LIETUVOS RESPUBLIKOS
 ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO 2, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 8 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
 ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. XI-752

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1656; 1999, Nr. 102-2918; 2002, Nr. 102-4546, Nr. 123-5535; 2003, Nr. 57-2536; 2005, Nr. 71-2557)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. 2 straipsnio 1 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Darbingumo netekimas – darbingumo netekimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba dėl susirgimo profesine liga. Netektas darbingumas išreiškiamas procentais. Jeigu nukentėjusysis miršta dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos, laikoma, kad netekta 100 procentų darbingumo. Darbingumo netekimo dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga procentą nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT). Nukentėjusiajam dėl kelių įvykių nustatomas darbingumo netekimo procentas dėl kiekvieno įvykio atskirai.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu nukentėjusysis dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos miršta, teisę į žalos atlyginimą turi nedarbingi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikas (vaikai), gimęs (gimę) po jo mirties. Žala atlyginama:

1) nepilnamečiams – iki jiems sukanka 18 metų, o jeigu jie mokosi ar studijuoja pagal formaliojo švietimo programų dienines ar nuolatines mokymo (studijų) formas, – iki jiems sukanka 24 metai;

2) asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, – iki gyvos galvos;

3) asmenims, kurie pripažinti neįgaliaisiais, – jų neįgalumo laikotarpiu;

4) mirusiojo sutuoktiniui ar tėvui (motinai), įtėviui, nepaisant amžiaus ir darbingumo, jeigu jis nedirba ir prižiūri mirusiojo vaikus, vaikaičius, įvaikius, brolius ar seseris, – iki šiems sukanka 8 metai.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

8 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

4 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas ir straipsnio papildymas 2 dalimi

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą, straipsnį papildyti 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

9 straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe, susirgimo profesine liga ar mirties priežasties įrodymas

1. Pagrindiniu nelaimingo atsitikimo darbe, susirgimo profesine liga ar mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe priežasties įrodymu gali būti:

1) nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga tyrimo aktai;

2) teismo nuosprendžiai, sprendimai;

3) profesinės rizikos įvertinimo dokumentai;

4) kiti dokumentai, kuriuose yra žinių apie nelaimingą atsitikimą darbe, susirgimą profesine liga arba apie mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe priežastį.

2. Pagrindiniu mirties dėl profesinės ligos priežasties įrodymu yra Vyriausybės įgaliotos institucijos išvada.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

11 straipsnis. Vidutinis darbo užmokestis

1. Nukentėjusiojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas laikantis Vyriausybės patvirtinto Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo pagal darbo užmokestį, gautą iki nelaimingo atsitikimo darbe arba susirgimo profesine liga nustatymo.

2. Profesinės ligos atveju nukentėjusiojo pageidavimu vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal nukentėjusiojo pasirinktų paeiliui einančių 6 mėnesių iš 24 mėnesių, einančių iki susirgimo profesine liga nustatymo, laikotarpio darbo užmokestį, laikantis Vyriausybės patvirtinto Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo.

3. Tuo atveju, kai nustatoma, kad susirgimą profesine liga sukėlė darbas darbovietėje, kurioje nukentėjusysis dirbo iki jo atleidimo iš šios darbovietės ar perkėlimo į kitą mažiau apmokamą darbą toje pačioje darbovietėje, vidutinis darbo užmokestis nukentėjusiojo pageidavimu apskaičiuojamas pagal toje darbovietėje, kurioje darbas sukėlė profesinę ligą, gautą darbo užmokestį iš nukentėjusiojo pasirinktų paeiliui einančių 6 mėnesių per 24 mėnesių laikotarpį iki jo perkėlimo į kitą mažiau apmokamą darbą ar atleidimo iš tos darbovietės dienos, laikantis Vyriausybės patvirtinto Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo.“

 

6 straipsnis. 14 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 14 straipsnį 4 dalimi:

4. Jeigu nukentėjusiojo, gavusio periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensacijas (ar iš naujo apskaičiuotos ir jau išmokėtos vienkartinės netekto darbingumo kompensacijos skirtumą), netektas darbingumas, nepraėjus 24 mėnesiams nuo teisės į vienkartinę kompensaciją atsiradimo dienos, pakartotinai padidėja iki 30 ir daugiau procentų, iš apskaičiuotos periodinės netekto darbingumo kompensacijos sumos išskaičiuojama išmokėtos vienkartinės netekto darbingumo kompensacijos (ar jos skirtumo) dalis už likusį iki 24 mėnesių laikotarpį.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu įmonė, įpareigota atlyginti nukentėjusiajam žalą dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga arba kai dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos asmuo miršta, reorganizuojama, reikalavimai atlyginti žalą pereina tos įmonės teisių perėmėjui.“

 

8 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

19 straipsnis. Laidojimo išlaidų atlyginimas

Jeigu dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos nukentėjusysis miršta, įmonė, ūkininkas, atsakingi už su nukentėjusiojo mirtimi susijusią žalą, jo laidojimo išlaidas atlygina mirusiojo šeimos nariams arba kitiems jį laidojusiems asmenims tiek, kiek jos viršija laidojimo pašalpas, gautas pagal kitus teisės aktus, tačiau ne daugiau kaip dvigubas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas respublikos ūkio vidutinis darbo užmokestis.“

 

9 straipsnis. 23 straipsnio 3 dalies ir 6 dalies 1 punkto pripažinimas netekusiais galios

1. 23 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

2. 23 straipsnio 6 dalies 1 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

10 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Žala atlyginama ir tiems asmenims, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo neteko maitintojo dėl profesinės ligos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ