LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ MOBILIŲ TALPYKLŲ IR JŲ ĮRANGOS TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2004 m. lapkričio 11 d. Nr. A1-251

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) 5 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2004, Nr. 133-4802) 2.3 punktu,

nustatau, kad įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos pavojingų medžiagų mobilių talpyklų ir jų įrangos techninę būklę tikrina vadovaudamosi Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklių (RID) ir/ar Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) (Žin., 1998, Nr. 106-2931) reikalavimais.

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

______________