LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandŽio 27 d. Įsakymo Nr. D1-365 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS FINANSINIO INSTRUMENTO LIFE+ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ, KURIEMS APLINKOS MINISTERIJA NUMATO SKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIO INSTRUMENTO LIFE+ PROGRAMOS BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (2010 M. KVIETIMAS), SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 2 d. Nr. D1-896

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų (2010 m. kvietimas), sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-365 „Dėl Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų (2010 m. kvietimas), sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 63-3200), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Pavedu Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamentui pateikti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai Aplinkos ministerijos, kaip bendrojo finansuotojo atnaujintos deklaracijos, skirtos projektui „Informacinė kampanija dėl pavojingų medžiagų Baltijos jūros šalyse“, kopiją.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-365

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 2 d. įsakymo

Nr. D1-896 redakcija)

 

Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų (2010 m. kvietimas), sąrašas

 

2010 m. kvietimo projektai

Pareiškėjas (pagrindinis naudos gavėjas)

Numatoma projekto trukmė

Projekto biudžetas

EK tinkamu finansuoti pripažinto projekto biudžetas, Lt

Europos Komisijos projektui skiriamos bendrojo finansavimo lėšos, Lt

Bendrasis finansavimas iš Specialiosios ES finansinio instrumento LIFE+ programos, Lt

Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose

Salantų regioninio parko direkcija

2012-01-01– 2016-12-31

2 178 851,46

1 089 424,00

544 712,00

Informacinė kampanija dėl pavojingų medžiagų Baltijos jūros šalyse

Viešoji įstaiga „Baltijos aplinkos forumas“

2011-10-01– 2015-03-31

5 763 227,31

2 881 613,65

335 522,39

Iš viso:

 

 

7 942 078,77

3 971 037,65

880 234,39

 

_________________