LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO BLOKO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO ĮSTATYMO PREAMBULĖS PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. birželio 22 d. Nr. VIII-1747

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 42-1189)

 

1 straipsnis. Įstatymo preambulės pakeitimas

Įstatymo preambulės pirmajame sakinyje vietoj žodžio „atominė“ įrašyti žodį „atominės“, išbraukti žodžius „elektrinė buvo statyta didelės dalies Rytų Europos šalių energetikos problemoms spręsti, todėl šios“ ir ją išdėstyti taip:

 

PREAMBULĖ

 

Ignalinos atominės elektrinės uždarymas yra ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinė problema. Įstatymas priimamas remiantis Nacionaline energetikos strategija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS