LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 4 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. kovo 30 d. Nr. XI-710

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2004, Nr. 98-3626; 2009, Nr. 61-2403)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Vyriausybės atstovas nenagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų neveikimo ar priimtų individualių teisės aktų, kurių apskundimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas ar konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

8 straipsnis. Informacijos teikimas

Vyriausybės atstovas kiekvieną pusmetį Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia informaciją apie savo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai ir viešai šią informaciją paskelbia savo interneto tinklalapyje.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ