VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKOLINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 16 d. Nr. VA-67

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdama suvienodinti bei pagerinti mokesčių mokėtojo skolingumo valstybės (savivaldybių) biudžetams bei valstybės pinigų fondams nustatymo tvarką:

1. Tvirtinu pridedamas Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams užtikrinti, kad būtų laikomasi šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių.

2.2. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

2.3. VMI prie FM Informacinių sistemų projektų skyriui užtikrinti, kad iki 2005 m. gruodžio 31 d. būtų įdiegta programinė įranga šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių nuostatoms įgyvendinti.

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJA

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                              BIRUTĖ ČERNIUVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d.

įsakymu Nr. VA-67

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKOLINGUMO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato mokestinių prievolių įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingu arba neskolingu valstybės (savivaldybių) biudžetui ir valstybės pinigų fondams, nustatymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais, nustatančiais mokesčių apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarką.

3. Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos:

apskaitos kortelė – tai kortelė, skirta apskaityti mokesčių mokėtojų mokestines prievoles ir su jomis susijusias sumas;

įmoka – tai į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (toliau – surenkamoji sąskaita) mokesčių mokėtojo sumokėta pinigų suma;

mokestinė nepriemoka – tai teisės aktų nustatyta tvarka laiku neįvykdytas mokestinis įsipareigojimas;

mokestinė permoka – tai mokesčių mokėtojo ar už jį trečiųjų asmenų į AVMI surenkamąją sąskaitą sumokėta per didelė mokestinė suma;

mokestinis įsipareigojimas – tai teisės aktų nustatyta, mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus apskaičiuota mokestinė prievolė, kurios mokėjimo terminas dar nesuėjęs;

mokėjimo terminas – tai atitinkamo mokesčio įstatymo ar jo lydimojo teisės akto nustatytas laikotarpis, per kurį mokestis ir/ar su juo susijusios sumos turi būti sumokėtos;

neįskaitytos mokestinės sumos – tai mokestinė permoka (deklaruotas skirtumas) ir įmokos, sumokėtos iki atitinkamo mokesčio mokėjimo termino pabaigos;

skolingumas – tai mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių įvykdymo būklė.

4. Visos kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKOLINGUMO NUSTATYMO KLASIFIKATORIUS IR JO TAIKYMAS

 

5. Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo klasifikatorius (1 priedas, kuris toliau taisyklėse vadinamas klasifikatoriumi) – tai mokestinių prievolių įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingu arba neskolingu valstybės (savivaldybių) biudžetams ir valstybės pinigų fondams, grupių sąvadas. Klasifikatorius sudarytas pagal tokias mokestinių prievolių įvykdymo būklės grupes (toliau – grupės):

5.1. mokestinis įsipareigojimas;

5.2. mokestinė nepriemoka:

5.2.1. mokestinė nepriemoka, kurios gali būti skaičiuojami delspinigiai (padidintos palūkanos) ir/ar kuri gali būti priverstinai išieškoma;

5.2.2. mokestinė nepriemoka, kurios sumokėjimo terminas atidėtas/išdėstytas;

5.3. vyksta mokestiniai ginčai, neįsiteisėjęs mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas/nutartis;

5.4. beviltiška mokestinė nepriemoka;

5.5. neįskaitytos mokestinės sumos.

6. Mokesčių mokėtojo skolingumas nustatomas pagal klasifikatoriaus 2 skiltyje „Mokestinės prievolės įvykdymo būklė“ nurodytas grupes:

6.1. kai įmonė likviduojama arba teikiamas siūlymas Juridinių asmenų registro tvarkytojui inicijuoti juridinio asmens likvidavimą (toliau – siūlant likviduoti) ir neturi mokestinių ginčų su mokesčių administratoriumi, skolingumas nustatomas iš mokestinių prievolių sumos (klasifikatoriaus 1, 2 grupės ir 4.1 punktas) atėmus neįskaitytas sumas (klasifikatoriaus 5 grupė);

6.2. kai įmonė bankrutuojanti (restruktūrizuojama):

6.2.1. formuojant kreditorinį reikalavimą, skolingumas nustatomas iš mokestinių prievolių sumos (klasifikatoriaus 1, 2, 3 grupės ir 4.1 punktas) atėmus neįskaitytas sumas (klasifikatoriaus 5 grupė);

6.2.2. nustatant bankrutuojančios (restruktūrizuojamos) įmonės skolingumą, kai mokamos einamosios įmokos, iš mokestinių prievolių sumos (klasifikatoriaus 2.1, 4.1 punktai) atimamos neįskaitytos sumos (klasifikatoriaus 5 grupė);

6.3. visais kitais atvejais, išskyrus įmonės likvidavimo arba siūlymo likviduoti ir bankroto (restruktūrizavimo) atvejus, skolingumas nustatomas iš mokestinių prievolių sumos (klasifikatoriaus 2.1, 4.1 punktai) atėmus neįskaitytas sumas (klasifikatoriaus 5 grupė).

7. Mokestinių prievolių įvykdymo būklės lapas (2 priedas, pildomas pagal klasifikatorių), kurį pasirašo jį parengęs AVMI mokesčių apskaitos funkcijas atliekančio skyriaus darbuotojas ir jo skyriaus vedėjas, pildomas visais atvejais, teikiant informaciją apie skolingumą mokesčių mokėtojams.

 

III. KLASIFIKATORIAUS 1 GRUPĖS „MOKESTINIS ĮSIPAREIGOJIMAS“ TAIKYMAS

 

8. Mokestinių įsipareigojimų grupei priskiriama:

8.1. apskaičiuota deklaruojamo mokesčio ir/ar jo avanso suma ir mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje nurodyta prievolė, tačiau jos mokėjimo terminas nesuėjęs (atitinkamo mokesčio įstatyme numatytu atveju gali būti mokesčių administratoriaus apskaičiuota mokesčio suma);

8.2. mokesčių administratoriaus mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos deklaruojamo ir/ar nedeklaruojamo mokesčio sumos, delspinigiai ar paskirtos baudos, tačiau mokesčių mokėtojui neįteiktas sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo;

8.3. nepraėjo 20 dienų nuo sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui sumokėti patikrinimo metu papildomai apskaičiuotas mokestines sumas;

8.4. už mokestinę paskolą apskaičiuotos palūkanos, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

9. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra apskaičiuoti tik mokestiniai įsipareigojimai, kurių įvykdymo būklė atitinka klasifikatoriaus 1 grupėje išdėstytąją, tai mokesčių mokėtojas laikomas neskolingu, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojas likviduojamas arba siūlomas likviduoti, bankrutuojantis/restruktūrizuojamas (formuojant kreditorinį reikalavimą).

 

IV. KLASIFIKATORIAUS 2 GRUPĖS 2.1 PUNKTO „MOKESTINĖ NEPRIEMOKA, KURIOS GALI BŪTI SKAIČIUOJAMI DELSPINIGIAI (PADIDINTOS PALŪKANOS) IR/AR KURI GALI BŪTI PRIVERSTINAI IŠIEŠKOMA“ TAIKYMAS

 

10. Klasifikatoriaus 2.1 punkte nurodytoms mokestinėms nepriemokoms priskiriamos:

10.1. deklaruoto mokesčio ir/ar jo avanso laiku nesumokėtos sumos;

10.2. mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos mokesčių sumos, kurioms pasibaigė sumokėti skirtas 20 dienų terminas nuo sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo dienos;

10.3. patikrinimo metu paskirtos baudos, kurioms pasibaigė sumokėti skirtas 20 dienų terminas nuo sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo dienos;

10.4. pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokėjimo grafiką laiku nesumokėta įmoka;

10.5. pagal privatizavimo sutartį laiku nesumokėta įmoka;

10.6. pagal restruktūrizuojamos įmonės einamųjų įmokų mokėjimo atidėjimo sutartyje numatytą terminą laiku nesumokėta įmoka;

10.7. pagal restruktūrizavimo planą laiku nesumokėta įmoka;

10.8. pagal taikos sutartį laiku nesumokėta įmoka;

10.9. palūkanų, padidintų palūkanų ir delspinigių nesumokėta suma.

11. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra tik mokestinės nepriemokos, kurių sumokėjimo būklė atitinka klasifikatoriaus 2.1 punkte išdėstytąją, tai mokesčių mokėtojas laikomas skolingu.

 

V. KLASIFIKATORIAUS 2 GRUPĖS 2.2 PUNKTO „MOKESTINĖ NEPRIEMOKA, KURIOS SUMOKĖJIMO TERMINAS ATIDĖTAS/IŠDĖSTYTAS“ TAIKYMAS

 

12. Mokestinės nepriemokos mokėjimas atidedamas/išdėstomas šiais atvejais:

12.1. sudaroma mokestinės paskolos sutartis;

12.2. sumokėjimas atidėtas/išdėstytas pagal pasirašytą privatizavimo sutartį;

12.3. sumokėjimas atidėtas pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą;

12.4. sumokėjimas atidėtas pagal bankroto procedūros metu pasirašytą ir nustatyta tvarka patvirtintą taikos sutartį;

12.5. kitais teisės aktų nustatytais pagrindais.

13. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra tik mokestinės nepriemokos, kurių sumokėjimo būklė atitinka klasifikatoriaus 2.2 punkte išdėstytąją, ir mokesčių mokėtojas laiku vykdo sutartyse ar kituose dokumentuose numatytus įsipareigojimus, tai jis laikomas neskolingu, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojas likviduojamas arba siūlomas likviduoti, bankrutuojantis/restruktūrizuojamas (formuojant kreditorinį reikalavimą).

 

VI. KLASIFIKATORIAUS 3 GRUPĖS „VYKSTA MOKESTINIAI GINČAI, NEĮSITEISĖJĘS MOKESTINIUS GINČUS NAGRINĖJANČIOS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS/NUTARTIS“ TAIKYMAS

 

14. Mokestinės sumos, kurios yra ginčijamos:

14.1. pateiktas skundas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM);

14.2. pateiktas skundas Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK);

14.3. pateiktas skundas teismui;

14.4. priimtas sprendimas atlikti pakartotinį patikrinimą;

14.5. nepraėjo 20 dienų nuo VMI prie FM sprendimo dėl mokestinio ginčo įteikimo dienos;

14.6. nepraėjo 20 dienų nuo MGK sprendimo dėl mokestinio ginčo įteikimo dienos;

14.7. nepraėjo terminas, per kurį įsiteisėja teismo nutartis/sprendimas dėl mokestinio ginčo.

15. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra tik mokestinės sumos, kurių būklė atitinka klasifikatoriaus 3 grupėje išdėstytąją, tai mokesčių mokėtojas laikomas neskolingu, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojas likviduojamas arba siūlomas likviduoti (šiuo atveju skolingumas nenustatomas, kol nebus užbaigtas mokestinis ginčas) bei bankrutuojantis /restruktūrizuojamas (formuojant kreditorinį reikalavimą).

 

VII. KLASIFIKATORIAUS 4 GRUPĖS „BEVILTIŠKA MOKESTINĖ NEPRIEMOKA“ TAIKYMAS

 

16. Beviltiška mokestinė nepriemoka yra:

16.1. mokestinė nepriemoka, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas pripažinti ją beviltiška pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1–3 punktų nuostatas ir į kurią neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas;

16.2. mokestinė nepriemoka, kuriai suėjo nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas ir kurios atžvilgiu priimtas sprendimas pripažinti ją beviltiška pagal MAĮ 113 straipsnio 1dalies 4 punktą.

17. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra mokestinės nepriemokos, kurių būklė atitinka klasifikatoriaus 4.1 punkte išdėstytąją, tai mokesčių mokėtojas laikomas skolingu.

18. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra mokestinės nepriemokos, kurių būklė atitinka klasifikatoriaus 4.2 punkte išdėstytąją, tai mokesčių mokėtojas laikomas neskolingu.

 

VIII. KLASIFIKATORIAUS 5 GRUPĖS „NEĮSKAITYTOS MOKESTINĖS SUMOS“ TAIKYMAS

 

19. Mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje esančiai neįskaitytų mokestinių sumų grupei priskiriamos:

19.1. sumokėta per didelė deklaruojamo mokesčio ir su juo susijusi suma, išieškotos per didelės mokesčio sumos, sumokėti pinigai ar įskaitytos permokos pagal prašymo pateikimo datą iki mokėjimo termino paskutinės dienos;

19.2. mokesčio skirtumas.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Šiomis taisyklėmis privalo vadovautis AVMI darbuotojai visais mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo atvejais.

21. AVMI darbuotojai, pažeidę šių taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis mokesčių mokėtojų skolas, būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimo.

______________


 

Mokesčių mokėtojų skolingumo

nustatymo taisyklių

1 priedas

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKOLINGUMO NUSTATYMO KLASIFIKATORIUS

 

Pagal šį klasifikatorių nustatoma, ar mokesčių mokėtojas skolingumo nustatymo dieną yra skolingas ar nėra skolingas valstybės (savivaldybių) biudžetams ir valstybės pinigų fondams.

 

Nr.

Mokestinės prievolės įvykdymo būklės grupės

Skolingas / neskolingas

likvidavimo arba siūlant likviduoti atvejais

bankroto (restruktūrizavimo) atveju

visais kitais atvejais

formuojant kreditorinį reikalavimą

mokant einamąsias įmokas

1

2

3

4

5

6

1.

MOKESTINIS ĮSIPAREIGOJIMAS

1.1

apskaičiuotas deklaruojamas mokestis ir/ar jo avanso suma

skolingas

skolingas

neskolingas

neskolingas

1.2

mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos mokesčio sumos ir/ar delspinigiai, paskirtos baudos, bet neįteiktas sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo

1.3

įteiktas sprendimas dėl patikrinimo akto patvirtinimo, bet po įteikimo nepraėjo 20 d.

1.4

apskaičiuotos mokestinės paskolos palūkanos, bet nesuėjo jų mokėjimo terminas

2.

MOKESTINĖ NEPRIEMOKA

2.1

mokestinė nepriemoka, kurios gali būti skaičiuojami delspinigiai (padidintos palūkanos) ir/ar kuri gali būti priverstinai išieškoma

skolingas

skolingas

skolingas

skolingas

2.2

mokestinė nepriemoka, kurios sumokėjimo terminas atidėtas/išdėstytas

neskolingas

neskolingas

2.2.1

mokestinės nepriemokos sumokėjimas atidėtas/išdėstytas pagal mokestinės paskolos sutartį

2.2.2

mokestinės nepriemokos sumokėjimas atidėtas pagal pasirašytą privatizavimo sutartį

2.2.3

sumokėjimas atidėtas pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą

2.2.4

mokestinės nepriemokos sumokėjimas atidėtas pagal bankroto procedūros metu pasirašytą ir nustatyta tvarka patvirtintą taikos sutartį

2.2.5

mokestinės nepriemokos sumokėjimas atidėtas remiantis kitais teisiniais pagrindais

3.

VYKSTA MOKESTINIAI GINČAI, NEĮSITEISĖJĘS MOKESTINIUS GINČUS NAGRINĖJANČIOS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS/NUTARTIS

3.1

dėl mokestinių sumų pateiktas skundas VMI prie FM

skolingumas nenustatomas, kol nebus užbaigtas mokestinis ginčas

skolingas

neskolingas

neskolingas

3.2

dėl mokestinių sumų pateiktas skundas MGK

3.3

dėl mokestinių sumų pateiktas skundas teismui

3.4

priimtas sprendimas atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą

3.5

įteiktas VMI prie FM mokestinio ginčo sprendimas, bet po įteikimo nepraėjo 20 d.

3.6

įteiktas MGK mokestinio ginčo sprendimas, bet po įteikimo nepraėjo 20 d.

3.7

nepraėjo terminas, per kurį įsiteisėja teismo nutartis/sprendimas dėl mokestinio ginčo

4.

BEVILTIŠKA MOKESTINĖ NEPRIEMOKA

4.1

mokestinė nepriemoka pripažinta beviltiška pagal MAĮ 113 str. 1 d. 1 – 3 p.

skolingas

skolingas

skolingas

skolingas

4.2

suėjo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas

neskolingas

neskolingas

neskolingas

neskolingas

5.

NEĮSKAITYTOS MOKESTINĖS SUMOS

5.1

mokestinė permoka

neskolingas

neskolingas

neskolingas

neskolingas

5.2

mokesčio skirtumas

______________


 

Mokesčių mokėtojų skolingumo

nustatymo taisyklių

2 priedas

 

__________ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ___________ SKYRIUS

 

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO BŪKLĖS LAPAS

 

2005 m. ________________ d.

 

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas) arba vardas, pavardė ir asmens kodas)

________________________________________________________________________________

(adresas)

                                                                           

                                                                                                                                                 (išdavimo priežastis)

 

Nr.

Mokestinės prievolės įvykdymo būklės grupės

Suma

1.

MOKESTINIS ĮSIPAREIGOJIMAS

 

1.1

apskaičiuotas deklaruojamas mokestis ir/ar jo avanso suma

 

1.2

mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos mokesčio sumos ir/ar delspinigiai, paskirtos baudos, bet neįteiktas sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo

 

1.3

įteiktas sprendimas dėl patikrinimo akto patvirtinimo, bet po įteikimo nepraėjo 20 d.

 

1.4

apskaičiuotos mokestinės paskolos palūkanos, bet nesuėjo jų mokėjimo terminas

 

2.

MOKESTINĖ NEPRIEMOKA

 

2.1

mokestinė nepriemoka, kurios gali būti skaičiuojami delspinigiai (padidintos palūkanos) ir/ar kuri gali būti priverstinai išieškoma

 

2.2

mokestinė nepriemoka, kurios sumokėjimo terminas atidėtas/išdėstytas

 

2.2.1

mokestinės nepriemokos sumokėjimas atidėtas/išdėstytas pagal mokestinės paskolos sutartį

 

2.2.2

mokestinės nepriemokos sumokėjimas atidėtas pagal pasirašytą privatizavimo sutartį

 

2.2.3

sumokėjimas atidėtas pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą

 

2.2.4

mokestinės nepriemokos sumokėjimas atidėtas pagal bankroto procedūros metu pasirašytą ir nustatyta tvarka patvirtintą taikos sutartį

 

2.2.5

mokestinės nepriemokos sumokėjimas atidėtas remiantis kitais teisiniais pagrindais

 

3.

VYKSTA MOKESTINIAI GINČAI, NEĮSITEISĖJĘS MOKESTINIUS GINČUS NAGRINĖJANČIOS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS/NUTARTIS

 

3.1

dėl mokestinių sumų pateiktas skundas VMI prie FM

 

3.2

dėl mokestinių sumų pateiktas skundas MGK

 

3.3

dėl mokestinių sumų pateiktas skundas teismui

 

3.4

priimtas sprendimas atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą

 

3.5

įteiktas VMI prie FM mokestinio ginčo sprendimas, bet po įteikimo nepraėjo 20 d.

 

3.6

įteiktas MGK mokestinio ginčo sprendimas, bet po įteikimo nepraėjo 20 d.

 

3.7

nepraėjo terminas, per kurį įsiteisėja teismo nutartis/sprendimas dėl mokestinio ginčo

 

4.

BEVILTIŠKA MOKESTINĖ NEPRIEMOKA

 

4.1

mokestinė nepriemoka pripažinta beviltiška pagal MAĮ 113 str. 1 d. 1–3 p.

 

4.2

suėjo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas

 

5.

NEĮSKAITYTOS MOKESTINĖS SUMOS

 

5.1

mokestinė permoka

 

5.2

mokesčio skirtumas

 

 

IŠ VISO*:

 

 

 

_______________________________________________           ____________________________

                  (pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

 

Rengėjo nuoroda

______________* Pastaba: skola(+), permoka (-)