LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO, ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO, SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO, PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO, NARKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. birželio 30 d. Nr. X-298

Vilnius

 

 

Pirmasis SKIRSNIS

MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr. 68-2365)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 5 dalies pakeitimas

2 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „invalidumą“ įrašyti žodį „neįgalumą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Grubi medicinos praktikos klaida – gydytojo veika, kai dėl jo kaltės paciento sveikatai buvo padaryta žala, sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį. Grubią medicinos praktikos klaidą nustato gydytojo profesinės kompetencijos vertinimo komisija.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1996, Nr. 35-855; 2004, Nr. 4-36)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 13 dalies pakeitimas

2 straipsnio 13 dalyje vietoj žodžio „invalidumą“ įrašyti žodį „neįgalumą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

13. Grubi odontologijos praktikos klaida – odontologo veika, kai dėl odontologo kaltės buvo padaryta paciento sveikatai žala, sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį. Grubią odontologijos praktikos klaidą nustato odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisija.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 3, 4, 27, 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2001, Nr. 62-2225; 2004, Nr. 4-38)

1 straipsnis. 3 straipsnio 20 punkto pakeitimas

3 straipsnio 20 punkte vietoj žodžio „invalidų“ įrašyti žodį „neįgaliųjų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

20) neįgaliųjų medicininės ir socialinės reabilitacijos organizavimo teisinius pagrindus;“.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 2 punkto pakeitimas

4 straipsnio 2 punkte vietoj žodžio „invalidumo“ įrašyti žodį „neįgalumo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) saugoti gyventojus nuo ligų, išvengiamos mirties ir neįgalumo;“.

 

3 straipsnis. 27 straipsnio pavadinimo pakeitimas ir 1 dalies pripažinimas netekusia galios

27 straipsnio pavadinime išbraukti žodžius „Medicininė socialinė ir“ ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Specializuotoji medicininė ekspertizė“.

2. 27 straipsnio 1 dalį pripažinti netekusia galios.

 

4 straipsnis. 48 straipsnio 7 punkto pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) asmenų, pripažintų nedarbingais, ir asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, sveikatos priežiūra;“.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1995, Nr. 53-1290)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

6 straipsnyje vietoj žodžių „psichikos invalidai“, „psichikos invalidų“ įrašyti žodžius „žmonės su psichine negalia“, „žmonių su psichine negalia“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Žmonės su psichine negalia yra globojami valstybės. Jiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra teikiama socialinė parama. Žmonių su psichine negalia sveikatos priežiūra finansuojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Savivaldybė organizuoja ir remia žmonių su psichine negalia slaugą ir globą šeimose, sveikatos priežiūros įstaigose, psichikos sveikatos centruose ir kitose globos bei reabilitacijos įstaigose.“

 

PENKTASIS SKIRSNIS

NARKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 12, 20, 22, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1997, Nr. 30-711)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 8 punkto pakeitimas

12 straipsnio 8 punkte vietoj žodžio „invalidumo“ įrašyti žodį „neįgalumo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) tvarko pasekmių (smurtinių mirčių ir savižudybių, neįgalumo atvejų, traumų, apsinuodijimų, somatinių ir infekcinių susirgimų ir pan.), susijusių su piktnaudžiavimu alkoholiu ir narkotikais, apskaitą;“.

 

2 straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas

20 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „invalidumo“ įrašyti žodį „neįgalumo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Apskričių ligų profilaktikos ir kontrolės centrai tvarko narkologinių susirgimų, piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis pasekmių (smurtinių mirčių ir savižudybių, neįgalumo atvejų, traumų, apsinuodijimų, somatinių ir infekcinių susirgimų bei kitų komplikacijų) apskaitą.“

 

3 straipsnis. 22 straipsnio 4 dalies pakeitimas

22 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „invalidams“ įrašyti žodį „neįgaliesiems“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Apskričių ir vietos savivaldos institucijos steigia globos namus neįgaliesiems, sergantiems narkomanija ir alkoholizmu.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio 3 dalies pakeitimas

23 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „suteikiamas invalidumas ir skiriama socialinė globa“ įrašyti žodžius „nustatomas neįgalumas ir teikiama socialinė parama“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Nedarbingiems narkologiniams ligoniams tokia pat tvarka kaip ir kitiems pacientams, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, nustatomas neįgalumas ir teikiama socialinė parama.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS