LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. A1-241/V-745

Vilnius

 

 

Siekdami tobulinti darbingumo lygio nustatymo tvarką,

pakeičiame Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1253; 2006, Nr. 52-1918):

1. Išdėstome 10 punktą taip:

„10. Asmuo papildomai pateikia (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):“

2. Išdėstome 10.1 punktą taip:

„10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);“.

3. Pripažįstame netekusiu galios 10.3 punktą.

4. Papildome 10.7 punktu:

„10.7. prašymą nustatyti darbingumo lygį.“

5. Išdėstome 13.2 punktą taip:

„13.2. sprendžia dėl asmens apžiūros poreikio, jos vietos, laiko ir apie tai informuoja asmenį. Tuo atveju, kai kviečiamas asmuo be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT, jo darbingumo lygis nevertinamas. Šiuo atveju sprendimas dėl darbingumo lygio bus priimamas nuo visų dokumentų gavimo NDNT dienos, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius.“

6. Pripažįstame netekusiu galios 17.3 punktą.

7. Papildome 281 punktu:

„281. Kai asmuo, kuriam buvo nustatytas neįgalumo lygis ar invalidumas iki 18 metų, dėl pateisinamų priežasčių praleidžia darbingumo lygio vertinimo laiką, jam prašant darbingumo lygis gali būti nustatytas atgaline data, jeigu NDNT yra pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini darbingumo lygiui nustatyti, bet ne daugiau kaip už trejus praėjusius metus, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo dienos.“

8. Papildome nauju 381 punktu:

„381. Tuo atveju, kai NDNT teritorinio skyriaus sprendimą skundžia asmuo, kuriam buvo nustatytas darbingumo lygis, NDNT gali pakviesti asmenį dalyvauti pakartotiniame jo darbingumo lygio vertinime. Jei kviečiamas asmuo be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT, sprendimas dėl jo darbingumo lygio nekeičiamas, t. y. paliekamas galioti NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas šios Tvarkos aprašo 41 punkte nustatyta tvarka.“

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS