Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 9 d. Nr. 333

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-794, Nr. 110-4005; 2002, Nr. 53-2060; 2004, Nr. 158-5782; 2007, Nr. 34-1225), ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Regimantas Čiupaila

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 333

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau vadinama – Vidaus reikalų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Vidaus reikalų ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas vidaus reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Vidaus reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

3. Vidaus reikalų ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Vidaus reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas).

5. Vidaus reikalų ministerija turi savo ženklą.

 

II. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Svarbiausieji Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai yra:

6.1. dalyvauti formuojant visuomenės saugumo valstybės politikos įgyvendinimo strategiją ir organizuoti jos vykdymą;

6.2. dalyvauti įgyvendinant valstybės tarnybos politiką;

6.3. įgyvendinti valstybės politiką viešojo administravimo srityje;

6.4. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką;

6.5. užtikrinti valstybės ir savivaldybių interesų derinimą, kurti teisines ir ekonomines sąlygas, tinkamas teritorinei gyventojų bendruomenei funkcionuoti;

6.6. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką migracijos srityje;

6.7. dalyvauti įgyvendinant valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių politiką.

7. Įgyvendindama 6.1 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

7.1. rengia visuomenės saugumo valstybės politikos įgyvendinimo strategiją;

7.2. analizuoja visuomenės saugumo būklę šalyje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus;

7.3. analizuoja pavaldžių institucijų ir įstaigų (toliau vadinama – pavaldžios institucijos) veiklą ir jos rezultatus, pagal kompetenciją koordinuoja nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, taip pat kitų programų, skirtų visuomenės saugumui užtikrinti, rengimą ir įgyvendinimą;

7.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, nacionalinių programų ir kitų teisės aktų, skirtų visuomenės saugumui stiprinti, projektus;

7.5. užtikrina policijos veiklos organizavimą;

7.6. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos įgyvendinimą priešgaisrinės saugos srityje ir užtikrina priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

7.7. įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką civilinės saugos srityje, koordinuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų veiklą įgyvendinant jų kompetencijai skirtus uždavinius;

7.8. organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos sausumoje ir teritoriniuose vandenyse politikos įgyvendinimą;

7.9. užtikrina Lietuvos Respublikos teritorijoje saugomų asmenų ir objektų apsaugos organizavimą, taip pat vadovybės fizinės apsaugos organizavimą už Lietuvos Respublikos ribų;

7.10. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą kelių transporto priemonių registravimo, vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo srityje;

7.11. užtikrina Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgų panaudojimą padedant vidaus reikalų centrinėms įstaigoms atlikti pavestas funkcijas;

7.12. pagal kompetenciją užtikrina pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais likvidavimą, viešosios tvarkos ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais atkūrimą ir palaikymo organizavimą;

7.13. organizuoja valstybės finansų sistemos apsaugą nuo nusikalstamo poveikio;

7.14. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Šengeno priemonę ir Specialiąją Kaliningrado tranzito programą;

7.15. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Išorės sienų fondo 2007–2013 m. ir Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą daugiametes ir metines programas;

7.16. vykdo ir užtikrina atominės elektrinės ir gabenamų per šalies teritoriją branduolinių medžiagų krovinių fizinę apsaugą.

8. Įgyvendindama 6.2 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

8.1. dalyvauja vykdant valstybės tarnybos bendrąjį valdymą;

8.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, projektus;

8.3. dalyvauja formuojant personalo valdymo viešajame sektoriuje strategines kryptis.

9. Įgyvendindama 6.3 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

9.1. rengia valstybės politikos viešojo administravimo srityje įgyvendinimo strategiją ir pagal kompetenciją koordinuoja jos įgyvendinimą;

9.2. teisės aktų nustatyta tvarka derina teisės aktų dėl viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo tobulinimo projektus;

9.3. koordinuoja bendrosios valstybės politikos viešųjų paslaugų teikimo asmenims srityje įgyvendinimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo tobulinimo;

9.4. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl administracinio reglamentavimo tobulinimo;

9.5. pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl administracinių paslaugų teikimo tobulinimo;

9.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kokybės vadybos politiką viešojo administravimo srityje.

10. Įgyvendindama 6.4 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

10.1. koordinuoja nacionalinę regioninę politiką;

10.2. atlieka Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA kaimynystės programos tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

10.3. atlieka Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA kaimynystės programos tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos, Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės programos, INTERREG IIIC (Šiaurės, Rytų, Pietų ir Vakarų) programų, INTERACT programos administravimo Lietuvoje funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

10.4. koordinuoja 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;

10.5. koordinuoja 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;

10.6. dalyvauja tobulinant valstybės valdymą Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose;

10.7. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimą ir naudojimą.

11. Įgyvendindama 6.5 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

11.1. dalyvauja įgyvendinant vietos savivaldos politiką, rengia vietos savivaldos politikos įgyvendinimo strategiją ir koordinuoja šios strategijos įgyvendinimą;

11.2. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su vietos savivalda ir savivaldybių administracine priežiūra, projektus;

11.3. nagrinėja pasiūlymus dėl apskričių ar savivaldybių steigimo ar panaikinimo, pavadinimų joms suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ribų ir centrų nustatymo ar keitimo;

11.4. nagrinėja pasiūlymus dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ar panaikinimo, jų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo;

11.5. bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių asociacija, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nagrinėja ir vertina jų išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su vietos savivaldos, savivaldybių administracinės priežiūros klausimais, projektų;

11.6. koordinuoja savivaldybių bendradarbiavimo per sienas politikos įgyvendinimą pagal Europos konvenciją „Dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų“ (Žin., 1997, Nr. 33-816).

12. Įgyvendindama 6.6 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

12.1. pagal kompetenciją organizuoja valstybinį migracijos reguliavimą;

12.2. pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką vizų ir imigracijos, prieglobsčio ir Lietuvos Respublikos pilietybės procedūrų, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų, kelionės dokumentų, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje ir kitų dokumentų išdavimo ir apskaitos, gyvenamosios vietos deklaravimo ir laisvo asmenų judėjimo srityse;

12.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl migracijos politikos įgyvendinimo tobulinimo;

12.4. pagal kompetenciją koordinuoja projektų ir programų, susijusių su migracijos politikos įgyvendinimu, rengimą ir įgyvendinimą.

13. Įgyvendindama 6.7 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

13.1. pagal kompetenciją formuoja Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės plėtros, informacinių technologijų taikymo valstybės valdyme strategiją ir dalyvauja ją įgyvendinant;

13.2. koordinuoja informacinių technologijų saugą valstybės institucijose ir įstaigose;

13.3. organizuoja ministerijos kompetencijai priskirtų registrų ir informacinių sistemų valstybės politikos įgyvendinimą;

13.4. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant elektroninės valdžios politiką Lietuvoje;

13.5. vykdo elektroninės valdžios projektų valdymą ir viešųjų paslaugų teikimo naudojant skaitmenines technologijas priežiūrą;

13.6. atlieka Lietuvos Respublikos ir NATO įslaptintos informacijos naudojimo sistemų Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas;

13.7. koordinuoja Lietuvos dalyvavimą Europos Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programoje (IDA);

13.8. koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų informacinių technologijų projektus;

13.9. koordinuoja asmens identifikavimą elektroninėje erdvėje.

14. Įgyvendindama 6.8 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

14.1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

14.2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

14.3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

14.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų atliekamos ministerijai priskirtos vykdyti Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo koordinavimo ir planavimo institucijos funkcijos;

14.5. atlieka Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

14.6. organizuoja tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, sudaromų pagal jos kompetenciją su atitinkamomis užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis, projektų rengimą, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą;

14.7. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, kitomis institucijomis.

15. Vidaus reikalų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

15.1. kontroliuoja pavaldžių institucijų veiklą, atlieka jų valdymo priežiūrą, dalyvauja rengiant šių institucijų veiklos standartus;

15.2. pagal kompetenciją atstovauja valstybei bylose dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims;

15.3. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, kitus tarptautinius renginius viešojo saugumo, viešojo administravimo tobulinimo, vietos savivaldos, regioninės plėtros ir kitais su Vidaus reikalų ministerijos veikla susijusiais klausimais;

15.4. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

15.5. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą;

15.6. užtikrina deramas darbo ir poilsio sąlygas ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau vadinama – darbuotojai), užtikrina jiems teisės aktų nustatytas socialines ir sveikatos apsaugos garantijas;

15.7. užtikrina ministerijos administracijos padalinių personalo parinkimą, kvalifikacijos tobulinimą;

15.8. skiria ir moka pareigūnų ir karių valstybinę pensiją vidaus reikalų įstaigų pareigūnams ir kariams, išėjusiems iš tarnybos;

15.9. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

16. Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

16.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.2. pagal kompetenciją tikrinti, kaip įmonės, įstaigos, organizacijos ir asmenys laikosi įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, taip pat vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, duoti privalomus vykdyti nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;

16.3. tikrinti pagal kompetenciją ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų darbą, nustatyti joms uždavinius, gauti jų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

16.4. pasitelkti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

16.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

17. Vidaus reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

18. Vidaus reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir derinamais su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), kitais strateginio planavimo dokumentais. Sutrumpintam ministerijos strateginiam veiklos planui pritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo grupė.

19. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuoja Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2004 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1V-8 (Žin., 2004, Nr. 12-348), Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-328 (Žin., 2006, Nr. 90-3533), ir vidaus reikalų ministro tvirtinami ministerijos administracijos padalinių nuostatai.

Ministerijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti vidaus reikalų ministro tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

20. Vidaus reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys.

Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų 22.6, 22.9, 22.13–22.15, 22.17, 22.20 ir 22.21 punktuose.

21. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

22. Ministras:

22.1. sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

22.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

22.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

22.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

22.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitais ministrais;

22.6. tvirtina ministerijos ir įstaigų prie ministerijos strateginius veiklos planus;

22.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijos ir įstaigų prie ministerijos strateginiai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

22.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

22.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vidaus reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

22.10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;

22.11. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

22.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda ministerijos valstybės sekretoriui ir ministerijos sekretoriams ir jeigu įstatymai nenustato kitaip;

22.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos valstybės sekretoriui;

22.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

22.15. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių administravimo sritis;

22.16. tvirtina strategines policijos veiklos programas ir kontroliuoja jų vykdymą;

22.17. policijos generalinio komisaro teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų generalinio komisaro pavaduotojus;

22.18. rekomenduoja policijos generaliniam komisarui panaikinti jo ar jam pavaldžių įstaigų priimtus teisės aktus, jeigu šie, ministro nuomone, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems teisės aktams;

22.19. formuoja pagrindines Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo kryptis valstybės sienos apsaugos politikos srityje ir kontroliuoja jų vykdymą;

22.20. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) vadą; Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado teikimu skiria į pareigas jo pavaduotojus;

22.21. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Viešojo saugumo tarnyba) vadą; Viešojo saugumo tarnybos vado teikimu skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Viešojo saugumo tarnybos vado pavaduotojus;

22.22. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje;

22.23. įgyvendina vidaus tarnybos valdymą;

22.24. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

23. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

24. Viceministras:

24.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktų projektai atitinka ministro politines nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ministrui pavestose valdymo srityse;

24.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

24.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose;

24.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

24.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

25. Vidaus reikalų ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos, inspekcijos ir kitos įstaigos.

26. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos valstybės sekretorius:

26.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

26.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

26.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

26.4. koordinuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

26.5. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip rengiami ir derinami teisės aktų projektai, pagal kompetenciją priima potvarkius;

26.6. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

26.7. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

26.8. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą, jeigu ministras neįgalioja kito valstybės tarnautojo;

26.9. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

27. Jeigu ministerijos valstybės sekretoriaus laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti ministerijos sekretoriui.

28. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

28.1. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

28.2. ministro ar ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimu organizuoja programų, skirtų ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti, rengimą ir prižiūri, kaip jos įgyvendinamos;

28.3. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

28.4. atlikdami laikinai nesančio ministerijos valstybės sekretoriaus funkcijas, pagal savo kompetenciją priima potvarkius;

28.5. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro ar ministerijos valstybės sekretoriaus pavestas funkcijas.

29. Jeigu ministerijos sekretoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka ministro paskirtas kitas ministerijos sekretorius arba įstatymų nustatyta tvarka laikinai į ministerijos sekretoriaus pareigas perkeltas ministerijos administracijos padalinio vadovas.

30. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

 

V. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

31. Vidaus reikalų ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijoje įsteigtas Vidaus audito skyrius.

32. Vidaus reikalų ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Vidaus reikalų ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________