VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2010 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. 2B-446 „DĖL PAVOJINGUS KROVINIUS VEŽANČIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 18 d. Nr. 2B-282

Vilnius

 

1. Pakeičiu Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 126-6479):

1.1. išdėstau 5 punkto 9 ir 10 pastraipas taip:

Nauja transporto priemonė – transporto priemonė, kuri anksčiau neregistruota arba nuo kurios pirmosios registravimo datos yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

Naudota transporto priemonė – registruota transporto priemonė, nuo kurios pirmosios registravimo datos yra praėję daugiau kaip šeši mėnesiai“;

1.2. papildau nauju 301 punktu:

301. Naujos transporto priemonės ADR sertifikatas gali būti išduodamas neatlikus privalomosios techninės apžiūros. Išduodamo ADR sertifikato išdavimo data yra nustatytos formos prašymo registravimo data, o galiojimo data negali būti vėlesnė nei 12 mėnesių nuo naujos transporto priemonės pirmosios registravimo datos ar cisternos arba transporto priemonės-baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.“

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas