LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-671 „DĖL PIENO TYRIMO UŽDUOČIŲ IR TYRIMO KAINŲ APMOKĖJIMO VALSTYBĖS ĮMONEI „PIENO TYRIMAI“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 23 d. Nr. 3D-245

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-671 „Dėl pieno tyrimo užduočių ir tyrimo kainų apmokėjimo valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ (Žin., 2004, Nr. 185-6865; 2005, Nr. 151-5573):

1. Pakeičiu įsakymo antraštę ir ją išdėstau taip:

 

„DĖL APMOKĖJIMO UŽ PIENO TYRIMUS VALSTYBĖS ĮMONEI „PIENO TYRIMAI“.

 

2. Išdėstau įsakymo preambulę taip:

„Siekdama užtikrinti nešališką ir kompetentingą viso superkamo pieno sudėties ir kokybės nustatymą bei vadovaudamasi Pieno supirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 (Žin., 2001, Nr. 40-1406; 2003, Nr. 60-2739; 2005, Nr. 135-4868), bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3D-611 „Dėl valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ atliekamo pieno mėginių tyrimo kainų“ (Žin., 2004, Nr. 166-6068; 2007, Nr. 52-2036):“

3. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Įpareigoju valstybės įmonę „Pieno tyrimai“ tirti parduodamo perdirbti pieno mėginius pagal Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus ir periodiškumą, nurodytą šio įsakymo 2.2 punkte.“

4. Papildau įsakymą nauju 2.1 punktu (ankstesniuosius 2.1 ir 2.2 punktus laikant atitinkamai 2.2 ir 23 punktais):

„2.1. Privalomųjų pieno tyrimų apmokėjimui sudėtinio pieno riebalų, baltymų, somatinių ląstelių tyrimo kainos (Lt už tyrimą) – 1,90 paskirstymą taip: riebalų – 0,63 Lt, baltymų – 0,63 Lt, somatinių ląstelių – 0,64 Lt. Šis paskirstymas netaikomas atliekant papildomuosius tyrimus.“

5. Išdėstau 2.2 punktą taip:

„2.2. pieno tyrimų (Lt už pirmiausiai atliktus privalomuosius pieno tyrimus pagal nurodytą periodiškumą be PVM) apmokėjimą per mėnesį:

 

Pieno tyrimų periodiškumas ir mokėtojas

Riebalų (R), baltymų (B), somatinių ląstelių (SL)

Bendro bakterinio užterštumo

Iš viso per mėn. už vieno pardavėjo tirtą pieną Lt

R

B

SL

Pieno sudėties ir kokybės tyrimų periodiškumas per mėnesį

1,5

3

1

1

 

Pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės

0,473

0,945

0,32

2,58

4,32

Pardavėjai

0,473

0,945

0,32

1,74

 

„.

6. Pripažįstu netekusiais galios 2.3.1 ir 2.3.6 punktus.

7. Įrašau 2.3.3 ir 2.3.4 punktuose po žodžio „perdirbimo“ žodį „(supirkimo)“.

8. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. birželio 1 d.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius

Kazimieras Lukauskas