LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO Nr. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 11 d. Nr. D1-479

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381):

1. Nurodytu įsakymu patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 81 punktą išdėstau taip:

81. Regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą koordinuoja ir juos tvirtina regionų plėtros tarybos.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas