LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl karo prievolininkų SKYRIMO Į PAREIGAS PARENGTOJO REZERVO KARINIAME VIENETE IR ATLEIDIMO IŠ JO tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 28 d. Nr. V-558

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 24 straipsnio 5 dalimi,

t v i r t i n u Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete ir atleidimo iš jo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-558

 

KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMO Į PAREIGAS PARENGTOJO REZERVO KARINIAME VIENETE IR ATLEIDIMO IŠ JO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete ir atleidimo iš jo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete ir atleidimo iš jo sąlygas ir procedūras, kvietimą į pratybas, mokymus ir vykdyti tarnybos užduočių.

2. Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete ir atleidimo iš jo, kvietimo į pratybas, mokymus ir vykdyti tarnybos užduočių procedūras organizuoja ir vykdo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos (toliau – administruojanti institucija).

3. Visos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 49-1325), Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) ir kituose karo tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Karo prievolininkai į pareigas parengtojo rezervo kariniuose vienetuose skiriami pagal krašto apsaugos ministro patvirtintą pareigybių sąrašą.

 

II. KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA IR SKYRIMAS Į PAREIGAS PARENGTOJO REZERVO KARINIAME VIENETE

 

5. Į pareigas parengtojo rezervo kariniuose vienetuose gali būti atrinkti ir priimti karo prievolininkai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

5.1. atitinkantys Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytus amžiaus reikalavimus;

5.2. įgiję pagrindinį karinį parengtumą;

5.3. turintys atitinkamoms pareigoms eiti reikiamą karinį laipsnį;

5.4. turintys atitinkamoms pareigoms eiti reikiamą karinę ir (arba) civilinę specialybę.

6. Administruojanti institucija, naudodamasi karo prievolininkų duomenimis, atrenka kandidatus, atitinkančius šio Tvarkos aprašo 5 punkto reikalavimus, į laisvas pareigas parengtojo rezervo kariniuose vienetuose. Pirmenybė teikiama karo prievolininkams, raštu pareiškusiems norą tarnybą rezerve atlikti parengtojo rezervo kariniame vienete. Kai atrinktų kandidatų yra daugiau nei laisvų pareigų, į kurias vykdoma atranka, administruojanti institucija, naudodamasi kompiuterių programa, atsitiktine tvarka karo prievolininkus įrašo į eilę.

7. Administruojanti institucija atrinktiems karo prievolininkams į parengtojo rezervo karinius vienetus išsiunčia administruojančios institucijos nustatytos formos kvietimus atvykti į administruojančią instituciją.

8. Jei karo prievolininkas nepateikia administruojančiai institucijai dokumentų, patvirtinančių Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 25 straipsnyje nurodytas aplinkybes, dėl kurių karo prievolininkas negali būti paskirtas į parengtojo rezervo karinius vienetus, jam išduodamas siuntimas vykti į Karinę medicinos ekspertizės komisiją.

9. Pagal sveikatos būklę tarnybai tinkantys karo prievolininkai skiriami į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete.

10. Administruojanti institucija rengia karo prievolininko skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete įsakymo projektą. Įsakymą pasirašo kariuomenės vadas arba jo įgaliotas asmuo. Administruojanti institucija supažindina karo prievolininką su skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete įsakymu pasirašytinai ir įteikia jam paskyrimo lapelį, parengtą pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą Paskyrimo į parengtojo rezervo karinį vienetą lapelio formą.

11. Esant tarnybiniam būtinumui, pasikeitus kario sveikatos būklei arba jo paties prašymu parengtojo rezervo karys gali būti skiriamas į kitas pareigas. Informacija apie karo prievolininko arba parengtojo rezervo kario skyrimą į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete įrašoma į duomenų bazę bei karinį liudijimą.

 

III. PARENGTOJO REZERVO KARIŲ KVIETIMAS Į PRATYBAS, MOKYMUS IR VYKDYTI TARNYBOS UŽDUOČIŲ

 

12. Parengtojo rezervo kariai į pratybas ir mokymus kviečiami pagal kariuomenės vado įsakymu patvirtintą planą, arba kai teisės aktų nustatyta tvarka priimamas sprendimas pasitelkti Lietuvos kariuomenę teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms.

13. Parengtojo rezervo kariams, kviečiamiems į mokymus, pratybas bei atlikti tarnybos užduočių, administruojanti institucija išsiunčia administruojančios institucijos nustatytos formos kvietimus.

14. Parengtojo rezervo kariai, atvykdami į mokymus, pratybas, su savimi privalo turėti pasą ar tapatybės kortelę, karinį liudijimą, paskyrimo lapelį, pagrindinėje darbovietėje gaunamo vidutinio darbo užmokesčio pažymą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimą, kelionės bilietus ir kitus kvietime nurodytus dokumentus.

15. Administruojanti institucija apie parengtojo rezervo kario dalyvavimą mokymuose, pratybose bei vykdant tarnybos užduotis įrašo į duomenų bazę bei karinį liudijimą.

 

IV. PARENGTOJO REZERVO KARIŲ ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ PARENGTOJO REZERVO KARINIAME VIENETE

 

16. Iš pareigų parengtojo rezervo kariniame vienete parengtojo rezervo kariai atleidžiami sukakus 55 metams, atsargos karininkai, generolai (admirolai), atsargos kariai, turintys gydytojo ar gydytojo padėjėjo specialybę, – sukakus 60 metų, atsiradus Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 24 straipsnyje nustatytoms aplinkybėms arba pasikeitus kario sveikatos būklei.

17. Administruojanti institucija, likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki parengtojo rezervo kariams sukanka 55 metai, atsargos karininkams, generolams (admirolams), atsargos kariams, turintiems gydytojo ar gydytojo padėjėjo specialybę, – sukanka 60 metų, arba nedelsdama, kai atsiranda Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 24 straipsnyje nustatytos aplinkybės, parengia atleidimo iš pareigų parengtojo rezervo kariniame vienete įsakymo projektą, kurį pasirašo kariuomenės vadas arba jo įgaliotas asmuo. Administruojanti institucija supažindina parengtojo rezervo karį su atleidimo iš pareigų parengtojo rezervo kariniame vienete įsakymu pasirašytinai per 5 darbo dienas nuo įsakymo išleidimo dienos, visą reikiamą informaciją įrašo kariniame liudijime. Nesant galimybės supažindinti karo prievolininką su įsakymu pasirašytinai, įsakymo kopija jam išsiunčiama registruotu laišku.

18. Informacija apie parengtojo rezervo kario atleidimą iš pareigų parengtojo rezervo kariniame vienete įrašoma į duomenų bazę bei karinį liudijimą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Karo prievolininkai, neatvykę į administruojančios institucijos kvietime nurodytą vietą nurodytu laiku, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

Karo prievolininkų skyrimo į pareigas

parengtojo rezervo kariniame vienete ir

atleidimo iš jo tvarkos aprašo

priedas

 

(Paskyrimo į parengtojo rezervo karinį vienetą lapelio forma)

 

paskyrimo į parengtojo rezervo karinį vienetą lapeliS

 

1 pusė

 

_______________________________________

(Išduodančios institucijos pavadinimas)

 

Pateikiamas atvykus į šaukimo lapelyje nurodytą vietą

 

PASKYRIMO Į PARENGTOJO REZERVO KARINĮ VIENETĄ LAPELIS

 

____________

(paskyrimo data)

___________________

(laipsnis, vardas, pavardė)

___________________

(adresas, telefonas)

 

Jeigu turite kokių klausimų, prašome kreiptis:

_______________________________________

(nurodyti adresą ir telefoną pasiteirauti)

 

Jūs esate paskirtas į:

_______________________________________

(karinio vieneto pavadinimas ir pareigybė)

 

 

2 pusė

 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, Jūs skiriamas atlikti tarnybą parengtojo rezervo kariniame vienete (einant kitoje lapelio pusėje nurodytas pareigas).

2. Keičiantis Jūsų nuolatinei gyvenamajai vietai ar sveikatos būklei privalote būtinai atvykti į administruojančią instituciją.

3. Kviečiant į pratybas, mokymus ir vykdyti tarnybos užduočių, Jums bus išsiųstas kvietimas, kuriame bus nurodyti atvykimo į tarnybą laikas ir vieta.

4. Jeigu paskelbus mobilizaciją Jūs dar nebūsite gavęs kvietimo arba informuotas apie atvykimą į tarnybą kitu būdu (telefonu, per pasiuntinį, radiją, televiziją), prašome kreiptis į artimiausią administruojančią instituciją.

5. Prieš vykdami į tarnybą su savimi privalote turėti:

5.1. karinį liudijimą;

5.2. šį paskyrimo lapelį ir kvietimą (jei gavote);

5.3. vairuotojo pažymėjimą (jei turite);

5.4. kuprinę su asmeniniais daiktais (šaukštą, puodelį, rankšluostį ir asmeninius higienos reikmenis);

5.5. maisto produktų vienai parai.

Primename, kad parengtojo rezervo kariai, gavę kvietimus ir neatvykę į pratybas, mokymus ir vykdyti tarnybos užduočių, atsako Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

_________________