VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 31 d. Nr. VA-9

Vilnius

 

 

Pakeičiu Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2002, Nr. 100-4487, toliau – taisyklės) ir išdėstau taisyklių 17.7 punktą taip:

„17.7. 7 laukelyje reikia įrašyti vieneto faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877): klasė ir poklasis (6 skaitmenys). Jeigu poklasio nėra, 7 laukelio penktame ir šeštame langeliuose įrašomi 0 (nuliai).

Teikiamos patikslintos, t. y. iki 2008 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio, deklaracijos 7 laukelyje reikia nurodyti veiklos rūšies kodą pagal tą mokestinį laikotarpį galiojusį Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.“

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas