kontroliuojančio juridinio asmens suformuotas ir įregistruotas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 40 mln. litų, o laidavimo suma, kuri turėtų būti pateikta laikantis šios tvarkos atitinkamai 4 ar 5 punkto nuostatų, neviršija 50 procentų suformuoto ir įregistruoto įstatinio kapitalo, ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, už sumą, atitinkančią šią įstatinio kapitalo dalį.

24. Jeigu tas pats asmuo, pateikdamas raštiškus įsipareigojimus, nori užtikrinti prievolių, susijusių su keliais akcizais apmokestinamų prekių sandėliais, įvykdymą, norint nustatyti atitiktį 22.3 ar 23.4 punkte nurodytiems kriterijams, laidavimų, kurie turėtų būti pateikti laikantis šios tvarkos 4 ar 5 punkto nuostatų už kiekvieną iš tokių sandėlių, dydžiai sudedami.

25. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, pateikęs laidavimą už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, turi teisę kreiptis į centrinį mokesčio administratorių su prašymu atsisakyti nurodytojo laidavimo ir taikyti 22 ar 23 punkto nuostatas, jeigu tenkinami šioje tvarkoje nustatyti reikalavimai.

26. Nurodyti 22-23 punktuose raštiški įsipareigojimai registruojami centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.

27. Jeigu raštišką įsipareigojimą pateikusio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ar jį kontroliuojančio juridinio asmens įregistruoto ir suformuoto įstatinio kapitalo nebepakanka, kad prievolių įgyvendinimas galėtų būti užtikrintas 22 ar 23 punkte nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vietos ar centrinio mokesčio administratoriaus raštiško nurodymo turi būti pateiktas šios tvarkos 6 punkte nurodytos įstaigos išduotas laidavimo dokumentas trūkstamai sumai.

28. Jeigu raštišką įsipareigojimą pateikęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ar jį kontroliuojantis juridinis asmuo nebeatitinka nors vieno iš Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatytų kriterijų ir (arba) vadovaujantis Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejais ir tvarka pareikalauta pateikti naują laidavimo dokumentą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vietos ar centrinio mokesčio administratoriaus raštiško nurodymo turi būti pateiktas šios tvarkos 6 punkte nurodytos įstaigos išduotas laidavimo dokumentas 4 arba 5 punkte nustatyto dydžio sumai, o jeigu vadovaujantis Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejais ir tvarka pareikalauta pateikti naują laidavimo dokumentą – centrinio mokesčio administratoriaus nustatytai sumai.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d.

nutarimu Nr. 821

 

PAPILDOMŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO VEIKLOS

REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ATVEJAI IR TVARKA

 

1. Be Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 6 straipsnio 5 dalyje nustatytų atvejų, papildomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimai gali būti nustatyti tokiais atvejais:

1.1. nustačius akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui perduotų specialių ženklų – banderolių praradimą (jeigu banderolės prarandamos ne jų klijavimo automatais metu), pardavimą ar kitokį neteisėtą perleidimą, neteisėtą gavimą (įsigijimą), taip pat specialių ženklinimo priemonių panaudojimo apskaitos pažeidimus;

1.2. nustačius akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje specialių dažų ir cheminių reagentų, skirtų kurui žymėti, praradimą ir jų apskaitos tvarkymo pažeidimus;

1.3. nustačius akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje padarytus akcizais apmokestinamų prekių laikymo, operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos ar apskaitos priemonėms taikomų reikalavimų pažeidimus;

1.4. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui antrą mokestinį laikotarpį iš eilės pavėlavus pateikti akcizų deklaraciją arba 2 kartus iš eilės praleidus akcizų mokėjimo terminą;

1.5. nustačius, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nebeatitinka nors vieno Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5.1-5.4 punktuose nustatytų reikalavimų.

2. Vietos mokesčio administratorius, kurio veiklos teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, nustatęs, kad dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje ar šios tvarkos 1 punkte nurodytų priežasčių būtina imtis papildomų priemonių akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, privalo nedelsdamas kreiptis į centrinį mokesčio administratorių, informuodamas apie susidariusias aplinkybes ir pasiūlydamas reikalavimus, kuriuos tikslinga nustatyti minėtųjų prievolių įvykdymui užtikrinti.

3. Centrinis mokesčio administratorius, išnagrinėjęs pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl papildomų reikalavimų nustatymo tikslingumo. Jeigu, centrinio mokesčio administratoriaus nuomone, papildomus reikalavimus nustatyti tikslinga, jis priima atitinkamą sprendimą, apie kurį raštu informuoja akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininką ir vietos mokesčio administratorių, kurio veiklos teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis. Minėtame sprendime turi būti nurodytas laikotarpis, per kurį akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas privalo įvykdyti papildomus reikalavimus, taip pat ištaisyti nurodytus trūkumus. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui turi būti nurodytas toks laikotarpis, kuris objektyviai reikalingas minėtiems reikalavimams įvykdyti.

4. Centrinis mokesčio administratorius, vadovaudamasis centrinio mokesčio administratoriaus patvirtinta papildomų reikalavimų nustatymo metodika, pasirenka, kokius papildomus reikalavimus nustatyti (pareikalauti pateikti laidavimo dokumentą (jeigu išduodant leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį pateikti laidavimo dokumento nereikalauta) arba naują laidavimo dokumentą, atlikti inventorizaciją, skirti pareigūnus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklai stebėti, naudoti kitas apskaitos programas ar įsirengti skaitiklius, pakeisti esamą programinę įrangą, įvesti standartizuotą programinę įrangą ar kita). Jis turi teisę nustatyti vieną ar kelis papildomus reikalavimus, bet tik tokius, kurių pagrįstai reikia tinkamam mokestinių prievolių įvykdymui atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes užtikrinti.

5. Centrinis mokesčio administratorius, nusprendęs užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių įvykdymą pareikalaudamas pateikti laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dokumentą, turi teisę pareikalauti, kad būtų nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo centrinio mokesčio administratoriaus nurodymo gavimo) vietos mokesčio administratoriui pateiktas naujas laidavimo dokumentas tokiai sumai, kad būtų užtikrintas visų galinčių atsirasti mokestinių prievolių, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių laikymu laikinai atidėjus už jas apskaičiuotų akcizų mokėjimą, įvykdymas.

6. Centrinis mokesčio administratorius papildomai turi teisę pareikalauti, kad:

6.1. laidavimo dydis būtų tikslinamas kiekvienam kalendoriniam mėnesiui pasibaigus;

6.2. ir (arba) laidavimo dydis būtų skaičiuojamas ne nuo vidutinio, o nuo didžiausio per dieną per mokestinį laikotarpį akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikyto akcizais apmokestinamų prekių kiekio.

7. Šioje tvarkoje nurodytas naujas laidavimo dokumentas pateikiamas vadovaujantis Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarka.

8. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, per 12 mėnesių nuo papildomų reikalavimų įvykdymo nepadaręs Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje, Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte ar šios tvarkos 1 punkte nurodytų pažeidimų, turi teisę kreiptis į vietos mokesčio administratorių su prašymu atšaukti 4-6 punktuose nustatytus papildomus reikalavimus. Vietos mokesčio administratoriaus teikimu papildomus reikalavimus atšaukia centrinis mokesčio administratorius.

9. Informaciją apie nustatytus ar atšauktus papildomus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimus centrinis mokesčio administratorius jo paties nustatyta tvarka pateikia visiems vietos mokesčio administratoriams, kurių veiklos teritorijoje akcizais apmokestinamų prekių sandėlius įsteigęs asmuo, kurio įsteigtam akcizais apmokestinamų prekių sandėliui nustatyti ar atšaukti papildomi reikalavimai.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d.

nutarimu Nr. 821

 

KITI ATVEJAI, KAI LEIDIMAS STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ

PREKIŲ SANDĖLĮ GALI BŪTI PANAIKINAMAS

 

1. Be Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 6 straipsnio 6 dalies 1-5 punktuose nurodytų atvejų, išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikintas centrinio mokesčio administratoriaus sprendimu, jeigu:

1.1. leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomas etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai arba etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai ir kuras, išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir po 6 mėnesių sandėlio veiklos paaiškėja, kad per šiuos 6 mėnesius vidutinė akcizų už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vienu metu per dieną laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį suma daugiau kaip 10 procentų mažesnė už atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, 2 punkte nustatytą minimalią ribą;

1.2. leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomas tik kuras, išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir po 12 mėnesių sandėlio veiklos paaiškėja, kad per šiuos 12 mėnesių vidutinė akcizų už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vienu metu per dieną laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį suma daugiau kaip 10 procentų mažesnė už atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, 2 punkte nustatytą minimalią ribą;

1.3. per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo jame nepradėta vykdyti jokia veikla, numatyta prašyme išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

1.4. akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ne trumpiau kaip 3 mokestinius laikotarpius iš eilės nevykdoma jokia veikla, numatyta prašyme išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

1.5. per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nepateikia laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles (jeigu laidavimas teisės aktų nustatyta tvarka turėjo būti pateiktas) ir (arba) licencijų, kurių reikia veiklai akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vykdyti;

1.6. per mėnesį nuo vietos ar centrinio mokesčio administratoriaus raštiško nurodymo pateikti naują laidavimo dokumentą šis dokumentas nepateiktas;

1.7. per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikimo sandėlyje neįrengtos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės, nesilaikoma kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos, interneto ryšio su Valstybine mokesčių inspekcija įdiegimo grafiko;

1.8. per 3 mėnesius pasibaigus laikotarpiui, per kurį akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas privalėjo įvykdyti vadovaujantis Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejų ir tvarkos nustatytus papildomus reikalavimus, minėtieji reikalavimai neįvykdyti.

2. Centrinis mokesčio administratorius 1 punkte nurodytus sprendimus priima atitinkamo vietos mokesčio administratoriaus teikimu.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d.

nutarimu Nr. 821

 

ĮRODYMO, KAD AKCIZAIS APMOKESTINAMOS PREKĖS PRARASTOS DĖL

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBIŲ, PATEIKIMO TVARKA

 

1. Prarastomis dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių akcizais apmokestinamos prekės laikomos ir akcizai už jas neturi būti skaičiuojami, jeigu jos prarastos dėl kurios nors iš šių priežasčių:

1.1. karo (paskelbto ar nepaskelbto), pilietinio karo, maišto ar revoliucijos;

1.2. stichinės nelaimės (smarkios audros, ciklono, žemės drebėjimo, jūros ar upės potvynio, žaibo);

1.3. sprogimo, gaisro, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimo;

1.4. boikoto, streiko, lokauto, nespartaus darbo kaip streiko formos, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimo;

1.5. kitos nenugalimos jėgos.

2. Jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai nesumokėti, per mokestinį laikotarpį prarastos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu dėl 1 punkte nurodytų priežasčių, kartu su to mokestinio laikotarpio akcizų deklaracija turi būti pateikti įvykio ir prekių praradimo faktą patvirtinantys dokumentai (draudimo įmonės ar jos įgaliotų asmenų surašyti įvykio aktai arba kituose teisės aktuose nustatytų kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo ir prekių praradimo faktą).

3. Sprendimą dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo force majeure priima vietos mokesčio administratorius, kai pateikti 2 punkte nurodyti įvykio ir prekių praradimo faktą patvirtinantys dokumentai. Nurodytais 1.5 punkte atvejais akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybės pripažįstamos force majeure tik tada, kai nėra įrodymų, kad šios priežastys atsirado dėl tyčinių akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko veiksmų.

4. Jeigu įvykio ir prekių praradimo faktą patvirtinantys dokumentai negali būti pateikti kartu su atitinkamo laikotarpio akcizų deklaracija, tačiau pateikiami vėliau, permokėta akcizų suma įskaitoma arba grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) nustatyta tvarka.

5. Visi vietos mokesčio administratoriaus sprendimai, susiję su šios tvarkos taikymu, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d.

nutarimu Nr. 821

 

KITI MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT

PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMO

UŽTIKRINIMO BŪDAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kai prekės Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 12 straipsnio nustatyta tvarka gabenamos taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, tokio gabenimo metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymas, be Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme numatytų priemonių, gali būti užtikrintas:

1.1. naudojant laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dokumentą;

1.2. naudojant bendrą laidavimo arba garantijos dokumentą visų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti;

1.3. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui ar jį kontroliuojančiam juridiniam asmeniui pateikus raštišką įsipareigojimą įvykdyti mokestines prievoles.

 

II. LAIDAVIMO UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO SAVININKO

PRIEVOLES DOKUMENTO NAUDOJIMAS, MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ

ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO

ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

2. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas turi teisę per vietos mokesčio administratorių kreiptis į centrinį mokesčio administratorių su prašymu suteikti teisę mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant laikino akcizų mokėjimo atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti naudoti laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dokumentą, jeigu laiduotojas, išduodamas šį laidavimo dokumentą, atskirai įsipareigojo įvykdyti ir tas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestines prievoles, kurios gali atsirasti išgabenus prekes iš to akcizais apmokestinamų prekių sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.

3. Vietos mokesčio administratorius, gavęs 2 punkte nurodytą prašymą, privalo įsitikinti, ar 2 punkte nurodyto dydžio laidavimo pakaks tinkamam visų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomomis prekėmis) įvykdymui užtikrinti.

4. Jeigu laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydis nepakankamas arba tampa nepakankamas, vietos mokesčio administratoriaus raštišku nurodymu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas privalo pateikti atitinkamai patikslintą laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dokumentą arba naudoti kitus Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ar šioje tvarkoje nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

 

III. BENDRO LAIDAVIMO AR GARANTIJOS DOKUMENTO NAUDOJIMAS VISŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS

AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI

UŽTIKRINTI

 

5. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas turi teisę pateikti vieną bendrą laidavimo arba garantijos dokumentą, kuris užtikrintų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo prekėms taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymą, vietoj atskirų laidavimo dokumentų kiekvienam tokiam išgabenimo atvejui.

6. Bendro laidavimo (garantijos) suma turi būti ne mažesnė už tą, kurios reikia visų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti dėl per mokestinį laikotarpį iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išgabentų akcizais apmokestinamų prekių, įvykdymui užtikrinti.

7. Bendras laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti išduotas laikotarpiui, ilgesniam kaip vieneri metai.

8. Bendras laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas sudariusios su centriniu mokesčio administratoriumi sutartį Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios banko įstaigos arba draudimo įmonės, turinčios atitinkamai banko arba draudimo veiklos licenciją. Laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti priimtas iš banko įstaigos, kuriai Lietuvos bankas yra nustatęs Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 37 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir (arba) 7-9 punktuose nustatytas poveikio priemones, taip pat draudimo įmonės, kuri dėl jai taikomų Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatytų poveikio priemonių neturi teisės sudaryti laidavimo draudimo sutarčių.

9. Jeigu šios tvarkos 5 punkte nurodyto vieno bendro laidavimo (garantijos) dokumento nepakanka užtikrinti mokestinių prievolių, kurios gali atsirasti dėl naujų gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą atvejų, įvykdymo, vietos mokesčio administratoriaus raštišku nurodymu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas mokestinių prievolių, galinčių atsirasti kiekvienu tokiu nauju išgabenimo atveju, įvykdymui užtikrinti privalo naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytas priemones arba atitinkamai padidinti šios tvarkos 5 punkte nurodyto bendro laidavimo arba garantijos sumą, pateikdamas naują laidavimo arba garantijos dokumentą.

 

IV. RAŠTIŠKO ĮSIPAREIGOJIMO NAUDOJIMAS MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ,

GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO

LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

10. Jeigu iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, vadovaujantis Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarka, nereikalaujama pateikti laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles arba jo atsisakoma, toks asmuo turi teisę kreiptis į centrinį mokesčio administratorių su prašymu suteikti teisę mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymą užtikrinti pateikiant raštišką asmens ar jį kontroliuojančio asmens įsipareigojimą įvykdyti mokestines prievoles, galinčias atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu. Raštiško įsipareigojimo formą nustato centrinis mokesčio administratorius.

11. Centrinis mokesčio administratorius, išnagrinėjęs jo nustatyta tvarka 10 punkte nurodytą prašymą, suteikia teisę mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymą užtikrinti pateikiant raštišką įsipareigojimą ir tą įsipareigojimą priima, jeigu bendra raštiškų įsipareigojimų (už visų turimų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininko prievoles, taip pat už prievoles, galinčias atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu) suma neviršija 50 procentų suformuoto ir įregistruoto įstatinio kapitalo ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, už sumą, atitinkančią šią įstatinio kapitalo dalį.

12. Jeigu bendra raštiškų įsipareigojimų įvykdyti mokestines prievoles, galinčias atsirasti gabenimo prekėms taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, suma viršija 11 punkte nustatytą ribą, centrinis mokesčio administratorius atšaukia leidimą šių prievolių įvykdymą užtikrinti pateikiant raštišką įsipareigojimą. Tokiu atveju akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas turi teisę naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje arba šios tvarkos 1.2 punkte nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

13. Centrinis mokesčio administratorius apie priimtus 11 ir 12 punktuose nurodytus sprendimus informuoja akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininką, taip pat vietos mokesčio administratorių (administratorius), kurio (kurių) veiklos teritorijoje yra to savininko įsteigtas (įsteigti) akcizais apmokestinamų prekių sandėlis (sandėliai).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Vietos mokesčio administratorius, atsižvelgdamas į teikiamos akcizų deklaracijos priede pateiktus duomenis, nuolat kontroliuoja, ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko naudojamas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas yra adekvatus akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių dydžiui.

15. Informacija apie akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, naudojančio raštiškus įsipareigojimus įvykdyti mokestinėms prievolėms, galinčioms atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, mokestines prievoles teikiama centriniam mokesčio administratoriui jo nustatyta tvarka.

16. Nustatęs, kad naudojamas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas neadekvatus galinčioms atsirasti mokestinėms prievolėms, vietos mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus, kol akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ims naudoti šios tvarkos II arba III skyriuje nurodytas priemones prievolių įvykdymui užtikrinti.

17. Jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas neatitinka bent vieno Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 5 punkte nustatyto kriterijaus ir (arba) jo įsteigtam akcizais apmokestinamų prekių sandėliui buvo nustatyti papildomi veiklos reikalavimai, toks akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms laikino akcizų mokėjimo atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti privalo naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytus būdus. Teisė vėl naudoti šios tvarkos 1.1 arba 1.2 punkte nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus gali būti suteikta ne anksčiau nei po 12 kalendorinių mėnesių nuo draudimo naudoti šios tvarkos 1.1 arba 1.2 punkte nustatytus būdus, jeigu per nurodytąjį laikotarpį nenustatyta papildomų pažeidimų, o nustatytieji anksčiau pašalinti.

______________