LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 2, 5, 6, 8 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. rugsėjo 29 d. Nr. IX-2470

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šeima – sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų vaikai, arba vienas iš tėvų, jų vaikai ir įvaikiai iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys asmenys nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. Į globėjų (rūpintojų) šeimų sudėtį vaikai, kuriems įstatymo tvarka yra nustatyta globa ar rūpyba, neįskaitomi.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimas

5 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „6“ įrašyti skaičių „8“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 8 MGL dydžio vienkartinė išmoka.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies pakeitimas

6 straipsnio 5 dalyje po žodžio „baigusiam“ įrašyti žodį „dieninę“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Baigusiam dieninę bendrojo lavinimo mokyklą vyresniam kaip 18 metų asmeniui išmoka vaikui mokama iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio 3 dalies pakeitimas

8 straipsnio 3 dalyje po žodžio „baigusiam“ įrašyti žodį „dieninę“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Baigusiam dieninę bendrojo lavinimo mokyklą vyresniam kaip 18 metų asmeniui globos (rūpybos) išmoka mokama iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.“

 

5 straipsnis. 12 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vienkartinės išmokos gimus vaikui, vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į išmoką, galiojusio MGL dydį. Išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui ir globos (rūpybos) išmokos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojantį MGL dydį.“

 

6 straipsnis. Įstatymo 2 straipsnio įsigaliojimas

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________