LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 1R-488

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1998, Nr. 49-1329) 19 straipsnio 1 dalimi:

Pakeičiu Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2001, Nr. 85-2996):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

 

1.     Už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę       0,5 procento nuo sumos, bet ne mažiau

skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą                         kaip 100 Lt“.

sutarties, išskyrus2 punkte nurodytas sutartis, patvirtinimą                

 

2. Išdėstau pastabų 6 punktą taip:

„6. Už notarinių veiksmų, išskyrus jūrinio protesto priėmimą, atlikimą ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą gali būti imamas iki 2 kartų didesnis nei šiuo įsakymu nustatytas notarinio veiksmo atlyginimo dydis. Notaro kelionės išlaidas apmoka kvietėjai“.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Zigmantas Balčytis

2006 m. gruodžio 29 d.