LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 1 d. Nr. B1-146

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimus, siekdamas sustiprinti valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, patvirtinimo, patvirtinimo sustabdymo, patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir patvirtinimo panaikinimo tvarkos kontrolę:

1. Tvirtinu pridedamus Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimus.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. B1-560 „Dėl Veterinarinės priežiūros objektų ir subjektų patvirtinimo reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 94-3466).

3. Nurodau apskričių valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms suteikti valstybinės veterinarinės kontrolės objektams, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo eilės numerius kiekvienai veiklos sričiai, numatytai 1 punktu patvirtintų Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų 2 priedo 2 punkte:

Alytaus apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) – LT 020-100;

Kauno apskrities VMVT – LT 101-200;

Klaipėdos apskrities VMVT – LT 201-300;

Marijampolės apskrities VMVT – LT 301-400;

Panevėžio apskrities VMVT – LT 401-500;

Šiaulių apskrities VMVT – LT 501-600;

Tauragės apskrities VMVT – LT 601-700;

Telšių apskrities VMVT – LT 701-800;

Utenos apskrities VMVT – LT 801-900;

Vilniaus apskrities VMVT – LT 901-999.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo skyriui.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu

Nr. B1-146

 

VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

 

Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, patvirtinimą, reikalavimus.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus (toliau – kontrolės objektai), veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir veterinarinio patvirtinimo panaikinimo tvarką.

2. Vartojamos sąvokos:

Teritorinė VMVT – savivaldybės, rajono, miesto ir apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Valstybinės veterinarinės kontrolės objektai – ūko subjektai, kuriuos pagal teisės aktus pavesta kontroliuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

Maisto tvarkymo subjektas – maisto tvarkymu užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo. Juridinio asmens, tvarkančio maistą, struktūrinis padalinys prilyginamas atskiram maisto tvarkymo subjektui.

3. Pagrindiniai teisės aktai, kurių turi būti laikomasi įgyvendinat šiuos Reikalavimus:

3.1. 1997 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl Bendrijoje sustojimo punktams taikomų kriterijų, iš dalies pakeičiantis Tarybos direktyvos 91/628/EEB priede nurodytą maršruto planą;

3.2. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimus;

3.3. 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, nustatantis sveikatos reikalavimus gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms;

3.4. Valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4-361 „Dėl Laboratorinių gyvūnų veisimo, dauginimo, priežiūros ir transportavimo veterinarinių reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 49-1590);

3.5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 282 „Dėl Parduodamų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-71);

3.6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos su Europos Sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 52-2029);

3.7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 464 „Dėl Arklių prekybos su ES šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 106-4777);

3.8. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 111-4955);

3.9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 524 „Dėl Veterinarijos reikalavimų vandens gyvūnams ir jų produktams patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 114-5122);

3.10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-588 „Dėl Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 33-1086);

3.11. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-589 „Dėl Gyvūninių produktų veterinarinio tikrinimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-569);

3.12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. B1-1020 „Dėl pašarų produktų kontrolės patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 42-1401);

3.13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. B1-80 „Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 22-688);

3.14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1477);

3.15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-325 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų spermai patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-2036);

3.16. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 135-4916);

3.17. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-351 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų embrionams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3958);

3.18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 3D-413 „Dėl Ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo ir įregistravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4247);

3.19. kiti teisės aktai.

4. Apskričių VMVT tvirtina kontrolės objektus, jei jie atitinka 3 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus ir II skyriaus reikalavimus.

5. Kontrolės objektai, gavus teritorinių VMVT teikimą, nurodytą 1 priede, tvirtinami apskričių VMVT viršininkų įsakymu, jiems suteikiamas veterinarinio patvirtinimo numeris, nurodytas 2 priede.

6. Kontrolės objektų veterinarinis patvirtinimas sustabdomas, veterinarinio patvirtinimo sustabdymas atšaukiamas ir veterinarinis patvirtinimas panaikinamas apskričių VMVT viršininkų įsakymu pagal reikalavimus, nurodytus III–V skyriuose.

7. Apskričių VMVT patvirtintus kontrolės objektus įtraukia į sąrašą, nurodytą 3 priede, ir iki kiekvieno mėnesio 5 d. sąrašą perduoda VMVT Gyvūnų sveikatingumo skyriui.

8. VMVT patvirtintų kontrolės objektų sąrašą pateikia Europos Komisijai.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI KONTROLĖS OBJEKTŲ VETERINARINIAM PATVIRTINIMUI

 

9. Kontrolės objektai, kurie nori pradėti arba pratęsti, papildyti, pakeisti ar patikslinti veiklą, kontroliuojamą VMVT, turi teritorinei VMVT pateikti:

9.1. vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą suteikti atitinkamai veiklos sričiai veterinarinį patvirtinimą pagal 4 priede nurodytą formą;

9.2. kur tinkama, reikiamus dokumentus:

9.2.1. objekto įregistravimo juridinių asmenų registre pažymėjimą ir įstatų ar kito juos atitinkančio dokumento nuorašus, patvirtintus antspaudu (jeigu antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu,

9.2.2. nuosavybės teisę į objektą patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties patvirtintą kopiją, jei ūkio subjektas neturi nuosavybės teise priklausančių patalpų, kuriose vykdys veiklą,

9.2.3. kontrolės objekto patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schemą ir technologinio proceso aprašymą,

9.2.4. savikontrolės programas, paruoštas atsižvelgiant į rizikos veiksnių analizę svarbiausiuose valdymo tašuose:

9.2.4.1. geriamojo vandens kontrolės programą,

9.2.4.2. nutekamųjų vandenų surinkimo ir nukenksminimo programą,

9.2.4.3. nepanaudotų šalutinių gyvūninių produktų ir atliekų saugaus surinkimo ir sunaikinimo programą,

9.2.4.4. kenkėjų kontrolės programą,

9.2.4.5. valymo, plovimo ir dezinfekavimo programą,

9.2.4.6. personalo higienos kontrolės programą,

9.2.4.7. personalo asmens sveikatos kontrolės programą,

9.2.4.8. personalo apmokymo ir tęstinio mokymo programą;

9.2.5. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtą ir su teritorine VMVT suderintą šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo veiklos nutraukimo planą,

9.2.6. dokumentą, liudijantį, kad kontrolės objektas reikalingiems tyrimams atlikti turi atestuotąją savo laboratoriją, arba sutarties su įgaliotąja laboratorija dėl tokių tyrimų atlikimo patvirtintą kopiją,

9.2.7. jei tai gyvulių pašarų, paukščių lesalų gamybos įmonės, prekiautojai kombinuotaisiais pašarais, pašarų priedais ir premiksais, ūkio subjektai, užsiimantys išvažiuojamąja pašarų gamyba, ir vaistinio pašaro gamybos įmonės – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos pažymą apie atitiktį nustatytiems reikalavimams.

10. Kontrolės objektas privalo per 3 dienas teritorinei VMVT pateikti informaciją, jeigu pasikeitė pateiktame prašyme ir dokumentuose nurodyta informacija ar dokumentai.

11. Teritorinė VMVT, gavusi Reikalavimų 9 punkte nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, prašymą užregistruoja žurnale ir, jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ar jie neteisingai įforminti, nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip 7 dienų, trūkumams pašalinti. Jeigu kontrolės objektas pateikia visus reikalingus dokumentus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, prašymas suteikti veterinarinį patvirtinimą laikomas paduotas jo pradinio pateikimo teritorinei VMVT dieną.

12. Jei pateikti visi reikalingi dokumentai, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos teritorinė VMVT patikrina, ar kontrolės objektas atitinka 9 punkte nurodytus ir VMVT patvirtintus atitinkamos veiklos srities veterinarijos reikalavimus, ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą. Jei atlikus patikrinimą nustatomi trūkumai, teritorinė VMVT raštu informuoja prašymą pateikusį kontrolės objekto atstovą apie nustatytus trūkumus.

13. Kontrolės objektas, 11 punkte nustatyta tvarka nepašalinęs trūkumų, gali teikti kitą prašymą suteikti veterinarinį patvirtinimą tik visiškai pašalinęs nustatytus trūkumus ne anksčiau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie nustatytus trūkumus gavimo dienos.

14. Teritorinė VMVT, jei kontrolės objektas atitinka 9 punkto reikalavimus ir patikrinimo metu jame nenustatyta trūkumų, per 7 dienas apskrities VMVT pristato patikrinimo aktą ir teikimą suteikti veterinarinį patvirtinimą pagal 1 priede nurodytą formą. Teikimą pasirašo teritorinės VMVT viršininkas ar jį pavaduojantis asmuo.

15. Apskrities VMVT, gavusi teritorinės VMVT teikimą ir patikrinimo aktą, viršininko įsakymu suteikia ūkio subjektui veterinarinį patvirtinimą.

16. Veterinarinis patvirtinimas suteikiamas neterminuotam laikui. Dokumentai turi būti saugomi teritorinės VMVT visą kontrolės objekto veiklos laiką ir 3 metus po veiklos nutraukimo.

17. Teritorinė VMVT turi reguliariai, kaip nurodyta 8 priede, tikrinti kontrolės objektus ir kontroliuoti jų atitiktį 3 punkte nurodytiems teisės aktų ir kitiems veterinarijos reikalavimams.

18. Jeigu ūkio subjektas yra apskrities VMVT kontroliuojamoje teritorijoje, 1, 5, ir 6 priede nurodytas teikimas neteikiamas.

 

III. VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUSTABDYMAS

 

19. Teritorinė VMVT, nustačiusi, kad kontrolės objektas neatitinka 3 ir 9 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimų, nedelsdama pateikia apskrities VMVT teikimą dėl valstybinės veterinarinės kontrolės objekto veterinarinio patvirtinimo sustabdymo (5 priedas), nurodo priežastis ir numatomą trūkumų pašalinimo terminą. Veterinarinis patvirtinimas sustabdomas apskrities VMVT viršininko įsakymu.

 

IV. Veterinarinio PATVIRTINIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS

 

20. Teritorinė VMVT, patikrinusi, ar pašalinti nustatyti trūkumai, ir nustačiusi, kad kontrolės objektas atitinka 3 ir 9 punktuose nurodytus teisės aktų reikalavimus, nedelsdama pateikia apskrities VMVT teikimą dėl valstybinės veterinarinės kontrolės objekto veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo (6 priedas). Veterinarinio patvirtinimo sustabdymas panaikinamas apskrities VMVT viršininko įsakymu.

 

V. Veterinarinio PATVIRTINIMO PANAIKINIMAS

 

21. Apskrities VMVT teritorinės VMVT teikimu panaikina veterinarinį patvirtinimą, jeigu kontrolės objektas:

21.1. nutraukia veiklą apie tai raštu informuodamas teritorinę VMVT;

21.2. nevykdo veiklos ilgiau kaip 3 mėnesius, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;

21.3. nepašalino per nustatytą laikotarpį trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas veterinarinis patvirtinimas.

22. Teritorinė VMVT, atliekanti valstybinę veterinarinę kontrolę, esant 18 punkte nurodytai situacijai nedelsdama pateikia apskrities VMVT teikimą dėl valstybinės veterinarinės kontrolės objekto veterinarinio patvirtinimo panaikinimo (7 priedas). Veterinarinis patvirtinimas panaikinamas apskrities VMVT viršininko įsakymu.

_________________


Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo reikalavimų

1 priedas

 

__________________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBA

 

________________ apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

TEIKIMAS DĖL VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTO, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO

__________ Nr._______

                                                                    (data)

____________________valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal _______m. ___________ d. valstybinės veterinarinės kontrolės objekto, išskyrus maisto tvarkymo subjektą, prašymą patikrinusi atitiktį nustatytiems reikalavimams, patvirtina, kad

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas)

atitinka VMVT patvirtintus reikalavimus, ir siūlo suteikti veterinarinį patvirtinimą.

 

Informacija

Teikimo priežastis

ÿ – pirmą kartą pradedama veikla

ÿ – tęsiama veikla

ÿ – papildoma veikla

ÿ – keičiama veikla

ÿ – tikslinama veikla

Ūkio subjekto pavadinimas, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Ūkio subjekto trumpas veiklos, kuriai prašoma veterinarinio patvirtinimo, apibūdinimas

 

Veiklos srities kodas

 

Pašto adresas

 

Kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas)

 

GIS duomenys

 

 

PRIDEDAMA. Patikrinimo aktas, ____lap___.

 

Viršininkas            _________________________           ______________________________

                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė)

_______________


Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo reikalavimų

2 priedas

 

VETERINARINIO PATVIRTINIMO NUMERIS

 

1. Veterinarinio patvirtinimo numerį turi sudaryti didžiosios raidės LT ir penki skaičiai, kur:

1.1. pirmas ir antras reiškia kontrolės objekto veiklos kodą, nurodytą šio priedo 2 punkte;

1.2. trečias, ketvirtas ir penktas reiškia kontrolės objekto eilės numerį.

2. Veterinarinio patvirtinimo numerio pirmas ir antras skaičiai nurodo šias veiklos sritis:

01 – galvijų surinkimo centras;

02 – kiaulių surinkimo centras;

03 – galvijų ir kiaulių surinkimo centras;

04 – prekiautojas galvijais;

05 – prekiautojas kiaulėmis;

06 – prekiautojas kiaulėmis ir galvijais;

07 – prekiautojo kiaulėmis ar galvijais patalpos;

08 – avių ir ožkų surinkimo centras;

09 – prekiautojas avimis ir ožkomis;

10 – prekiautojo avimis ir ožkomis patalpos;

11 – bulių spermos surinkimo centras;

12 – bulių spermos laikymo centras;

13 – bulių spermos surinkimo ir laikymo centras;

14 – bulių spermos ir galvijų embrionų laikymo centras;

15 – galvijų embrionų gavybos grupė;

16 – galvijų embrionų surinkimo grupė;

17 – kuilių spermos surinkimo centras;

18 – kuilių spermos laikymo centras;

19 – kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras;

20 – arklių karantino punktas;

21 – arklių surinkimo centras;

22 – naminių paukščių karantino punktas;

23 – vandens gyvūnų laikymo įmonė;

24 – gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas;

25 – tarpinė 1 arba 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonė;

26 – tarpinė 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonė;

27 – 2 kategorijos riebalų perdirbimo įmonė;

28 – 3 kategorijos riebalų perdirbimo įmonė;

29 – 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

30 – 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

31 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

32 – biologinių dujų gamybos įmonė;

33 – komposto gamybos įmonė;

34 – perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų laikymo įmonė;

35 – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė;

36 – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras;

37 – techninių produktų gamybos įmonė;

38 – bendrojo deginimo įmonė;

39 – deginimo įmonė;

40 – mažo pajėgumo deginimo įmonė;

41 – arklius laikantis ūkio subjektas;

42 – gyvūninių atliekų sąvartynas;

43 – naminių paukščių kiaušinių perykla;

44 – ūkio subjektai, užsiimantys dedeklių paukščių laikymu;

45 – ūkio subjektai, užsiimantys ratitae genties paukščių laikymu;

46 – mėsinių paukščių laikymo įmonė;

47 – veislinių paukščių laikymo įmonė;

48 – galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklių surinkimo centras;

49 – prekiautojas galvijais, kiaulėmis, avimis ir ožkomis;

50 gyvūnų vežėjas (bet kokiu atstumu);

51 – galvijų karantino punktas;

52 – kiaulių karantino punktas;

53 – avių ir ožkų karantino punktas;

54 – egzotinių paukščių karantino punktas;

55 – gyvūnų globos namai;

56 – kitų gyvūnų karantino punktas;

57 – žuvų karantino punktas;

58 – vandens gyvūnų gaudymo teritorija;

59 – eksperimentinių gyvūnų veisimo įmonė;

60 – eksperimentinių gyvūnų tiekimo įmonė;

61 – eksperimentinių gyvūnų naudojimo įmonė;

62 – gyvūnų kontrolės postas;

63 gyvūnų poilsio ar perkrovimo vieta;

64 – kiti ūkio subjektai;

65 – prekiautojas arkliais;

66 – prekiautojo arkliais patalpos;

67 – gyvulių pašarų ir paukščių lesalų gamybos įmonė;

68 – prekiautojas kombinuotaisiais pašarais, pašarų priedais ir premiksais;

69 – prekiautojo kombinuotaisiais pašarais, pašarų priedais ir premiksais patalpos;

70 – ūkio subjektas, užsiimantis išvažiuojamąja pašarų gamyba;

71 – gyvūnų augintinių veisimo įmonė;

72 – prekiautojas gyvūnais augintiniais;

73 – prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos;

74 – prekiautojas naminiais paukščiais;

75 – prekiautojo naminiais paukščiais patalpos;

76 – prekiautojas vandens gyvūnais;

77 – prekiautojas gyvomis sraigėmis;

78 – gyvų sraigių surinkimo punktas;

79 – sraigių laikymu užsiimantis ūkio subjektas;

80 – kailinių žvėrelių laikymu užsiimantis ūkio subjektas;

81– transporto priemonių plovimo ir dezinfekavimo įmonė;

82 – laukinių gyvūnų produkcijos laikymo įmonė;

83 – prekiautojas laukinių gyvūnų produkcija;

84 – prekiautojas laukininiais gyvūnais;

85 – ūkio subjektas, aptvaruose laikantis laukinius gyvūnus;

86 – gyvūninių pašarinių žaliavų didmeninės prekybos įmonė;

87 – žuvivaisos įmonė;

88 – vaistinių pašarų gamybos įmonė;

89 – zoologijos sodas;

90 – gyvūnų vežėjas (trumpais atstumais);

91 – paukščiukų laikymu iki dėslumo periodo pradžios užsiimantis ūkio

subjektas;

92 – eržilų spermos surinkimo arba laikymo centras.

3. Dedeklių vištų laikymo būdas prieš LT žymimas šiais kodais:

3.1. laisvas dedeklių vištų laikymas – 1;

3.2. dedeklių vištų laikymas ant kraiko – 2;

3.3. dedeklių vištų laikymas narvuose – 3.

4. Dedeklių vištų laikymo būdas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2002, Nr. 84-3658; 2004, Nr. 74-2561) žymimas ekologinės gamybos kodu – 0.

_______________


Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo reikalavimų

3 priedas

 

____________________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

PATVIRTINTŲ VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, SĄRAŠAS[1]

 

______________ Nr.___________

                                                              (data)

 

Eilės Nr.

Veterinarinio patvirtinimo numeris

Ūkio subjekto pavadinimas

Pašto adresas

Kontaktiniai duomenys

GIS duomenys

Teritorinė VMVT

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________


Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo reikalavimų

4 priedas

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas)

 

_________________ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI VETERINARINĮ PATVIRTINIMĄ

______________

(data)

Prašome suteikti veterinarinį patvirtinimą pagal teikiamą informaciją:

 

Teikiama informacija

Teikimo priežastis

ÿ – pirmą kartą pradedama veikla

ÿ – tęsiama veikla

ÿ – papildoma veikla

ÿ – keičiama veikla

ÿ – tikslinama veikla

Ūkio subjekto pavadinimas, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Trumpas veiklos, kuriai prašoma veterinarinio patvirtinimo, apibūdinimas

 

Pašto adresas

 

Kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas)

 

GIS duomenys

 

 

PRIDEDAMA:

Ūkio subjekto įregistravimo pažymėjimas ir įstatai ar kito juos atitinkančio dokumento nuorašai, patvirtinti antspaudu (jeigu antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu –

Taip           Ne

Nuosavybės teisę į objektą patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties patvirtinta kopija, jei ūkio subjektas neturi nuosavybės teise priklausančių patalpų, kuriose vykdys veiklą – Taip Ne

Ūkio subjekto ar patalpų, laikymo vietos ar teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schema ir technologinio proceso aprašymas, norminiai dokumentai (standartai, instrukcijos) –

Taip           Ne

Geriamojo vandens kontrolės programa – Taip         Ne

Nutekamųjų vandenų surinkimo ir nukenksminimo programa – Taip Ne

Atliekų saugaus surinkimo ir sunaikinimo programa – Taip Ne

Kenkėjų kontrolės programa – Taip     Ne

Valymo, plovimo ir dezinfekavimo programa – Taip Ne

Personalo higienos kontrolės programa – Taip           Ne

Personalo asmens sveikatos kontrolės programa – Taip                  Ne

Personalo mokymo ir tęstinio mokymo programa – Taip                Ne

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtas ir su teritorine VMVT suderintas šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo veiklos nutraukimo planas – Taip              Ne

Dokumentas, liudijantis, kad ūkio subjektas reikalingiems tyrimams atlikti turi savo atestuotąją laboratoriją, arba sutarties su įgaliotąja laboratorija dėl tokių tyrimų atlikimo nuorašas –

Taip           Ne

Valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos pažyma apie atitiktį nustatytiems reikalavimams –

Taip Ne

_______________________         ________________________________

        (pareigos)                                                  (parašas, vardas, pavardė)

 

______________


Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo reikalavimų

5 priedas

 

____________________VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBA

 

____________apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

 

TEIKIMAS DĖL VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTO, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUSTABDYMO

 

______________ Nr.___________

                                                              (data)

 

 

____________________valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nustačiusi, kad nevykdomi nurodyti reikalavimai, siūlo

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas)

sustabdyti veterinarinį patvirtinimą.

 

Informacija

Ūkio subjekto pavadinimas

 

Veterinarinio patvirtinimo numeris

 

Pašto adresas

 

Kontaktiniai duomenys

 

GIS duomenys

 

Veterinarinio patvirtinimo sustabdymo priežastys

 

Veterinarinio patvirtinimo sustabdymo terminas

 

 

PRIDEDAMA. Patikrinimo aktas, __ lap___.

 

Viršininkas                    ______________________                 ______________________________

                                                                        (parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

 

________________


Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo reikalavimų

6 priedas

 

____________________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

_____________ apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

TEIKIMAS DĖL VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTO, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO

 

______________ Nr.___________

                                                              (data)

 

 

____________________valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, _______m. ___________d. atlikusi patikrinimą, patvirtina, kad

_________________________________________________________  atitinka VMVT patvirtintus

                                 (ūkio subjekto pavadinimas, adresas)

reikalavimus ir siūlo panaikinti veterinarinio patvirtinimo sustabdymą.

 

Informacija

Ūkio subjekto pavadinimas

 

Veterinarinio patvirtinimo numeris

 

Pašto adresas

 

Kontaktiniai duomenys

 

GIS duomenys

 

 

PRIDEDAMA. Patikrinimo aktas, __ lap___.

 

Viršininkas                    ______________________                 ______________________________

                                                                        (parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

________________


Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo reikalavimų

7 priedas

 

 

____________________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

________________ apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

TEIKIMAS DĖL VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTO, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO PANAIKINIMO

 

______________ Nr.___________

                                                              (data)

 

 

________________________________ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo ___________

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas)

panaikinti veterinarinį patvirtinimą.

 

Informacija

Ūkio subjekto pavadinimas

 

Veterinarinio patvirtinimo numeris

 

Pašto adresas

 

Kontaktiniai duomenys

 

GIS duomenys

 

 

Veterinarinio patvirtinimo panaikinimo priežastys (pažymėti):

 

5        nutraukia veiklą apie tai raštu informavęs teritorinę VMVT

 

5        nevykdo veiklos ilgiau kaip 3 mėnesius, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu

5        nepašalino trūkumų per nustatytą laikotarpį

 

 

 

Viršininkas                    ______________________                 ______________________________

                                                                        (parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

 

_______________


Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo reikalavimų

8 priedas

 

VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, TIKRINIMŲ DAŽNUMAS

 

Eil. Nr.

Veterinarinės priežiūros objektai pagal veiklos rūšis

Teritorinės VMVT tikrinimų dažnumas ir trukmė

1.

Galvijų surinkimo centras

Gyvulių surinkimo dieną 8 val.

2.

Kiaulių surinkimo centras

Gyvulių surinkimo dieną 8 val.

3.

Galvijų ir kiaulių surinkimo centras

Gyvulių surinkimo dieną 8 val.

4.

Prekiautojas galvijais

1 k. per ketvirtį 4 val.

5.

Prekiautojas kiaulėmis

1 k. per ketvirtį 4 val.

6.

Prekiautojas kiaulėmis ir galvijais

1 k. per ketvirtį 4 val.

7.

Prekiautojo kiaulėmis ar galvijais patalpos

1 k. per pusmetį
4 val.

8.

Avių ir ožkų surinkimo centras

Gyvulių surinkimo dieną 8 val.

9.

Prekiautojas avimis ir ožkomis

1 k. per ketvirtį 4 val.

10.

Prekiautojo avimis ir ožkomis patalpos

1 k. per ketvirtį 4 val.

11.

Bulių spermos surinkimo centras

1 k. per pusmetį
8 val.

12.

Bulių spermos laikymo centras

1 k. per pusmetį
8 val.

13.

Bulių spermos surinkimo ir laikymo centras

1 k. per pusmetį
8 val.

14.

Bulių spermos ir galvijų embrionų laikymo centras

1 k. per pusmetį
8 val.

15.

Galvijų embrionų gavybos grupė

1 k. per pusmetį
8 val.

16.

Galvijų embrionų surinkimo grupė

1 k. per pusmetį
8 val.

17.

Kuilių spermos surinkimo centras

1 k. per pusmetį
8 val.

18.

Kuilių spermos laikymo centras

1 k. per pusmetį
8 val.

19.

Kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras

1 k. per pusmetį
8 val.

20.

Arklių karantino punktas

1 k. per ketvirtį 8 val.

21.

Arklių surinkimo centras

Gyvulių surinkimo dieną 8 val.

22.

Naminių paukščių karantino punktas

1 k. per ketvirtį 4 val.

23.

Vandens gyvūnų laikymo įmonė

1 k. per pusmetį
8 val.

24.

Gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas

1 k. per pusmetį
8 val.

25.

Tarpinė 1 arba 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

26.

Tarpinė 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

27.

2 kategorijos riebalų perdirbimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

28.

3 kategorijos riebalų perdirbimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

29.

1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

30.

2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

31.

3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

32.

Biologinių dujų gamybos įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

33.

Komposto gamybos įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

34.

Perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų laikymo įmonė

1 k per ketvirtį 8 val.

35.

Gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

36.

Šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras

1 k. per ketvirtį 8 val.

37.

Techninių produktų gamybos įmonė

1 k. per pusmetį
8 val.

38.

Bendrojo deginimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

39.

Deginimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

40.

Mažo pajėgumo deginimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

41.

Arklius laikantis ūkio subjektas

1 k. per ketvirtį 8 val.

42.

Gyvūninių atliekų sąvartynas

1 k. per ketvirtį 8 val

43.

Naminių paukščių kiaušinių perykla

1 k. per ketvirtį 8 val.

44.

Ūkio subjektai, užsiimantys dedeklių paukščių laikymu

1 k. per ketvirtį 8 val.

45.

Ūkio subjektai, užsiimantys ratitae genties paukščių laikymu

1 k. per ketvirtį 8 val.

46.

Mėsinių paukščių laikymo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

47.

Veislinių paukščių laikymo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

48.

Galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklių surinkimo centras

Gyvulių surinkimo dieną 8 val.

49.

Prekiautojas galvijais, kiaulėmis, avimis ir ožkomis

1 k. per ketvirtį 4 val.

50.

Gyvūnų vežėjas (bet kokiu atstumu)

1 k. per ketvirtį 4 val.

51.

Galvijų karantino punktas

1 k. per ketvirtį 8 val.

52.

Kiaulių karantino punktas

1 k. per ketvirtį 8 val.

53.

Avių ir ožkų karantino punktas

1 k. per ketvirtį 8 val.

54.

Egzotinių paukščių karantino punktas

1 k. per ketvirtį 8 val.

55.

Gyvūnų globos namai

1 k. per ketvirtį 8 val.

56.

Kitų gyvūnų karantino punktas

1 k. per ketvirtį 8 val.

57.

Žuvų karantino punktas

1 k. per ketvirtį 8 val.

58.

Vandens gyvūnų gaudymo teritorija

1 k. per ketvirtį 8 val.

59.

Eksperimentinių gyvūnų veisimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

60.

Eksperimentinių gyvūnų tiekimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

61.

Eksperimentinių gyvūnų naudojimo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

62.

Gyvūnų kontrolės postas

1 k. per ketvirtį 8 val.

63.

Gyvūnų poilsio ar perkrovimo vieta

1 k. per ketvirtį 8 val.

64.

Kiti ūkio subjektai

1 k. per ketvirtį 8 val.

65.

Prekiautojas arkliais

1 k. per ketvirtį 4 val.

66.

Prekiautojo arkliais patalpos

1 k. per ketvirtį 8 val.

67.

Gyvulių pašarų ir paukščių lesalų gamybos įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

68.

Prekiautojas kombinuotaisiais pašarais, pašarų priedais ir premiksais

1 k. per ketvirtį 8 val.

69.

Prekiautojo kombinuotaisiais pašarais, pašarų priedais ir premiksais patalpos

1 k. per ketvirtį 8 val.

70.

Ūkio subjektas, užsiimantis išvažiuojamąja pašarų gamyba

1 k. per ketvirtį 8 val.

71.

Gyvūnų augintinių veisimo įmonė

1 k. per pusmetį
4 val.

72.

Prekiautojas gyvūnais augintiniais

1 k. per pusmetį
4 val.

73.

Prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos

1 k. per pusmetį
4 val.

74.

Prekiautojas naminiais paukščiais

1 k. per ketvirtį 4 val.

75.

Prekiautojo naminiais paukščiais patalpos

1 k. per ketvirtį 8 val.

76.

Prekiautojas vandens gyvūnais

1 k. per ketvirtį 4 val.

77.

Prekiautojas gyvomis sraigėmis

1 k. per ketvirtį 4 val.

78.

Gyvų sraigių surinkimo punktas

1 k. per ketvirtį 8 val.

79.

Sraigių laikymu užsiimantis ūkio subjektas

1 k. per ketvirtį 8 val.

80.

Kailinių žvėrelių laikymu užsiimantis ūkio subjektas

1 k. per ketvirtį 8 val.

81.

Transporto priemonių plovimo ir dezinfekavimo įmonė

1 k. per ketvirtį 4 val.

82.

Laukinių gyvūnų produkcijos laikymo įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

83.

Prekiautojas laukinių gyvūnų produkcija

1 k. per ketvirtį 4 val.

84.

Prekiautojas laukiniais gyvūnais

1 k. per ketvirtį 8 val.

85.

Ūkio subjektas, aptvaruose laikantis laukinius gyvūnus

 

86.

Gyvūninių pašarinių žaliavų didmeninės prekybos įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

87.

Žuvivaisos įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

88.

Vaistinių pašarų gamybos įmonė

1 k. per ketvirtį 8 val.

89.

Zoologijos sodas

1 k. per pusmetį
4 val.

90.

Gyvūnų vežėjas (trumpais atstumais)

1 k. per pusmetį
4 val.

91.

Paukščiukų laikymu iki dėslumo periodo pradžios užsiimantis ūkio subjektas

1 k. laikymo metu
8 val.

92.

Eržilų spermos surinkimo arba laikymo centras

1 k. per pusmetį
8 val.

 

_________________[1] pagal atskiras veiklos sritis