LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1994 m. vasario 10 d. Nr. I-387

Vilnius

 

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1992, Nr. 21-610; 1993, Nr. 26-597, Nr. 52-993, Nr. 54-1047, Nr. 56-1079, Nr. 59-1142):

1. Papildyti Kodeksą 1632 ir 1736 straipsniais:

1632 straipsnis. Prekyba prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų

Prekyba nežymėtomis prekėmis, kuriomis draudžiama prekiauti be banderolių ar kitų specialių ženklų, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu.“

1736 straipsnis. Netikrų banderolių prekėms ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, naudojimas

Netikrų banderolių prekėms ar kitų specialių ženklų gaminimas ar realizavimas – užtraukia baudą nuo penkiasdešimties tūkstančių iki vieno šimto tūkstančių litų su šių banderolių ar kitų specialių ženklų bei jų gaminimo priemonių konfiskavimu.

Netikrų banderolių prekėms ar kitų specialių ženklų naudojimas prekiaujamoms prekėms, kuriomis draudžiama prekiauti be banderolių ar kitų specialių ženklų, – užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu.“

2. 224 straipsnyje po skaičiaus „1631“ įrašyti skaičių „1632“ ir po skaičiaus „1735“ įrašyti skaičių „1736“.

3. 2591 straipsnio pirmosios dalies 1 punkto:

1) antrojoje pastraipoje po skaičiaus „1631“ įrašyti skaičių „1632“ ir po skaičiaus „1733“ įrašyti skaičių „1736“;

2) šešioliktojoje pastraipoje vietoj skaičiaus „1723“ įrašyti skaičius „1632, 1723, 1736“.

4. 320 straipsnio antrojoje pastraipoje po skaičiaus „441“ įrašyti skaičių „1632“ ir po skaičiaus „1733“ įrašyti skaičių „1736“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________